Noutăți

Să achităm datoriile la BASS

Pentru realizarea prevederilor Legii bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2015 privind asigurarea beneficiarilor cu pensii, indemnizaţii şi ajutoare de şomaj sunt preconizate pentru raionul Ştefan Vodă venituri pentru 10 luni în sumă de 55628.3 mii lei.

La 1 noiembrie sunt acumulate 56988.3 mii lei ceea ce constituie 102.4 la sută din suma planificată. Cu toate că suma contribuţiilor planificate este executată datoriile agenţilor economici nu scad, dar sunt mereu în creştere. De exemplu, dacă la 01.01.2015 datoria constituia 14996.4 mii lei, inclusiv la contribuţii de asigurări sociale 9687 mii lei, la 01.10 2015 corespunzător 15470.4 mii lei inclusiv la contribuţii de asigurări sociale 9639 mii lei. Datoria în timp de 9 luni s-a majorat cu aproximativ 500 mii lei. Consecinţele acestor datorii se răsfrâng negativ la stabilirea şi achitarea prestaţiilor sociale ale populaţiei.

Pentru a asigura completarea Bugetului de asigurări sociale de stat se întreprind un şir de măsuri de către colaboratorii Inspectoratului fiscal, casei teritoriale de asigurări sociale şi altor organele de răspundere. Se întocmesc procese verbale privind contravenţiile administrative, se sechestrează bunurile materiale, se sustrag de pe conturile bancare mijloace băneşti înaintând dispoziţii de incaso.

Avem în teritoriu contribuabili care îşi onorează obligaţiunile integral şi la timp după cum sunt majoritatea agenţilor economici din sfera bugetară, o bună parte din industria alimentară şi alte ramuri. Vrem să-i menţionăm pe următorii agenţi economici: CA „Slobozia Hanesii”, „Carahasani Agro” SRL, „Vinăria Purcari” ÎM SRL etc.

Nu-şi onorează obligaţiunile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat : „Crocmaz Agro” SRL cu datoria de 2340,6 mii lei, „Antoneşti Agro” SRL -622 mii lei, „Universal COOP” Olăneşti -155 mii lei şi mulţi alţii.

Reamintim că termenul de virare a contribuţiilor de asigurări sociale este lunar, până la data 25 a lunii imediat următoare celei de gestiune. Neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat automat duce la micşorarea stagiului de cotizare, venitului asigurat şi cuantumului viitoarei pensiei a cetăţeanului precum şi afectează procesul de plată a pensiilor şi altor plăţi sociale în termen şi integral.

Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi la care, conform legislaţiei, se calculează contribuţiile menţionate potrivit alin. (1), art. 2941 al Codului Contravenţional nr.218 din 24.10.2008 „…se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”. La fel, conform alin. (2), art. 10 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23.12.2013 „…neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întârziere de 0,1 procente din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, inclusiv ziua de transfer al sumei datorate”.

Reieşind din cele relatate mai sus şi din principiile organizării şi funcţionării sistemului public de asigurări sociale, casa teritorială de asigurări sociale solicită exercitarea obligaţiilor conform legii.

Nina Carabulea,

specialist principal, direcţia venituri CTAS Ştefan Vodă