Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

Sesiune de informare a Consiliului Concurenței pe domeniul măsurilor de sprijin ce poate constitui ajutor de stat

La data de 24 februarie 2023, la solicitarea Președintelui raionului Ștefan Vodă, dlui Vasile Maxim, Consiliul Concurenței a desfășurat seminarul de instruire cu reprezentanții autorităților publice locale de nivelul I și II, conducătorii/reprezentanții întreprinderilor municipale din raion, în cadrul campaniei de informare pe domeniul măsurilor de sprijin ce poate constitui ajutor de stat în temeiul Legii 139/2012 cu privire la ajutor de stat.

În debutul evenimentului, vicepreședinta raionului, Valentina Barbei a salutat disponibilitatea Consiliului Concurenței de a oferi consultanța și explicațiile necesare și, deopotrivă, interesul reprezentanților din cadrul primăriilor de a-și perfecționa cunoștințele și abilitățile necesare pentru a asigura executarea conformă a actelor normative în vigoare în domeniul ajutorului de stat.

În continuare, reprezentanții Consiliului Concurenței Olesea Lungu, Valeriu Burlea și Alexandru Ghencea au asigurat informarea audienței asupra multiplelor aspecte de procedură și completarea documentației privind raportarea și notificarea ajutoarelor de stat, relevând asupra principalelor noțiuni și semnificațiilor acestora conform Legii nr. 139/2012:

ajutor de stat – orice măsură de sprijin care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este acordată de furnizor din resurse de stat sau din resursele unităţilor administrativ-teritoriale sub orice formă;

b) conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obţinut în condiţii normale de piaţă;

c) este acordată în mod selectiv;

d) denaturează sau riscă să denaturize concurenţa;

ajutor de minimis – ajutor având un echivalent valoric sub pragul de 2000000,00 lei per beneficiar, acordat aceluiaşi beneficiar într-o perioadă maximă de 3 ani, indiferent de forma acestuia şi de obiectivul urmărit, cu condiţia să nu fie legat de activităţi de export;

furnizor al ajutorului de stat – orice autoritate a administraţiei publice centrale ori a unei unităţi administrativ-teritoriale sau orice persoană juridică care administrează direct ori indirect resursele statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale;

iniţiator al ajutorului de stat – autoritate abilitată să iniţieze proiecte de acte juridice ce implică acordarea unor ajutoare de stat;

beneficiar al ajutorului de stat – orice persoană fizică sau juridică independentă, angajată într-o activitate economic ce constă în oferirea de bunuri sau servicii pe o piaţă, care primeşte un ajutor de stat;

notificare – solicitarea furnizorului şi/sau a iniţiatorului ajutorului de stat, adresată Consiliului Concurenţei, de a autoriza acordarea unui ajutor de stat;

persoană interesată – furnizorul, iniţiatorul, beneficiarul ajutorului de stat, precum şi orice altă persoană ale cărei interese pot fi afectate prin acordarea unui ajutor de stat.

Moderatorii au ținut să specifice prevederile art. 6 al Legii nr. 139/2012 ce statuează, că «Ajutorul de stat se exprimă prin transmiterea de bunuri publice, inclusiv sub formă de mijloace financiare, către un beneficiar sau prin renunţarea furnizorului la anumite venituri viitoare, certe sau posibile pe care le-ar obţine de la un beneficiar», astfel că acesta «poate fi acordat în orice formă, inclusiv prin:

a) subvenţiiși/sau subsidii;

b) alocații bugetare;

c) anulare sau preluare de datorii;

d) preluare a pierderilor;

e) scutiri și/sau reduceri la plata impozitelor, a taxelor și a altor plăți obligatorii;

f) amânări, eşalonări de la plata impozitelor, a taxelor și a altor plăți obligatorii;

g) renunţare la veniturile de pe urma resurselor de stat sau resurselor unităților administrativ-teritoriale acordate preferenţial;

h) acordare a unor împrumuturi în condiții preferenţiale;

i) investiţii ale furnizorului, dacă rata profitului acestor investiţii este mai mică decît cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent;

j) garanții de stat, garanțiiacordate de autorități/instituții publice și persoane assimilate autorităților publice, întreprinderi de stat/municipal și de către societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public;

k) reduceri de preţ la bunurile şi serviciile furnizate, inclusive vînzare a unor bunuri mobile şi imobile sub preţul pieţei.

În cadrul seminarului, funcționarii Consiliului Concurenței au reiterat necesitatea aplicării corecte a prevederilor legislației în domeniul ajutorului de stat de către furnizorii măsurilor de sprijin, în partea ce ține de oferirea informațiilor exacte și complete în vederea raportării și notificării ajutoarelor de stat, inclusiv respectarea termenilor de raportare sau notificare la etapa de intenție a măsurilor de sprijin ce pot constitui ajutor de stat.

Totodată, la încheierea seminarului s-a reamintit tuturor, că în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) din Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat și punctul 43 din Regulamentul privind modalitatea de ținere a Registrului ajutoarelor de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1112/2016, în termen până la data de 31 martie 2023 este necesar de raportat toate ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis acordate de administrația publică locală și alți frunizori ai măsurilor de sprijin în anul 2022.

Iar în cazul apariției întrebărilor, persoanele interesate sunt îndrumate să apeleze la Consiliul Concurenței pentru a li se oferi consultanța necesară la telefoane de contact: 029920907, 029920906, 076060183.

Moloman Sergiu

Direcția economie și atragerea investițiilor