Asistență Socială și Protecția Familiei Noutăți

Servicii pentru persoanele în vârstă şi cu dizabilităţi

În cadrul Direcţiei generale asistenţă socială şi protecţia familiei Ştefan Vodă activează Serviciul pentru protecţia persoanelor în vârstă şi cu dizabilităţi. Principalele atribuții ale angajaților Serviciului sunt:

I. În scopul îmbunătăţirii măsurilor de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi, prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413 din 27.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei pentru serviciile de transport, cu modificările ulterioare se acordă plată în bani pentru compensarea cheltuielilor pentru serviciile de transport.

Au dreptul la compensaţie :

 • Persoanele cu dizabilităţi severe;
 • Persoanele cu dizabilităţi accentuate;
 • Copiii cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani;
 • Persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vârstă de până la 18 ani), cetăţeni ai Republicii Moldova sau cetăţeni străini având domiciliul legal în Republica Moldova în condiţiile legii şi se află în evidenţa structurilor teritoriale de asistenţă socială de la locul de trai.

Compensaţia pentru categoriile de persoane menţionate mai sus se stabileşte în baza cererii depuse la asistentul social comunitar de la locul de trai.

La cererea pentru stabilirea compensaţiei se anexează copiile următoarelor documente:

 1. Buletinul de identitate sau certificatul de naştere (în cazul copiilor cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani);
 2. Certificatul de încadrare în grad de dizabilitate, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă;
 3. Concluzia privind necesitatea deservirii cu transport a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, eliberată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă.

Începînd cu 1 ianuarie 2022 pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate, mărimea compensaţiei pentru un trimestru va constitui 124,5 lei.

Pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi în vârstă de pînă la 18 ani, mărimea compensaţiei pentru un trimestru constituie 360,0 lei.

Suplimentar la mărimile compensaţiei sus numite, persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vârstă de pînă la 18 ani) beneficiază, trimestrial, de un supliment în mărime de 200,0 lei.

II. Serviciului social de suport monetar În scopul susţinerii persoanelor în vârstă şi persoanelor cu dizabilităţi defavorizate în contextul prevenirii/limitării/ depăşirii situaţiilor de dificultate în vederea prevenirii marginalităţii şi excluziunii socio-economice conform Hotărârii Guvernului nr. 716 din 18.07.2018 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate persoanele în vârstă şi persoanele cu dizabilităţi aflaţi în situaţii de dificultate au dreptul la un suport monetar – sumă bănească nerambursabilă şi neimpozabilă care se acordă o singură dată pe parcursul anului în curs. Suportul monetar se acordă pentru reparaţia locuinţei şi/sau reparaţia/construcţia sobei, adaptarea locuinţei la necesităţile familiei/persoanei defavorizate, procurarea combustibilului pentru prepararea hranei şi pentru încălzire în sezonul rece, procurarea mobilierului adaptat la necesităţi, precum şi alte necesităţi stabilite de Echipa Multidisciplinară din localitate în baza evaluării necesităţilor familiei/ persoanei. Cuantumul suportului monetar nu va depăşi suma de 6000 lei. Familia/persoana este considerată eligibilă pentru Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate, dacă întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

 • Este în situaţie de dificultate confirmată în baza rezultatelor evaluării necesităţilor de către echipa multidisciplinară din localitate;
 • Membrii familiei/persoanei defavorizate sunt cetăţeni ai Republicii Moldova sau, după caz, străini specificaţi în art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, domiciliaţi pe teritoriul acesteia;
 • Familia/persoana nu beneficiază şi nu a beneficiat pe parcursul unui an în curs de ajutor social sau ajutor pentru perioada rece a anului şi nu se află în serviciu social de plasament de durată.

III. Evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperareare menirea de a asigura cu bilete de reabilitare/recuperare persoanele în vârstă şi cele cu dizabilităţi, în vederea recuperării sănătăţii acestora.

Serviciul respectiv activează conform Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vârstă şi celor cu dizabilităţi, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 372 din 06.05.2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Serviciul se prestează prin intermediul Centrului de reabilitare a persoanelor vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi (adulte) „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă, aflat în subordinea Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială.

Categoriile de beneficiari și periodicitatea asigurării cu bilete.

Dreptul la asigurarea cu bilete se acordă odată la 3 ani de la data depunerii cererii cu actele constatatoare pensionarilor și persoanelor cu dizabilități care au atins vârsta de 18 ani.

Beneficiarii care au suportat infarct miocardic acut/repetat sau ictus cerebral primar/repetat, în primele 6 luni după incident, conform Trimiterii – extras (Formular nr.027/e) din Fișa medicală a bolnavului de staționar (Formular nr. 003/e-2012) sau Fișa medicală a bolnavului de ambulator (Formular nr.025/e), după caz, au dreptul la bilete în Centrul de reabilitare a persoanelor vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi (adulte) „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă, peste rând, indiferent de faptul dacă anterior au beneficiat de bilet în modul stabilit, distribuit de Direcţia generală asistență socială şi protecţia familiei.

Beneficiarii care au pneumofibroze drept consecinţă a COVID-19, în primele 9 luni după boală, conform trimiterii – extras (Formular nr.027/e) din Fișa medicală a bolnavului de staționar (Formular nr. 003/e-2012) sau Fișa medicală a bolnavului de ambulator (Formular nr.025/e), au dreptul la bilete în Centrul de reabilitare a persoanelor vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi (adulte) „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă, peste rând, indiferent de faptul dacă anterior au beneficiat de bilet în modul stabilit, distribuit de Direcţia generală asistență socială şi protecţia familiei.

Modul de adresare și evidență a beneficiarilor

Dreptul la bilet se stabilește de structura teritorială de asistență socială de la locul de domiciliu al solicitantului în baza cererii de luare în evidență depusă de către solicitant cu prezentarea următoarelor documente, după caz:

 1. actul de identitate în copie și în original;
 2. legitimația de pensionar în copie și în original;
 3. certificatul de încadrare în grad de dizabilitate  eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă în copie și în original;
 4. adeverința pentru primirea biletului de tratament (Formular nr. 070/e)

Categoriile de înlesniri

 • Bilete gratuite se eliberează:
 1. persoanelor cu dizabilități severe, accentuate neangajate în câmpul muncii;
 2. persoanelor în vîrstă beneficiare de pensie pentru limită de vârstă sau alocație socială de stat, neangajate în cîmpul muncii;
 • Bilete cu reducere de 70%din cost se eliberează:
 1. persoanelor  cu dizabilități severe, accentuate angajate în câmpul muncii;
 2. persoanelor cu dizabilități medii neangajate în câmpul muncii ;
 3. beneficiarului de tip ÎNSOȚITOR.
 • Bilete cu o reducere de 30% din cost se eliberează:
 1. persoanelor cu dizabilități medii angajate în câmpul muncii;
 2. persoanelor în vârstă beneficiare de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate sau de alocații sociale de stat, angajate în câmpul muncii, înregistrate oficial sau care desfășoară activități de întreprinzător de diferite forme.

Sperăm ca informaţia să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcția generală şi cetăţenii raionului, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

                                    Tatiana Bostan, specialist principal, DGASPF

Tel. de contact 0242-2-20-59