Anunțuri Noutăți

Spre atenția contribuabililor!

  1. 15 octombrie – al doilea termen de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare!
Direcția deservire fiscală Ştefan  Vodă vă reamintește că, la data de 15 octombrie, survine termenul de achitare a celei de a doua parte a obligaţiilor fiscale a impozitului funciar şi/sau impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2017.
Totodată, având în vedere faptul că 15 octombrie 2017 este zi de odihnă, ultima zi de achitare a impozitului funciar şi/sau impozitul pe bunurile imobiliare pentru anul în curs este 16 octombrie 2017. În cazul neachitării în termenele stabilite a impozitului, în contul personal al contribuabilului, va fi calculată majorarea de întârziere (penalitatea) pentru fiecare zi de întârziere, reieșind din cuantumul majorării de întârziere, stabilit pentru anul 2017 în mărime de 0,0383 %.2.     Cu privire la modificările operate în Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997”

În contextul modificărilor operate în Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 ,,Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” prin Hotărârea Guvernului nr. 238 din 25.04.2017 (în vigoare 28.10.2017) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.134-143 art. 317 din 28.04.2017), Direcția deservire fiscală Ştefan  Vodă aduce la cunoștință următoarele.

Conform modificărilor enunțate, începând cu 28 octombrie 2017 (data intrării în vigoare a modificărilor) din Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special aprobat conform anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 a fost exclus formularul ,,Factura” și ,,Anexă la factură” și prevederile referitoare la acest formular.

Astfel, începând cu 28 octombrie 2017, toate entităţile ce dețin statut de plătitor a TVA cât și celea care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, care potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor utiliza în procesul desfăşurării activităţii economico-financiare formularul cu regim special ,,Factura fiscală” aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017. 

Factura fiscală pe suport de hârtie sau în formă electronică se utilizează în cazurile:

1) Livrării mărfurilor:

a) impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal;

b) neimpozabile cu TVA.

2) Prestării serviciilor şi executării lucrărilor:

a) impozabile cu TVA;

b) neimpozabile cu TVA.

3) Transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate.

4) Transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune.

5) Refacturării cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal.

Cu condiţia respectării prevederilor Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, entităţilor  li se permite utilizarea facturilor fiscale:

1) imprimate tipografic pe hârtie prevăzută cu însemne de protecţie, serie şi număr;     

   2) imprimate de sine stătător pe hârtie prevăzută cu însemne de protecţie, seria şi numărul atribuite de Serviciul Fiscal de Stat;    

  3) generate în SIA ,,e-Factura”.

Concomitent, se permite utilizarea formularelor tipizate de document primar cu regim special ,,factura fiscală” şi ,,factura”, imprimate, valabile până la intrarea în vigoare a Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017, până la epuizarea totală a stocurilor aflate la entităţi şi Serviciul Fiscal de Stat, cu respectarea modului de completare a acestora în vigoare la momentul primirii lor.

Seria şi diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite până la intrarea în vigoare a ordinului menționat mai sus, se utilizează până la epuizarea lor, strict conform destinaţiei acestora, cu respectarea modului de completare în vigoare la momentul primirii lor.

Seria şi diapazonul de numere primite pentru imprimarea de sine stătător a facturilor, neutilizate până la 28 octombrie 2017, și care nu au fost imprimate pe formular, după data menţionată devin nevalabile şi nu vor fi utilizate pentru imprimarea formularelor tipizate de document primar cu regim special.

Pentru informații suplimentare, rugăm să Vă adresați la numerele de telefoane 0242-93-5-10;  0242-2-22- 70; 0242-93-5-08,  sau 080001525, apel gratuit .

De asemenea, contribuabilii pot accesa portalul www.fisc.md  .

Galina VEREBCEANU,

șef interimar, direcţia deservire fiscală Ștefan Vodă