Consiliul raional Ştefan Vodă, anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior, Direcţia cultură, tineret, sport şi turism (fpe)

Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante.

Scopul general al funcţiei:Dezvoltarea culturii sportive, a politicilor de tineret și asigurarea dreptului cetățenilor la bunurile sportive și culturale prin promovarea activității instituțiilor sportive și de tineret.

Sarcini de bază:

– Organizarea și desfășurarea activității sportive raionale de masă cu tineretul.

– Coordonarea activităților sportive cu federațiile sportive republicane.

– Organizarea participării echipelor raionale la campionatele republicane și internaționale.

– Oranizarea și desfășurarea seminarilor metodice, metodico-practice în comeniul sportului.

Condiţii de participare la concurs.

            Condiţii de bază:

  • deţinerea cetăţeniei RM;
  • posedarea limbei de stat;
  • capacitatea deplină de exerciţiu;
  • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funţii publice;
  • bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs de către subdiviziunea resurse umane.

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul sportului. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, specificului funcţionării structurilor din domeniu, 0,5 ani de experienţă profesională în domeniu, abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Internet), abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, coordonare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

 Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar).

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului până la data de 03 iunie 20,023 inclusiv, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 etajul III, biroul specialistului principal, sudiviziunea resurse umane (nr.304). Tel. 242-2-30-51.

Recommended Posts