În atenția contribuabililor

  1. Importanța înregistrării în calitate de întreprenzator

 

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan Vodă Vă informează că, potrivit noţiunilor de bază prevăzute în art. 5 alin. 16) al Codului Fiscal, orice activitate conform legislaţiei, desfăşurată de către o persoană, care are drept scop obţinerea venitului, cu excepţia muncii efectuate în baza acordului (contractului) de muncă, sau, în urma desfăşurării căreia, se obţine venit, reprezintă activitate de întreprinzător, afacere (business), iar în conformitate cu prevederile art. 27 alin. 1) al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992, întreprinzătorul este obligat  să înregistreze întreprinderea, filiale şi reprezentanţele, înfiinţate de către acesta pe teritoriul Republicii Moldova, până la începerea activităţii lor economice.

Desfăşurarea unor genuri de activitate de întreprinzător printr-un sistem simplificat de înregistrare, impozitare, evidenţă şi de dări de seamă în baza utilizării patentei de întreprinzător este reglementată prin Legea nr. 93-XIV din 15.07.1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător” (în continuare – Lege). Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în baza patentei nu impune înregistrarea de stat a titularului  acesteia şi primirea licenţei. Asupra titularului patentei nu se extind cerinţele privind prezentarea dărilor de seamă  financiare şi statistice, ţinerea evidenţei contabile şi financiare, efectuarea operaţiilor de casă şi decontărilor. Persoana care solicită să activeze în baza patentei de întreprinzător, depune o cerere de eliberare a patentei la inspectoratul fiscal teritorial în raza căruia îşi are domiciliul sau la locul de desfăşurare a activităţii preconizate.

În cazul în care genul de activitate solicitat pentru practicare nu poate fi desfăşurat în baza patentei de întreprinzător urmează a înregistra, conform prevederii Legii 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi: întreprindere individuală; societate în nume colectiv; societate în comandită; societate pe acţiuni; societate cu răspundere limitată; cooperativă de producţie; cooperativă de întreprinzător; întreprindere de arendă; întreprindere de stat şi întreprindere municipală.

Desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă, ori cu act de înregistrare declarat nevalabil, conform art. 263 alin. 1) din Codul contravenţional al Republicii Moldova se aplică amendă de la  50 la 150 de unităţi convenţionale, ceea ce constituie de la 1000 lei la 3000 lei.

 

 

  1. Obligativitatea contribuabililor utilizatori ai MCC.

Atenţionăm toţi contribuabilii, utilizatori de maşini de casă şi control că, la 20 noiembrie 2015 expiră  termenul limită de modificare a ceasului de timp real la MCC, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 474 din 28.04.1998, privind trecerea de la ora „de vară” la ora „de iarnă” prin transferul acelor ceasornicului cu o oră în urmă, la ceasul de timp real a MCC.

 

 

  1. Contribuţii obligatorii în Fondul viei şi vinului.

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan-Vodă informează că în conformitate cu art.32 din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10.03.2006, şi explicaţiilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 19/2-469 din 01.10.2015 contribuabilii contribuţiilor obligatorii la Fond sunt:

  1. producătorii de viţă altoită pentru producerea strugurilor destinaţi fabricării produselor vitivinicole;
  2. producătorii de vinuri;

c)producătorii de băuturi pe bază de vin, de produse obţinute pe bază de vin.
Cuantumurile contribuţiilor sunt:

  1. 0,12 lei pentru o viţă altoită comercializată, destinată fabricării produselor vitivinicole;
  2. 30,0 lei pentru o tonă comercializată de struguri destinaţi vinificării;
  3. 0,1 lei pentru un litru comercializat de vin sau de băutură pe bază de vin;
  4. 1,6 lei pentru un litru de alcool absolut comercializat de produs obţinut pe bază de vin, cu concentraţia alcoolică de cel puţin 25% voi.

La rândul său art.323, alin.(6) al Legii viei şi vinului nr.57 din 10.03.2006 stabileşte obligativitatea plăţii contribuţiilor care intervine din data de eliberare a facturii fiscale. Plata contribuţiei prevăzute la alin. (5) lit. b) se efectuează de unitatea vinicolă care a achiziţionat strugurii destinaţi vinificării. în acelaşi timp, alin. (7) al articolului nominalizat stabileşte că, plătitorul de contribuţii obligatorii calculează de sine stătător sumele datorate către Fond şi efectuează plata în decurs de cel mult 120 de zile calendaristice din ziua de eliberare a facturii fiscale. în acelaşi termen, plătitorul prezintă organului fiscal teritorial calculul contribuţiei conform unui formular tipizat, aprobat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Astfel, alin.(6) stabileşte momentul apariţiei obligaţiei de plată a contribuţiei, care este data de eliberare a facturii fiscale. Prin urmare, data de eliberare a facturii fiscale este acţiunea care condiţionează curgerea termenului de prescripţie pentru executarea obligaţiei pecuniare.

La rândul său, termenul de prescripţie este reglementat de alin. (7) al art.323. Termenul de 120 de zile calendaristice este perioada de timp, în cadrul căreia titularul obligaţiei de plată a contribuţiilor în Fondul Viei şi Vinului este împuternicit şi urmează să îşi onoreze îndatoririle stabilite de lege.

In contextul celor expuse, prevederile alin. (6) şi (7) ale art.32 nu sunt contradictorii, reglementând raporturi juridice distincte, dar care se completează reciproc. Alin.(6) reglementează raportul juridic care generează obligaţia pecuniară, în particular, momentul apariţiei obligativităţii plăţii contribuţiilor în Fondul Viei şi Vinului, iar alin.(7) stabileşte termenul de executare sau de onorare a obligaţiei din speţă. Astfel, termenul de plată a contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului urmează a fi efectuat în termen de 120 de zile calendaristice, care este calculat din ziua emiterii facturii fiscale.

Totodată, comercializarea producţiei vitivinicole (viţele altoite, strugurii, vinurile şi alte produse) se efectuează, după caz şi în baza altor acte – facturi de expediţie, act de achiziţie, bon de plată.

Conform pct. 2, 3, 4 ale Hotărârii Guvernului nr.726 din 16.09.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Viei şi Vinului, obligativitatea plăţii contribuţiilor în Fondul Viei şi Vinului intervine de la data livrării (facturării) produselor vitivinicole, specificate în art. 323 alin. (5) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006, pe piaţa internă (destinate consumului uman direct sau în scopul plantării viţei-de-vie) şi/sau la export. Plata contribuţiei în Fondul Viei şi Vinului prevăzute la art. 323 alin.(5) lit. b) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006 se efectuează de la sursa de plată de către unitatea vinicolă care a achiziţionat strugurii destinaţi vinificării. Contribuabilii calculează de sine stătător sumele datorate către Fondul Viei şi Vinului şi efectuează plata în decurs de cel mult 120 de zile calendaristice de la ziua intervenirii obligativităţii plăţii contribuţiilor. In acelaşi termen, contribuabilul prezintă organului fiscal teritorial calculul contribuţiei conform unui formular tipizat, aprobat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii următoare după încheierea perioadei de raportare de 120 de zile.

în partea ce vizează, momentul apariţiei obligaţiei de plată în cazul eliberării unui alt document cu excepţia facturii fiscale menţionăm că, conform art. 323 alin. (5) al Legii nr.57 din 10.03.2006 a viei şi vinului, raportul juridic care determină obligativitatea plăţii contribuţiei este comercializarea viţelor altoite destinată fabricării produselor vitivinicole, strugurilor destinaţi vinificării, vinului sau băuturilor pe bază de vin, alcoolului absolut de produs obţinut pe bază de vin, cu concentraţia alcoolică de cel puţin 25% din volum. Prin urmare, însăşi tranzacţia de vânzare-cumpărare, în condiţiile reglementate de Legea nr. 57 din 10.03.2006 a viei şi vinului în cumul cu Regulamentul Fondului Viei şi Vinului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.726 din 16.09.2013, generează obligaţia de plată a contribuţiei în Fondul Viei şi Vinului, indiferent de documentul emis pentru a certifica raportul juridic în cauză. Astfel, conform explicaţiilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.19/2-469 din 01.10.2015, în cazul emiterii documentelor primare de strictă evidenţă diferite de factura fiscală, urmează a fi aplicat principiul analogiei legii cu asimilarea situaţiei juridice prescrise de prevederile art.323 alin.(6) şi (7) al Legii nr.57 din 10.03.2006 a viei şi vinului.

Pentru sumele datorate Fondului se calculează penalitate în valoare de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere de la expirarea termenului de plată prevăzut la alin.(7) din Legea viei şi vinului.

Organele fiscale, conform alin.(10) din art. 323 al Legii viei şi vinului, vor aplica măsurile de executare silită a datoriilor şi penalităţilor calculate ale plătitorilor de contribuţii obligatorii către Fond similare celor prevăzute în titlul V al Codului fiscal.

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan Vodă pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Industrială 8, et. 4, la tel. 0242-93-508, 242-93-509, 0242-93-510.

Nicolae Damian,

șef al Inspectoratului Fiscal de Stat

pe raionul Ștefan-Vodă

Recommended Posts