Bugetul Raionului

Sinteza bugetului raional la venituri și cheltuieli pe anul 2015

Denumirea indicatorului

 

Codurile Total Inclusiv
Capit./

gr.

prin.

Para

gr./

gr./

 

Venituri/

cheltuieli

de bază

 

 

Fonduri

speciale

 

Mijloace

speciale

1 2 3 4 5 6 7
I. Veniturile, total    

 

126037,3 122194,7 2235.7 1606, 9
1. Veniturile proprii 100   2207,9 531,0 70,0 1606,9
– taxa pentru apă    115     51 407,0 407,0    
– taxa pentru lemnul eliberat pe  picior 115 53    8,0

 

   8,0    
– taxa pentru extragerea mineralelor utile 115 54   6,0    6,0    
– amenzile aplicate de secţiile de supraveghere a traficului rutier.  

123

 

03

 

110,0

 

110,0

   
– încasarea mijloacelor speciale 151 00 1606,9     1606,9
– veniturile fondurilor speciale 161 00    70,0   70,0  
2. Defalcări de la  impozite şi taxe de stat      

9883,0

 

9883,0

   

 

– impozitul pe venitul persoane-lor fizice  

111

 

01-09

 

5209,0

 

5209.0

   
– taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova  

 

115

 

 

44

 

 

4674,0

 

 

4674,0

   
3. Transferuri  curente de la bugetul de stat  

311

 

00

 

17233,2

 

17233,2

   
4.Transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat  

315

 

00

 

94547,5

 

94547,5

   
5.Transferuri între

componentele bugetului de

stat şi componentele

bugetelor UAT

 

 

362

 

 

00

 

 

2165,7

 

 

 

 

 

2165,7

 
II. Cheltuieli – total     124437,3 120594,7 2235,7 1606,9
1. Servicii de stat cu destinaţie  generală  

01

 

00

 

3942,3

3703,5   238,8
2. Apărarea Naţională 03 00 177,5 177,5    
3. Învăţământul 06 00 93714,6 92447,1   1267,5
4. Cultura, arta, sportul şi acţiuni pentru tineret 08 00 3562,0 3562,0    
5. Ocrotirea sănătăţii 09 00 200,0 200,0    
6. Asistenţa şi susţinerea socială 10 00 15288,9 12999,2 2235,7 54,0
– instituţiile şi masurile     13053,2 12999,2   54,0
– fondul local de  susţinere socială a populaţiei     2235,7   2235,7  
7. Agricultura, gospodăria silvică, piscicolă  şi gospodăria apelor  

 

11

 

 

00

527,6 527,6    
8. Industria şi construcţia 13 00 407,7 407,7    
9. Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica  

 

14

 

 

00

4674,0 4674,0    
10. Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe  

 

15

 

 

00

       
11. Alte servicii legate de activitatea economică  

19

 

00

158,4 158,4    
12. Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale  

20

 

00

1784,3 1737,7    

46,6

– Fondul de rezervă 20 03 750,0 750,0    
13.Deficit/ excedent (+;-)     +1600,0 +1600,0    
14.Sursele interne de finanţare a deficitului: 27   -1600,0 -1600,0    
– rambursarea a      împrumuturilor bugetare recreditate din alte surse externe 27 17 -1600,0 -1600,0    
15.Mijloacele din privatizare            

 

 

Sinteza

bugetului raional la venituri pentru anul 2015

 

Nr.

d/o

Categorii de venituri Suma

mii lei

1 2 3
1. Impozitul pe venitul din salariu 5084,0
2. Alte impozite pe venit 125,0
4. Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele

înmatriculate în Republica Moldova

4674,0
5. Taxa pentru apă 407,0
6. Taxa p-u lemnul eliberat  pe picior 8,0
7. Taxa pentru extragerea mineralelor utile 6,0
8.  Amenzile aplicate de secţiile de supraveghere a traficului rutier 110,0
  Total venituri proprii: 10414,0
  Transferuri, total 111780,7
  inclusiv:  
  1) transferuri curente de la bugetul de stat 17233,2
  2) transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat 94547,5
 

TOTAL venituri de bază

122194,7
  informativ:  
  Mijloacele speciale 1606,9
  Veniturile fondurilor speciale 70,0
  Transferuri între componentele bugetului de stat şi componentele unităţilor administrativ-teritoriale 2165,7
 

TOTAL general venituri

126037,3

 

 

SINTEZA

bugetului raional la cheltuieli pentru anul 2015

 

r. d/o Categoria de cheltuieli Suma,

mii lei

1. Servicii de stat cu destinaţie generală, inclusiv: 3703,5
1.1 Aparatul preşedintelui raionului 2350,9
1.2 Direcţia finanţe 979,6
1.3 Direcţia economie şi atragerea investiţiilor 373,0
2. Activitatea administrativ-militară 177,5
2.1 Centrul militar Ştefan Vodă 177,5
3. Învăţământul, inclusiv: 92447,1
3.1 Serviciul de asistenţă psihopedagogică 846,0
3.2 Fondul pentru educaţie incluzivă 58,7
3.3 Şcoala de arte „Maria Bieşu” 3597,9
3.4 Şcoala de arte din Olăneşti 2376,7
3.5 Centrul de creaţie 1422,4
3.6 Centrul metodic 559,5
3.7 Şcoala auxiliară–internat Popeasca cu regim special 6077,6
3.8 Contabilitatea centralizată 533,9
3.9 Grupul de deservire 240,0
3.10 Curriculum școlar 185,4
3.11 Direcţia învăţământ 732,4
3.12 Tabăra de odihnă „Dumbrava” s. Talmaza 1528,3
3.13 Căminul LT „Ștefan Vodă” Ștefan Vodă 631,5
3.14 Şcoli primare, gimnazii şi licee 70790,7
3.15 Componenta raională 2000,0
3.16 Susținerea elevilor dotați(olimpiade) 18,1
3.17 Întreţinerea transportului şcolar 848,0
4. Cultura,sportul şi acţiunile pentru tineret inclusiv: 3562,0
4.1. Muzeul Ştefan Vodă 81,9
4.2. Muzeul Răscăieţi 36,0
4.3 Muzeul Crocmaz 40,0
4.4 Colectivul popular corul „Crescendo” 67,9
4.5 Şcoala sportivă 2316,8
4.6 ÎP „Prier” Monitorului Oficial 100,0
4.7 Sportul şi acţiuni pentru tineret 150,0
4.8 Măsuri culturale 350,0
4.9 Direcţia cultură, tineret, sport şi turism 419,4
5. Ocrotirea sănătăţii 200,0
5.1 Transferuri pentru servicii de sănătate 200,0
6. Asigurarea şi susţinerea socială, inclusiv: 12999,2
6.1 Biroul comun de informare şi servicii 25,7
6.2 Serviciul de îngrijire socială la domiciliu 1952,1
6.3 Serviciul asistenţă personală 1731,2
6.4 Serviciul de asistenţă parentală profesională 934,8
6.5 Serviciul sprijin familial și reîntr. copilului 48,0
6.6 Serviciul protezare şi ortopedie 21,2
6.7 Compensaţii nominative la călători în transportul auto 983,2
6.8 Centrul mixt pentru familii cu copii şi copii in situaţie de risc Ştefan Vodă  

1069,3

6.9 Centrul de servicii specializate pentru copii şi tineri cu dizabilităţi fizice Ştefan Vodă 782,4
6.10 Centrul de asistenţă socială pentru cuplu mamă-copil şi pentru copii în situaţie de risc Olăneşti  

979,0

6.11 Centrul de asistenţă socială pentru persoane vârstnice şi cu dizabilităţi Talmaza  

843,7

6.12 Serviciul  de asistenţă socială comunitară 1302,2
6.13 Compensarea cheltuielilor  la transpot persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor        367,2

 

6.14 Indemnizații copiilor înfiați și aflați sub tutelă 1069,6
6.14 Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei 614,2
6,15 Susţinerea tinerilor specialişti 275,4
7. Agricultura, inclusiv: 527,6
7.1 Direcţia agricultură şi alimentaţie 527,6
8. Industria şi construcţiile, inclusiv: 407,7
8.1 Direcţia construcţii, gospodăria comunală şi drumuri 407,7
9. Transporturile, gospodăria comunală, inclusiv: 4674,0
9.1

Finanţarea gospodăriei drumurilor din fondul rutier

4674,0
10.

Alte servicii legate de activitatea  economică, inclusiv:

158,4
10.1

Serviciul relaţii funciare şi cadastru

158,4
11.

Cheltuieli neatribuite la alte grupuri principale, inclusiv:

1737,7
11.1

Fondul de rezervă

750,0
11.2

Serviciul de deservire a clădirilor

647,7
11.3

Alte cheltuieli

100,0
11.4

Deservirea altor împrumuturi (achitarea dobânzii, „Energetic II”)

240,0
 

    Total cheltuieli de bază

120594,7
 

– rambursarea a împrumuturilor bugetare recreditate din alte surse externe

1600,0
 

     Informativ:

 
       Cheltuieli din contul:  
  mijloacelor speciale 1606,9
  fondurilor speciale 2235,7
 

    Total general la cheltuieli

124437,3

 

 

Sinteza

cheltuielilor fundamentale pe programe și performanțe

ale bugetului raional Ștefan Vodă pe anul 2015

 

 

 

Denumirea

indicatorului

                  Codul

 

2015    
Capit.

grupei principale

 

 

 

 

Paragraf/ grupei Programului Subprogramului

 

Articolul

 

 

 

 

Suma

inclusiv            
Componenta de bază Mijloace speciale Fonduri speciale Proiecte finanțate din sur

se externe

1 2 3 4 5      6 7 8 9 10 11          
       Cheltuieli total           124437,3 120594,7  1606,9    2235,7            
Cheltuieli curente         1

00

121795,8 117972,2 1587,9   2235,7            
Cheltuieli capitale         200   2641,5    2622,5 19,0            
Servicii de stat cu destinație generală 1           3942,3     3703,5 238,8              
Cheltuieli curente         100 3742,3 3503,5 238,8              
Cheltuieli capitale         200 200,0 200,0                
Executivul și serviciile de suport 1 2 3                        
Exercitarea guvernării 1 2 3 1   2589,7 2350,9 238,8              
Cheltuieli curente         100 2389,7 2150,9 238,8              
Chltuieli capitale         200 200,0   200,0                
Management finanţelor publice 1 10 5                        
Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei 1 10 5 1   979,6    979,6                
Cheltuieli curente         100 979,6    979,6                
Cheltuieli capitale         200                    
Servicii generale economice şi comerciale 1 10 50                        
Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei  

1

 

10

 

50

 

1

   

373,0

 

373,0

               
Cheltuieli curente         100 373,0 373,0                
Chltuieli capitale         200                    
Apărarea națională 3         177,5 177,5                
Cheltuieli curente         100 177,5 177,5                
Cheltuieli capitale         200                    
Apărarea națională 3 1 31                        
Servicii de suport în domeniul apărării naționale 3 1 31 4   177,5 177,5                
Cheltuieli curente         100    177,5   177,5                
Învățămintul  6         93714,6 92447,1 1267,5              
Cheltuieli curente         100   91293,1   90044,6 1248,5              
Cheltuieli capitale         200    2421,5      2402,5 19,0              
Învătămintul public și serviciile de educație 6 10 88                          
Politici  şi management în domeniul educaţiei 6 10 88 1        732,4       732,4                  
Cheltuieli curente         100       732,4       732,4                  
Cheltuieli capitale         200                      
Învățămînt primar 6 2                            
Învățămîntul public și serviciile de educație 6 2 88         2944,9     2873,1 71,8                
Învățămint primar 6 2 88 3       2944,9      2873,1 71,8                
Cheltuieli curente         100      2847,9      2776,1 71,8                
Cheltuieli capitale         200          97,0          97,0                  
Învățămint secundar 6 3          77859,5    77718,8 140,7                
Cheltuieli curente         100   76536,7    76396,0 140,7                
Cheltuieli capitale         200     1322,8      1322,8                  
Învățămintul public și secviciile de educație 6 3 88                          
Învățămînt  gimnazial 6 3 88 4   46033,5 45956,7 76,8                
Cheltuieli curente         100 45425,7 45348,9 76,8                
Cheltuieli capitale         200     607,8     607,8                  
Învățămint special 6 3 88 5     6077,6   6077,6                  
Cheltuieli curente         100   5877,6   5877,6                  
Cheltuieli capitale         200     200,0     200,0                  
Învățămînt liceal 6 3 88 6   25563,0 25499,1 63,9                
Cheltuieli curente         100 25048,0 24984,1 63,9                
Cheltuieli capitale         200     515,0     515,0                  
Curiculum școlar 6 3 88 15       185,4     185,4                  
Cheltuieli curente         100     185,4     185,4                  
Cheltuieli capitale         200                      
Instituții și activități în domeniul învățământului neatribuite la alte grupe 6 7       12177,8 11122,8 1055,0                
Cheltuieli curente         100   11176,1   10140,1 1036,0                
Cheltuieli capitale         200    1001,7      982,7 19,0                
Învățământul public și serviciile de educație 6 7 88                          
Servicii generale în educație 6 7 88 13      2179,4     2179,4                  
Cheltuieli capitale         100    2179,4     2179,4                  
Cheltuieli curente         200                      
Educație extrașcolară 6 7 88 14      9998,4    8943,4 1055,0                
Cheltuieli curente         100     8996,7     7960,7 1036,0                
Cheltuieli capitale         200     1001,7       982,7 19,0                
Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret 8              3562,0      3562,0                  
Cheltuieli curente         100      3562,0      3562,0                  
Cheltuieli capitale         200                      
Odihnă, cultură şi cultele 8 10 85                          
Politici şi management în domeniul culturii 8 10 85 1         419,4      419,4                  
Cheltuieli curente         100       419,4      419,4                  
Cheltuieli capitale         200                      
Dezvoltarea în domeniul culturii 8 2 85 2         417,9      417,9                  
Cheltuieli curente         100        417,9      417,9                  
Cheltuieli capitale         200                      
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național 8 2 85 3         157,9       157,9                  
Cheltuieli curente         100       157,9       157,9                  
Cheltuieli capitale         200                      
Susținerea culturii scrise 8 4 85 4        100,0       100,0                  
Cheltuieli curente         100      100,0       100,0                  
Cheltuieli capitale         200                      
Sport 8 5           2466,8      2466,8                  
 Tineret şi sport 8 5 86                          
Sport 8 5 86 2                        
Cheltuieli curente         100      2466,8     2466,8                  
Cheltuieli capitale         200                      
Ocrotirea sănătăţii 9                200,0       200,0                  
Cheltuieli curente         100        200,0        200,0                  
Cheltuieli capitale         200                      
Sănătatea publică şi servicii medicale 9 5 80            200,0        200,0                   
Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii 9 5 80 18        200,0        200,0                  
Cheltuieli curente         100      200,0       200,0                  
Cheltuieli capitale         200                      
Asigurarea și asistența socială 10           15288,9    12999,2 54,0   2235,7                   
Cheltuieli curente         100   15288,9    12999,2 54,0    2235,7              
Cheltuieli capitale         200                      
Protecția socială 10 10 90                          
Politici şi management în domeniul protecţiei sociale 10 10 90 1         614,2       614,2                  
Cheltuieli curente         100       614,2       614,2                  
Cheltuieli capitale         200                      
Protecția familiei și copilului 10 3 90 6       3765,5      3765,5                  
Cheltuieli curente         100     3765,5      3765,5                  
Cheltuieli capitale         200                      
Protecția socială a persoanelor cu necesităti speciale 10 3 90 10       5904,4      5850,4 54,0                
Cheltuieli curente         100     5904,4      5850,4 54,0                
Cheltuieli capitale         200                      
Protecție socială în cazuri excepționale 10 20 90 12       2235,7      2235,7              
Cheltuieli curente         100     2235,7        2235,7              
Cheltuieli capitale         200                      
Asigurarea egalității de șanse între femei si bărbați 10 11 90 13          25,7        25,7                  
Cheltuieli curente         100         25,7        25,7                  
Cheltuieli capitale         200                      
Protecția socială a unor categorii de cetățeni 10 11 90 19        2743,4     2743,4                  
Cheltuieli curente         100      2743,4     2743,4                  
Cheltuieli capitale         200                      
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă și gospodăria apelor 11                527,6       527,6                  
Cheltuieli curente         100       507,6       507,6                  
Cheltuieli capitale         200         20,0         20,0                  
Dezvoltarea agriculturii 11 10 51                          
Politici şi management în domeniul agriculturii 11 10 51 1          527,6       527,6                  
Cheltuieli curente         100        507,6        507,6                  
Cheltuieli capitale         200          20,0          20,0                  
Industria și construcțiile 13                407,7        407,7                  
Cheltuieli curente         100        407,7        407,7                  
Cheltuieli capitale         200                      
Dezvoltare regională şi construcţii 13 10 61                          
Politici şi management în domeniul dezvoltării  regionale și construcțiilor 13 10 61 1         407,7        407,7                  
Cheltuieli curente         100       407,7        407,7                  
Cheltuieli capitale         200                      
Transporturi, gospodăria drumurilor, comunicații și informatică 14              4674,0      4674,0                  
Cheltuieli curente         100     4674,0      4674,0                  
Cheltuieli capitale         200                      
Dezvoltarea transporturilor 14 10 64                          
Dezvoltarea  drumurilor 14 10 64 2       4674,0     4674,0                  
Cheltuieli curente         100     4674,0     4674,0                  
Cheltuieli capitale         200                      
Alte servicii legate de activitatea economică 19               158,4        158,4                  
Cheltuieli curente         100       158,4        158,4                  
Cheltuieli capitale         200                      
Geodezia , cartografia și cadastrul 19 10 69                          
Politici şi management în domeniul geodeziei , cartografiei și cadastrului 19 10 69 1        158,4       158,4                  
Cheltuieli curente         100      158,4      158,4                  
Cheltuieli capitale         200                      
Activități și servicii neatribuite la alte grupe principale 20             1784,3    1737,7 46,6                
Cheltuieli curente         100      1784,3     1737,7 46,6                
Cheltuieli capitale         200                      
Domenii generale de stat 20 3 8                          
Gestionarea fondurilor de rezervă 20 3 8 2          750,0       750,0                  
Cheltuieli curente         100        750,0       750,0                  
Cheltuieli capitale         200                      
Executivul și serviciile de suport 20 9 3                          
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 20 9 3 2         694,3       647,7 46,6                
Cheltuieli curente         100        694,3       647,7 46,6                
Cheltuieli capitale         200                      
Datoria de stat şi a autorităţilor publice locale 20 9 17  

 

                       
Datoria internă a autorităţilor publice locale 20 9 17 3          240,0       240,0                  
Cheltuieli curente         100       240,0       240,0                  
Cheltuieli capitale         200                      
Servicii generale economice şi comerciale 20 9 50  

 

                       
Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii 20 9 50 4         100,0        100,0                  
Cheltuieli curente         100        100,0        100,0                  
Cheltuieli capitale         200                      
   

 

Sinteza veniturilor şi cheltuielilor

Fondului de susţinere socială a populaţiei

pe raionul Ştefan Vodă pe anul 2015

( mii lei)

  Capitolul

 

Suma
Total venituri, dintre care   2235,7
– transferuri din Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei  

362.32

 

2165.7

– transferuri de la casele de schimb   valutar  

161.00

 

70,0

Total cheltuieli, dintre care   2235, 7
   – ajutoare materiale unice    

2110,7