Finanțe

REGULAMENTUL Direcţiei finanţe al Consiliului raional Ştefan Vodă

 1. Dispoziţii generale.
 2. Prezentul Regulament (în continuare – Regulamentul) este elaborat în baza Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2008 privind administraţia publica locală şi a Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.
 3. Direcţia finanţe a Consiliului raional Ştefan Vodă (în continuare – Direcţia finanţe) este о subdiviziune structurală din subordinea Consiliului raional, care activează sub conducerea preşedintelui raionului.
 4. In activitatea sa Direcţia finanţe se călăuzeşte de Constituţia şi legile Republicii Moldova, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului si Guvernului, ordinele, dispoziţiile şi instrucţiunile Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova, precum şi de prezentul regulament.
 5. Direcţia finanţe este persoană juridică, dispune de ştampilă şi cont trezorerial în Trezoreria teritoriala Ştefan Vodă a Ministerului Finanţelor.
 6. Obiectivul de baza al Direcţiei finanţe constă în asigurarea implementării politicii bugetar-fiscale a statului, organizarea si asigurarea elaborării si executării bugetului raionului.
 1. Structura, personalul si organizarea activităţii Direcţiei finanţe
 1. Structura si statele de personal ale Direcţiei finanţe se aproba de către Consiliul raional Ştefan Vodă în conformitate cu recomandările Guvernului. Consiliul raional Ştefan Vodă poate opera modificări în structura Direcţiei finanţe şi distribui personalul în cadrul acesteia în funcţie de necesităţile şi particularităţile unităţii administrativ-teritoriale.
 2. Şeful Direcţiei finanţe este desemnat si eliberat din funcţie de către Consiliul raional, pe baza de concurs desfăşurat conform legislaţiei, înștiințând Ministerul Finanţelor.
 3. Personalul Direcţiei finanţe se desemnează in funcţie de către Şeful Direcţiei finanţe.
 4. Direcţia finanţe activează sub conducerea Şefului Direcţiei finanţe, care poarta răspundere personală pentru îndeplinirea funcţiilor direcţiei.
 5. Şeful Direcţiei finanţe:

– elaborează fişele de post, obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă pentru funcţiile publice de conducere ale direcţiei;

– aprobă fişele de post, obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă pentru toate funcţiile publice de execuţie ale direcţiei;

– elaborează si aprobă planurile de lucru ale Direcţiei finanţe;

– asigură elaborarea şi prezentarea pentru aprobare Cancelariei de Stat statutul de personal al Direcţiei finanţe;

– asigură elaborarea schemei de încadrare a personalului Direcţiei finanţe şi prezentarea schemelor de încadrare a personalului Ministerului Finanţelor pentru înregistrare pe toate subdiviziunile ale Consiliului raional;

– angajează şi eliberează din funcţie personalul direcţiei;

– efectuează evaluarea funcţionarilor publici de conducere ale Direcţiei finanţe;

– execută controlul permanent al respectării ordinii interne de serviciu şi a disciplinei de muncă.

 

III. Funcţiile Direcţiei finanţe

 1. In cadrul Direcţiei finanţe sunt formate subdiviziuni, care exercită următoarele funcţii:

   11.1 Secţia elaborarea şi administrarea bugetului

1) asigură estimarea veridică şi economic argumentată a veniturilor şi cheltuielilor bugetului raionului prin:

 1. a) examinarea sistematică a datelor privind dezvoltarea social-economică a raionului Ştefan Vodă, necesare pentru elaborarea proiectului de buget;
 2. b) analizarea mersului executării bugetului;
 3. c) estimarea executării scontate la venituri şi cheltuieli în anul curent, în baza datelor operative despre încasarea veniturilor la buget, starea reţelei, statele şi contingentele instituţiilor publice finanţate de la buget, actele întocmite în urma controalelor;
 4. d) participă la întocmirea pronosticului dezvoltării social-economice a raionului Ştefan Vodă;

2) elaborează, în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor, conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul viitor, pronosticul bugetului raionului:

 1. a) întocmeşte planul organizatoric privind desfăşurarea activităţilor de elaborare a proiectului bugetului şi a proiectului dispoziţiei preşedintelui raionului despre aprobarea acestuia;
 2. b) analizează sursele de venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I şi cheltuielile suportate de la bugetele unităţilor respective, întru estimarea bazei fiscale a unităţii administrativ-teritoriale şi a calculării normativelor de cheltuieli ce revin în medie unui locuitor pentru fiecare grupa de cheltuieli;
 3. c) comunică autorităţilor publice locale de nivelul I, în termenele stabilite de legislaţie, după primirea de la Ministerul Finanţelor a indicaţiilor metodologice privind prognozele macroeconomice, principiile de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anii viitori, prognozele normativelor de defalcări de la veniturile regularizatoare (impozitul pe venitul persoanelor juridice, impozitul pe venitul persoanelor fizice, impozitul pe bunurile imobiliare) la bugetele locale şi unele aspecte specifice de calculare a mărimii transferurilor către aceste bugete de la bugetul raional;
 4. d) pregăteşte indicaţii metodice privind întocmirea proiectelor de buget pentru executorii (ordonatorii) de buget ai instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional; elaborează formularele vizând indicii utilizaţi la formarea proiectelor de buget;
 5. e) organizează si desfăşoară seminare pe probleme ce ţin de aplicarea actelor normative privind elaborarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
 6.   f) solicită şi recepţionează proiectele bugetelor locale;
 7.  g) elaborează proiectul bugetului raional;
 8. h) generalizează proiectele bugetelor locale şi proiectul bugetului raional şi le prezintă Ministerului Finanţelor în formele şi termenele stabilite;
 9. i) întocmeşte proiectul deciziei si al anexelor, precum şi alte documente adiţionale şi le prezintă pentru a fi înaintate spre examinare şi aprobare Consiliului raional Ştefan Vodă, inclusiv:

– structura veniturilor prevăzute pentru anul bugetar următor;

– cheltuielile, structura şi destinaţia lor;

– balanţa bugetului (în cazurile prevăzute de legislaţie);

– normativele defalcărilor de la impozitul pe bunurile imobiliare (pentru bugetul raional);

– transferurile cu destinaţie speciala de la bugetul raional la bugetele locale pentru retribuirea muncii, contribuţiile de asigurări sociale obligatorii de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistența medicală pentru angajaţii instituţiilor sferei sociale;

– transferurile din fondul de susţinere financiară a raionului Ştefan Vodă de la bugetul raional la bugetele locale;

– cuantumul fondului de rezervă;

– efectivul-limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul raional;

– sumele mijloacelor speciale prognozate spre încasare de către fiecare instituţie publică finanţată de la bugetul raional;

– cheltuielile care vor fi acoperite în mod prioritar;

– alte date adiţionale elaborării proiectului bugetului;

– nota explicativă la proiectul bugetului.

3) asigură finanţarea instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional, precum şi finanţarea altor masuri şi activităţi. In acest scop:

 1. a) efectuează dirijarea metodologica a planificării bugetare;
 2. b) verifică corectitudinea întocmirii devizelor de cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate de la buget, corespunderea indicaţiilor din devize și a calculelor anexate cu alocaţiile aprobate în buget și cu clasificaţia bugetară, precum şi cu mijloacele speciale obţinute de către acestea;
 3. c) efectuează controlul asupra corectitudinii formării reţelei instituţiilor de învăţământ şi înaintează propuneri de reducere a grupelor, claselor incomplete;
 4. d) verifică corectitudinea întocmirii listelor tarifare ale pedagogilor, a statelor de personal ale instituţiilor publice finanţate de la buget;
 5. e) întocmeşte sau asigură întocmirea repartizării pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional în conformitate cu Regulamentul privind modul de elaborare, aprobare şi modificare a repartizărilor pe luni ale veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, aprobat prin ordinul Ministerului Finanţelor;
 6. f) întreprinde măsuri întru asigurarea finanţării ritmice a activităţii instituţiilor publice finanţate din bugetul raional.

4) analizează corespunderea bugetelor locale aprobate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

5) prezintă Ministerului Finanţelor bugetul aprobat al raionului pentru a fi inclus în bugetul public naţional;

6) prezintă Ministerului Finanţelor, până la 01 ianuarie, în modul stabilit, registrele repartizării veniturilor între bugetul raional si bugetele locale, precum si normativele defalcărilor din veniturile regularizatoare ale bugetelor respective;

7) pregăteşte materiale şi, în caz de necesitate, înaintează propuneri de rectificare a bugetului raional;

8) perfectează documentele necesare la contractarea de împrumuturi atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung de la bugetul de stat, din sistemul financiar și de la alţi creditori, în conformitate cu prevederile legale;

9) analizează şi prezintă preşedintelui raionului, Consiliului raional informaţia despre utilizarea fondurilor de rezerva ale autorităţilor administraţiei publice locale;

10) participă, în caz de necesitate, la efectuarea reviziilor în instituţiile publice şi în primăriile satelor, comunelor şi or. Ştefan Vodă;

11) realizează acţiuni concrete în vederea optimizării cheltuielilor bugetului.

   11.2 Serviciul contabilitate

1) ţine evidenta contabila a executării bugetului raional;

2) ţine registrul şi duce evidenţa acordării şi rambursării împrumuturilor care se utilizează pentru finanţarea deficitului bugetar cauzat de decalajul de casă sau a celor contractate pentru cheltuieli capitale pe termen lung;

3) ţine evidenţa contabilă a îndeplinirii devizului de cheltuieli ale Direcţiei finanţe şi asigură integritatea bunurilor aflate la balanţa acesteia;

4) verifică zilnic, în comun cu Trezoreria teritorială Ştefan Vodă a Ministerului Finanţelor, corectitudinea reflectării în evidenţa a veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional, după caz;

5) ţine evidenţa contabilă a investiţiilor în instituţiile subordonate administraţiei publice locale, finanţarea cărora s-a efectuat din bugetul raional;

6) generalizează si analizează, trimestrial si anual, rapoartele financiare ale instituţiilor su­bordonate administraţiei locale, raportează autorităţilor administraţiei publice locale;

7) întocmeşte, in termenele stabilite, rapoarte lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetului raionului şi le prezintă preşedintelui raionului pentru a fi remise Consiliului raional;

8) înaintează, în comun cu secţia elaborarea şi administrarea bugetului, propuneri referitor la stabilirea termenelor de prezentare a rapoartelor lunare, trimestriale si anuale privind executarea bugetelor satelor, comunelor si or. Ştefan Vodă, precum şi a devizelor de cheltuieli ale executorilor (ordonatorilor) de buget;

9) recepţionează, examinează şi totalizează rapoarte privind executarea bugetelor satelor, comunelor şi or. Ştefan Vodă, precum şi devizele de cheltuieli ale executorilor (ordonatorilor) de buget;

10) prezintă, în termenele stabilite de Ministerul Finanţelor, rapoartele lunare, trimestriale şi anuale privind executarea bugetului raionului;

11) exercită controlul asupra stării evidenţei contabile în contabilităţile primăriilor satelor, comunelor şi or. Ştefan Vodă, precum şi ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional;

12) verifică corectitudinea întocmirii dărilor de seamă privind executarea devizelor de venituri şi cheltuieli pe mijloace şi fonduri speciale;

13) verifică corectitudinea întocmirii rapoartelor referitor la executarea bugetelor satelor, comunelor şi or. Ştefan Vodă şi a devizelor de cheltuieli ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul raional;

14) acordă ajutor metodologic şi practic executorilor de buget în probleme ce ţin de evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă privind executarea bugetelor şi îndeplinirea devizelor de cheltuieli;

15) organizează şi desfăşoară sistematic seminare referitor la aplicarea actelor normative, evidenţa contabilă şi întocmirea dărilor de seamă despre executarea bugetelor satelor, comunelor şi or. Ştefan Vodă, a devizelor de cheltuieli ale executorilor de buget;

16) ţine registrul şi duce evidenţa contabila a transferurilor şi mijloacelor transmise de la bugetele de toate nivelurile;

17) Contribuie la ţinerea evidenţei contabile conform cadrului legal la subiecţii economici din teritoriu.

– acorda ajutor consultativ, metodologic şi practic subiecţilor economici din teritoriu privind evidenţa contabilă, în conformitate cu Legea contabilităţii, Standardele naţionale de contabilitate şi comentariile la ele, Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor, cu alte acte normative;

– efectuează controlul la subiecţii economici din teritoriu privind corectitudinea ţinerii evidentei contabile, organizarea evidentei contabile si întocmirea rapoartelor financiare, înaintează propuneri pentru lichidarea încălcărilor depistate;

– înaintează, conform rezultatelor controalelor efectuate, propuneri de sancţionare a persoanelor cu funcţii de răspundere care încalcă normele stabilite de ţinere a evidenţei contabile, aplică incorect actele legislative şi normative, denaturează indicatorii rapoartelor financiare. După completarea actului de control se întocmeşte procesul-verbal referitor la încălcarea legislaţiei în vigoare din domeniul contabilităţii;

– înaintează propuneri cu privire la perfecţionarea cadrului legislativ in domeniul metodologiei evidentei contabile;

– participă la seminare organizate şi desfăşurate de către Inspectoratul fiscal de stat pe raionul Ştefan Vodă cu privire la ţinerea evidenţei contabile, conform legislaţiei în vigoare, cu specialiştii subiecţilor economici din teritoriu;

– prezintă informaţii referitor la prezentarea rapoartelor financiare de către subiecţii economici.

11.3 Serviciul juridic (Specialist principal pe probleme juridice)

1) elaborează sau participă la elaborarea proiectelor de acte normative ce țin de activitatea Direcţiei finanţe;

2) efectuează sistematizarea, evidenta şi păstrarea actelor normative;

3) realizează expertizele juridice ale proiectelor actelor normative primite spre examinare;

4) reprezintă, in modul stabilit de legislaţia în vigoare, interesele Direcţiei finanţe în instanţele judecătoreşti şi în alte instituţii;

5) acorda autorităţilor administraţiei publice locale asistenta juridica;

6) acorda lucrătorilor Direcţiei finanţe asistenta juridica;

7) ţine evidenţa cadrelor prin:

 1. a) întocmirea documentelor de angajare, transfer, concediere, pensionare, acordare a concediilor, înregistrare a certificatelor medicale;
 2. b) completarea, păstrarea si evidenta carnetelor de munca.

11.4 Secretarul-dactilograf:

Secretarul-dactilograf asigură efectuarea lucrărilor de secretariat.

 1. Drepturile si responsabilităţile Direcţiei finanţe

12) Direcţia finanţe este în drept să:

1) dispună de patrimoniu si sa-l gestioneze;

2) înainteze propuneri în instanţele ierarhic superioare vizând perfecţionarea şi eficientizarea procesului de elaborare, aprobare şi executare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;

3) înainteze preşedintelui raionului solicitări privind efectuarea, în caz de necesitate, a controlului administrativ al unor acte adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, care, conform prevederilor Legii privind administraţia publica locala, urmează a fi înaintate oficiului teritorial al Cancelariei de Stat pentru verificarea legalităţii;

4) efectueze controlul tematic asupra respectării disciplinei financiare în procesul de elaborare şi executare a bugetului raional;

5) verifice corectitudinea întocmirii listelor tarifare, a statelor de personal, a repartizării pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor administrativ-teritoriale de nivelul întâi şi a modificărilor acestora;

6) verifice respectarea limitelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective;

7) suspende efectuarea defalcărilor de la veniturile regularizatoare şi a transferurilor la bugetele locale, în conformitate cu prevederile legislaţiei;

8) solicite și să primească de la autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice finanţate de la buget informaţiile necesare pentru elaborarea şi executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale;

9) înainteze propuneri de sancţionare sau să aplice sancţiuni administrative în conformitate cu prevederile cadrului legislativ în vigoare;

10) participe, în caz de necesitate, la selectarea şi atestarea persoanelor care urmează a fi încadrate in funcţii cu profil economico-financiar în instituţiile publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întâi şi al doilea.

13) Direcţia finanţe este responsabila de:

1) respectarea Constituţiei şi a legilor Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a prevederilor hotărârilor Parlamentului şi Guvernului, a ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor Ministerului Finanţelor;

2) executarea deciziilor Consiliului raional și a dispoziţiilor preşedintelui raionului;

3) respectarea autonomiei financiare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu cadrul legislativ;

4) reflectarea corectă și obiectivă în documentaţie a rezultatelor controalelor efectuate;

5) păstrarea arhivei şi asigurarea integrităţii documentelor, neadmiterea deteriorării sau pierderii lor;

6) asigurarea examinării demersurilor, propunerilor, petiţiilor, obiecţiilor în termenele stabilite de legislaţia în vigoare.

 1. Dispoziţii finale.

14) In procesul elaborării şi executării bugetului raional, Direcţia finanţe colaborează cu:

– Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan Vodă;

– Trezoreria teritoriala Ştefan Vodă a Ministerului Finanţelor ;

– Inspecția financiară Căuşeni din subordinea Ministerului Finanţelor;

– Direcţia pentru Statistice a raionului Ştefan Vodă;

– alte instituţii şi organizaţii.

15) Prezentul Regulament se aprobă, modifică sau se abrogă de către Consiliul raional Ştefan Vodă.