Anunțuri Noutăți Posturi Vacante

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuție (fpe)

Direcția agricultură și alimentație a Consiliului raional Ştefan Vodă anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior (conform anunțului publicat în PP ,,PRIER-INFO,, din data de 24.12.2021).

Scopul general al funcţiei: Formarea și organizarea activității de lucru în conformitate cu direcțiile principale de realizarea obiectivelor strategice ale politicii agrare aprobate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

Sarcini de bază:

– Promovarea sarcinilor politicii agrare în sectorul fitotehnic și horticol.

– Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul fitotehnic și horticol.

– Supravegherea respectării normelor tehnologice și ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare și distribuire a produselor agricole vegetale proaspete, prelucrate și a materiei prime agricole.

– Asigurarea aplicării realizărilor științifice naționale a sectorului agroalimentar în vederea sporirii competitivității producției vegetale.

– Contribuirea la consolidarea terenurilor agricole.

Condiţii de participare la concurs:

  • Deţinerea cetăţeniei RM;
  • Posedarea limbii de stat;
  • Capacitatea deplină de exerciţiu;
  • Neatingerea vârstei de 63 ani;
  • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • Neprivarea de dreptul de a ocupa funţii publice;

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs.

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul agriculturii (horticultură). Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, specificului funcţionării structurilor din domeniu, minimum 6 luni de experienţă profesională în domeniul horticol, abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Internet), abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, coordonare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

 Actele necesare: formularul de participare la concurs, curriculum vitae, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale, cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului până la data de 20 ianuarie 2022, ora 17:00, pe adresa: or.ŞtefanVodă, str. Libertăţii, nr.1, biroul 30, tel. 0.242-2-53-05, mob. 060841100, e-mail: daastefanvoda@mail.ru .