Cultură, Tineret, Sport și Turism

Regulamentul direcției cultură, tineret, sport şi turism

 1. PRINCIPII GENERALE
 1. Direcția Cultură, Tineret, Sport și Turism (în continuare Direcția) este un organ specializat de administrare a domeniului cultural și activităților ce țin de tineret, sport și turism.
 2. Direcția își desfășoară activitatea în baza legislației în vigoare care vizează domeniile de activitate, Legii privind administrația publică locală, altor acte normative, ordinelor, dispozițiilor și instrucțiunilor emise de Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului și Sportului, Agenției de Turism și deciziilor Consiliului raional Ștefan Vodă.
 3. Direcția este subordonată ministerelor de resort în plan metodologic și Consiliului raional în plan administrativ și în problemele asigurării financiare și materiale.
 4. Direcția își desfășoară activitatea în baza Regulamentului propriu, aprobat de Consiliul raional Ștefan Vodă.
 5. Direcția este persoană juridică, dispune de balanţă independentă, cont în bancă, ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea deplină a instituţiei, foaie cu antet în limba de stat, alte simboluri aprobate şi înregistrate conform legislaţiei.
 1. OBIECTIVELE DE ACTIVITATE 
 1. Direcția realizează politicile de stat în domeniile de activitate prin:
 • elaborarea, în baza programelor de stat, a programelor raionale de dezvoltare şi ocrotire a culturii şi artei; de promovare a turismului și sportului.
 • asigurarea valorificării și promovării creaţiei populare, patrimoniului cultural mobil și imobil.
 • asigurarea dezvoltării şi funcţionării eficiente a instituţiilor de cultură şi sport şi a satisfacerii intereselor spirituale ale populaţiei, indiferent de situaţia social-profesională, confesiune, originea etnică, apartenenţa politică.
 1. Principalele obiective de activitate ale Direcției sunt:
 • elaborarea concepţiei privind dezvoltarea culturii și sportului în teritoriul raionului şi a programelor complexe de activităţi culturale, de turism și sport;
 • crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea creaţiei populare şi a meşteşugurilor tradiţionale, pentru desfăşurarea la nivel a activităţilor culturale şi de agrement;
 • organizarea acțiunilor sportive (competiții, turnee, etc.);
 • realizarea programelor de dezvoltare a sportului în raion, de susținere și promovare a sportivilor de performanță;
 • realizarea programelor de conservare şi dezvoltare a culturii şi artei în teritoriu prin organizarea diverselor activităţi culturale: festivaluri, concursuri, acţiuni de conservare şi valorificare a creaţiei populare, treceri în revistă ale formaţiilor artistice de amatori, expoziţii de artă plastică şi de creaţii ale meşterilor populari etc.; organizarea participării instituţiilor şi formaţiilor artistice, interpreţilor, meşterilor populari la festivaluri, concursuri, expoziţii, seminare, simpozioane, conferinţe republicane şi internaţionale în contextul promovării patrimoniului cultural imaterial și turismului cultural.
 • promovarea politicii de ocrotire, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural naţional, de salvgardare a monumentelor și muzeelor din teritoriu;
 • aplicarea normelor sistemului naţional de evidenţă a patrimoniului cultural material și imaterial;
 • realizarea programelor și politicilor de activitate cu tineretul;
 • coordonarea activităţii instituţiilor de profil în teritoriu;
 • supravegherea promovării politicii naţionale unice în activitatea bibliotecilor din raion, reglementarea şi asigurarea controlului respectării legislaţiei în domeniul biblioteconomiei;
 • examinarea şi aprobarea programelor de activitate, a raporturilor anuale ale instituţiilor de profil subordonate;
 • asigurarea controlului realizării programelor de activitate ale instituțiilor de profil subordonate, al îndeplinirii de către acestea a hotărârilor Guvernului, ordinelor şi dispoziţiilor ministerelor de resort, ale organelor administraţiei publice locale;
 • prezentarea ministerelor de resort şi la Consiliul raional a raportului anual, a informațiilor cu privire la activitatea sa şi a reţelei instituţiilor subordonate.
 • ORGANIZAREA DIRECȚIEI CULTURĂ,

TINERET, SPORT ȘI TURISM

 1. Direcția este subdiviziune a Consiliului raional Ștefan Vodă cu un efectiv de 5 persoane:

Şef direcţie – 1

Specialist principal – 1

Specialist superior – 2

Specialist – 1

 1. Pentru angajaţi se stabileşte o săptămână de muncă de cinci zile lucrătoare cu următorul program de lucru;

Începutul zilei de lucru -0800

Întrerupere la prânz 12-1300

Sfârșitul zilei de lucru 17 00

 1. Statele-tip ale Direcției sunt stabilite în baza Legii pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice nr.155 din 21.07.2011.
 2. Personalul Direcției este angajat şi îşi desfășoară activitatea în baza Legii nr.158-XVI din 04.06.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public.
 3. De întreaga activitate a instituţiei răspunde şeful direcției, asigurând (în raza teritorială) respectarea legislaţiei în vigoare și a actelor normative care reglementează raporturile în domeniu, a ordinelor și instrucțiunilor ministerelor de resort, ale Consiliului raional Ştefan Vodă. 

Atribuţiile șefului Direcţiei:

 • reprezintă Direcția în relațiile cu instituțiile, organele și organizațiile centrale și locale și cu persoanele fizice;
 • numește în funcție prin concurs și concediază personalul Direcției, unităților subordonate, conform legislației în vigoare;
 • elaborează fișele postului specialiștilor Direcției;
 • analizează periodic concluziile și nivelul de eficiență al activității de control și îndrumare de angajații Direcției;
 • coordonează efectuarea estimărilor privind fundamentarea planului financiar anual;
 • poartă răspundere pentru utilizarea eficientă a mijloacelor financiare bugetare şi extrabugetare;
 • propune și, după caz aprobă componența comisiilor de concurs;
 • răspunde de definitivarea la timp a materialelor solicitate de către organele ierarhic superioare;
 • încheie contracte de muncă şi colaborare culturală cu persoane juridice şi fizice;
 • emite ordine şi dispoziţii, elaborează acte normative în limitele competenţei sale;
 • asigură respectarea prevederilor legislaţiei;
 • aplică în caz de abateri, personalului de conducere din instituțiile subordonate, sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare, și prezintă organelor ierarhic superioare propuneri pentru aplicarea sancțiunilor care depășesc competența sa;
 • analizează și evaluează anual eficiența activității specialiștilor direcției;
 • coordonează cu organele de resort în vederea asigurării condiţiilor de activitate şi de creaţie ale instituţiilor de cultură din teritoriu şi ale formaţiilor artistice de amatori; instituțiilor de învățământ artistic, cu profil sportiv și turistic;
 • asigură colaborarea cu presa, radioul şi TV în vederea propagării activităţii domeniilor patronate;
 • asigură respectarea disciplinei muncii şi a obligaţiunilor funcţionale ale specialiştilor;
 • prezintă ministerelor de resort şi Consiliului raional programele Direcţiei de activitate curentă şi de perspectivă, raporturi trimestriale şi anuale despre realizarea lor.

Atribuţii de serviciu ale specialistului principal:

 1. Coordonarea activităţii caselor şi căminelor de cultură şi a formaţiilor artistice.

– asigură evidenţa reţelei caselor şi căminelor de cultură din raion şi prezintă informaţii referitor la activitatea lor;

– organizează participarea instituţiilor de cultură la manifestările artistice de nivel raional, naţional şi internaţional;

– analizează prezentarea instituţiilor de cultură şi a formaţiilor artistice în cadrul diverselor festivaluri, concursuri, serbări raionale, cât şi republicane;

– stabileşte relaţii culturale cu organele similare din republică şi străinătate;

– participă la organizarea şi desfăşurarea atestării formaţiilor artistice pentru conferirea sau confirmarea titlului „model”;

– asigură nivelul înalt artistic de creaţie;

– ţine la control completarea corectă a registrelor de activitate a caselor/căminelor de cultură şi a formaţiilor artistice.

 1. Coordonarea activităţii şcolilor cu profil artistic.

– asigură evidenţa instituţiilor de învăţământ artistic din teritoriu;

– coordonează activitatea instituţiilor cu profil artistic;

– organizează selectarea şi asigură participarea copiilor dotaţi la concursurile şi expoziţiile republicane, naţionale şi internaţionale;

– asigură controlul realizării programelor de activitate a instituţiilor cu profil artistic şi al îndeplinirii de către acestea a hotărârilor de Guvern, ordinelor şi dispoziţiilor Ministerului Culturii, ale organelor APL;

– organizează şi participă la atestarea cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ extraşcolar;

– realizează controlul examenelor de admitere, absolvire şi, în cazuri speciale, de promovare

 1. Patronarea activităţii de creaţie a meşterilor populari

– efectuează paşaportizarea meşterilor populari din raion;

– realizează trecerea în revistă a activităţii meşterilor populari şi a centrelor de artizanat din raion;

– selectează şi promovează tinerele talente în domeniul meşteşugurilor populare;

– organizează activităţi cu scopul schimbului de experiență între centrele de artizanat şi meşterii populari cu organele similare din raion şi republică.

 1. Coordonarea procesului de difuzare culturală în teritoriu.

– organizează expoziţii şi târguri ale meşterilor populari;

– organizează şi desfăşoară acţiuni culturale în teritoriu (festivaluri, concursuri, serbări raionale, etc.)

– asigură participarea la concursurile naţionale şi internaţionale ale instituţiilor de cultură din teritoriu;

– colaborează cu mijloacele mass media din teritoriu şi din republică.

 1. Coordonarea procesului metodologic şi profesional

a-acordă asistenţă metodologică lucrătorilor instituţiilor de cultură;

-organizează şi desfăşoară seminare şi întruniri cu angajaţii din teritoriu;

-participă la întrunirile de specialitate (seminare, simpozioane, conferinţe, mese rotunde laboratoare de creaţie, tabere de creaţie, schimburi culturale, etc.) de nivel republican şi internaţional;

-oferă recomandări metodice referitor la înnoirea repertoriului formaţiilor la atestarea colectivelor şi aspectelor asupra inspectării instituţiilor de cultură,

-întocmeşte orarul de prezentare de către instituţiile de cultură (C/C, şcoli de arte) din teritoriu a dărilor de seamă, a rapoartelor statistice, a programelor de activitate, registre şi note cu privire la prezentare;

-întocmeşte dările de seamă şi note informative  pentru prezentare organelor ierarhic superioare.

Atribuţii de serviciu ale specialistului superior:

 1. Coordonarea procesului de implementare şi promovare a politicilor în domeniul biblioteconomiei

-monitorizarea activităţii bibliotecilor din teritoriu;

– coordonarea domeniului dezvoltării şi comunicării colecţiilor de bibliotecă;

– coordonează procesul de evidenţa colecţiilor;

– coordonează procesul de automatizare şi informatizare a reţelei de biblioteci;

– supraveghează promovarea politicii naţionale unice în activitatea bibliotecilor;

– reglementează şi asigură controlul respectării legislaţiei în domeniul biblioteconomiei;

 1. Coordonarea activităţii muzeelor din teritoriu

– coordonează restaurarea şi conservarea patrimoniului muzeal;

– asigură procesul de salvgardare a patrimoniului muzeal;

– efectuează lucrările de evidenţă şi punere în valoare a pieselor de muzeu;

– identifică şi expertizează bunurile mobile deţinute de cetăţeni şi coordonează procesul completării patrimoniului muzeal;

– reglementează respectarea normelor în domeniul protecţiei patrimoniului muzeal;

– coordonează procesul de informatizare a muzeelor

 1. Coordonarea politicii de ocrotire, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural mobil și imaterial.

– realizează evidenţa patrimoniului cultural mobil;

– asigură aplicarea în teritoriu a Legislației privind identificarea, protecţia conservarea, restaurarea şi valorificarea obiectelor de patrimoniu mobil și imaterial;

– controlează periodic starea de conservare şi securitate a obiectelor de patrimoniu mobil;

– colaborează direct cu organele APL la elaborarea programelor de dezvoltare a patrimoniului mobil

– selectează și promovează lucrările și talentele autohtone în domeniul culturii scrise.

 1. Coordonarea procesului de difuzare culturală în teritoriu.

– organizează expoziţiile de carte;

– organizează şi desfăşoară acţiuni de promovare a patrimoniului cultural mobil și imaterial existent în raion;

– asigură participarea la concursurile naţionale (literare, între biblioteci, muzee, etc.);

– colaborează cu mijloacele mass media din teritoriu şi din republică.

 1. Coordonarea procesului metodologic şi profesional

– acordă asistenţă metodologică lucrătorilor de biblioteci şi muzee;

– organizează şi desfăşoară seminare şi întruniri cu angajaţii din teritoriu;

– participă la organizarea şi desfăşurarea atestării cadrelor bibliotecare;

– participă la întrunirile de specialitate (seminare, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, saloane de carte, etc.) de nivel republican şi internaţional;

– întocmeşte orarul de prezentare dă către instituţiile de cultură (biblioteci, muzee) din teritoriu a  dărilor de seamă ( rapoarte statistice şi textuale, a programelor de activitate);

– întocmeşte dările de seamă şi note informative pentru prezentare organelor ierarhic superioare. 

Atribuţii de serviciu ale specialistului superior:

 1. Coordonarea procesului de dezvoltare și promovare a domeniului sportului.

– monitorizează activitatea în domeniul sportului în raion;

– asigură și realizează politicile statului, prevederile legislative, actele normative în domeniul tineretului și sportului;

– sprijină acțiunile inițiate de mișcarea olimpică din republica Moldova, cluburile și cercurile sportive;

– coordonează activitățile sportive cu federațiile sportive republicane

– coordonează selectarea sportivilor și echipelor pentru participare la competiții și turnee sportive naționale și internaționale.

 1. Coordonează activitatea de tineret și sport în teritoriu.

– coordonează, organizează și desfășoară activități sportive raionale de masă cu tineretul;

– organizează și controlează activitatea unităților sportive;

– coordonează la dezvoltarea și consolidarea continuă a bazei tehnico-materiale a instituțiilor de profil sportiv;

 1. Coordonarea procesului metodologic şi profesional

–  organizează și desfășoară seminare metodice, metodico-practice în domeniul sportului;

–  contribuie la perfecționarea nivelului măiestriei profesionale a cadrelor didactice prin

Diverse forme și mijloace,

–  elaborează și implementează planul anual de organizare și desfășurare a acțiunilor raionale;

–  coordonează asigurarea securității muncii antrenorilor, sănătății și vieții elevilor

–  realizează procesul de atestare a cadrelor didactice din domeniul patronat.

Atribuţii de serviciu ale specialistului:

 1. Coordonarea procesului de implementare şi promovare a politicilor în domeniul turismului

-realizează evidenţa patrimoniului mobil și imobil, material și imaterial de interes turistic în raion;

– asigură domeniului dezvoltării şi promovării a obiectivelor turistice;

– elaborează programe privind promovarea turismului în raion;

– supraveghează promovarea politicii naţionale unice în domeniul turismului;

– reglementează şi asigură controlul respectării legislaţiei în domeniu

 1. Coordonarea politicii de ocrotire, conservare şi valorificare a patrimoniului  naţional.

– coordonează restaurarea şi conservarea patrimoniului imobil;

– realizează evidenţa a monumentelor istorice, arhitecturale, naturale, a monumentelor distruse sau dispărute;

– asigură aplicarea în teritoriu a strategiei privind identificarea, protecţia conservarea, restaurarea şi valorificarea monumentelor;

– operează modificările ce ţin de destinaţia monumentelor şi transferul dreptului de proprietate;

– controlează periodic starea de conservare şi securitate a monumentelor din teritoriu şi elaborează de comun acord cu organele APL măsurile necesare în acest domeniu;

– colaborează direct cu organele APL la elaborarea programelor de dezvoltare a localităţilor, precum şi a programelor de amenajare a teritoriului în care sunt identificate monumente istorice, arheologice, arhitecturale.

 • Coordonarea procesului de promovare a turismului existent în teritoriu.

– organizează acțiuni de promovare a obiectelor și obiectivelor turistice din raion;

– colaborează cu mijloacele mass media din teritoriu şi din republică în vederea dezvoltării și promovării turismului din teritoriu.

 1. COLABORAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANIZAȚII
 2. Direcția coordonează cu organele administraţiei publice locale şi alte instituţii procurarea instrumentelor muzicale, a costumelor naţionale, a mijloacelor tehnice de sonorizare, a literaturii, a mobilierului şi a utilajului tehnic, echipamentului sportiv necesar instituţiilor din subordine, efectuează controlul utilizării acestora.
 3. Direcția stabileşte relaţii culturale cu organisme similare din republică şi străinătate, asigură participarea reprezentanţilor din instituţiile de cultură subordonate la activităţile programate în cadrul schimburilor culturale.
 4. Direcția stabilește relații de colaborare în domeniul sportului cu organismele similare din republică și străinătate.
 5. Direcția colaborează cu Agenția de Turism, instituțiile guvernamentale și neguvernamentale din republică și în afara ei în vederea dezvoltării turismului.
 1. FINANȚAREA DIRECȚIEI CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI TURISM
 2. Direcția este finanţată din mijloace bugetare şi venituri obţinute din diverse activităţi culturale, prestări servicii, sponsorizări, alte surse ce nu contravin legislaţiei. Mijloacele financiare bugetare se acumulează pe contul bugetar al direcţiei, mijloacele financiare de alt ordin se acumulează pe un cont special. Utilizarea mijloacelor respective se efectuează conform legislaţiei în vigoare.
 3. Direcția elaborează şi propune spre aprobare consiliul raional proiectul de buget al Direcţiei şi, în caz de necesitate, intervine cu propuneri privind finanţarea suplimentară a acţiunilor concrete, exercită controlul asupra utilizării mijloacelor financiare conform destinaţiei. 
 1. DISPOZIŢII FINALE
 2. Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului Direcţiei, drepturile şi obligaţiile lui sunt stabilite de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament.
 3. Obligațiunile de serviciu şi fişele de post ale funcţionarilor publici din Direcţie se elaborează în conformitate cu regulamentul dat.

3.Oricare alte situaţii neprevăzute de regulament se soluţionează de către funcţionarii Direcţiei numai cu încuviinţarea şefului Direcţiei sau persoana care îl înlocuieşte şi în conformitate cu legislaţia.

 1. Încălcarea prezentului regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare de sancţionare.

5 Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat numai prin decizia Consiliului raional.