Precizările la procedurile de achiziții publice cu privire la modalitatea de examinare de către agenția achiziții publice a deciziilor/dărilor de seamă

În scopul asigurării respectării art. 69 alin (10) al Legii 131/2015 privind achiziţiile publice ce se referă la expedierea către Agenția Achiziții Publice a Deciziei de atribuire a contractului de achiziții publice/acordului-cadru sau de anulare a procedurii de atribuire, dar și art. 78 alin. (1) privind publicarea în Buletinul achizițiilor publice a Dării de seamă privind procedura de achiziţie publică, precum şi dării de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică, Agenția Achiziții Publice aduce următoarele precizări:

Potrivit art. 69 alin (10) și art. 31 alin. (1) din Legea 131/2015, Decizia de atribuire semnată de către toți membrii grupului de lucru pentru achiziții se expediază în termen maxim de 3 zile lucrătoare de la emitere, dar nu mai târziu de data informării operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre rezultatele procedurii.

Conform art. 78 alin. (1) din Legea 131/2015 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 193 din 27 noiembrie 2018, autoritățile contractante urmează să transmită Agenției Achiziții Publice Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică precum şi Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică pentru procesarea datelor referitoare la contractele încheiate, nu mai târziu de data încheierii contractului sau de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

Deciziile/Dările seamă (în format pdf și word) se vor expedia la adresa de e-mail – bap@tender.gov.md cu indicarea titlului (Ex: Decizia de atribuire a contractului de achiziții publice întocmită de către (denumirea autorității contractante)). Modele de Decizii/Dări de seamă pot fi descărcate aici

Întru asigurarea monitorizării conformității desfășurării procedurilor de achiziție publică, Agenția Achiziții Publice examinează documentele privind achizițiile publice, și după caz, întocmește Rapoarte de monitorizare cu informarea autorităților contractante privind constatările și soluțiile de remediere.

În cazul întocmirii Rapoartelor de monitorizare, autoritățile contractante urmează să informeze Agenția Achiziții Publice privind acțiunile întreprinse, în termen de 5 zile, la adresa de e-mail bap@tender.gov.md

Pentru verificarea statutului examinării documentelor, dar și în cazul unor întrebări privind documentele aflate în examinare, autoritățile contractante pot contacta executorul responsabil, verificând datele acestuia la următorul link: https://tender.gov.md/ro/documente-in-curs-de-examinare

Direcția economie și atragerea investițiilor

Recommended Posts