Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (resurse umane), Aparatul preşedintelui raionului

În baza Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158 din 04.07.2008 şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, preşedintele raionului Ştefan Vodă anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei publice vacante de execuție (fpe) de specialist principal (resurse umane) în cadrul Aparatului președintelui raionului

Scopul general al funcţiei: realizarea obiectivelor strategice ale autorităţii publice în promovarea şi implementarea unu management eficient al resurselor umane în cadrul autorităţii publice.

Sarcini de bază:

 • acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în aplicarea procedurilor de personal şi a prevederilor cadrului normativ;
 • planificarea necesarului de personal;
 • organizarea şi participarea la desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiei publice vacante;
 • organizarea şi coordonarea procesului de integrare a noilor angajaţi;
 • organizarea activităţii comisiei de disciplină;
 • coordonarea şi monitorizarea implementării procedurii de evaluare a performanţelor profesionale a funcţionarilor publici;
 • evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul din autorităţile publice;
 • emiterea la ordinul preşedintelui raionului a proiectelor de dispoziţii de personal

Condiţii de participare la concurs.

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs.

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul jurisprudenței sau administrației publice. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, specificului funcţionării structurilor din domeniu, minimul 1 an de experienţă profesională în domeniul jurisprudenței sau serviciului public, cunoaşterea şi orientarea operativă în domeniul legislaţiei, cunoaşterea computerului; abilităţi de elaborare a documentelor, argumentare, motivare, soluţionare a litigiilor, comunicare eficientă.

 Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar).

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului pînă la data de 29 februarie 2024 inclusiv, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 etajul III, biroul nr.313. Tel. 242-2-30-51.

Recommended Posts