Consiliul raional Ştefan Vodă, anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, Direcţia cultură, tineret, sport şi turism (fpe)

Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante.

Scopul general al funcţiei: Asigurarea respectării şi aplicării legislaţiei în domeniul protecţiei patrimoniului cultural, material şi imaterial în cadrul raionului.

Sarcini de bază:

– Fundamentezarea şi propunerea autorităţilor publice locale programe de activităţi şi cheltuieli necesare pentru cercetarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural.

– Implementarea programelor privind dezvoltarea turismului.

– Identificarea şi expertizarea bunurilor culturale mobile şi imobile deţinute de persoane fizice şi juridice şi înaintează propuneri Ministerului Culturii de înscriere a acestora în Registrul monumentelor istorice de stat.

Ţinerea evidenţei schimbărilor destinaţiei monumentelor istorice, transmiterii dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra acestora, precum şi evidenţa monumentelor istorice distruse sau dispărute.

Condiţii de participare la concurs.

            Condiţii de bază:

 • a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 • d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 • f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 • j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
 • bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs de către Serviciul resurse umane.

 Cerinţe specifice: Studiisuperioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul turismului. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, specificului funcţionării structurilor din domeniu, 0,5 ani de experienţă profesională în domeniu, abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Internet), abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, coordonare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

 Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar).

 Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului până la data de 31 martie 2023 inclusiv, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 etajul III, biroul specialistului principal, Sudiviziunea resurse umane (nr.313). Tel. 069761022; 242-2-30-51.

Recommended Posts