Relații funciare și cadastru

Regulamentul serviciului relaţii funciare şi cadastru

 1. Dispoziţii generale.
 1. Serviciu relaţii funciare şi cadastru a raionului Ştefan-Vodă (î continuare – Serviciu) este subdiviziune a Consilului raional şi este creat în scopul promovării şi implementării politicii funciare a statului în raion.
 2. Regulamentul de funcţionare a Serviciului (în continuare – Regulamentul) stabileşte funcţiile, sarcinile, drepturile şi atribuţiile ale specialiştilor Serviciului.
 3. În activitatea sa Serviciul se conduce de Legile Republicii Moldova, Hotărîrile Guvernului, ordinile şi instrucţiunile Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului  cît şi de prezentul Regulament.
 4. Serviciul dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi denumirea sa în limba de stat, de formulare cu antet şi funcţionează ca o subdeviziune de sinestătătoare.
 5. Serviciul activează sub conducerea Consiliului raional şi Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova.
 6. Serviciul este finanţat din contul bugetului local şi din contul migloacelor obţinute de la serviciile prestate cu plată.
 7. În funcţia de conducător al Serviciului raional şi specialistul se numesc persoane cu studii superioare în specialitatea “reglementarea regimului proprietăţii funciare” sau “cadastru funciar” şi ca excepţie persoane cu studii medie speciale, care au vechime în muncă în specialitate.
 8. Conducătorul Serviciului raional, se află în subordonarea directă a preşedintelui raionului şi se numeşte sau se eliberează din funcţie numai cu acordul conducerii Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova.
 9. Specialiştii în domeniul relaţii funciare a primariilor activează în baza regulamentului Serviciului raional. Specialiştii din unităţile administrativ teritoriale de nivelul I se numesc şi se elibirează din funcţie numai prin acordul conducătorului Serviciului raional.
 1. Funcţiile de bază a Serviciului 
 1. Dirijarea în cadrul raionului a procesului de reglamentare a regimului proprietăţii funciare, controlul de stat asupra folosirii raţionale a terenurilor, ţinerea cadastrului  şi monitoringului funciar.
 2. Pregăteşte şi prezentă pentru examinare autorităţilor administraţiei publice raionale a propunerilor ce ţin de reglamentarea relatiilor funcţiare, selectarea terenurilor pentru necesităţile publice.
 3. Ţinerea evidenţii tuturor categoriilor de terenuri, a cadastrului funciar, întocmirea şi prezentarea dărilor de seamă cu privire la disponibilitatea şi folosirea terenurilor organelor ierarhic superioare.
 4. Elaborarea si asigurarea realizării programelor de stat, privind folosirea raţională, protecţia şi restabilirea terenurilor, sporirea fertilităţii solului.
 5. Coordonarea şi controlul asupra tuturor genurilor de lucrări în domeniul reglamentării regimului proprietăţii funciare, redicărilor topografice, geodezice, pedologice, agrochimice şi geobotanice pe teritoriu raionului.
 6. Studierea fondului funciar a deţinătorilor de terenuri în scopul folosirii lor raţionale, utile pentru valorificarea deplină.
 7. Organizarea înstruirii conducătorilor întreprionderilor, specialistilor primariilor, gospodăriilor ţărăneşti ce ţine de reglamentarea regimului proprietăţii funciare, dreptului funciar şi reformei funciare.
 • Sarcinile de bază Serviciului
 1. Pregătirea şi prezentarea spre examinare organelor corespunzătoare de administrare publică proiectelor, propunerilor pentru reglementarea relaţiilor funciare, atribuirea şi înstrainarea terenurilor, soluţionarea litigiilor funciare, atribuirea terenurilor pentru necisităţile statului şi publice.
 2. Examinarea plîngerilor, adresărilor cetăţenilor în organele administraţiei publice, analiza propunerilor şi interpelărilor ce ţin de relaţii funciare, folosire pămîntului, aminajarea teritoriului, protecţia pămîntului, elibirarea lămuririlor corespunzătoare abordate în propuneri şi interpelări.
 3. Ţinerea evidenţei statistice a pămîntului în toate categoriile fondului funciar, cadastrului funciar şi monitoringului funciar pe teritoriul raionului şi totodată prezentarea dărilor de seamă organelor ierarhic superioare în termenile stabilite.
 4. Organizarea şi efectuarea tuturor lucrărilor de aminajarea teritoriului în raion.
 5. Participarea în lucrările pentru selecţionarea sectoarelor de pămînt pentru necisităţile statului şi obşteşti şi pentru construcţii.
 6. Supravegherea asupra nevătămării semnelor de hotar şi geodezice.
 7. Participarea în lucrul comisiilor pentru primirea în exploatare şi casare a terenurilor irigate, desecate, terenurilor din nou însuşite şi recultivate şi darea în exploatare a altor obiecte şi construcţii (drumuri, obiecte industriale şi alte).
 8. Studierea fondurilor funciare tuturor deţinătorilor de terenuri în scopul folosirei raţionale a terurilor, a bunurilor agricole şi descoperirea noilor terenuri utile pentru însuşirea în agricultură.
 9. Organizarea lucrărilor pentru protecţia solurilor contra eroziei, recultivarea şi sporirea fertilităţii solurilor.
 10. Întocmirea planurilor-comenzi anuale pentru efectuarea cu forţele organizaţiilor de proiectări a lucrărilor de cercetare, necesare pentru cadastrul funciar şi monitoringul funciar. Înfaptuirea inventariere şi recalculării fondului funciar.
 11. Formarea relaţiilor de piaţă în baza privatizării pămîntului.
 12. Crearea fondului documentelor normative şi metodice pentru inginerii funciari din primării şi organizarea ajutorului metodic.
 13. Întocmirea dosarelor funciare referitor la atribuirea terenurilor pentru necisităţile statului şi obşteşti şi pregătirea avizilor şi hotărîrilor organelor administraţiei locale.
 14. Asigurarea, repartizarea în natură (pe teren) a loturilor de pămînt atribuite în modul stabilit întreprinderilor, organizaţiilor şi cetăţenilor pentru folosinţa conform destinaţiei.
 15. Elaborarea unor documente noi asupra pămîntului şi întroducerea unor modificări în cele elaborate anterior în modul stabilit.
 16. Asigurarea acumulării, păstrării şi sistematizării materialelor funciare, topografice şi de cercetare şi ţinerea hărţii de serviciu a deţinătorilor de teren pe teritoriul raionului.
 17. Organizarea studiilor conducătorilor şi specialiştilor primăriilor, întreprinderilor agricole, inclusiv şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) în chestiunile reglementării regimului proprietăţii funciare şi dreptului funciar.
 18. Executarea controlului permanent asupra:
 • respectării de către întreprinderile de stat, cooperative, întreprinderi individuale şi obşteşti, indiferent de subordonarea lor departamentală şi forma activităţii de antreprenoriat, precum şi de către persoanele oficiale şi cetăţeni a legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova în chestiunile drepturilor  ale folosirei şi protecţiei solurilor;
 • realizarea măsurilor de protecţie a solurilor de către toţi deţinători de terenuri, indeferent de subordonarea lor departamentală;
 • îndeplinirea de către toţi deţinători de terenuri a cerinţelor legislaţiei pentru ţinerea cadastrului funciar şi a monitoringului pămîntului.
  1. Pregătirea şi prezentarea organelor administrării locale şi Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova informaţiei legată de respectarea legislaţiei funciare, propunerilor cu privire la volumul necesar de lucrări de proiectare şi prospecţiuni pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare şi cadastu funciar.
 1. Drepturile serviciului. 
 1. Să solicită de la toţi deţinătorii de terenuri indeferent de subordonare lor departamentală, materialele şi informaţia necesară asupra folosirii terenurilor, executarea măsurilor antierozionale şi culturtehnice, dezvoltarea fîşiilor forestiere de protecţie, recultivarea terenurilor şi îndeplinirea altor lucrări asupra pămîntului.
 2. Să execute controlul asupra:
 • folosirei şi protecţiei pămîntului;
 • executării de către întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile raionului a Decretelor Preşedintelui, a Hotărîrilor, altor acte normative ale Parlamentului, Guvernului Republicii Moldova şi ale organelor autoadministrării publice în chestiunile reglementării regimului proprietăţii funciare;
 • corectitudinii, perfectării, înregistrării şi elaborării documentelor juridice asupra pămîntului deţinătorilor de terenuri în conformitate cu cerinţile legislaţiei în vigoare, precum şi asupra ţinerii altor documente cadastrale;
 • asigurarea recuperării pierderilor de producţie agricolă şi silvică (pe calea valorificării, ameliorării pămîntului) în locul terenurilor productive alocate în scopuri neagricole, precum şi asupra restituirii către întreprinderile agricole şi silvice a terenurilor repartizate provizoriu în stare bună pentru folosire în agricultură şi silvicultură.
  1. Să reprezinte în Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova şi în alte instituţii interesele unităţilor administrativ teritoriale de nivelul I şi a organelor executive raionale în chestiunile soluţionării litigiilor funciare.
  2. Să participă la elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, regulamentelor şi recomandărilor în chestiunea relaţiilor funciare şi folosirii pămîntului.
  3. Să efectueze expertiza proiectelor, documentelor, care legitimează rezultatele înventarierii şi privatizării pămîntului, precum şi a proiectelor documentelor, care reglementează chestiunile creării gospodăriilor ţărăneşti, a întreprinderilor mici şi a asociaţiilor, sociităţilor pe acţiuni, cooperativelor de producere, întreprinderilor, altor forme noi ale activităţii de antreprenoriat.
  4. Să frecventeze liber şi să cerceteze terenurile tuturor deţinătorilor de terenuri a raionului.
  5. Să primească de la primariile satelor şi oraşului darea de seamă funciară la data de 1 ianuarie.
  6. Să execute supravegherea lucrărilor pentru repartizarea terenurilor în natură (pe teren) pentru necisităţi individuale, de stat şi obşteşti.
  7. Să controleze eficienţa folosirii conform destinaţiei a terenurilor atribuite cetăţenilor, întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor în proprietate, posesie şi folosinţă.
 1. Structura şi statele de personal al Serviciului 

Structura şi statele de personal al Serviciului sînt aprobale prin decizia Consiliului raional nr.3/4 din 24.05.2012 în baza organigramei şi statelor – tip de personal aprobate de Guvernul Republicii Moldova.

Structura Serviciului este următoare:

Nr. d/o Denumirea funcţiei Tipul funcţiei Numărul de unităţi
1. Sef Serviciu „fpc” 1
2. Specialist principal „fpe” 1

 1. Atribuţiile funcţionale ale personalului Serviciului
   

Seful Serviciului execută următoarele atribuţii de serviciu:

 1. Conduce activitatea Serviciului şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi executarea funcţiilor atribuite Serviciului în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament
 2. Coordonarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare în cadrul raionului:
 • Asigură elaborarea schemelor de reglementare a regimului proprietăţii funciare în cadrul raionului;
 • Stabileşte şi argumentează hotarele în teritoriul raionului în cadrul competenţiei sale;
 • Asigură repartizarea terenurilor în natură în teritoriul raionului;
 • Examinează şi aprobă schemele, proiectele şi alte documente  referitor la organizarea teritoriului;
 • Exercită supravegherea asupra realizării schemelor şi proiectelor de reglementare a regimului proprietăţii funciare.
 1. Ţinerea cadastrului funciar al raionului:
 • Exercită coordonarea la nivel de sat, comună, oraş şi raion a lucrărilor de întocmire a cadastrului funciar;
 • Asigură sistematizarea cadastrelor satelor, comunelor şi oraşului şi întocmirea cadastrului funciar al raionului;
 • Asigură acumularea informaţiei cadastrale ample despre toţi deţinători de terenuri pe teritoriul raionului indeferent de tipul de proprietate şi categoria terenurilor;
 • Derijare metodologică a lucrărilor de ţinere a cadastrului funciar;
 • Organizează furnizarea a informaţiei solicitate către organele de stat, judicătoreşti, fiscale, notariale, bancare, instituţiile economice, ştiinţifice şi persoanelor fizice.
 1. Ţinerea monitoringului funciar:
 • Dirijează procesele de supraveghere permanentă a modificării resurselor funciare;
 • Asigură crearea sistemului informaţional;
 • Asigură furnizarea informaţiei despre starea fondului funciar şi prezentă propuneri pentru folosirea raţională a resurselor funciare.
 1. Executarea controlului asupra folosirii raţionale a terenurilor:
 • realizează controlul asupra ocupării neautorizate a terenurilor şi împropritărirei ilicite cu pămînt;
 • efectuiază controlul asupra recultivării a terenurilor deteriorate;
 • exercită controlul asuprarestabilitei fertilităţii solului şi îmbunătăţirei calităţii lui;
 • exercită controlul asupra restituirei în termen a terenurilor atribuite în folosinţă provizoriu;
 • examinează şi formulează propuneri de folosire a litigiilor funciare.
 1. Coordonarea procesului de implemintare a măsurilor de protecţia solurilor de eroziune valorificarea solurilor şi antierozionale.
 • conduce procesul elaborării proiectelor de lucru privind valorificarea, ameliorarea, protecţia antierozională a terenurilor şi ralizarea lor în natură;
 • planifică, coordonează şi execută (cu forţele organizaţiilor de construcţie specializate) lucrările antierozionale şi ce ţin de sporirea fertilităţii solurilor.

Specialist principal:

 1. Executarea lucrărilor privind reglementare a regimului proprietăţii funciare în cadrul raionului:
 • Asigură elaborarea schemelor de reglementare a regimului proprietăţii funciare în cadrul raionului;
 • Execută lucrări de stabilire a hotarelor în teritoriul raionului în cadrul competenţiei sale;
 • Asigură repartizarea terenurilor în natură în teritoriul raionului;
 • Examinează schemele, proiectele şi alte documente referitor la organizarea teritoriului;
 • Exercită supravegherea asupra realizării schemelor şi proiectelor de reglementare a regimului proprietăţii funciare.
 1. Ţinerea cadastrului funciar al raionului:
 • Execută la nivel de sat, comună, oraş şi raion lucrările de întocmire a cadastrului funciar;
 • Asigură sistematizarea cadastrelor satelor, comunelor şi oraşului şi întocmeşte cadastrul funciar al raionului;
 • Asigură acumularea informaţiei cadastrale ample despre toţi deţinători de terenuri pe teritoriul raionului indeferent de tipul de proprietate şi categoria terenurilor;
 • Furnizează informaţia solicitată către organele de stat, judicătoreşti, fiscale, notariale, bancare, instituţiile economice, ştiinţifice şi persoanelor fizice.
 1. Ţinerea monitoringului funciar:
 • Execută supravegere permanentă asupra modificările resurselor funciare;
 • Asigură crearea sistemului informaţional;
 • Asigură furnizarea informaţiei despre starea fondului funciar şi prezentă propuneri pentru folosirea raţională a resurselor funciare.
 1. Coordonarea procesului de implemintare a măsurilor de protecţia solurilor de eroziune valorificarea solurilor şi antierozionale.
 • Participă la elaborarea proiectelor de lucru privind valorificarea, ameliorarea, protecţia antierozională a terenurilor şi ralizarea lor în natură;
 • planifică, coordonează şi execută (cu forţele organizaţiilor de construcţie specializate) lucrările antierozionale şi ce ţin de sporirea fertilităţii solurilor.
 • Organizarea activităţii Serviciului.
 1. Pentru angajaţi se stabileşte o săptămînă de muncă de 5 zile lucrătoare cu următorul program de lucru:
 • Începutul zilei de lucru 08ºº
 • Întrerupere la prînz 12ºº – 13ºº
 • Sfîrşitul zilei de lucru 17 ºº
 1. Locul de muncă al funcţionarilor Serviciului relaţii funciare şi cadastru se consideră sediul Consiliului raional. Părăsirea locului de muncă de către funcţionari se admite numai cu învoirea conducătorului.
 2. Soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuiază în corespundere cu legea cu privire la petiţionare.
 3. Audienţa cetăţenilor să efectuiază zilnic.
 • Dispoziţii finale. 
 1. Condiţiile numirii, angajerii, promovării, sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului Serviciului, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.
 2. Obligaţiunile de serviciu şi fişile de post al funcţionarilor publici din Serviciu se elaborează în conformitate cu regulamentul dat.
 3. Încălcarea prezentului Regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare de sancţionare.
 4. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat numai prin decizia Consiliului raional.