RAPORT privind asigurarea transparenței procesului decizional în Consiliul raional și subdiviziunile subordonate Consiliului raional Ștefan Vodă în anul 2021

     Întru implementarea Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și a Hotărârii Guvernului nr.96 din16 februarie 2010 ”Cu privire la acțiunile de implementare a Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional” au fost realizate următoarele:

  1. a)      În scopul asigurării informării  cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate în procesul decizional din cadrul Consiliului raional Ștefan Vodă, pe parcursul anului 2021, au fost realizate următoarele activităţi:

– plasarea informațiilor pe pagina web oficială a Consiliului www.stefan-voda.md și pagina facebook a Consiliului raional Ștefan Vodă a proiectelor de decizii,  programelor teritoriale în anumite domenii de activitate  în scopul informării publicului şi a altor părţi interesate despre iniţierea elaborării deciziilor şi pentru stimularea participării active a acestora la procesul decizional;

–  recepţionate şi examinate recomandările cetăţenilor, reprezentanţilor societăţii civile şi ale altor părţi interesate în scopul utilizării lor la elaborarea proiectelor de decizii;

– consultate opinii publice prin invitarea la şedinţe, mese rotunde, dezbateri organizate în cadrul Consiliului raional a reprezentanţilor instituţiilor subordonare, serviciilor desconcentrate în teritoriu, organelor mass-media şi altor părţi interesate de examinarea proiectelor de decizii;

–  examinate 96 proiecte de decizii în cadrul comisiilor consultative de specialitate;

–  desfășurate 8 ședințe publice ale Consiliului raional  Ștefan Vodă ;

–  informat publicul referitor la deciziile adoptate prin plasarea acestora pe pagina web www.stefan-voda.md, Monitorul de Ștefan Vodă.

  1. b)     Datele despre transparenţa în procesul decizional sunt prezentate în anexă

 

Anexă

Date despre transparența în procesul

decizional  în anul 2021

Denumirea indicatorilor

Valoarea indicatorilor
1. Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare

96

2. Numărul proiectelor de decizii consultate (din numărul de decizii adoptate) 96
3. Numărul deciziilor adoptate  în regim de urgență cu respectarea alineatului 2 din articolul 14 din Legea nr.239 – XVI din 13.11.2008 0
4. Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, ședințe ale grupurilor de lucru etc.) desfășurate de autoritatea administrației publice locale 16
5. Numărul participanților la întrunirile consultative (audieri publice, dezbateri, ședințe ale grupurilor de lucru etc.) desfășurate de autoritatea administrației publice locale 592
6. Numărul recomandărilor recepționate acceptate
Cetățeni Cetățeni
5 5
Contestații/sancțiuni
7. Numărul cazurilor în care acțiunile sau deciziile autorității administrației publice locale au fost contestate pentru  nerespectarea Legii nr.239 – XVI din 13.11.2008 0
  7.1. contestate în organul ierarhic superior 0
  7.2.  contestate în instanța de judecată 0
9. Numărul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr.239- XVI din 13.11.2008 0

 

Recommended Posts