Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, serviciul investiţii și dezvoltare comunitară

În baza Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009, se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de executie (fpe) de specialist superior în cadrul serviciului investiţii și dezvoltare comunitară din subordinea Direcției economie şi atragerea investiţiilor.

Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de actele normative în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante.

Scopul general al funcţiei: consolidarea capacităților autorităților administrației publice raionale și celor locale în atragerea investițiilor, valorificarea și asigurarea durabilității acestora.

Sarcini de bază:

 • executarea acțiunilor privind atragerea investițiilor, implementarea acțiunilor de valorificare și asigurare a durabilității acestora, inclusiv elaborarea (scrierea) proiectelor investiționale / conceptelor de proiect / cererilor de finanțare, etc.;
 • acordarea suportului consultativ și metodologic subdiviziunilor subordonate Consiliului raional, APL de nivel I, organizațiilor necomerciale și entităților de drept privat (după caz) din raionîn implementarea proiectelor investiționale și asigurarea durabilității acestora;
 • implementarea activităților de cooperare intercomunitară și transfrontalieră;
 • executarea acțiunilor necesare pentru promovarea, soluționarea problemelor în domeniu și dezvoltarea turismului în raion.

 

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţii de bază pentru participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei RM;
 • posedarea limbii de stat;
 • capacitatea deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcție publică drept sancțiune disciplinară, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică.

Cerinţe specifice:

 • studii superioare de licenţă, preferabil în domeniul economic, financiar, juridic, administrație publică sau alte domenii specifice activității subdiviziunii structurale (ştiinţe sociale, relații publice, științe ale naturii, tehnologii ale informației și comunicațiilor, servicii publice), cursuri de perfecționare profesională în domeniul (domeniile) de competență;
 • cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice şi a interacţiunii acesteia cu alţi actori din sectorul public şi cel privat;
 • cunoaşterea politicilor și practicilor în domeniul atragerii investiţiilor la nivel naţional, regional şi local;
 • cel puțin 6 luni de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoașterea limbii engleze la nivel intermediar (nivel B2), cunoașterea și altor limbi de circulație internațională va fi un avantaj;
 • cunoștințe de operare a computerului (Microsoft Office, Power Point, Canva, Publisher, Paint, etc.).

Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii, copii ale certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare în domeniile de referință, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar). Copiile documentelor se autentifică notarial sau se prezintă împreună cu originalele pentru a verifica veridicitatea lor.

Actele se vor depune la comisia de organizare a concursului timp de 20 de zile calendaristice de la data publicării avizului pe pagina web a Consiliului raional www.stefan-voda.md (termen-limită – 09 iulie 2024, ora 17.00), pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1, sediul Consiliului raional, et. 3, biroul 313, tel. de contact – 024222015.

Pentru întrebări și clarificări, persoanele interesate pot apela la nr. de telefon 024222015 și 024223029, e-mail consiliul.raional-stefan-voda@apl.gov.md

Recommended Posts