Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Direcţiei administraţie publică, Aparatul preşedintelui raionului

Scopul general al funcţiei: coordonarea activității primăriilor și consiliilor locale, perfecționarea formelor și metodelor de consolidare a relațiilor cu publicul, de atragere a cetățenilor în soluționarea problemelor publice locale, desfășurarea activității organizatorice.

Sarcini de bază:

– Acordarea asistenței metodice primăriilor și consiliilor locale în organizarea și desfășurarea ședințelor consiliilor locale.

– Asigurarea postării în aplicația ,,Registrul actelor locale,, a deciziilor Consiliului raional și dispozițiilor președintelui raionului în termenii și în conformitate cu cerințele prevăzute de legislație.

– Implementarea formelor și metodelor actuale în activitatea de administrare publică prin consolidarea relațiilor cu publicul, de atragere a cetățenilor în soluționarea problemelor publice locale.

Condiţii de participare la concurs.

            Condiţii de bază:

  • deţine cetăţenia RM;
  • posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
  • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică drept sancțiune disciplinară, sau nu a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare;
  • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții, sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
  • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate;

Cerinţe specifice: Studiisuperioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul jurisprudenţei sau administraţiei publice. Cunoaşterea legislaţiei în domeniul administraţiei publice, cunoaşterea computerului (Word, Excel, Internet), abilităţi de organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, motivare, soluţionare a litigiilor, comunicare eficientă.

Actelenecesare: Formularul departicipare la concurs, copiabuletinului de identitate, copiadiplomei de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale (pentru agenții publici).

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs.

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului timp de 20 zile de la data publicării, pe adresa: or.Ştefan Vodă, str.Libertăţii, 1 etajul III, biroul (nr.313). Tel. 0(242) 2-30-51.

Recommended Posts