Consiliul raional Ștefan Vodă prelungește concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție (fpe) de specialist principal în cadrul Direcției economie și atragerea investițiilor

În baza Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului
public precum și conform prevederilor pct. 46 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs apropat prin HG nr. 201 din 11.03.2009, se prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție (fpe) de specialist principal în cadrul Direcţiei
economie şi atragerea investiţiilor a Consiliului raional Ștefan Vodă.
Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care
corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de actele normative în
vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante.
Scopul general al funcţiei: consolidarea capacității de administrare eficiență a
resurselor bugetare și proprietății publice de nivel raional, aplicării conforme a
actelor normative în vigoare în domeniile achizițiilor publice, administrării și
deetatizării proprietății publice, privatizării fondului de locuințe și gestionării
ajutoarelor umanitare.
Sarcini de bază:
· aplicarea reglementărilor actelor normative în vigoare și executarea
procedurilor în domeniul achizițiilor publice;
· aplicarea reglementărilor actelor normative în vigoare și executarea
procedurilor în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice;
· aplicarea reglementărilor actelor normative în vigoare și executarea
procedurilor în domeniul privatizării fondului de locuințe;
· executarea procedurilor ce țin de gestionarea ajutoarelor umanitare.
Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de
participare la concurs de către secretarul comisiei de concurs.
Condiţii de bază pentru participare la concurs:
– deţinerea cetăţeniei RM;
– posedarea limbii de stat;
– capacitatea deplină de exerciţiu;
– neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limită de
vârstă;
– în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică drept sancțiune
disciplinară, sau nu a încetat contractul individual de muncă pentru motive
disciplinare;
– lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
– nu are interdicția de a ocupa o funcție publică.
Cerinţe specifice: studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul
economic sau financiar, cunoaşterea actelor normative în domeniu, managementul
planificării durabile, cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice şi a
interacţiunii acesteia cu alţi actori din sectorul public şi cel privat, minim 1 an de
experienţă profesională în domeniu, abilități de cunoaştere a computerului (Microsoft
Office Word/Excel, Internet), abilităţi de soluţionare a problemelor operaţionale în

domeniile de competenţă, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare,
motivare, comunicare eficientă.
Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de
identitate, copia diplomei de studii, copii ale certificatelor de perfecţionare
profesională sau specializare în domeniul economic și/sau conexe, copia carnetului de
muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere
privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar).
Copiile documentelor se autentifică notarial sau se prezintă împreună cu
originalele pentru a verifica veridicitatea lor.
Actele se vor depune la comisia de organizare a concursului timp de 7 de zile
calendaristice de la data publicării avizului pe pagina web a Consiliului raional
www.stefan-voda.md (termen-limită – 10 iunie 2024, ora 17.00), pe adresa: or. Ştefan
Vodă, str. Libertăţii, 1, sediul Consiliului raional, et. 3, biroul 313, tel. de contact –
024223051.
Pentru întrebări și clarificări, persoanele interesate pot apela la nr. de telefon
024223051 și 024223029, e-mail consiliul.raional-stefan-voda@apl.gov.md și
economie.sv@gmail.com

Recommended Posts