Noutăți Posturi Vacante

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție (fpe) – specialist principal în cadrul Direcţiei economie şi atragerea investiţiilor

În baza Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009, Direcţia economie şi atragerea investiţiilor a Consiliului raional Ștefan Vodă anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție (fpe) de specialist principal.

Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de actele normative în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante.

Scopul general al funcţiei: consolidarea capacității de administrare eficiență a resurselor bugetare și proprietății publice de nivel raional, aplicării conforme a actelor normative în vigoare în domeniile achizițiilor publice, administrării și deetatizării proprietății publice, privatizării fondului de locuințe și gestionării ajutoarelor umanitare.

Sarcini de bază:

 • aplicarea reglementărilor actelor normative în vigoare și executarea procedurilor în domeniul achizițiilor publice;
 • aplicarea reglementărilor actelor normative în vigoare și executarea procedurilor în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice;
 • aplicarea reglementărilor actelor normative în vigoare și executarea procedurilor în domeniul privatizării fondului de locuințe;
 • executarea procedurilor ce țin de gestionarea ajutoarelor umanitare.

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţii de bază pentru participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei RM;
 • posedarea limbii de stat;
 • capacitatea deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică drept sancțiune disciplinară, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică.

Cerinţe specifice: studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economic sau financiar, cunoaşterea actelor normative în domeniu, managementul planificării durabile, cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice şi a interacţiunii acesteia cu alţi actori din sectorul public şi cel privat, minim 1 an de experienţă profesională în domeniu, abilități de cunoaştere a computerului (Microsoft Office Word/Excel, Internet), abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în domeniile de competenţă, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, motivare, comunicare eficientă.

Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii, copii ale certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare în domeniul economic și/sau conexe, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar).

Copiile documentelor se autentifică notarial sau se prezintă împreună cu originalele pentru a verifica veridicitatea lor.

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului timp de  20 de zile calendaristice de la data publicării avizului pe pagina web a Consiliului raional, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1, sediul Consiliului raional, et. 2, biroul 23, tel. de contact – 024223029, e-mail economie.sv@gmail.com