Blog Incubatorul de afaceri din Ștefan Vodă

Statutul IP „Incubatorul de afaceri din Ștefan Vodă”

 1. Prezentul statut este elaborat în conformitate cu prevederile Codului Civil al

Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002; Legii Republicii Moldova nr. 845-XII din 03.01.1992 „Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”; Legii Republicii Moldova nr. 146 din 16.06.1994 „Cu privire la întreprinderea de stat”; Legii Republicii Moldova nr.220 din 19.10.2007 „Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali”, alte acte normative în vigoare.

 1. Prezentul Statut stabileşte modul de constituire şi funcţionare al Instituţiei Publice INCUBATORUL DE AFACERI DIN ŞTEFAN VODĂ.
 2. Denumirea completă a instituţiei este Instituţia Publică INCUBATORUL DE AFACERI DIN ŞTEFAN VODĂ. Denumirea abreviată: IP IAŞV.
 1. IP IAŞV este persoană juridică, dispune de bilanţ autonom, conturi bancare, inclusiv valutar, ştampilă cu Stema de Stat, formulare cu antet, alte rechizite.
 1. IP IAŞV este creată pe o durată nelimitată.
 2. IP IAŞV are statut de organizaţie necomercială, sub formă de instituţie publică, şi este constituită de către Consiliul raional Ştefan Vodă ca unicul fondator.
 3. IP IAŞV îşi are adresa juridică şi sediul în Republica Moldova, or. Ştefan Vodă, str. Testemiţanu, 2.
 4. IP IAŞV îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu ministere, alte autorităţi administrative centrale şi ale administraţiei publice locale, agenţi economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare, din Republica Moldova şi din străinătate.
 1.   IP IAŞV îşi desfăşoară activitatea îmbinând finanţarea din partea fondatorului şi din alte surse ce nu contravin legislaţiei în vigoare.
 2.   În activitatea sa IP IAŞV se conduce de legislaţia Republicii Moldova şi de prezentul Statut.
 1. SARCINILE PRINCIPALE ALE IP IAŞV
 2. Sarcinile principale ale IP IAŞV sunt:
 3.  a) gestionarea eficientă a resurselor financiare şi bunurilor ce-i aparţin;
 4.  b) generarea noilor întreprinderi mici durabile şi de succes;
 5.  c) acordarea suportului rezidenţilor în faza de iniţiere şi dezvoltare a afacerii şi facilitarea accesului lor la informaţii şi consultanţe antreprenoriale;
 1.   d) interacţiunea cu instituţiile similare din alte state, organizaţiile comerciale şi necomerciale, internaţionale în domeniul susţinerii şi dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv în scopul obţinerii asistenţei tehnice şi atragerii resurselor financiare pentru dezvoltarea sectorului dat;
 1.  e) asigurarea condiţiilor optime de lucru pentru angajaţii IP IAŞV şi rezidenţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei publice, respectarea tehnicii securităţii, normelor de producţie şi sanitare, ale securităţii antiincendiare, precum şi protecţia mediului ambiant;
 2.   f) încheierea contractelor (acordurilor) de muncă cu cetăţenii care îi angajează la lucru, după caz, şi contracte colective cu sindicatele care reprezintă interesele colectivului de muncă;
 1.  g) remunerarea lucrătorilor angajaţi la un nivel care să nu fie inferior salariului minim stabilit pe ţară;
 2.  h) efectuarea asigurării sociale şi altor tipuri de asigurări obligatorii a lucrătorilor angajaţi;
 1.  i) păstrarea, conform termenelor stabilite, documentelor create în procesul activităţii sale, iar în caz de încetare a activităţii să transmită în arhiva de stat documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova şi documentelor privind personalul scriptic.

III. DREPTURILE IP IAŞV

 1. Pentru realizarea sarcinilor sale IP IAŞV beneficiază de următoarele drepturi:
 2. a) să posede şi să administreze bunurile ce i s-au transmis de către fondator, donatori, precum şi cele acumulate drept urmare a activităţii desfăşurate în conformitate cu sarcinile şi funcţiile sale;
 1.   b) să primească asistenţă tehnică şi financiară de la fondator, investitori, organismele naţionale şi internaţionale, donatorii externi şi interni şi să o folosească pentru realizarea sarcinilor sale;
 2.  c) să desfăşoare activitate economică, să încheie contracte, să presteze servicii, să dobândească şi cu acordul fondatorului să înstrăineze bunuri;
 1. d) să instituie fonduri speciale în scopul acumulării resurselor financiare destinate finanţării acţiunilor ce rezultă din prezentul statut;
 2.  e) să participe, în calitate de membru cu drepturi depline, în activitatea asociaţiilor şi uniunilor regionale şi internaţionale specializate în domeniu;
 3. f) să încheie acorduri de colaborare cu organizaţiile similare din ţară şi din străinătate;
 4.   g) să stabilească, în limitele bugetului anual aprobat de către Consiliul de administraţie al IP IAŞV, salariile pentru personalul IP IAŞV;
 5.  h) să solicite şi să primească de la instituţiile publice şi alte instituţii interesate documentele şi informaţiile necesare pentru activitatea sa;
 1.   i) să angajeze lucrătorii pe bază de contract (acord) şi în alte condiţii şi să concedieze lucrătorii încadraţi;
 2.   j) să se folosească de serviciile sistemului asistenţei sociale de stat, al asigurării medicale şi sociale.
 1. PATRIMONIUL IP IAŞV
 2. Pentru perioada activităţii IP IAŞV este asigurată cu sediu în or. Ştefan Vodă, str. Testemiţanu, 2.
 1. Patrimoniul IP IAŞV constă din mijloace financiare şi bunuri care se formează din următoarele:
 2.   a) bunurile şi fondurile alocate anual de către fondator;
 3.   b) bunurile şi resursele financiare obţinute de la donatori şi investitori;
 4.  c) vărsămintele benevole şi donaţiile persoanelor fizice şi juridice, inclusiv ale celor străine;
 5. d) mijloacele obţinute în urma activităţii economice;
 6. e) alte surse ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova.
 7. Mijloacele financiare ale IP IAŞV alocate de către fondator se utilizează în conformitate cu devizul anual de cheltuieli, conform programului de activitate aprobat de Consiliul de administraţie.
 1. Excedentele financiare şi fondurile speciale neutilizate de către instituţie pe parcursul anului nu pot fi supuse prelevării şi se transferă în contul anului următor în scopul realizării sarcinilor sale.
 1. FONDATORUL
 2. Fondator al IP IAŞV este Consiliul raional Ştefan Vodă.
 3. Fondatorul îşi exercită drepturile de gestionar al instituţiei prin intermediul Consiliului de administraţie şi al administratorului instituţiei.
 1. Fondatorul are următoarele atribuţii exclusive:
 2. a) adoptarea deciziei de fondare, reorganizare sau lichidare a IP IAŞV;
 3. b) aprobă Statutul instituţiei publice, modificările şi completările acestuia;
 4. c) desemnează membrii Consiliului de administraţie şi îi revocă;
 5. d) desemnează, pe bază de concurs desfăşurat de Consiliul de administraţie, administratorul instituţiei şi îl eliberează din funcţie la propunerea acestuia;
 1. e) transmiterea bunurilor şi atribuţiile sale în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii de întreprinzător administratorului în baza contractului (acordului);
 2. f) aprobarea plăţii şi facilităţilor pentru închirierea spaţiului IP IAŞV de către rezidenţi;
 1. g) alocarea mijloacelor financiare pentru construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală a edificiilor, procurarea utilajului costisitor, al transportului de serviciu;
 2. h) controlează activitatea curentă a IP IAŞV, inclusiv prin solicitarea informaţiei, acte, explicaţii, rapoarte despre activitate, etc.

20) Deciziile fondatorului, în problemele ce ţin de atribuţiile acestuia, sunt obligatorii pentru Consiliul de administraţie, conducerea şi persoanele cu funcţii de răspundere ale IP IAŞV.

 1. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
 2. Consiliul de administraţie este organul colegial al instituţiei, reprezintă interesele fondatorului şi îşi exercită activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul statut.
 3. Consiliul de administraţie este constituit de către fondator pe un termen de 3 ani şi îşi exercită atribuţiile sale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul statut.
 4. Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
 5. a) aprobă strategiile şi programul de activitate al IP IAŞV;
 6. b) aprobă structura organizatorică şi schema de încadrare a IP IAŞV;
 7. c) aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului la funcţia de administrator;
 8. d) propune fondatorului candidatura administratorului instituţiei pentru aprobare;
 9. e) aprobă bugetul IP IAŞV;
 10. f) prezintă fondatorului raport cu privire la activitatea economico-financiară a instituţiei, precum şi rezultatele auditului activităţii economico-financiare;
 1. g) aprobă planurile de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor;
 2. h) supraveghează utilizarea de către instituţie a mijloacelor financiare conform destinaţiilor şi devizului de cheltuieli stabilite;
 1. i) aprobă instituirea de fonduri speciale în scopul acumulării resurselor financiare destinate finanţării acţiunilor de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
 2. j) aprobă condiţiile de selectare şi normele de aflare a rezidenţilor în cadrul IAŞV;
 3. k) soluţionează alte probleme care nu contravin prezentului statut şi legislaţiei în vigoare.
 1. Consiliul de administraţie al IP IAŞV este compus din 7 membri, inclusiv câte un reprezentant:
 2. a) al fondatorului (preşedintele consiliului);
 3. b) administratorul IP IAŞV;
 4. c) al Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii;
 5. d) al rezidenţilor IP IAŞV ales la adunarea generală a rezidenţilor prin votul majorităţii celor prezenţi;
 1. e) al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din raionul Ştefan Vodă;
 2. f) alţi reprezentanţi ai unor instituţii, organe, care au tangenţă cu activitatea incubatorului, care sunt delegaţi prin actele de dispoziţie ale acestora. Membrii Consiliului de administraţie care sunt delegaţi din partea altor organizaţii, dar nu sunt aprobaţi prin decizia fondatorului, au drept de vot consultativ.
 1. Pe parcursul activităţii sale în componenţa Consiliului de administraţie pot intra 5 noi membri reprezentanţi ai agenţilor economici din Incubator, donatori, persoane fizice şi juridice, care contribuie la dezvoltarea IP IAŞV.
 2. Acceptarea noilor membri în componenţa Consiliului de administraţie se efectuează prin decizia fondatorului, la propunerea Consiliului de administraţie.
 1. Preşedintele Consiliului de administraţie este ales pe un termen de 3 ani.
 2. Şedinţele Consiliului de administraţie pot fi ordinare sau extraordinare.
 3. Şedinţe ordinare sunt şedinţele convocate în conformitate cu planurile de activitate ale Consiliului de administraţie şi se convoacă nu mai rar de o dată în trimestru.
 1. Şedinţele extraordinare ale Consiliului de administraţie se convoacă de către preşedintele consiliului:
 1. a) din iniţiativa preşedintelui Consiliului;
 2. b) la cererea a cel puţin 1/3 din membrii Consiliului;
 3. c) la cererea fondatorului;
 4. d) la cererea administratorului.
 5. Şedinţa Consiliului de administraţie este deliberativă, dacă la ea sunt prezenţi 2/3 din membri.
 1. La şedinţele Consiliului de administraţie fiecare membru deţine un vot. Nu se admite transmiterea votului unui membru al Consiliului de administraţie către un alt membru al Consiliului sau altei persoane.
 1. Deciziile Consiliului de administraţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor Consiliului prezenţi la şedinţă.
 2. Ordinea de zi a şedinţelor, la cererea preşedintelui Consiliului de administraţie, se întocmeşte de către administratorul IP IAŞV.
 3. Membrilor Consiliului de administraţie li se comunică data, ora şi locul desfăşurării şedinţei şi li se remit materialele necesare cu privire la chestiunile incluse pe ordinea de zi, cu cel târziu cinci zile înainte de convocarea şedinţei.
 1. În lipsa preşedintelui Consiliului de administraţie funcţiile lui sunt exercitate de unul dintre membrii Consiliului de administraţie, desemnat de către preşedinte.
 2. Membrii Consiliului de administraţie au dreptul:
 3. a) la accesul liber la informaţia privind activitatea IP IAŞV;
 4. b) să primească de la administrator materialele informative necesare despre activitatea Consiliului de administraţie;
 5. c) să înainteze propuneri privind activitatea Consiliului de administraţie, în modul stabilit de prezentul statut.
 6. Membrii Consiliului de administraţie sunt obligaţi:
 7. a) să participe personal la şedinţele Consiliului de administraţie;
 8. b) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute în procesul îndeplinirii sarcinilor lor;
 1. c) să nu aducă prejudicii IP IAŞV prin deciziile pe care le adoptă;
 2. d) să faciliteze obţinerea informaţiilor necesare realizării activităţilor IP IAŞV de la instituţiile pe care le reprezintă în Consiliul de administraţie;
 3. e) să susţină IP IAŞV la crearea de fonduri speciale, implicându-se în procesul de negocieri cu reprezentanţii instituţiilor sau sectoarelor pe care le reprezintă în Consiliul de administraţie;
 4. i) să numească compania de audit pentru efectuarea controlului anual.
 5. Activitatea membrilor Consiliului de administraţie nu se remunerează. Cheltuielile de reprezentare şi alte cheltuieli ce derivă din activitatea membrilor Consiliului de administraţie în cadrul IP IAŞV sunt suportate de către aceştia.
 6. Toate deciziile Consiliului de administraţie se fixează în procesele-verbale ale şedinţelor, care se semnează de toţi membrii participanţi la şedinţa Consiliului.
 7. IP IAŞV ţine evidenţa contabilă şi prezintă dările de seamă statistice în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 1. Anual, administratorul prezintă Consiliului de administraţie un raport asupra activităţii sale care conţine:

expunerea scurtă a rezultatelor activităţii instituţiei în perioada de dare de seamă;

soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă;

venitul total al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace a instituţiei;

cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative;

soldul mijloacelor băneşti la sfârşitul perioadei de dare de seamă.

 1. Anual, dar nu mai târziu de data de 31 martie a anului, se efectuează controlul de audit al IP IAŞV.

VII. ADMINISTRATORUL.

 1. Dirijarea activităţii curente a IP IAŞV este efectuată de către administrator, desemnat în funcţie de către fondator, la propunerea Consiliului de administraţie, în baza concursului organizat de acesta.
 1. Administratorul IP IAŞV trebuie să posede cunoştinţe şi experienţă relevantă, să dispună de studii şi calificare care sunt specificate de Consiliul de administraţie.
 2. Administratorul are următoarele atribuţii:
 3. a) reprezentarea intereselor IP IAŞV în instanţele judecătoreşti, în relaţiile cu autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice rezidente şi străine;
 1. b) asigurarea exercitării actelor legislative şi normative în vigoare, deciziilor fondatorului şi cele ale Consiliului de administraţie;
 1. c) elaborarea strategiei de dezvoltare şi programelor de activitate ale IP IAŞV;
 2. d) elaborarea devizului de cheltuieli (business-plan) şi modificările la acesta, cu prezentarea pentru examinare şi aprobare Consiliului de administraţie;
 1. e) elaborarea structurii organizatorice a IP IAŞV;
 2. f) prezentarea propunerilor fondatorului privind reprofilarea, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică, trecerea la cheltuieli a bunurilor IP IAŞV;
 1. g) asigurarea folosirii eficiente a bunurilor IP IAŞV;
 2. h) poartă răspundere disciplinară, administrativă şi penală pentru încălcarea prevederilor actelor legislative, economico-financiare şi operative ale IP IAŞV;
 1. i) înaintarea propunerilor Consiliului de administraţie privind instituirea fondurilor speciale;
 2. j) numirea/eliberarea din funcţie a personalului IP IAŞV se efectuează cu respectarea procedurilor stabilite de Codul Muncii;
 1. k) exercitarea activităţilor curente necesare pentru acordarea suportului rezidenţilor IAŞV în conformitate cu contractele bilaterale semnate între IP IAŞV şi rezidenţi;
 2. l) monitorizarea respectării de către rezidenţi a condiţiilor şi normelor de aflare în cadrul IP IAŞV;
 3. m) stabilirea, în limitele bugetului anual aprobat şi al schemei de încadrare, salariilor pentru personalul IP IAŞV;
 4. n) emiterea ordinelor, care sunt executorii pentru întreg personalul;
 5. o) prezentarea propunerilor pentru ordinea de zi a Consiliului de administraţie.
 6. În lipsa administratorului, funcţiile acestuia sunt exercitate de o persoană desemnată de către acesta.

VII. REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA

 1. Reorganizarea sau lichidarea IP IAŞV poate avea loc prin decizia fondatorului sau în alte condiţii prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.