Noutăți

Seminar instructiv cu reprezentanții administrației publice locale

La  data de 22 noiembrie  2016 ,  colaboratorii IFS pe raionul Ștefan Vodă – dna Galina Verebceanu, șef adjunct al direcţiei administrare fiscală, șef al secţiei administrarea contribuabililor; dl Ion Mustafenco, jurist, inspector principal al secţiei urmărirea plăţilor din cadrul direcţiei administrare fiscală şi dl Alexandru  Bojonca, inspector principal al secţiei administrarea contribuabililor din cadrul direcţiei administrare fiscală, în conlucrare cu reprezentantul Oficiul Teritorial Căușeni al Cancelariei  de  Stat, reprezentant al Guvernului  în teritoriu, dl Mihail Antonov –   au  desfăşurat un seminar instructiv cu  reprezentanții administrației  publice locale (secretarii consiliului local și persoanele responsabile de eliberarea autorizațiilor/notificărilor de funcționare a contribuabililor ce desfășoară activitate de întreprinzător) cu referire la  corectitudinea aplicării prevederilor legislaţiei fiscale la stabilirea impozitelor şi taxelor locale. În  această ședință  au fost discutate aspecte  ce țin de  corectitudinea  întocmirii  deciziilor  APL  cu privire la stabilirea cotelor concrete de impozitare cu impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobiliare, privind calculul impozitului funciar pentru folosirea pășunilor și fânețelor,  deciziilor  APL   cu privire la punerea în aplicare a taxelor locale și stabilirea cotelor acestora ( modificările  și anulările  taxelor, modul  de plată și  criteriile  de acordare a  înlesnirilor fiscale, prezentarea în termen de 10 zile  din data adoptării acestora organului fiscal și aducerea la cunoştinţă contribuabililor).

O  deosebita atenție  s-a atras la  stabilirea taxei pentru unitățile comerciale și/sau prestări servicii,  taxa pentru amenajarea teritoriului, taxa de piață și taxa pentru dispozitivele publicitare, care dețin un loc prioritar în sistemul taxelor locale .

Autoritatea deliberativa a administrației publice locale nu este în drept să stabilească cotele taxelor locale:
-nominal, pentru fiecare contribuabil în parte;
-diferențiat de  funcție de forma organizatorico-juridică de desfășurare a activităţii;
– diferențiat în funcție de genuri de activitate desfăşurate;
-diferențiat în funcție de amplasament;
– diferențiat  pe tipuri de obiecte ale impunerii.

La stabilirea  taxelor vor ține cont  de prevederile   Codului  Fiscal Titlul VII, Legea   231 cu privire la comerţul  interior(cu modificările şi completările ulterioare introduse prin  Legea nr. 153 din 01.07.2016 în vigoare de la 19.07.2016). Astfel, cotele vor fi stabilite  în funcție de genul de activitate  desfăşurat, tipul de obiecte ale impunerii, locul amplasării, suprafața ocupată  de unitatea de  comerț și prestare a serviciilor.
De asemenea, au fost oferite explicaţii cu exemple practice referitor la eliberarea  notificării privind iniţierea activităţii de comerţ , modul, termenele de eliberare și valabilitatea  acesteia, despre  subiecții impunerii care au primit, cărora le-au fost  suspendate, anulate sau retrase autorizațiile eliberate de până la data intrării în vigoare a  modificărilor la Legea   231 cu privire la comerţul  interior-19.07.2016.

Cei prezenți la seminar au primit,pentru călăuză în lucru,  proiecte-model a anexelor la decizia consiliului local cu privire la aprobarea bugetului local pentru a. 2017, elaborate în baza  Codului Fiscal și altor acte normative şi anume:

– Cu privire la punerea în aplicare a taxelor locale și stabilirea cotelor acestora;

– Îndrumar privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2017;

– Cu privire la stabilirea cotelor concrete de impozitare cu impozitul funciar și impozitul pe bunurile imobiliare;

– Privind calculul impozitului funciar pentru folosirea pășunilor și fânețelor.

Totodată, s-a discutat despre un nou Titlu introdus în Codul Fiscal prin  Legea 138 din 17.06.2016- Titlul VI1 „IMPOZITUL PE AVERE”.

Pe parcursul desfășurării  seminarului a intervenit şi preşedintele raionului Ștefan Vodă, dl Nicolae Molozea, care a îndemnat reprezentanţii APL prezenţi la seminar de a organiza audieri publice, pentru ca fiecărui cetăţean să fie adus la cunoştinţă  cotele taxelor locale stabilite şi alte informaţii de ordin  public şi să fie obiectivi consilierii la stabilirea acestora.

De asemenea, a ţinut discurs dl Mihail Antonov, şef al Oficiul Teritorial Căușeni al Cancelariei  de  Stat, reprezentant al Guvernului  în teritoriu oferindu-se la următoarele subiecte:

– indicarea în anunţul privind organizarea licitaţiei de către APL a codului cadastral şi că terenul în cauză este proprietate publică, în caz contrar aceste licitaţii riscă să fie anulate;

– alocarea corectă a loturilor de pământ pentru familiile nou formate, având în vedere fondul disponibil existent în APL;

– prezentarea deciziilor  în termen de 10 zile de la data adoptării atât în adresa IFS Ştefan Vodă cât şi în adresa Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei  de  Stat;

– modificarea unităţii convenţionale de la 20 la 50 în Codul penal, Codul de procedură penală şi Codul Civil cu excepţia Codului Contravenţional.

La final fiecare participant, îndeplinind un chestionar cu caracter anonim,  a avut posibilitatea să se expună asupra modului în care au fost satisfăcuți de conținutul subiectelor redate de către formatori la  seminar. De sugestiile și propunerile  vizate în chestionare se va ține cont întru stabilirea subiectelor pentru seminarele perioadelor viitoare.  

Nicolae  DAMIAN, șef al Inspectoratului