Noutăți

Se propune spre consultare publică proiectele decizii

Proiect

Decizie nr.6/4

din 30 septembrie 2021

Cu privirea la pregătirea economiei

şi sferei sociale a raionului Ştefan Vodă

pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2021–2022

 

În scopul asigurării pregătirii eficiente a economiei raionului şi a populaţiei cu resurse energetice, servicii comunale şi condiţiilor optime de activitate stabilă în perioada de toamnă-iarnă 2021-2022;

În baza art. 43 alin.(2), art. 46  din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă  DECIDE:

1.Se aprobă Planul de acţiuni privind pregătirea economiei şi sferei sociale a raionului Ştefan Vodă pentru activitate în perioada de toamnă – iarnă 2021-2022, conform anexei.

2.Se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul întîi, întreprinderilor furnizoare de resurse energetice, servicii comunale, întreprinderilor de întreţinere a drumurilor şi asigurare cu transport, agenţilor economici din teritoriu indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică:

2.1. Să asigure sub conducerea şi responsabilitatea personală a factorilor de decizie de prim rang, pregătirea din timp pentru buna funcţionare a instituţiilor şi obiectivelor din subordine în sezonul rece;

2.2. Să instituie comisii pentru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii către sezonul rece al anului;

2.3. Să organizeze cu regularitate cel puţin odată pe lună şedinţe de lucru în cadrul comisiilor create în scopul soluţionării problemelor referitoare la pregătirea obiectelor pentru buna funcţionare în perioada rece a anului;

2.4. Să organizeze alimentarea fără întrerupere, cu energie electrică, gaz, energie termică, apă, alte surse energetice, la fel şi funcţionarea sistemelor de canalizare, garantarea circulaţiei libere a transportului pe drumurile publice din localităţile raionului şi pe traseul naţional;

2.5. Să întreprindă măsuri de lichidare a datoriilor existente pentru resursele energetice consumate şi serviciile comunale prestate şi să asigure din timp contractarea şi achitarea în limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetele locale pentru consumul de resurse energetice;

2.6. Să organizeze îndeplinirea măsurilor ce ţin de conservarea energiei şi economisirea resurselor energetice;

 1. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi în termen de până la 15 octombrie 2021 să examineze şi să aprobe la şedinţele Consiliilor locale, planul local de acţiuni cu privire la pregătirea instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine pentru buna funcţionare în perioada de                      toamnă-iarnă 2021-2022.
 2. Direcția administraţie publică (Aliona Muntean) va asigura publicarea pe pagina WEB a Consiliului raional informaţia despre activitatea autorităţilor publice locale şi a serviciilor respective privind pregătirea economiei raionului şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă – iarnă 2021–2022.
 3. Executarea prezentei decizii se atribuie dlui Iurie Afanasiev, șef al direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri, care va informa Consiliul raional, în termen de până la 30 noiembrie 2021 despre totalurile pregătirii instituţiilor publice către perioada de toamnă-iarnă 2021-2022.
 4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vladimir Baligari, vicepreședinte al raionului.
 5. Prezenta decizie se include în Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe pagina web a Consiliului raional Ştefan Vodă şi se aduce la cunoștință:

Președintelui raionului Ștefan Vodă;

Instituțiilor publice subordonate Consiliului raional;

Agenţilor economici vizaţi;

Primăriilor oraşului, comunelor, satelor;

 

Preşedintele şedinţei                                                                                        

Contrasemnează

  Secretarul Consiliului raional                                                                         Ion Ţurcan

 

 Anexa

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

 1. 6/4 din 30.09.2020

PLANUL DE ACŢIUNI

cu privire la măsurile de pregătire a economiei şi sferei sociale a raionului Ștefan Vodă

pentru activitate în perioada de toamnă – iarnă  2021 – 2022

 

Nr. d/o Denumirea acţiunilor preconizate Termenul

executării

Responsabili de executare
1 Constituirea comisiei pentru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii pentru activitate în  perioada de                                    toamnă-iarnă 2021-2022 Septembrie 2021 Direcția administraţie publică
2 Elaborarea şi prezentarea spre aprobare la şedinţa Consiliului raional a planului de acţiuni „Cu privire la pregătirea din timp pentru buna funcţionare în perioada de toamnă – iarnă ” a întreprinderilor şi obiectelor subordonate. Septembrie 2021 Direcţia construcţii, gospodărie comunală şi drumuri
3 3.1.Organizarea acţiunilor  necesare pentru  asigurarea valorificării

surselor alocate la reparaţia instituţiilor publice:

Până la

30.11.2021

 Conducătorii instituţiilor bugetare
3.2 Asigurarea gestionării eficiente a mijloacelor financiare destinate pregătirii instituţiilor bugetare către sezonul rece. Pînă la

30.10.2021

Primarii, conducătorii instituţiilor publice
3.3.Asigurarea finanţării în termen a cheltuielilor termo-energetice şi neadmiterea formării datoriilor creditoare cu termen de achitare expirat. Pînă la

20.12.2021

 Conducătorii instituţiilor publice
3.4.Asigurarea executării obligaţiunilor contractuale cu

furnizorii de resurse energetice, prolongarea lor din timp pe

anul 2022 cu modificarea volumelor în  caz de necesitate

în limitele alocaţiilor prevăzute pentru acest scop, în perioada

de pregătire până la finele sezonului rece

Prezentarea cererii de volume la gaze, până la 01.10.2021  

Conducătorii instituţiilor preuniversitare

 

 

3.5 Determinarea volumului necesar de surse energetice                   (în baza parametrilor tehnici a cazanelor din CT) se va prezenta  informaţia respectivă Agenţiei pentru Eficienţa Energetică, inclusiv şi gradul de asigurare cu combustibil a CT pe biomasă gestionate. Până la

01 noiembrie 2021

Conducătorii instituţiilor

DCGCD

4 4.1. Organizarea realizării măsurilor ce ţin de conservarea energiei si economisirea resurselor energetice în vederea reducerii nivelului de consum al acestora 14.10.2021

 

 

Conducătorii instituţiilor,
4.2. Asigurarea  alimentarei ritmice cu energie electrică, gaz,apă şi

combustibil  a obiectelor de importanţă vitală, precum şi a

obiectelor la care această întrerupere  este inadmisibilă şi  vor

practica utilizarea surselor autonome de energie electrică în

cazuri excepţionale (procurarea ori  contractarea lor);

Pe parcursul sezonului rece

 

 

Furnizorii de surse energetice

Conducătorii

instituţiilor publice

4.3.Organizarea executării lucrărilor privind deservirea

tehnică, iar după necesitate  şi reparaţia centralelor termice

şi a sistemelor  de încălzire, vor  ţine la un control strict

testarea utilajului  şi a sistemelor de încălzire, a branşamentelor spre CT (cu P= 0,3 MP a) de gaze naturale, verificarea utilajului metrologic, cu gaze naturale, întocmirea setului de documente ce confirmă pregătirea CT şi pentru obţinerea autorizaţiei de punere în funcţiune. De efectuat  expertiza tehnică a cazanelor

(Legea nr.116, art.8) şi asigurarea obligatorie a CT

Până la 01.10.2021

 

 

 

 

 

Direcţia generală educație,

Conducătorii instituţiilor

 

 

 

 

5.

 

Întocmirea şi semnarea contractelor cu agenţii economici licenţiaţi  privind deservirea tehnică a utilajului CT. 01.10.2021

 

Conducătorii instituţiilor
6

 

 

Organizarea  în teritoriu a cursurilor  de  pregătire a operatorilor, persoanelor responsabile de exploatarea obiectelor industrial periculoase, precum şi verificarea cunoştinţelor personalului implicat în exploatarea centralelor termice ce funcţionează pe gaz natural. Până la 05.10.2021

 

DCGCD

 

 

7 Executarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice conform programului aprobat, depozitarea materialului antiderapant şi asigurarea bunei funcţionări în timpul de iarnă.

 

Pe parcursul sezonului DCGCD,

Agenţii economici contractaţi

8 Monitorizarea executării lucrărilor de reparație a drumurilor publice conform programului „Drumuri bune III” Pe parcursul sezonului DCGCD,
9

 

 

Încheierea contractelor cu agenţii economici ce dispun de mecanisme utilizabile la curăţarea drumurilor de zăpada. În cazurile de necesitate de mobilizat în mod operativ mecanismele contractante şi punerea lor in funcţiune. Pe perioada de iarnă începând cu 15.10.2021 SA „Drumuri Căuşeni” APL nivelul I
10 10.1 Ermetizarea racordurilor de intrare  în  subsoluri  ale  reţelelor  inginereşti. Până la 15.10.2021 DP „Apă Canal”

SA”Gaz Natural Fenoza”

SA Moldtelecom filiala Ştefan Vodă

10.2 Asigurarea accesului liber în raza de 50 m.l. la toate obiectele de vizită, prin curăţarea lor de zăpadă şi gheaţă

(p.p.6;3;16 din NRS 35-04-09. 2002)

Pe perioadei de toamna-iarnă
9.3 Asigurarea corespunderii canalelor de ventilare conform normativelor în vigoare şi verificarea lor. Până la 15.10.2021 Deţinător spaţiului locativ şi APL nivelul I
11

 

 

 

Informarea Consiliul raional despre gradul de pregătire a instituţiilor bugetare, drumurilor publice către sezonul rece                 din anii 2021-2022 Până la

30.11.2020

 

 

Comisia raională pentru organizarea, monitorizarea şi controlul pregătirii către sezonul rece 2021-2022

 

 

Proiect

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ

 DECIZIE nr. 6/7

din 30 septembrie 2021

Cu privire la expunerea pentru vânzare

prin licitație publică a unui mijloc de transport

 

Aferent demersului șefului DGE nr.01-31/358 din 23.08.2021;

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind licitațiile cu strigare și cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii moldova nr. 136 din 10.02.2009 și raportului de evaluare nr. 0367288 din 25.07.2021 al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova;

În baza art. 43 alin. (2), art. 46 și art. 77 alin.(5) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă DECIDE:

 1. Se expune la licitație publică de comercializare a autoturismul de model LADA 21214, administrat de DGE (tabăra de odihnă pentru copii ”Dumbrava”), cu numărul de înmatriculare SVAJ 001, anul producerii 2006, nr. caroseriei XTA21214061826781, cu prețul inițial de comercializare în mărime de 18391 (optsprezece mii trei sute nouăzeci și unu) lei 00 bani.
 2. Se instituie Comisia pentru licitație publică (în continuare Comisia) de comercializare a bunului specificat în pct.1 al prezentei decizii în următoarea componență nominală:

Președinte: Vladimir Baligari, vicepreședinte al raionului;

Secretar:   Tatiana Solomițchi, specialist principal al direcției economie și atragerea investițiilor;

Membri:    Raisa Burduja, șef al direcției generale educație;

Sorocean Ecaterina, contabil-șef al direcției generale educație;

Reprezentantul delegat de Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ștefan Vodă.

 1. Comisia va aproba și va aduce la cunoștință publică prin publicare avizul informativ privind desfășurarea licitației de comercializare a bunului specificat în pct.1 al prezentei decizii, care va include data, ora și locul desfășurării, obiectul și locul aflării lui, parametrii tehnici, prețul inițial de comercializare, taxa de participare, telefoane de contact.
 2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Vladimir Baligari, vicepreședinte al raionului Ștefan Vodă.
 3. Prezenta decizie se include în Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe pagina web a Consiliului raional Ştefan Vodă şi se aduce la cunoștință:

Direcției finanțe;

Direcției generale educație;

Persoanelor vizate;

  Preşedintele şedinţei                                                                              

    Contrasemnează

 Secretarul Consiliului raional                                                              Ion Ţurcan

Proiect

 

 

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ

 

DECIZIE nr. 6/8

din 14 mai 2021

 

Cu privire la casarea unor mijloace fixe

 

Aferent demersului IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă nr. 291 din 11.08.2021;

În conformitatea cu prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aprobat prin  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12 mai 1998;

În baza art. 43 alin. (2), art. 46 și art. 77 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică  locală, Consiliul raional Ștefan Vodă DECIDE:

 

 1. Se acceptă casarea mijloacelor fixe aflate la bilanțul contabil al IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă, în suma de 116176,36 lei, conform anexei.
 2. Managerul IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă, va institui comisia de casare a mijloacelor fixe specificate, care va perfecta toate actele necesare și vor determina oportunitatea utilizării unor piese și materiale ale obiectelor casate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
 3. Comisia de casare va activa în conformitate cu prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12 mai 1998.
 4. Contabilitatea instituției nominalizate va opera modificările respective în evidența contabilă, conform legislației în vigoare și actelor de casare.
 5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dnei Ina Caliman, șef al direcție finanțe.
 6. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă și se aduce la cunoştinţa:

Preşedintelui raionului;

Direcției finanțe;

IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă.

 

Președintele ședinței                                                                                 

  Contrasemnează

Secretarul Consiliului raional                                                                   Ion Țurcan

 

Anexa

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

 1. 6/8 din 30.09.2021

 

Registrul

mijloacelor fixe ce urmează a fi casate la

IMSP Centrul de sănătate Ștefan Vodă

 

Nr

d/o

Denumirea și marca

mijlocului  fix

Nr. de inventar Data punerii în funcțiune Costul de intrare/Valoarea inițială, lei Codul de clasificare Durata de utilizare funcționare utilă Valoarea contabilă de bliant,lei Gradul amortizării

/uzurii, %

1. Aparat fliorograf 127 01340029A 1988 116176,36     116176,36 100%
  Total           116176,36  

 

Proiect

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ

 

DECIZIE nr. 6/9

din 30 septembrie 2021

 

Cu privire la casarea unui mijloc de transport

 

Aferent demersului serviciului contabil al aparatului președintelui raionului din 16.09.2021;

În conformitatea cu prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12 mai 1998;

În baza art. 43 alin. (2), art. 46 și art. 77 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică  locală, Consiliul raional Ștefan Vodă DECIDE:

 

 1. Se acceptă casarea autoturismului de model GAZ 2410, anul producerii 1988, numărul de înmatriculare TGAH 535, numărul de inventariere 31530009, numărul motorului 31986, numărul șasiului 0180515, cu valoarea de bilanț în sumă de 16572,00 lei, aflat în gestiunea aparatului președintelui raionului Ștefan Vodă.
 2. Președintele raionului va institui comisia de casare a mijlocului fix specificat în pct. 1 al prezentei decizii, care va perfecta toate actele necesare și va determina oportunitatea utilizării unor piese și materiale ale obiectelor casate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
 3. Comisia de casare va activa în conformitate cu prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12 mai 1998.
 4. Contabilitatea instituției nominalizate va opera modificările respective în evidența contabilă, conform legislației în vigoare și actelor de casare.
 5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dnei Ina Caliman, șef al direcție finanțe.
 6. Prezenta decizie se include în Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe pagina web a Consiliului raional Ştefan Vodă şi se aduce la cunoștință:

Direcției finanțe;

Serviciului contabil al Aparatului președintelui raionului.

Președintele ședinței                                                                                

Contrasemnează

Secretarul Consiliului raional                                                                 Ion Țurcan

 

Proiect

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ

 

DECIZIE nr. 6/10

din 30 septembrie 2021

 

Cu privire  la organizarea

şi efectuarea evidenţei militare în

raionul Ştefan-Vodă a tinerilor de

sex masculin cu anul naşterii 2006

 

În conformitate cu art. 57 al Constituţiei Republicii Moldova, în baza Regulamentului „Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus” art.2, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.864 din 17 august 2005;

În temeiul art. 3, alin /2/ , art.11 alin  /2/, /9/ şi art. 12 alin /1/ – /4/ din  Legea nr. 1245-XV     din 18 iulie 2002 „Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, art. 14 a Hotărârii Guvernului nr. 631 din 23 mai 2003 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa militară”, Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 31 ianuarie 2001, capitolul III, cu modificările şi completările ulterioare.

În baza art. 43 alin. (1), lit. c), art. 46 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006   privind administraţia publică locală”, Consiliul raional Ștefan Vodă D E C I D E:

 1. Se organizează şi se efectuează în raionul Ştefan Vodă, recrutarea tinerilor-cetătăţeni ai Republicii Moldova, care, în anul recrutării ating vîrsta de 16 ani /a.n.2006/.
 2. Se efectuează, în perioada 27 ianuarie – 31 martie 2022 examenul medical şi recrutarea tinerilor  cu anul naşterii 2006
 3. Se aprobă:

3.1. Componenţa nominală a comisiei raionale de recrutare a tinerilor cu anul naşterii 2006 /anexa nr.1/.

3.2. Componenţa nominală a comisiei raionale de recrutare de rezervă /anexa nr.2/.

3.3. Componenţa nominală a comisiei raionale medicale de rezervă /anexa nr.3-4/.

3.4. Componenţa nominală a grupului operativ în caz de refuz de prezentare la comisia de recrutare  /anexa nr.5/.

3.5. Graficul desfăşurării examenului medical /anexa nr.6/.

 1. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice din cadrul raionului Ștefan Vodă, vor asigura comisia medicală cu inventarul sanitar şi medical necesar, precum și prezenţa medicilor – responsabili din localităţi cu toată documentaţia necesară examinării medicale a tinerilor sus menţionaţi.
 2. Se recomandă:

5.1. Primarilor oraşului, satelor /comunelor/, să asigure transportarea tinerilor pentru efectuarea examenului medical la SAM al raionului Ştefan Vodă.

5.2. Inspectoratul raional de poliţiei Ştefan Vodă, să acorde în caz de necesitate, ajutor primarilor în prezentarea tinerilor, care se eschivează de la efectuarea examenului medical şi recrutare.

 1. Executarea prezentei decizii va fi asigurată de dl Ruslan Lupan şef al SAM al raionului Ştefan Vodă.
 2. Controlul executării prezenţei decizie se atribuie dlui Vladimir Baligari, vicepreşedintele raionului.
 3. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă și se aduce la cunoştinţa:

Preşedintelui raionului;

Secţie aministrativ-militară al raionului Ştefan Vodă;

Inspectoratului raional de poliţie Ștefan Vodă;

Instutuţiilor medico – sanitare publice din cadrul raionului;

Primăriilor localităților din cadrul raionului.

 

Preşedintele şedinţei

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului raional                                                             Ion Țurcan

 

Anexa.nr.1

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

 1. 6/10 din 30.09.2021

 

Componenţa comisiei

de primire la evidenţă militară

Baligari Vladimir – vicepreşedintele raionului, preşedintele comisiei;

Lupan Ruslan, maior, şef al secţiei administrativ militare Ştefan Vodă, vicepreşedintele comisiei;

Bragarenco Ion, specialist în problemele civile şi serviciul de alternativă;

Şchiopu Tatiana, funcţionar SAM Ştefan Vodă, secretarul comisiei;

Membrii comisiei:

Boian Parascovia, şef policlinică consultativă Ştefan Vodă;

Poloboc Vasile, comisar principal, şef al serviciului interacţiune comunitară  I.P. Ştefan Vodă;

Savca Mihail,lct.maj.,comandant pluton doi al compania independentă TC (l.d.p. Căuşeni)

 

Anexa.nr.2

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

 1. 6/10 din 30.09.2021

 

Componenţa comisiei

 de primire în caz de boală sau alte motive

Lupan Ruslan, maior, şeful  secţiei administrativ militare Ştefan Vodă, preşedintele comisiei ;

Vrancean Natalia – funcţionar  SAM Ştefan Vodă, secretarul comisiei;

Membrii comisiei:

Arşer Ion, comisar de poliţie, şef secţie management operaţional a I.P. Ştefan Vodă;

Balaban Nicolae, maior,  comandant companie  independentă TC (l.d.p. Ștefan Vodă)

 

Anexa.nr.3

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

 1. 6/10 din 30.09.2021

 

Componenţă comisiei medicale

Boian Parascovia –şef policlinică consultativă Ştefan Vodă, preşedintele comisiei;ret

Şchiopu Tatiana – funcţionar SAM Ştefan Vodă, secretarul comisiei;

Membrii comisiei:

Dolinschi Nina  – medic internist;

Carauş Pavel – medic chirurg;

Tihon Maria  – medic oftalmolog;

Haret Veaceslav – medic ORL;

Plămădeală Vasile   – medic psihiatru (CS) Ştefan Vodă;

Dereza Anatol – medic neurolog;

Arpenti Maria – asistenţa madicală al medicului oftalmolog

Anexa.nr.4

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

 1. 6/10 din 30.09.2021

Componenţa comisiei medicale

în caz de boală sau alte motive

Dolinschii Nina  – medic endocrinolog preşedintele comisiei;

       Vrancean Natalia – funcţionar SAM Ştefan Vodă , secretarul comisiei;

Membrii comisiei:

Sirotenco Eugeniu – medic internist;

Golovcenco Ion– medic oftalmolog;

Haret Veaceslav – medic ORL;

Rusu Alexei  – medic chirurg;

Godina Svetlana – medic psihoneurolog

 

 

 

Anexa.nr.5

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

 1. 6/10 din 30.09.2021

 

Componenţa grupului operativ

 în caz de refuz de prezintare la comisie

 

Lupan Ruslan  – maior, şeful  secţiei administrativ militare Ştefan Vodă;

Savca Mihail –  lct.maj.,comandant pluton doi al compania independentă TC (l.d.p. Căuşeni)

Poliţiştii de sector

 

 

Anexa.nr.6

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

 1. 6/10 din 30.09.2021

 

GRAFICUL

desfăşurării comisiei medico-militare de recrutare

 

Nr. d/r  

Denumirea  primăriilor

Data desfăşurării

1 Antoneşti 27.01.2022
2 Carahasani 27.01.2022
3 Palanca 27.01.2022
4 Tudora 28.01.2022
5 Purcari 28.01.2022
6 Căplani 28.01.2022
7 Crocmaz 31.01.2022
8 Volintiri 31.01.2022
9 Ştefăneşti 31.01.2022
10 Răscăieţi 01.02.2022
11 Cioburciu 01.02.2022
12 Feşteliţa 01.02.2022
13 Ştefan Vodă 02.02.2022
14 Copceac 03.02.2022
15 Slobozia 03.02.2022
16 Olăneşti 04.02.2022
17 Popeasca 07.02.2022
18 Ermoclia 08.02.2022
19 Talmaza 09.02.2022
20 Marianca de Jos 10.02.2022
21 Semionovca 10.02.2022
22 Brezoaia 10.02.2022
23 Alava 10.02.2022
25. Şcoala auxiliară 10.02.2022

 

Zile de rezervă: 11.02.2022 – 31.03.2022

 

Proiect

DECIZIE nr. 6/11

din 30 septembrie 2021

  Cu privire la aprobarea în redacție nouă

a Regulamentului de activitate al

direcţiei agricultură și alimentație

 

Aferent demersului direcției agricultură și alimentație nr. 59 din 16.09.2021;

În scopul actualizări activității instituției la cerințele actuale și executării Legii nr. 155               din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;

În baza art. 43 al. (1), lit. q) şi art. 46 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă DECIDE:

 

 1. Se modifica si se expune în redacție nouă Regulamentul de activitate al Direcţiei agricultură și alimentație, conform anexei.
 2. Se abrogă decizia Consiliului raional Ştefan Vodă nr. 4/7 din 17 septembrie 2020 cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de activitate al direcţiei agricultură și alimentație.
 3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dnei Valentina Barbei, vicepreşedinte al raionului.
 4. Prezenta decizie se include în Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe pagina web a Consiliului raional Ştefan Vodă şi se aduce la cunoștință:

Direcţiei agricultură și alimentație;

Aparatului preşedintelui raionului;

Preşedintele şedinţei                                              

Contrasemnează:

Secretarul Consiliului raional                                       Ion Ţurcan

 

Anexa

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

 1. 6/11 din 30 septembrie 2021

 

REGULAMENTUL

de funcţionare al Direcţiei agricultură

şi alimentaţie a raionului Ştefan Vodă

(în redacție nouă)

 1. Dispoziţii generale
 2. Direcţia agricultură şi alimentaţie a raionului ŞtefanVodă ( în continuare – Direcţia) este subdiviziune a Consiliului raional şi este creată în scopul promovării şi implementării politicii agrare a statului în raion.
 3. Regulamentul de funcţionare a Direcţiei (în continuare Regulamentul) stabileşte funcţiile, sarcinile şi atribuţiile funcţionale ale specialiştilor Direcţiei.
 4. Direcţia dispune de cont trezorerial, de ştampilă rotundă cu blazonul Stemei de Stat a Republicii Moldova şi inscripţia denumirii Direcţiei în limba de stat, formulare de antet.
 5. Direcţia dispune de buget propriu, format din mijloace financiare de la bugetul raional.
 6. Direcția își desfășoară activitatea în corespundere cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legile şi hotărârile Parlamentului RM, hotărârile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului RM, ordinile, directivele, programele, instrucţiunile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului şi prezentului Regulament.
 7. Pentru îndeplinirea sarcinilor, Direcția colaborează și conlucrează cu subdiviziunile Consiliului raional Ștefan Vodă, autoritățile publice locale de nivelul I, agenți economici, întreprinderi și organizații, indiferent de forma de proprietate și organizare, în limitele competenței sale.
 8. Funcţiile de bază ale Direcţiei

Direcţia îşi organizează activitatea în conformitate cu directivele principale de realizare a obiectivelor strategice ale politicii agrare aprobate de Guvernul Republici Moldova sau de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare şi exercită în acest scop următoarele funcţii:

 • Promovarea și implimentarea obiectivelor strategice ale politicii agrare a statului în teritoriu;
 • Acordarea asistenţei informaţionale , metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi prelucrătorilor producţiei agricole, inclusiv şi proprietarilor individuali de terenuri şi organizaţiilor obşteşti din zona rurală;
 • Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind situaţia social – economică în sectorul agroalimentar al raionului;
 • Asigurarea utilizării eficiente a resurselor agricole din punct de vedere economic și ecologic, conform cerințelor tehnologice de agricultură durabilă;
 • Supravegherea respectării normelor juridice şi administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor agricole în stare proaspătă sau prelucrate şi a materiei prime agricole, precum şi utilizării factorilor de producţie aferenţi.
 • Sarcinile Direcţiei

Întru exercitarea funcțiilor sale Direcția îndeplinește următoarele sarcini:

 • Promovarea și implimentarea obiectivelor strategice ale politicii agrare a statului în teritoriu.

2)    Promovarea utilizării tehnologiilor avansate, intelegent ecologice și adaptate la schmbările climatice, precum și implementarea proiectelor investiţionale de profil, menite să sporească productivitatea şi competivitatea sectorului agrar.

3)  Organizarea seminarelor şi loturilor demonstrative pentru asistenţa metodologică şi tehnologică a producătorilor şi prelucrătorilor producţiei vegetale şi animaliere, deţinătorilor de cote de teren echivalente, specialiştilor în reglementarea regimului funciar şi cadastru din primării, desfăşurarea cursurilor de instruire şi perfecţionare profesională.

4) Asigură conlucrarea constructivă cu producătorii agricoli în vederea accesării și implimentării proiectelor de reabilitare a infrastructurii de irigație în raion.

5) Impulsionarea cooperării producătorilor agricoli în cadrul fondării unui centru agro-industrial pentru colectarea, păstrarea, procesarea și comercializarea producției agricole autohtone.

6) Asistenţă informaţională cu privire la ofertele de vânzare-cumpărare a materialului semincier, săditor, tehnică, carburanţi, îngrăşăminte şi produse de uz fitosanitar, colectarea şi comercializarea produselor agroalimentare.

 • Acordarea asistenţei consultative agricultorilor, privind accesarea și utilizarea mijloacelor fondului pentru subvenţionare.

8) Promovarea producătorilor agricoli şi a producţiei agroalimentare autohtone prin participarea la expo- târguri specializate.

9) Asistenţă consultativă şi practică agenţilor economici în inspectarea plantaţiilor perene, întocmirea documentelor corespunzătoare privitor la înființarea, recepționarea, punerea pe rod, casarea şi defrişarea plantaţiilor perene.

10) Acordarea asistenţei consultative în iniţierea unei activităţi în domeniul agricol (înfiinţarea unei gospodării ţărăneşti, întreprinderi individuale, fermelor zootehnice etc.).

11) Monitorizarea şi calcularea pierderilor în urma calamităţilor naturale ale agenţilor economici din raion.

12) Efectuarea pronosticului agricol, participarea la licitațiile funciare din teritori, informarea despre cerințele întocmirii actelorlegislative și normative în gestionarea fondului funciar, cât și protecția terenurilor agricole prin implementarea asolamentelor.

 

 1. Structura şi statele de personal ale Direcţiei

Structura şi statele de personal ale Direcţiei sunt aprobate prin decizia Consiliului raional                      nr. 4.7 din 17 septembrie 2020 în baza organigramei şi statelor – tip de personal aprobate                         de Guvernul RM.

Structura Direcţiei este următoarea

N

d/r

Denumirea funcţiei Tipul funcţiei Numărul de unităţi
1 Şef Direcţie ,, fpc” 1
2 Specialist principal ,,fpe” 3
3 Specialist superior ,,fpe” 2
Total   6
 1. Atribuţiile funcţionale ale personalului Direcţiei.

Şeful Direcţiei exercită următoarele atribuţii de serviciu:

 • Conduce întreaga activitate a Direcţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi exercitarea funcţiilor atribuite Direcţiei în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul Regulament şi obiectivele strategice ale politicii agrare;
 • Asigură coordonarea activităţii Direcţiei cu Consiliul raional şi cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;
 • Poartă răspundere personală pentru aplicarea întocmai a normelor de structură şi de personal, aprobate pentru Direcţie;
 • Supraveghează şi contribuie la aplicarea prevederilor legislative şi normative privind promovarea politicii agrare în raion, precum şi implementarea diferitor programe postprivatizaţionale, de restructurare, cooperare şi integrare în sectorul agroalimentar al raionului;
 • Şeful Direcţiei încheie şi reziliază contractele individuale de muncă cu personalul Direcţiei, promovează şi supraveghează activitatea cadrelor, stabileşte atribuţiile acestora, examinează și controlează activitatea specialiștilor din cadrul Direcției;
 • Monitorizează eficiența executării mijloacelor financiare prevăzute de buget, conform legislației în vigoare;
 • Asigură planificarea şi dezvoltarea eficientă a sectorului agroalimentar prin promovarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, a instrucţiunilor şi regulamentelor de serviciu;
 • Asigură elaborarea rapoartelor analitice lunare, trimestriale şi anuale de sinteză şi previzionare a situaţiei social – economice a sectorului agroalimentar al raionului;
 • Asigură promovarea experienţei avansate a agenţilor economici din raion prin intermediul mass – media, expoziţiilor , iarmaroacelor şi prin alte metode;
 • Reprezintă Direcţia în relaţiile sale cu diferite organizaţii, instituţii, şi întreprinderi în problemele ce ţin de competenţa acesteia.

Specialistul principal – responsabil pe problemele planificării şi prognozării producţiei agricole:

1). Elaborează sintezele şi prognozele (previziunile) lunare, trimestriale şi anuale în baza monitorizării conjuncturii de piaţă a factorilor de producţie şi produselor agroalimentare;

2). Acordă sprijin informațional agenților economici pentru aprovizionare – desfacere, prestări de servicii, de creditare şi de împrumut agricol;

3) Organizează propagarea experienţei avansate în sectorul agroalimentar a activităţilor de extensiune , serviciilor de consultanţă prin intermediul instituţiilor mass-media ş. a.

4). Asigură păstrarea documentelor privind activitatea Direcției, precum predarea lor în arhivă de stat în ordinea stabilită.

5). Monitorizează starea social-economică a agenţilor economici, indiferent de forma organizatorică şi de proprietate, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării producţiei agroalimentare.

6). Înregistrează corespondenţa, petițiile şi efectuează controlul expedierii răspunsurilor la scrisori, petiţii, demersuri etc.

Specialistul principal – responsabil pe problemele mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate:

1) Asigură asistenţa tehnică şi tehnologică, atît a agenţilor economici din sectorul agroalimentar, cît şi proprietarilor individuali şi organizaţiilor obşteşti de profil;

2). Contribue la utilizarea raţională a resurselor energetice şi modernizarea parcului de maşini şi tractoare în scopul implementării tehnologiilor avansate şi sporirii eficienţei producţiei agricole;

3). Monitorizează în permanenţă starea tehnică a formaţiunilor economice din sectorul agroalimentar al raionului;

4). Contribue la organizarea relațiilor organzatorice între agenții economici și serviciul antigridină.

5) Asigură ajutorul cosultativ la crearea asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigare, monitorizează folosirea terenurilor irigate din sistema de stat şi irigaţia mică, inclusiv irigarea prin picurare;

6).Asigură implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor postrecoltate, prin instalarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor.

Specialistul principal – responsabil pe problemele planificării şi dezvoltării producţiei animaliere:

1). Promovează în raion sarcinile politicii agrare în sectorul zootehnic întru sporirea competitivităţii producţiei animaliere;

2). Monitorizează starea social – economică şi ecologică a agenţilor economici, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării produselor animaliere şi a factorilor de producţie;

3). Asigură respectarea în raion a cerinţelor tehnologice la creşterea şi prelucrarea producţiei animaliere;

4). Contribuie la elaborarea sintezelor şi prognozelor (previziunilor) lunare, trimestriale şi anuale privind dezvoltarea sectorului zootehnic al raionului;

5).Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu animale de prăsilă şi material reproductiv, promovând înnoirea tehnologică a fermelor zootehnice;

6).Contribuie, în comun cu specialiştii din alte domenii, la rezolvarea problemelor producerii furajelor.

Specialistul superior – responsabil pe problemele funciare şi consolidare a terenurilor agricole, protecției și ameliorării fertilității solului:

1). Monitorizează situaţia privind utilizarea și fertilitatea terenurilor cu destinaţie agricolă;

2). Asigură ajutorul consultativ pe problemele cooperării şi integrării deţinătorilor de teren şi patrimoniu;

3). Asigură implementarea sistemelor agrotehnice eficiente, pentru a menține echilibrul ecologic al fertilității solului și după caz la ameliorarea bonității, precum și de sporire a fertilității solului;

4). Asigură furnizarea informației despre starea fondului funciar și prezintă propuneri pentru folosirea rațională a resurselor funciare;

5). Coordonează activitatea specialiștilor pentru reglementarea regimului funciar al primăriilor satelor (comunelor);

6). Atragerea și implementarea pe larg în agricultura raionului a Proiectelor investiționale locale și străine.

Specialistul superior – responsabil pe problemele planificării şi dezvoltării producţiei vegetale:

1). Promovează sarcinile politicii agrare în sectorul fitotehnic și horticol;

2). Elaborează programe de dezvoltare a ramurilor din sectorul fitotehnic și horticol;

3). Supraveghează respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor agricole vegetale proaspete, prelucrate şi a materiei prime agricole;

4). Contribuie la elaborarea prognozelor lunare, trimestriale și anuale privind dezvoltarea sectorului fitotehnic;

5). Asigură aplicarea realizărilor științifice naţionale şi internaţionale a sectorului agroalimentar în vederea sporirii competitivităţii producţiei vegetale;

6). Asigură promovarea produselor organice în raion prin utilizarea și implementarea tehnologiilor inteligent ecologice.

 1. Organizarea activităţii Direcţiei
 2. Pentru angajaţi se stabileşte o săptămînă de muncă de cinci zile lucrătoare cu următorul program de lucru:

Începutul zilei de lucru 0800. Întrerupere la prînz 12-1300. Sfârşitul zilei de lucru 1700.                 Activitate de birou și în teritoriu.

 1. Locul de muncă al funcţionarilor Direcţiei agricultură se consideră sediul Consiliul raional. Părăsirea locului de muncă de către funcţionari se admite numai cu învoirea conducătorului.
 2. Activitatea Direcţiei ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu legislația în vigoare.

Audienţa cetăţenilor se efectuează după cum urmează:

Şeful Direcţiei  în fiecare zi de luni între orele  9-1200, specialiştii Direcţiei zilnic.

 1. Consfătuirile operative se desfăşoară în fiecare zi de luni ora 830-900
 • Dispoziţii finale
 1. Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului Direcţiei, drepturile şi obligaţiile lui sunt stabilite de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament.
 2. Obligaţiunele de serviciu şi fişele de post ale funcţionarilor publici din Direcţie se elaborează în conformitate cu regulamentul dat.
 3. Oricare alte situaţii neprevăzute de regulament se soluţionează de către funcţionarii Direcţiei numai cu încuviinţarea şefului Direcţiei sau persoana care îl înlocuieşte şi în conformitate cu legislaţia.
 4. Încălcarea prezentului regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare de sancţionare.

5 Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat numai prin decizia Consiliului raional.

Proiect

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ

 DECIZIE nr. 6/12

din 30 septembrie 2021

Reieşind din modificarea componenţei nominale a Consiliului raional Ştefan Vodă în rezultatul depunerii mandatului de consilier raional a dnei Elizaveta Flocea și atribuirea de către Comisia Electorală Centrală a uni mandat dlui Harcenco Andrei din lista supleanţilor;

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Ştefan Vodă, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 4/10 din 16 august 2012;

În baza art. 43 alin. (2) și art. 46 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436–XVI                   din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Ştefan Vodă DECIDE:

 

 1. Se modifică decizia Consiliului raional nr. 6/3 din 26.11.2019 „Cu privire la componenţa nominală a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Ştefan Vodă”, prin excluderea dnei Flocea Elizaveta, din componența Comisiei pentru agricultură, industrie, ecologie, construcţii, drumuri, transport şi dezvoltarea teritoriului și includerea dlui Harcenco Andrei.

2 Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Ion Ţurcan, secretar al Consiliului raional.

 1. Prezenta decizie se include în Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe pagina web a Consiliului raional Ştefan Vodă şi se aduce la cunoștință:

Consilierilor raionali;

Persoanelor nominalizate;

Preşedintele şedinţei                                                                            

           Contrasemnează:

       Secretarul Consiliul raional                                                                  Ion Ţurcan