Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

Ședința Grupului de lucru coordonator al procesului de elaborare a propunerilor de actualizare a Strategiei de dezvoltare a raionului Ștefan Vodă

În scopul stabilirii priorităților și obiectivelor privind dezvoltarea raionului Ștefan Vodă pe termen mediu și lung, precum și implementării unui sistem de planificare integrat și coerent, corelat cu resursele disponibile, la data de 3 mai 2022, în incinta Consiliului raional, s-a desfășurat ședința grupului de lucru coordonator pentru elaborarea unui nou document de planificare strategică la nivel raional.

În debutul ședinței, președintele raionului Ștefan Vodă, Vasile Maxim a comunicat audienței, că în legătură cu expirarea termenului de implementare a Strategiei raionului Ștefan Vodă pe anii 2016 – 2021, urmează să fie întreprinse acțiunile necesare privind elaborarea unei noi strategii raionale, care să reflecte o viziune de durată și realistă asupra dezvoltării raionului, precum și să fie în corelație cu Strategia Națională de Dezvoltare și multor documente de politici publice la nivel național și regional.

În context, dl președinte a informat că proiectul Strategiei naționale de dezvoltare «Moldova 2030» a fost elaborat și agreat de către Guvernul RM și prezentat Parlamentului RM spre aprobare, însă recent, prin Dispoziția Guvernului RM nr. 284-d din 17.12.2021, a fost dispusă inițierea procesului de actualizare a proiectului Strategiei în vederea racordării viziunii de dezvoltare la cele mai recente evoluții locale și globale, astfel că până în prezent Strategia «Moldova 2030» nu este aprobată.

Un alt aspect important privind dispunerea acțiunilor de elaborare a unei strategiei raionale pe termen lung 2022 – 2028/2030 și asigurarea implementării adecvate și consecvente a obiectivelor și activitățiilor de către Consiliul raional Ștefan Vodă rezidă în incertitudinea privind funcționalitatea autorităților administrației publice raionale în contextul dezbaterilor active privind procesul de reformă a cadrului normativ ce vizează administrația publică locală după anul 2023.

Din considerentele menționate, dar și în legătură cu necesitatea de a dispune de un document de politici publice în vigoare până în anul 2023, care să asigure atât consolidarea legăturii dintre planificarea politicilor publice și elaborarea bugetului raional, cât și referința normativă în cazul accesării proiectelor pentru dezvoltare locală, a fost emisă dispoziția președintelui raionului nr.48-a din 29.04.2022 privind inițierea și desfășurarea procesului de elaborare a propunerilor de actualizare a Strategiei raionului Ștefan Vodă în contextul necesității extinderii termenului de implementare pe anii 2022 – 2023.

În continuare Sergiu Moloman, șef al Direcției economie și atragerea investițiilor și secretar al grupului de lucru coordonator, a adus la cunoștință Planul de acțiuni privind desfășurarea procesului de elaborare a propunerilor de actualizare a Strategiei raionului Ștefan Vodă pe anii 2022-2023.

Conform planului, subdiviziunile subordinate Consiliului raional și/sau aparatului președintelui raionului sunt desemnate responsabile de elaborarea propunerilor de actualizare a obiectivelor, programelor și activităților/proiectelor Strategiei pe anii 2022-2023, raportate la axele de dezvoltare și racordării la documentele de politici în vigoare aferente domeniilor de activitate ale entității, și anume:

 

axa «Dezvoltarea economică» – Direcția economie și atragerea investițiilor, Direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri, IP «Incubatorul de Afaceri Ștefan Vodă»;
axa «Transport  și Siguranță» – Direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri, Direcția economie și atragerea investițiilor;
axa «Dezvoltare rurală și turism» – Direcția agricultură și alimentație, Direcția economie și atragerea investițiilor, Direcția cultură, tineret, sport și turism;
axa «Educație, cultură și sport» – Direcția generală educație, Direcția cultură, tineret, sport și turism;
axa «Asistență social și sănătate» – Direcția general asistență socială și protecție a familiei, IMSP «Spitalul raional Ștefan Vodă», IMSP «Centrul de sănătate Ștefan Vodă», IMSP «Centrul de sănătate Talmaza», IMSP «Centrul de sănătate Olănești», IMSP «Centrul de sănătate Crocmaz», Î.M. «Centrul Stomatologic Ștefan Vodă»;
axa «Mediu» – Direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri, Serviciul relații funciare și cadastru;
axa «Capacitate administrativă și cooperare teritorială» – Direcția administrație publică, Direcția finanțe, Direcția economie și atragerea investițiilor.

În scop de a asigura elaborarea propunerilor de actualizare a Strategiei în mod participativ și transparent, către data de 10 mai 2022 inclusiv, entitățile responsabile desemnate urmează să creeze grupurile de lucru tematice, în cadrul cărora urmează să fie incluși consilieri raionali, primarii unităților administrativ-teritoriale din cadrul raionului, conducătorii/reprezentanții serviciilor publice desconcentrate în teritoriu, reprezentanții sectorului asociativ, mediului de afaceri, experți și alți specialiști relevanți în domeniile de referință. Ședințele grupurilor de lucru tematice de elaborare, discutare și validare a propunerilor de actualizare a obiectivelor, programelor și activităților/proiectelor pe anii 2022-2023 urmează să se desfășoare în perioada 16 – 31 mai 2022.

După finalizarea activităților de elaborare, discutare și validare a tuturor propunerilor de către Grupul de lucru coordonator, în a doua jumătate a lunii iunie 2022, urmează să fie organizate și desfășurate consultări publice asupra proiectului de decizie al Consiliului raional cu privire la extinderea termenului de implementare a Strategiei pentru anii 2022-2023.

Informația aferentă proceselor de elaborare și aprobare a propunerilor de actualizare a Strategiei se va publica pe resursa informațională www.stefan-voda.md