Noutăți

Retrospectiva anului 2018 în activitatea Inspectoratului de Poliției Ștefan Vodă

Vineri, 17 ianuarie 2019, în cadrul Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă a avut loc ședința de dare seamă.

La ședință au participat conducerea raionului Ștefan Vodă, șef-adjunct al Oficiului teritorial Căușeni a Cancelariei de Stat.

 

Șeful Inspectoratului de poliție Ștefan Vodă, dl Andrei Trofimov a informat:

Pe perioada anului 2018 activitatea IP Ştefan Vodă a fost organizată şi desfăşurată conform Programelor de Stat şi Hotărârilor de Guvern, Ordinilor şi Dispoziţiilor IGP, Planului de acţiuni suplimentare de prevenţie  întru realizarea sarcinilor de asigurare a securităţii publice şi combatere a fenomenului infracţional.

Cooperarea cu serviciile desconcentrate în teritoriu şi societatea civilă

În perioada de raport au fost consemnate şi puse în aplicare planul de cooperare între Inspectoratul de poliţie Ştefan Vodă şi Direcţia Regională est al PF,  planul de cooperare între Inspectoratul de poliţie Ştefan Vodă şi Biroul Migraţie şi Azil, un plan de cooperare între Inspectoratul de poliţie Ştefan Vodă şi Serviciul Ecologic , Serviciul Piscicol şi Agenţia Moldsilva .

Totodată de către angajaţii Inspectoratului de poliţie Ştefan Vodă a fost implimentat în toate localităţile raionului proiectul „Supraveghere de vecinătate”, astfel fiind la moment în număr de 80 sectoare supraveghere vecinătate, din care fac parte 919 de membri ai societăţii civile.

Analiza criminalităţii şi riscurile identificate

Pe parcursul  perioadei au  fost  precăutate  pe  R-1: 816   materiale, R-II : 4523 materiale, petiţii parvenite în cancelarie – 176 materiale.

În urma îndeplinirii măsurilor stipulate în planul de acţiuni, care a fost întocmit în urma produselor analitice a infracțiunilor comise pe teritoriul deservit cu identificarea cauzelor şi condiţiilor generatoare de infracţiuni şi contravenţii a adus la stoparea creşterii numărului de infracţiuni. Astfel conform datelor statistice, în perioada anului 2018 au  fost înregistrate 461 de infracţiuni, faţă de        571 perioada  anului 2017, ceia ce constituie o diminuare cu  (- 19.3%).

Clasificînd infracţiunile după genuri, în comparaţie cu perioada analogică al anului precedent, pontăm cu fermitate asupra faptului că, total au fost înregistrate:

 • excepţional de grave 1 comparativ cu 0 în perioada analogică a anului precedent;
 • deosebit de grave 6 comparativ cu 8 din perioada analogică a anului precedent (-25.0%).
 • grave 54 faţă de 33 înregistrate în peroada analogică a anului precedent (+63.6%).
 • Mai puțin grave 400 față de 530 înregistrate în peroada analogică a anuui trecut (-24.5%).

În urma măsurilor de prevenţie întreprinse în baza planurilor de măsuri suplimentare au fost diminuată creşterea la infracțiunile mai puțin grave și ușoare dar în urma analizei  se atestă  o creştere  asupra infracţiunilor grave :

 • Omor3 faţă de 2 anul precedent ( +50,0%)
 • Tîlhărie2 comparativ cu un caz anul precedent ( +100,0%)
 • Infracțiuni din genul viața sexuală și violul16 comparativ cu 13 cauze penale anul precedent( +23,1%)
 • Huliganism26 cazuri comparativ cu 23 anul precedent( +13,04%)

Combaterea narcomaniei

În scop de diminuare a acestui flagel a fost pus în aplicare şi planul  IP Ştefan Vodă „  MAC 2018” în baza Dispoziţie INI/4-5538 din 24.05.2018, pe o perioadă de la 01.06.-31.08.2018.

Pe parcursul perioadei de raport,  au fost pornite 3 cauze penală în baza art. 217 alin.(2) CP RM faţă de 9 cauze în comparaţie cu perioada analogică (-55.6%).

 

Trafic de fiinţe umane, însă necătând la faptul că combaterea acestui viciu este una din sarcinile principale ale organelor de drept şi este prevăzut în programul de stat, lichidarea filierelor şi curmarea acestui fenomen, pe parcursul perioadei de raport,  a fost documentate 2 cauze de trafic de fiinţe umane .

Căutarea persoanelor.

Pe parcursul perioadei de raport au fost anunţaţi în căutare 92 persoane fiind în total 169, reţinuţi total 83 persoane, rămaşi în căutare 58 persoane, extradare -20 persoane. Încetată căutarea din alte temeiuri – 8 cazuri.

 Serviciului investigaţii fraude economice

În scopul combaterii contrabandei și traficului ilicit de mărfuri pe teritoriul r-lui Ștefan Vodă a fost întreprins un complex de măsuri speciale de investigații. În comun acord cu angajații BNP “Sud” al INP și angajații DR “Est” a DPF, în baza planurilor întocmite, au fost monitorizate drumurile spre posturile vamale “Palanca” și “Tudora”, spre localitățile controlate de autoritățile autoproclamatei republici transnistrene. La fel în perioada de raport au fost planificate și desfășurate măsuri în comun cu IFS Ștefan Vodă, inclusiv razii în piețe și monitorizarea comună unui post fiscal.

În perioada  dată  de către  SIFE a SII al IP „Ştefan Vodă” au fost examinate următoarele materiale :

Pe R-2 a IP Ştefan Vodă au fost examinate 169 materiale, dintre care 46 au fost transferate pe R-1 pentru adoptarea unei deciziii conform art. 274 Cod de procedură penală, pe 62 au fost întocmite procese verbale cu prvire la contravenții  dintre care 10 au fost remise spre examinare după competență altor autorități.

La depistarea contravenţiilor, de către efectivul SIFE a SII al IP Ştefan Vodă pe parcursul  perioadei de referinţă au fost înregistraţi următorii indici:

–   Întocmite procese-verbale contravenţionale – 62

–   Suma amenzilor aplicate de agenți constataroti – 216600lei.

–   Suma amenzilor achitate  –  201850 lei.

–   Remise procese verbale altor instanțe după competență – 10

–   Remise materiale în alte autorități pentru examinare conform competenței – 21.

–   Suma amenzilor fiscale aplicate în baza materialelor remise în adresa IFS Ștefan Vodă – 22000 lei

În perioada de raport au fost ridicate mărfuri  în suma de 30975 lei.

 

Experţii criminalişti

Pe  parcursul perioadei de referinţă serviciul -criminalistic  a avut 123 de cercetări la faţa locului şi  35 de participări la alte acţiuni de urmărire penală, în cadru a  158 ieşiri  au fost ridicate urme, printre  acestsea menţionăm şi planurile schemă, desenele cu diferite urme  de încălţăminte  şi 3 mulaje de gips care au fost transmise la expertiză către CTCEJ al IGP . Numărul de fişe dactiloscopice întroduse în perioada de raport în cartoteca ST-C constituie -80 fişe. Amprentate persoane – 80.

 

Ordinea şi siguranţa publică

Întru asigurarea activităţii eficiente în combaterea criminalităţii şi asigurării ordinii de drept, structural, raionul este divizat în 4 sectoare de poliţie ce deservesc localităţile raionului.

Pe parcursul perioadei de raport a anului 2018, efectivul şefilor de post şi ofiţerilor de sector  au descoperit personal  45 infracţiuni şi au participat la descoperirea a 64 infracţiuni.

Concomitentîn perioada de raport efectivul nominalizat a reţinut 8 infractori aflaţi în căutare penală, 5 debitori de stat.

Efectuînd măsuri de profilaxie de ordin general au fost supuse inspectări la valabilitatea păstrării bunurilor materiale 414 obiecte, în baza R-2, au fost examinate 3100 informaţii, au fost executate 2338 solicitări.

În perioada vizatà au fost organizate şi petrecute 118 prelucrări ale localităţilor deservite, întru menţinerea situaţiei criminogene la un nivel constant cu implicarea tuturor serviciilor Inspectoratului.

În scopul asigurării ordinii de drept colaboratorii serviciilor securitate  publică au organizat şi desfăşurat 326 întruniri.

În perioada de raport, a fost prelucrat şi luat la control special compartimentul profilaxiei furturilor, atît a averii personale cît şi celei de stat, astfel începînd cu perioada nominalizată  au fost revizuite unele obiective ca: staţii peco de tot felul de proprietate, sălile de calculatoare, depozitele de cereale, magazinele, filiale de bănci, oficiile poştale, la moment accentul principal fiind pus pe măsurile de asigurare a bunurilor publice şi private.

 

Practica Contravenţională

Activitatea în domeniul contravenţional de către efectivul IP Ştefan Vodă au fost constatate şi documentate 2737 contravenţii, amenzile aplicate  constituind 1,583,350  lei, achitate  652.275 mii lei.

Încălcări ce atentează la ordinea şi securitatea publică – 433

Încălcări ale regimului de deţinere port transport a armelor de foc – 13

Încălcări ce atentează la sănătatea peroanei –  131

Sustrageri în proporţii mici – 47

 

 Delicvenţa juvenilă

Inspectorul BSC în perioada de raport a iniţiat 30 proceduri contravenţionale, desfăşurate 79 activităţi  în teritoriul deservit. La general pe copii în situaţie de risc au fost întocmite şi remise către APL 80 fişe de sesizare, plasaţi minori în centre 13 din ei 9 în regim de urgenţă. Cazuri de  abandon de domiciliu- 7.

Referindu-mă la analiza infracţiunilor comise de minori şi cu  participarea acestora

comise 10 infracţiuni faţă de 22 anul precedent (-54.55%).

 

 Siguranţa traficului rutier

Pe perioada de raportpe teritoriul r-n Ştefan-Vodă au fost înregistrate în total 28 de accidente rutiere faţă de 31 anul precedent fiind o descreştere de (-9.68%), dintre care 16 cazuri au fost examinate prin prisma Codului penal. Necătînd la faptul că în urma întreprinderii măsurilor suplimentare de profilaxie ce a adus la descreșterea accidentelor rutiere conform sarcinilor trasate în 2018 , se constată creșterea cu (+53,12%)  sau 49 față de 32 anul precedent de persoane traumate și (+40,0%) sau 14 față de 10 anul precedent de persoane decedate.

Acest fapt se observă şi din dinamica înregistrarii dosarelor penale conform art.264 CPRM, la compartimentul căruia IP Ştefan Vodă pe parcursul trimestrului înregistrat  16 cauze penale in localitățile după cum este redat în imagine

De către angajaţii SST şi AR au fost documentate 776 cazuri contravenţionale cu privire la încălcarea Regulamentului circulaţiei rutiere. Au fost efectuate 31 controale la ieşirea transportului la rută, şi 20 inspectări complexe a întreprinderilor de transport auto.

Regimul armelor

În IP Ştefan Vodă se află la evidenţă  1019 proprietari de arme. În total la evidenţă se află 1288 arme, dintre care 43 cu gaz, cu cauciuc 46,  cu ţeavă lisă 874, cu ţiavă ghintuită 320, pneumatice -5.  Au fost efectuate 1000 inspectări la persoane fizice,  8  la persoanele juridice. Permise cu termen de valabilitate expirat 60. Arme ridicate deţinute ilegal 4 , comise incidente cu armă 3.

Situaţia cadre

Inspectoratul de poliţie Ştefan Vodă  dispune conform statelor de 129 funcţii dintre care: corpul de comandă-93 , efectiv de trtupă-30,  salariaţi civili-6 , funcţii vacante – 13 .

 

Principalele riscuri şi vulnerabilităţi indentificate pentru trimestrul  I 2019

 

 1. Creșterea numărului infracțiunilor grave;
 2. Creșterea numărului de accidente rutiere pe traseul național și drumurile locale.
 3. Pe perioada rece anului se poatre intensifica cazurile de hipotermie şi înec în bazinele acvatice .
 4. Creşterea numărului de contravenţii cu privire la tăierile ilicite, cazurile de braconaj, realizări ilicite de articole pirotehnice.

Au fost stabilite priorităţi şi obiective stabilite pentru realizare în perioada trimestrului I 2019

 1. Ridicarea imaginii poliţiei în faţa societăţii prin reacționare promtă și în timp cît mai redus la primul apel al cetățeanului, comunicarea amabilă şi profesională cu cetăţenii.
 2. Relizarea măsurilor conform prevederilor Strategiei Naţionale de dezvoltare a Poliţiei şi Planului simestrial de acţiuni al IP Ştefan Vodă, întru diminuarea infracţiunilor pe domeniile indicate în special celor grave. Desfăşurarea în continuare a raziilor în scopuri profilactice generale şi individuale; de activizat lucrul în comun cu administraţia publică locală şi implicarea mai eficientă a  membrilor Sectoarelor de supraveghere şi a societăţii civile la măsuri de profilaxie de ordin general; mobilizarea  tuturor forţelor şi mijloacelor cît şi a rezervelor existente în scopul sporirii activităţii de prevenire şi descoperire a infracţiunilor, atragerea persoanelor vinovate la răspundere penală, contravenţională, asigurarea transparenţei  în activitatea desfăşurată, informarea populaţiei despre rezultatele obţinute în combaterea criminalităţii, fapt ce ar apropia populaţia de organul de poliţie ca organ al statului menit de a asigura securitatea vieţii şi sănătăţii cetăţenilor, liniştea şi securitatea în societate.
 3. Instruirea angajaților din subordine la prestarea serviciilor operative și calitative cetățenilor, punîndu-se accentul mai tare pe grupele de reacționare operativă 112 .
 4. Efectuarea măsurilor suplimentare de activităţi în scopul diminuării cazurilor de accidente rutiere.
 5. Efectuarea acţiunilor de inspectare a posesorilor de arme întru verificarea legalităţii şi modului de păstrare a armelor de foc.
 6. Verificarea cetăţenilor străini în scopul depistării cazurilor de şedere şi migrare ilegală , precum şi angajarea ultimilor la munci ilgale.
 7. Efectuarea măsurilor de prevenție generală la prevenirea cazurilor de înec în bazine acvatice.
 8. Efctuarea măsurilor operative de investigații la depistarea cazurilor de folosire, realizare a substanțelor cu conținut narcotic și stupifiantde foc.
 9. Verificarea cetăţenilor străini în scopul depistării cazurilor de şedere şi migrare ilegală , precum şi angajarea ultimilor la munci ilgale.