Concurs repetat pentru ocuparea fpe de specialist principal (probleme juridice) în Aparatul președintelui raionului Ștefan Vodă

În baza Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158 din 04.07.2008 şi a Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.201 din 11 martie 2009, Președintele raionului Ştefan Vodă anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție (fpe) specialist principal (în probleme juridice) în  Aparatul președintelui raionului.

Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante.

Scopul general al funcţiei: Contribuirea la eficientizarea activităţii autorităţii publice prin asigurarea legalităţii actelor normative emise de către Preşedintele raionului şi subdiviziunile Aparatului preşedintelui.

Sarcini de bază:

 1. Contribuire la asigurarea juridică a activităţii Aparatului preşedintelui raionului şi reprezentarea juridică a autorităţii executive a Consiliului raional în raporturile cu alte autorităţi, agenţi economici şi persoane fizice, precum şi instanţele de judecată.
 2. Consultarea şi acordarea asistenţei informaţionale conducătorilor şi specialiştilor din autorităţile publice de nivelurile I şi II.
 3. Îmbunătăţirea proiectelor de acte administrative, prin exercitarea controlului asupra executării actelor legislative şi normative în cadrul Consiliului raional, în special a Aparatului preşedintelui raionului.
 4. Ţinerea în evidenţă a modificării cadrului legal şi asigurarea informării specialiştilor din domeniu în cauză cu modificările operate.

Condiţii de participare la concurs

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei RM;
 • posedarea limbii de stat;
 • capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție public drept sancțiune disciplinară, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs de către specialistul principal, resurse umane.

Cerinţe specifice:

 • Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul juridic, 1 ani de experiență profesională în domeniu, cursuri de perfecționare profesională în domeniul jurisprudenţei;
 • Cunoașterea legislației în domeniu, cunoașterea limbii de stat;
 • Abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Internet), abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, coordonare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, comunicare eficientă.

Actele necesare: formularul de participare la concurs; copia buletinului de identitate; copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar); acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului până la data de 18 aprilie 2023, 0ra 17:00, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii nr. 1,etajul III, biroul 313 sau prin e-mail. Informaţii la tel.024223051; 069761022.

Recommended Posts