Regulamentul direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri

 1. DISPOZIŢII GENERALE
 1. Direcţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri (în continuare direcţie) este o subdiviziune structurală a Consiliului raional cu subordonarea direct preşedintelui raionului.
 2. În activitatea sa direcţia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la administraţia publică locală, Legea privind calitatea în construcţii nr.726 din 02.02.1996, cu modificările ulterioare, deciziile Consiliului raional, precum şi de prezentul Regulament.
 3. Direcţia îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, agenţii economici indiferent de forma de proprietate şi organizare.
 4. Direcţia este persoană juridică, dispune de ştampilă, cont în bancă.
 5. Şeful direcţiei este numit în funcţie prin concurs de către Consiliul raional la propunerea preşedintelui raionului.
 6. Finanţarea se efectuează din bugetul local.
 1. SARCINI
 2.    Sarcinile direcţiei în limitele determinate de Legislaţie sunt:

*  asigurarea  construirii şi întreţinerii în limitele localităţilor, a construcţiilor publice, a drumurilor, străzilor, podurilor şi locurilor publice;

*  asigurarea construirii şi exploatării  sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de termoficare, salubrizare a localităţilor, depozitarea şi utilizarea deşeurilor menajere;

*  asigurarea construcţiei de locuinţe şi exploatării fondului locativ;

* asigurarea întreţinerii clădirilor de folosinţă publică şi celor  administrative.

                                                  III. ATRIBUŢIILE.

 1.        În corespundere cu sarcinile de baza direcţia:

* Exercită atribuţiile de investitor (beneficiar) în domeniul construcţiilor publice locale pe teritoriul raionului, inclusiv supravegherea respectării Legii privind calitatea în construcţii şi bazei normative în perioada construcţiei şi exploatării;

* Participă la stabilirea orientărilor generale privind dezvoltarea urbanistică a localităţilor, precum şi la amenajarea teritoriului raionului;

* Acordă ajutor consiliilor locale ale comunelor şi satelor raionului la fundamentarea şi elaborarea programelor pe termen lung, mediu şi scurt pentru lucrările publice de interes local;

* Fundamentează necesarul anual de mijloace financiare de la bugetul raional pentru dezvoltarea lucrărilor publice de interes local, elaborează proiectul programului investiţional anual şi asigură realizarea lui după aprobarea de către Consiliul raional;

* Administrează sursele financiare de la bugetul raional şi de stat  alocate raionului pentru  construcţia, reconstrucţia-modernizarea şi reparaţia locuinţelor, sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, termoficare, drumurilor şi altor obiective comunale;

* Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor (tenderelor) privind proiectarea şi execuţia investiţiilor publice, finanţate din contul bugetului raional şi de stat;

* Contribuie la întocmirea temelor de proiectare privind investiţiile publice, precum şi a listei investiţiilor publice prin care se desfăşoară licitaţiile din bugetele locale;

* Urmăreşte şi asigură aplicarea prevederilor legale la încredinţarea  spre proiectare şi executare a lucrărilor publice pe teritoriul raionului, controlează respectarea prevederilor actelor normative în exploatarea sistemelor de servicii comunale, locuinţe şi fondului locativ;

* Promovează politica tehnică şi strategia a statului în domeniile întreţinerii şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare, epurare a apei, de termoficare şi gaze naturale, a drumurilor şi a altor obiecte de amenajare a teritoriului raional;

* Iniţiază acţiuni de pregătire, fundamentare şi promovare a unor programe şi proiecte de dezvoltare prioritare a sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apei, de termoficare, a drumurilor şi altor obiective de menire comunală;

* Coordonează activitatea agenţilor economici de sub autoritatea consiliului raional şi instituţiile publice de interes raional, ce funcţionează în domeniul activităţii direcţiei şi controlează activitatea acestora;

* Acordă cu alte secţii şi direcţii ale Consiliului raional ajutor practic întreprinderilor la implementarea tehnologiilor noi în construcţii  şi gospodăria locativ-comunală, utilizarea raţională a surselor energetice;

* Coordonează (şeful direcţiei) numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor  agenţilor  economici  de  sub  autoritatea  consiliului  raional  ce funcţionează în domeniul activităţii direcţiei;

* Asigură pregătirea obiectelor şi sistemelor de menire locativ-comunală pentru funcţionarea lor stabilă, inclusiv în perioada de toamnă-iarnă;

* Participă la aprobarea limitelor şi a regimului de distribuire de către întreprinderi şi organizaţii a gazelor naturale, a apei potabile, organizează în baza unor programe proprii procesul de contorizare şi evidenţă a consumului de apă potabilă distribuită;

* Asigură elaborarea şi realizarea măsurilor ce ţin de eficienţa energetică, implementarea tehnologiilor performante în utilizarea surselor netradiţionale şi renovabile, a sistemelor de evidenţă comercială şi a  sistemelor de reglare automatizată a consumului de energie;

* Elaborează programe raionale de lungă durată privind construcţia, reconstrucţia locuinţelor atât din sectorul public, cât şi cel privat şi gestionat de asociaţiile proprietarilor de locuinţe;

* Reieşind din baza de materii prime şi forţa de muncă locală, contribuie la  crearea întreprinderilor mici pentru fabricarea materialelor de construcţii competitive şi solicitate pe piaţă;

* Iniţiază şi participă, în condiţiile legii, la procesul asocierii cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, colaborând de asemenea cu agenţii economici din ţară şi din străinătate în scopul unor acţiuni sau lucrări de interes comun;

* Participă la luarea deciziilor privind darea în administrare, concesiune sau  închiriere unităţilor economici şi instituţiilor publice a bunurilor ce aparţin domeniului public din sfera activităţii secţiei;

* Colaborează cu direcţia generală economie şi reforme a Consiliului raional în domeniul reformării şi reorganizării gospodăriei locativ–comunale pe teritoriul raionului;

* Iniţiază şi prezintă Consiliului raional privind crearea, reorganizarea s-au lichidarea întreprinderilor şi organizaţiilor de sub autoritatea consiliului, care funcţionează în sfera activităţii direcţiei;

* Colaborează cu alte secţii şi direcţii din cadrul Consiliului  raional pentru aducerea la îndeplinire a oricăror alte atribuţii ce-i revin consiliului din legi, hotărârii sau din alte acte normative şi dispoziţii generale ce ţin de competenţa ei;

* Colaborează cu Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi cu alte organe centrale interesate privind politica în domeniul de activitate a secţiei, inclusiv cadrul legislativ şi normativ;

* Acorda consiliilor locale şi aparatelor primăriilor, precum şi serviciilor publice ale satelor (comunelor) sprijin şi asistenţă tehnică la cererea acestora în domeniile sale de activitate;

* Examinează petiţiile şi reclamaţiile în problemele ce ţin de activitatea direcţiei;

* Creează şi întreţine baza de date privind:

întreprinderile de construcţii şi exploatare, de fabricare a materialelor de

construcţii, care funcţionează pe teritoriul raionului;

licitaţiile organizate în construcţii;

locuinţele şi obiectele comunale pe teritoriul raionului (pe compartimente

construcţia nouă, reconstrucţia–modernizarea, reparaţia);

obiectele nefinalizate;

producerea materialelor de construcţii.

 1. DREPTURILE DIRECŢIEI.
 2.   Direcţia este în drept:

* Să controleze pe teritoriul raionului respectarea legislaţiei în vigoare în domeniile construcţiilor, gospodăriei comunale şi de locuinţe, drumurilor, gazificarea, calitatea proiectelor de construcţie, lucrările de construcţii-montaj executate de organizaţii şi  întreprinderi, indiferent de domeniul de activitate şi tipurile de proprietate, corespunderea materialelor, articolelor de construcţie cu standardele şi normativele în vigoare;

* Să înainteze Consiliului raional propuneri în vederea suspendării  deciziilor  autorităţilor administraţiei publice ale primăriilor şi comunelor raionului ce contravin actelor legislative în normative în vigoare în domeniile activităţii direcţiei;

* Să coordoneze numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor organelor consiliilor locale şi orăşeneşti (municipale) ale raionului care se ocupă cu problemele construcţiilor, gospodărie comunale şi drumurilor, numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor, agenţilor economici de sub autoritatea consiliului raional, care funcţionează în sfera activităţii direcţiei;

* Să organizeze licitaţii (tendere) privind proiectarea şi executarea investiţiilor pentru obiectivele finanţate de la bugetul raional şi republican, să ţină evidenţa tuturor licitaţiilor desfăşurate în raion;

* Să solicite şi să obţină informaţii, în limitele competenţii sale, de la consiliile locale comunale şi orăşeneşti (municipale), întreprinderile şi organizaţiile de sub autoritatea Consiliului raional;

* Să înainteze propuneri Consiliului raional privind crearea, reorganizarea  sau lichidarea întreprinderilor şi organizaţiilor de sub autoritatea Consiliului raional care funcţionează în sfera de activitate a direcţiei.

 1. DISPOZIŢII FINALE.

* Direcţia este condusă de către şef, numit în funcţiei de către Consiliul raional la propunerea preşedintelui  raionului, în baza de concurs;

* Organigrama şi numărul de personal ale Direcţiei se aprobă de către Consiliul raional reieşind din volumul lucrărilor, luând drept baza statele tip aprobate de Guvern;

* Numărul de personal al direcţiei poate fi majorat prin hotărârea Consiliului  raional la propunerea argumentată de către şeful direcţiei;

* Personalul direcţiei poartă răspundere materială, morală, administrativă sau penală, după caz, pentru faptele săvârşite în timpul realizării atribuţiilor ce ţin revin, în condiţiile legii;

* Regulamentul de funcţionare al Direcţiei se aprobă de către Consiliul raional;

* Regulamentul direcţiei se completează conform fişelor posturilor din direcţie.

Recommended Posts