Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere (fpc)- șef serviciul arhivă în cadrul Aparatului președintelui

În baza Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și a Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin HG nr. 201 din 11.03.2009, Consiliul raional Ștefan Vodă, anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere (fpc) de șef serviciu arhivă.

Dreptul de a participa la concurs îl au cetățenii Republicii Moldova, care corespund cerințelor specifice funcției publice vacante.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea păstrării, evidenţei, valorificarea documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, care reflectă istoria raionului.

Salariul de funcție

De la 10080 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea integrităţii şi evidenţei documentelor Fondului Arhivistic de Stat al Republicii Moldova;
 2. Completarea Fondului Arhivistic de Stat cu documente ce reflectă viaţa materială a raionului şi care au valoare istorică, ştiinţifică, socială, economică, politică sau culturală;
 3. Respectarea drepturilor cetăţenilor la informaţia arhivistică, valorificarea documentelor, asigurarea informativă a organelor administraţiei publice locale;
 4. Efectuarea dirijării organizatorice şi metodice a activităţii arhivelor departamentale şi lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice locale, instituţii de stat, organizaţiilor şi întreprinderilor, acordarea ajutorului practic şi metodic.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 1. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 1. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administraţiei publice, cursuri de perfecţionare profesională în domeniul arhivisticii şi administraţiei publice locale.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs de către secretarul comisiei de concurs.

 

Actele urmează a fi depuse la comisia de organizare a concursului timp de până la data de 25 iunie 2024 ora 17.00, pe adresa or. Ștefan Vodă, str. Libertății 1, sediul Consiliul raional, et. 3 bir. 302, tel. de contact – 0242-22-015, sau electronic la adresa consiliul.raional-stefan-voda@apl.gov.md .

Recommended Posts