Concurs pentru funcţia publică vacantă de execuție

În baza Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158 din 04.07.2008 şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, preşedintele raionului Ştefan Vodă anunţă concurs pentru suplinirea  funcţiei publice vacante de execuție (fpe) de specialist superior în cadrul direcției administraţie publică, Aparatul președintelui raionului

Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante.

Scopul general al funcţiei:

Coordonarea activității direcțiilor și instituțiilor ale Consiliului raional Ștefan Vodă, primăriilor și obiectelor economiei naționale în domeniul protecției civile și recrutarea, încorporarea recruților din raion în serviciul civil.

Sarcinile de bază:

  1. Vegherea îndeplinirii actelor legislative și normative în domeniul protecției civile de către direcțiile și instituțiile ale Consiliului raional Ștefan Vodă, primăriile raionului, a obiectelor economiei naționale și pregătirea lor pentru protecția civilă.
  2. Recrutarea, încorporarea în serviciul civil a recruților din raion, conform legii cu privire la serviciul civil.

Condiţii de participare la concurs.

Condiţii de bază:

  • deţinerea cetăţeniei RM;
  • posedarea limbii de stat;
  • capacitatea deplină de exerciţiu;
  • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
  • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică drept sancțiune disciplinară, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică.

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs.

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administrației publice, cel puâin 6 luni de experiență profesională în domeniu, cunoașterea legislației în domeniu, cunoașterea limbii de stat, abilităţi de utilizare a computerului, comunicare/convingere, scriere/elaborare texte, lucru cu informația, gândire analitică, elaborare a documentelor, motivare, mobilizare de sine.

Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar).

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului pînă la data de 04 martie 2024 inclusiv, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 etajul III, biroul nr.313. Tel. 242-2-30-51.

 

Recommended Posts