Agricultură și Alimentație

Regulamentul direcției agricultură și alimentație

  1. Dispoziţii generale.
  2. Direcţia agricultură şi alimentaţie a raionului Ştefan Vodă (în continuare – Direcţia) este subdiviziune a Consiliului raional şi este creată în scopul promovării şi implementării politicii agrare a statului în raion.
  3. Regulamentul de funcţionare a Direcţiei (în continuare – Regulamentul) stabileşte funcţiile, sarcinile şi atribuţiile funcţionale ale specialiştilor Direcţiei.
  4. În activitatea sa Direcţia se călăuzeşte de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legile şi hotărârile Parlamentului RM, hotărârile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului RM, ordinile, directivele, programele, instrucţiunile Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, serviciilor şi inspectoratelor Ministerului, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului şi prezentului Regulament.
  5. Direcţia este persoană juridică, dispune de ştampilă rotundă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova cu inscripţia denumirii Direcţiei în limba de stat, formulare de antet, cont bancar, trezorerial şi statistic.
  6. Direcţia dispune de buget propriu de venituri şi cheltuieli, format din mijloace financiare de la bugetul raional şi din veniturile de la încasările pentru prestarea serviciilor.
  7. În exerciţiul atribuţiilor sale, Direcţia emite ordine şi îndrumări de specialitate pentru agenţii economici de profil din raion, organizează şi asigură executarea lor.
  1. Funcţiile de bază ale Direcţiei.

Direcţia î-şi organizează activitatea în conformitate cu directivele principale de realizare a obiectivelor strategice ale politicii agrare aprobate de Guvernul RM sau de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi exercită în acest scop următoarele funcţii:

1) Promovarea politicii agrare a statului în raion;

2) Supraveghează respectarea normelor juridice şi administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor agricole în stare proaspătă sau prelucrate şi a materiei prime agricole, precum şi utilizării factorilor de producţie aferenţi;

3) Monitorizarea stării social–economice şi ecologice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar indiferent de forma de proprietate şi organizare juridică;

4) Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi prelucrătorilor producţiei agricole, inclusiv şi proprietarilor individuali de terenuri şi organizaţiilor obşteşti din zona rurală;

5) Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind situaţia social–economică în sectorul agroalimentar al raionului;

6) Acordarea suportului necesar implementării programelor de utilizare a forţei de muncă în raion.

III. Sarcinile Direcţiei.

Întru exercitarea funcţiilor sale Direcţia îndeplineşte următoarele sarcini:

1) Promovarea politicii agrare în perioada postprivatizare, inclusiv consolidarea terenurilor agricole parcelate şi cooperarea proprietarilor individuali, în vederea utilizării tehnologiilor avansate şi sporirea productivităţii în sectorul agroalimentar, precum şi implementarea proiectelor investiţionale de profil;

2) Asigurarea utilizării eficiente a resurselor agricole din punct de vedere economic şi ecologic, conform cerinţelor tehnologice de agricultură durabilă şi a resurselor naturale şi tehnologice agricole;

3) Implementarea mecanismelor juridice instituţionale şi financiare de funcţionare a pieţei funciare;

4) Monitorizarea pieţei resurselor şi produselor agroalimentare , necesităţilor şi capacităţilor de producţie , păstrare , prelucrare şi distribuire a producţiei de profil şi a factorilor de producţie;

5) Organizarea infrastructurii raionale pentru prestarea serviciilor de colectare, aprovizionare şi desfacere a producţiei agroalimentare şi contracararea proceselor negative la monitorizarea acestor procese;

6) Coordonarea activităţii cu serviciile teritoriale şi descentralizate din raion în scop de control al comercializării în raion a materialului săditor, semincer şi reproductiv, a fertilizatorilor şi materialului de uz fitosanitar;

7) Asigurarea dezvoltării localităţilor rurale prin diversificarea activităţilor economice şi obşteşti în baza utilizării raţionale a resurselor umane locale în condiţiile protecţiei mediului natural şi cultural autohton;

8) Asigură protecţia agricultorilor ca proprietari de resurse agricole, angajaţi sau manageri, contra insecurităţii informaţionale, fiscale, financiare, comerciale, patrimoniale, juridice, contra deposedării de pământ sau patrimoniu şi de alt gen;

9) Gestionarea patrimoniului statului în societăţile economice cu cota de participare majoritară a statului;

10) Monitorizarea şi calcularea pierderilor în urma calamităţilor naturale ale agenţilor economici din raion.

  1. Structura şi statele de personal ale Direcţiei.

Structura şi statele de personal ale Direcţiei sunt aprobate prin decizia Consiliului raional nr 3/4 din 24 mai 2012 în baza organigramei şi statelor–tip de personal aprobate de Guvernul RM.

Structura Direcţiei este următoarea

N

d/r

Denumirea funcţiei Clasificarea funcţiei Numărul de unităţi
1 Şef Direcţie „ fpc” 1
2 Specialist principal „fpe” 2
3 Specialist superior „fpe” 2
4 Specialist „fpe” 1
Total 6

Atribuţiile funcţionale ale personalului Direcţiei.

Şeful Direcţiei:

1) Conduce întreaga activitate a Direcţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi exercitarea funcţiilor atribuite Direcţiei în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul Regulament şi obiectivele strategice ale politicii agrare;

2) Asigură coordonarea activităţii Direcţiei cu Consiliul raional şi cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare;

3) Poartă răspundere personală pentru aplicarea întocmai a normelor de structură şi de personal, aprobate pentru Direcţie;

4) Supraveghează şi contribuie la aplicarea prevederilor legislative şi normative privind promovarea politicii agrare în raion, precum şi implementarea diferitor programe postprivatizaţionale, de restructurare, cooperare şi integrare în sectorul agroalimentar al raionului;

5) Şeful Direcţiei încheie şi reziliază contractele individuale de muncă cu personalul Direcţiei, promovează şi supraveghează activitatea cadrelor, stabileşte atribuţiile acestora.

6) Asigură planificarea şi dezvoltarea eficientă a sectorului agroalimentar şi contribuie la asigurarea securităţii alimentare a populaţiei din raion;

7) Asigură elaborarea rapoartelor analitice lunare, trimestriale şi anuale de sinteză şi previzionare a situaţiei social–economice a sectorului agroalimentar al raionului;

8) Examinează şi controlează activitatea specialiştilor din cadrul Direcţiei;

9) Asigură elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, a instrucţiunilor şi regulamentelor de serviciu;

10) Asigură promovarea experienţei avansate a agenţilor economici din raion prin intermediul mass– media, expoziţiilor, iarmaroacelor şi prin alte metode;

11) Asigură respectarea cerinţelor de atestare, autorizare, licenţiere şi certificare a produselor agroalimentare, a sistemelor agrotehnice efectiv aplicate, a utilajelor şi echipamentelor de prelucrare, de stocare sau depozitare, transportare şi ambalaj în scopul protejării consumatorului autohton şi de îmbunătăţire a calităţii producţiei respective;

12)Reprezintă Direcţia în relaţiile sale cu diferite organizaţii, instituţii şi întreprinderi în problemele ce ţin de competenţa acesteia.

Specialistul principal responsabil pe problemele planificării şi dezvoltării producţiei vegetale, protecţiei şi ameliorării fertilităţii solului:

1) Monitorizează situaţia privind fertilitatea terenurilor cu destinaţie agricolă şi, după caz, contribuie la ameliorarea bonităţii solului;

2) Monitorizează situaţia privind utilizarea eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă şi, după caz, contribuie la contracararea utilizării iresponsabile a pământului;

3) Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu materiale de uz fitosanitar şi fertilităţii solului şi exercită controlul asupra comercializării şi utilizării acestora în raion;

4) Asigură implementarea şi monitorizarea mecanismelor adecvate de utilizare a sistemelor de agricultură durabilă şi eficientă, precum şi de sporire a fertilităţii solului prin metode şi măsuri agrotehnice, agrochimice, de organizare şi amenajare a teritoriului, inclusiv întreţinerea şi dezvoltarea sistemelor hidroameliorative şi de conservare a solului, de menţinere a echilibrului ecologic, de valorificare a rezervelor de apă, inclusiv minerală.

5) Supraveghează respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor agricole vegetale proaspete, prelucrate şi a materiei prime agricole:

6).Contribuie la monitorizarea situaţiei privind utilizarea resurselor naturale agricole şi a sistemelor agrotehnice;

7).Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu seminţe şi materialul săditor de calitate, fertilizanţi şi produse de uz fitosanitar;

8) Asigură aplicarea realizărilor ştiinţei agricole şi agroeconomice naţionale şi internaţionale în sectorul agroalimentar întru sporirea competitivităţii producţiei;

9) Asigură promovarea agriculturii organice în localităţile raionului prin creşterea suprafeţelor cultivate după modul de producţie agroalimentară ecologică.

Specialist principal responsabil pe problemele planificării şi prognozării producţiei agricole:

1) Elaborează sintezele şi prognozele (previziunile) lunare, trimestriale şi anuale în baza monitorizării conjuncturii de piaţă a factorilor de producţie şi produselor agroalimentare;

2) Acordă asistenţă centrelor de extensiune teritoriale şi săteşti în vederea desfăşurării activităţilor acestora;

3) Acordă sprijin asociaţiilor de tip mutual pentru aprovizionare–desfacere, prestări de servicii, de creditare şi de împrumut agricol;

4) Analizează şi monitorizează capacităţile de producere, păstrare, prelucrare, stocare, depozitare şi distribuire a producţiei agroalimentare;

5) Monitorizează starea social-economică a agenţilor economici, indiferent de forma organizatorică şi proprietate, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării producţiei agroalimentare;

6) Asigură monitorizarea activităţii diferitor forme de antreprenoriat cu identificarea factorilor negativi în activitatea acestora;

7) Asigură implementarea în raion a politicii de restructurare a întreprinderilor agricole şi prelucrătoare, care activează fără profit;

8) Acordă sprijin la formarea în raion a serviciilor de consultanţă şi extensiune prin asistenţă juridică, informaţională, tehnologică, de inginerie şi marketing producătorilor agricoli în activitatea lor de producţie şi de import-export a producţiei;

9) Organizează propagarea experienţei avansate în sectorul agroalimentar a activităţilor de extensiune, serviciilor de consultanţă prin intermediul instituţiilor mass-media ş. a.;

10) Asigură evidenţa personalului, perfectează dosarele personale, completează carnetele de muncă, buletinele pentru incapacitate temporară de muncă, eliberează, la solicitarea funcţionarilor, certificate cu privire la datele lor personale etc.;

11) Asigură evidenţa timpului de lucru în tabele şi a deplasărilor, stabileşte şi determină durata concediilor de odihnă a salariaţilor din cadrul Direcţiei;

12) Asigură organizarea corectă a evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare;

13) Asigură controlul utilizării corecte şi eficiente a mijloacelor financiare şi valorilor materiale;

14) Asigură calcularea şi plata la timp a salariilor funcţionarilor şi angajaţilor Direcţiei;

15) Efectuează la timp decontările, care apar în procesul executării devizului de cheltuieli;

16) Exercită controlul asupra integrităţii fondurilor fixe, a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în locurile lor de păstrare şi utilizare. Participă la efectuarea inventarierii resurselor financiare şi valorilor materiale, asigură reflectarea la timp şi corect rezultatele inventarierii în evidenţa contabilă;

17) Asigură întocmirea şi prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă contabile;

18) Asigură păstrarea documentelor privind evidenţa personalului Direcţiei, documentelor contabile, registrelor de evidenţă, devizelor de cheltuieli, calculelor de deviz şi alte documente, precum şi asigură predarea lor în arhivă în ordinea stabilită.

Specialistul superior responsabil  pe problemele planificării şi dezvoltării producţiei animaliere:

1) Promovează în raion sarcinile politicii

agrare în sectorul zootehnic;

2) Supraveghează respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor animaliere proaspete şi prelucrate;

3) Monitorizează starea social–economică şi ecologică a agenţilor economici, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării produselor animaliere şi a factorilor de producţie;

4) Elaborează programele de dezvoltare a ramurilor din sectorul zootehnic, instrucţiunile şi regulamentele de serviciu;

5) Asigură respectarea în raion a cerinţelor tehnologice la creşterea şi prelucrarea producţiei animaliere;

6) Contribuie la elaborarea sintezelor şi prognozelor (previziunilor) lunare, trimestriale şi anuale privind dezvoltarea sectorului zootehnic al raionului;

7) Asigură aplicarea realizărilor ştiinţei zootehnice naţionale şi internaţionale în sectorul zootehnic al raionului întru sporirea competitivităţii producţiei animaliere;

8) Coordonează în fiecare localitate reproducţia animalelor cu deschiderea punctelor de însămânţare artificială a animalelor şi de tratare a maladiilor la animale;

9) Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu animale de prăsilă şi material reproductiv;

10) Contribuie, în comun cu specialiştii din alte domenii, la rezolvarea problemelor producerii nutreţurilor;

11) Asigură organizarea şi înnoirea tehnologică  fermelor zootehnice.

Specialistul superior responsabil pe problemele mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate:

1) Asigură asistenţa tehnică şi tehnologică, atât a agenţilor economici din sectorul agroalimentar, cât şi proprietarilor individuali şi organizaţiilor obşteşti de profil;

2) Asigură utilizarea raţională a resurselor energetice şi modernizarea parcului de maşini şi tractoare în scopul implementării tehnologiilor avansate şi sporirii eficienţei producţiei agricole;

4) Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu tehnică agricolă, piese de rezervă, lubrifianţi (motorină, benzină, ulei etc.);

5) Monitorizează în permanenţă starea tehnică a formaţiunilor economice din sectorul agroalimentar al raionului;

6) Contribuie la dezvoltarea sistemelor de

irigaţie şi serviciului antigrindină;

7) Acordă sprijin şi monitorizează crearea infrastructurilor urbanistice pentru localităţile rurale – reţele de drumuri, de telecomunicaţii, de aprovizionare cu apă, energie electrică, gaze naturale, de epurare a deşeurilor menajere şi industriale;

8) Asigură monitorizarea folosirii terenurilor irigate din sistema de stat şi irigaţia mică, inclusiv irigarea prin picurare;

9).Asigură implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor postrecoltate, prin instalarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor.

Specialist responsabil pe problemele funciare şi consolidare a terenurilor agricole.

1) Monitorizează situaţia privind utilizarea terenurilor cu destinaţie agricolă şi, după caz, contribuie la contracararea utilizării iresponsabile a pământului;

2) Contribuie la consolidarea terenurilor agricole parcelate pentru o utilizare mai eficientă a acestora, inclusiv prin metoda de cooperare, arendă, schimb de terenuri, vânzare–cumpărare a acestora;

3) Asigură ajutorul consultativ pe problemele cooperării şi integrării deţinătorilor de teren şi patrimoniu;

4) Contribuie la asigurarea protecţiei juridice a agricultorilor în procesul de activitate sine stătătoare sau de arendă;

5) Asigură concentrarea tehnologică a terenurilor agricole în vederea exploatării eficiente din punct de vedere economic şi ecologic;

6) Asigură implementarea şi funcţionarea mecanismelor juridice, instituţionale şi financiare de funcţionare a pieţii funciare;

7) Înregistrează persoanele în audienţă, petiţiile şi adresările cetăţenilor, întocmeşte fişe de evidenţă şi control al solicitărilor, efectuează controlul soluţionării problemelor curente;

8) Înregistrează corespondenţa şi efectuează controlul expedierii răspunsurilor la scrisori, petiţii, demersuri etc.

Capitolul VI

Organizarea activităţii Direcţiei

1) Pentru angajaţi se stabileşte o săptămână de muncă de cinci zile lucrătoare cu următorul program de lucru;

Începutul zilei de lucru – 0800

Întrerupere la prânz 12-1300

Sfârşitul zilei de lucru – 17 00

2) Locul de muncă al funcţionarilor Direcţiei agricultură se consideră sediul Consiliului raional. Părăsirea locului de muncă de către funcţionari se admite numai cu învoirea conducătorului.

3) Activitatea Direcţiei ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu legea cu privire la petiţionare.

Audienţa cetăţenilor se efectuează după cum  urmează:

Şeful Direcţiei – în fiecare zi de luni între orele 9-1200

Specialiştii Direcţiei – zilnic.

4) Consfătuirile operative se desfăşoară în fiecare zi de luni ora 830-900

VII. Dispoziţii finale.

1) Condiţiile numirii, angajării, promovării,   sancţionării şi eliberării din funcţie a

personalului Direcţiei, drepturile şi obligaţiile   lui sunt stabilite de legislaţia în vigoare

şi de  prezentul regulament.

2) Obligaţiunile de serviciu şi fişele de post   ale funcţionarilor publici din Direcţie

se   elaborează în conformitate cu regulamentul dat.

3) Oricare alte situaţii neprevăzute de   regulament se soluţionează de către

funcţionarii   direcţiei numai cu încuviinţarea şefului Direcţiei   sau persoana care îl

înlocuieşte şi în   conformitate cu legislaţia.

4) Încălcarea prezentului regulament atrage   după sine aplicarea măsurilor

corespunzătoare de   sancţionare.

5) Prezentul Regulament poate fi  modificat,completat, suspendat sau abrogat numai

prin decizia Consiliului raional.