Consiliul raional Ştefan Vodă, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef al Direcţiei cultură, tineret, sport şi turism (fpc)

Dreptul de a participa la concurs îl au cetăţenii Republicii Moldova, care corespund cerinţelor de încadrare în serviciul public, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cerinţelor specifice funcţiei publice vacante.

Scopul general al funcţiei: Dezvoltarea culturii, sportului, turismului şi asigurarea dreptului cetăţenilor la bunurile şi activitatea menţionată prin coordonarea implementării politicilor şi normelor juridice în vederea dezvoltării culturii, sportului şi turismului, asigurînd dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a instituţiilor din domeniul culturii, tineretului, sportului şi turismului..

Sarcini de bază:

– Coordonează procesele de implementare şi promovare a politicilor statului în domeniul culturii, tineretului, sportului şi turismului.

– Coordonează politicile de ocrotire, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural şi dotarea instituţiilor de cultură.

– Coordonează activitatea instituţiilor de cultură (case de cultură, biblioteci, instituţii de învăţămînt artistic, muzee).

– Coordonează politicile de personal în instituţiile de cultură.

– Organizează activitatea direcţiei cultură.

Condiţii de participare la concurs.

Condiţii de bază:

  • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
  • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
  • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a), b) și f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
  • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
  • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Bibliografia concursului se va elibera la momentul depunerii dosarului de participare la concurs de către subdiviziunea resurse umane.

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul culturii. Cunoaşterea legislaţiei în domeniu, specificului funcţionării structurilor din domeniu, domeniului managerial strategic, 3 ani de experienţă profesională în domeniu, abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel, Internet), abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, coordonare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

 Actele necesare: formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copiile diplomelor de studii şi a certificatelor de perfecţionare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, cazierul judiciar (se permite depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a cazierului judiciar).

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului pînă la data de 25 ianuarie 2024 inclusiv, pe adresa: or. Ştefan Vodă, str. Libertăţii, 1 etajul III, biroul specialistului principal, subdiviziunea resurse umane (nr.313). Tel. 242-2-30-51.

 

Recommended Posts