Economie și Atragerea Investițiilor

Regulamentul de funcționare al Direcției economie și atragerea investițiilor

I. Dispoziții generale.

 1. Prezentul Regulament este elaborat în scopul executării deciziei Consiliului raional Ștefan Vodă nr. 4/20 din 17.09.2020 «Cu privire la organigrama și statele de personal ale aparatului președintelui raionului Ștefan Vodă, direcțiilor, secțiilor și altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă» cu modificările operate prind decizia Consiliului raional nr.6/5 din 18.12.2020, a prevederilor Legii nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, Legii nr.155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice, și stabilește modul de organizare și funcționare a Direcției economie și atragerea investițiilor.
 2. Direcția economie și atragerea investițiilor (în continuare – Direcția) este subdiviziune subordonată Consiliului raional Ștefan Vodă, coordonarea și controlul activității căreia se efectuează de către Președinte sau, după caz, vicepreședintele raionului pe domeniul economic, creată în scopul promovării și implementării politicilor publice în domeniile dezvoltării economice, atragerii investițiilor, dezvoltării comunitare, cooperării intercomunitare, regionale și transfrontaliere.
 3. Direcția își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova și alte acte normative în vigoare aprobate de Parlamentul RM, Preşedintele RM, Guvernul RM, autorităţile administrației publice centrale de specialitate, autorităţile publice autonome, Consiliul raional și Președintele raionului Ștefan Vodă în domeniile specifice Direcției.
 4. Direcția, în persoana conducătorului acesteia, dispune de ștampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova și inscripția denumirii entității, precum și alte atribute specifice entităților de drept public stabilite prin actele normative în vigoare.
 5. În exercitarea atribuțiilor sale funcționale Direcția emite, în persoana conducătorului acesteia, ordine cu caracter administrativ și individual (personal).
 6. Direcția își are sediul în incinta edificiului Consiliului raional Ștefan Vodă, amplasat pe adresa juridică: MD-4201, orașul Ștefan Vodă, str. Libertății, nr. 1.

II. Misiunea și domeniile specifice Direcției.

 1. Direcția are misiunea de a analiza situația și problemele în domeniul dezvoltării social-economice a raionului și unităților administrative-teritoriale din componența sa, de a monitoriza procesul de implementare a documentelor de politici publice și a actelor normative de nivel raional și de stat reieșind din sarcinile sale funcționale, de a propune intervenții justificate ale autorităților administrației publice raionale în scop de a oferi soluții eficiente în domeniile specificede activitate, asigurând cele mai bun raport dintre rezultatele scontate și costurile preconizate.
 2. Direcția realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în următoarele domenii specifice:
 • economie (cu excepția domeniilor agriculturii, construcțiilor, altor domenii atribuite în gestiune serviciilor descentralizate și/sau desconcentrate în teritoriu);
 • achiziții publice;
 • administrarea și deetatizarea proprietății publice;
 • privatizarea fondului de locuințe;
 • ajutoare umanitare;
 • concurență și ajutorul de stat;
 • transport rutier de persoane prin servicii regulate;
 • turism (cu excepția sectorului de turism cultural);
 • protecția consumatorului;
 • investiții;
 • dezvoltare comunitară;
 • cooperare intercomunitară, regională și transfrontalieră;

III. Funcțiile Direcției.

 1. În scopul executării competențelor Consiliului raional și atribuțiilor Președintelui raionului Ștefan Vodă stabilite conform Legii privind administrația publică locală în domeniile proprii de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea prevăzute în Legea privind descentralizarea administrativă, Direcția exercită următoarele funcții:
  • elaborarea proiectelor documentelor de politici publice de nivel raional și proiectelor de acte normative ale autorităților publice ale raionului Ștefan Vodă în domeniile specifice Direcției, în colaborare cu subdiviziunile subordonate Consiliului raional, autoritățile administrației publice locale, autorităților administrației publice centrale de specialitate și/sau serviciile desconcentrate în teritoriu ale acestora, reprezentanți ai comunității de afaceri și societății civile;
 • executarea prevederilor actelor normative și implementarea documentelor de politici publice (strategii, programe, planuri de acțiuni) aprobate de autoritățile administrației publice raionale și de stat în domeniile specifice Direcției;
 • participă la determinarea direcţiilor prioritare şi de perspectivă, la organizarea şi coordonarea activităţii de elaborare a strategiilor, programelor, planurilor de acțiuni privind dezvoltarea economică şi investiţională a raionului;
 • elaborarea și susținerea propunerilor privind determinarea direcțiilor prioritare strategice de dezvoltare durabilă a raionului și unităților administrativ-teritoriale din componența sa, reieșind din resursele umane, naturale, financiare și tehnice disponibile;
 • prezintă Președintelui raionului informații pentru raportul anual privind starea economică și socială a raionului;
 • asigură suportul informațional și tehnic necesar pentru desfășurarea activității comisiilor și/sau grupurilor de lucru în domeniile specifice Direcției;
 • monitorizarea calității documentelor politicilor publice și actelor normative de nivel raional în domeniile specifice Direcției și prezentarea propunerilor necesare pentru modificarea acestora în scop de a îmbunătăți situația în domeniu;
 • organizarea, în comun cu subdiviziunile Consiliului raional și serviciile desconcentrate în teritoriu, acțiunile de elaborare a indicatorilor de prognoză a dezvoltării social-economice a raionului;
 • elaborarea și prezentarea propunerilor privind prevenirea şi reducerea impactului activității umane asupra mediului ecologic şi resurselor naturale;
 • monitorizarea, analiza şi evaluarea tendinţelor de dezvoltare social-economică a raionului şi activităţii economico-financiară a agenţilor economici situaţi pe teritoriul raionului;
 • participă la elaborarea sintezelor, rapoartelor şi altor informaţii privind dezvoltarea social-economică a raionului şi a cadrului investiţional;
 • participă la elaborarea şi promovarea programelor, planurilor şi proiectelor eficiente de atragere a investiţiilor capitale;
 • asigură suportul necesar pentru implementarea programelor și proiectelor de utilizare a forței de muncă și stimulării creării noilor locuri de muncă;
 • coordonează și acordă ajutor practic primăriilor, organizațiilor obștești, mediului de afaceri la descrierea proiectelor investiţionale;
 • aplicarea reglementărilor actelor normative în vigoare și executarea procedurilor în domeniul achizițiilor publice;
 • efectuează analiza eficienţei măsurilor întreprinse pentru susţinerea dezvoltării micului business de către stat, elaborează propuneri privind perfecţionarea formelor şi metodelor de stimulare a activităţii antreprenoriale;
 • monitorizează, promovează, încurajează şi evaluează dezvoltarea mediului de afaceri în raion, încurajând sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii;
 • contribuie la stabilirea şi dezvoltarea dialogului dintre autorităţile administrației publice locale şi reprezentanţii business-ului mic şi mijlociu;
 • prezintă Ministerul Economiei şi Infrastructurii, la solicitare, informaţii referitoare la activităţile de comerţ desfăşurate în teritoriul raionului, precum și acordă Ministerului asistență în diseminarea și/sau comasarea informațiilor în/din teritoriu, precum și în realizarea politicilor în domeniul economic;
 • promovarea dezvoltării echilibrate și durabile a raionului în scop de contribui la asigurarea coeziunii economico-sociale și competitivității regionale a acestuia;
 • facilitarea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin diseminarea informației și acordarea consultanțeinecesare privind sprijinul oferit în cadrul programenelor de suport în afaceri gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în scop de valorificarea oprtunităților de lansare și/sau dezvoltare a întreprindeilor;
 • asigură organizarea și desfășurarea activitățilorîn cadrul concursului raional «Businessmanul anului»;
 • evaluează și, după caz, propune administraței publice raionale implementareaproiectelor de parteneriat public-privat în vederea promovării proiectelor de interes comun, precum și acordă suportul consultativ necesar primăriilor în domeniul vizat;
 • promovarea cooperării instituționale în vederea realizării priorităților raionale în domeniul atragerii investițiilor, promovării exporturilor, turismului, dezvoltării domeniilor agroalimentar și industrial, și altor domenii care influenţează economia raionului şi asigură o dezvoltare social-economică stabilă a comunităților;
 • promovarea climatului investițional şi a oportunităților investiţionale ale raionului și unităților administrative-teritoriale de nivelul întâi din componența sa;
 • cercetarea continuă în vederea identificării potențialilor investitori;
 • atragerea și implementarea proiectelor și programelor finanțate cu suportul partenerilor de dezvoltare, orientate spre promovarea imaginii raionului pentru atragerea investițiilor autohtone și străine;
 • elaborarea și implementarea consecventă a setului de acțiuni necesare pentru promovarea, soluționarea problemelor în domeniu și dezvoltarea turismului în raion, promovarea imaginii raionului și a comunităților din componența acestuia ca destinație turistică;
 • atragerea și implementarea proiectelor și programelor finanțate cu suportul partenerilor de dezvoltare, orientate spre promovarea exporturilor;
 • susținerea efectuării studiilor de cercetare în vederea elaborării propunerilor pentru ameliorarea climatului investițional şi furnizarea informaţiei privind analizele şi studiile efectuate;
 • facilitarea dialogului public-privat în scopul dezvoltării sectorului privat şi al asigurării dezvoltării economice durabile a raionului;
 • susținerea potențialilor investitori în procesul de lansare şi dezvoltare a proiectelor acestora prin interacțiunea cu autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice, societăţile comerciale şi organizaţiile necomerciale în domeniul investiţiilor străine directe şi al celor locale;
 • asigură promovarea experienţei avansate a comunității de afaceri din raion prin intermediul mass – media, expoziţiilor, iarmaroacelor, altor instrumente și resurse de promovare;
 • contribuie, în colaborare cu aparatul Președintelui raionului și alte subdiviziuni subordonate Consiliului raional, executarea procedurilor în vederea asocierii Consiliului raional Ștefan Vodă cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate, în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun;
 • asigură suportul necesar APL de nivelul întîi la încheerea acordurilor de cooperare intercomunitară, regională și transfrontalieră;
 • aplicarea reglementărilor actelor normative în vigoare și executarea procedurilor în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice, activităților postprivatizare, precum și privatizării fondului de locuințe;
 • executarea procedurilor ce țin de domeniul ajutoarelor umanitare;
 • colaboreazăcu entități similare de drept public din străinătate în domeniile specifice Direcției;
 • executarea actelor normative aprobate de Consiliului raional vizând acordurile de colaborare și parteneriat intercomunitar, regional și/sau transfrontalier în domeniile specifice Direcției, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;
 • participă la activitățile consultative ce țin de stabilirea orientărilor în planificarea și dezvoltarea urbană a localităților din componența raionului, precum și amenajarea teritoriului raionului, având în vedere impactul direct alacestora asupra atractivității investiționale, turistice și dezvoltării economice;
 • examinarea şi avizarea, după caz, a proiectelor de acte normative și documente de politici publice elaborate de alte subdiviziuni subordinate Consiliului raional și/sau compartimente de specialitate din cadrul aparatului Președintelui raionului.

IV. Structura și statele de personal ale Direcției.

 1. Structura și statele de personal ale Direcției sunt aprobate prin decizia Consiliului raional Ștefan Vodă 4/20 din 17.09.2020 «Cu privire la organigrama și statele de personal ale aparatului președintelui raionului Ștefan Vodă, direcțiilor, secțiilor și altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă», cu modificările operate prin decizia consiliului nr. 6/5 din 18.12.2020.
 2. În cadrul Direcției activează serviciul investiții și dezvoltare comunitară, misiunea căruia este atragerea investițiilor și implementarea acțiunilor în domeniul dezvoltării comunitare pentru sporirea capacităților administrației publice raionale și locale de a accesa fonduri pentru dezvoltarea raionului și comunităților din componența sa, promovarea cooperării intercomunitare și tranfrontaliere.
 3. Structura și statele de personal ale Direcției se expune după cum umrează:
Denumirea funcției Categoria

funcției

Nr.

de unități

șef Direcție „fpc” 1
specialist principal „fpe” 2
serviciul investiții și dezvoltare comunitară    
șef serviciu „fpc” 1
specialist superior „fpe” 1
Total unități 5

V. Atribuțiile funcționale ale personalului Direcției.

 1. Conducerea Direcției este exercitată de către șeful Direcției, numit în și eliberat din funcție prin decizia Consiliului raional, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
 2. În scopul executării sarcinilor funcționale ale entității, șeful Direcției exercită următoarele atribuții funcționale:
 • organizează, coordonează, supraveghează și exercită controlul activității în domeniile specifice Direcției pentru realizarea misiunii și îndeplinirii funcțiilor acesteia;
 • răspunde pentru realizarea funcțiilor stabilite prin prezentul Regulament și actele normative în vigoare din domeniile specifice Direcției, autentificarea informației întocmite și utilizate în scop de serviciu;
 • angajează în funcție, modifică, suspendă și încetează raporturile de serviciu cu personalul Direcţiei, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
 • elaborează fişele de post, stabilește obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă pentru funcționari publici din subordine, efectuează evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților în conformitate cu cerințele actelor normative în vigoare;
 • exercită controlul executării sarcinilor stabilite și obligațiunilor de serviciu ale funcționarilor din subordine, în condițiile legii;
 • conferă grade de calificare, acordă stimulări și aplică sancțiuni disciplinare funcționarilor publici din cadrul Direcției, în condițiile actelor normative în vigoare;
 • asigură gestionarea eficientăși conformă cu actele normative în vigoare a surselor financiare și bunurilor materiale acordate pentru activitatea Direcției;
 • organizează sistemul de control intern managerial în cadrul entității;
 • participă la ședințele de planificare operative convocate de către Președintele raionului, precum și la ședințele Consiliului raional și, după caz, comisiile consultative de specialitate ale consiliului;
 • prezintă Președintelui raionului propuneri privind modificarea structurii și/sau a statului de personal al Direcției, dezvoltarea și promovarea profesională a funcționarilor, în condițiile legii;
 • elaborează și prezintă spre aprobare Președintelui raionul programul anual de activitate al Direcției, coordonat în prealabil cu vicepreședintele raionului pe domeniul economic;
 • elaborează și propune spre aprobare Consiliului raional și/sau Președintelui raionului proiecte de acte normativeși/sau documente de politici publice în domeniile specifice Direcției, organizează procesul de implementare/executare a acestora;
 • participă în calitate de membru în diverse grupuri de lucru sau comisii constituite prin decizia Consiliului raional și/sau dispoziția Președintelui raionului, precum și prin actele administrative ale autorităților administrației publice locale de nivelul întâi;
 • la necesitate, deleagă funcționarii din cadrul Direcției în calitate de membru al grupurilor de lucru și/sau comisiilor create de către autoritățile publice locale de nivelul întâi și/sau conducătorii sundiviziunilor subordonate Consiliului raional în domeniile specifice Direcției;
 • asigură coordonarea activităţii Direcţiei cu ministerele de profil, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, alte autorități publice administrative autonome, servicii și instituții publice, în domeniile specificeDirecției;
 • reprezintă Direcția în relațiile cu autorități publice, asociații obștești, persoane fizice,entități de drept public și/sau privatdin interiorul și exteriorul țării;
 • execută și alte sarcini stabilite de către Consiliul raional și/sau Președintele raionului.
 1. Specialistul principal (domeniile dezvoltare social-economică, antreprenoriat și protecția consumatorului) execută următoarele atribuții funcționale:
 • îndeplinește procedurile privind elaborarea, monitorizarea și evaluarea implementării documentelor de politici publice (strategie, program, plan de acțiuni) cu privire la dezvoltarea raionului;
 • coordonează procesul de ajustare a strategiei de dezvoltare raională, a programului de dezvoltareși planurilor de acțiuni cu Strategia Națională de Dezvoltare, cu planurile sectoriale ce țin de regiunea de dezvoltare Sud;
 • elaborează și prezintă rapoarte anuale privind implementarea strategiei de dezvoltare raională și a programului operațional;
 • elaborează șiprezintă propuneri privind organizează implementării strategiei de dezvoltare raională, a programului operațional și alocarea în acest scop a mijloacelor financiare pentru implementare;
 • elaborarea prognozei de dezvoltare a raionului în baza indicilor social-economici ale localităților din componența raionului;
 • acordă suportul necesar primăriilor în vederea elaborării strategiilor/programelor de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale administrate;
 • asigură elaborarea rapoartelor analitice semestriale şi anuale de sinteză şi previzionare a evoluției dezvoltării social-economice a raionului;
 • implementarea acțiunilor privind stimularea concurenţei în vederea promovării intereselor legitime ale consumatorilor;
 • întocmirea informației privind activitatea economico-financiare a agenților economici din raion în baza datelor statistice furnizate de Biroul Național de Statistică și/sau subdiviziunii sale teritoriale;
 • coordonarea acțiunilor autorităților publice raionale și locale de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii;
 • acordă asistenţă metodologică şi consultativă în problemele eficienţei dezvoltării comerţului;
 • aplicarea reglementărilor în vigoare în domeniul comerțului și prestări servicii;
 • asigură implementarea în teritoriul raionului a resursei informaționale în domeniul comerțuluiîn baza Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP);
 • întocmește informaţiile necesare ce urmează a fi prezentate Ministerului Economiei și Infrastructurii referitoare la activităţile de comerţ desfăşurate în teritoriul raionului, precum și acordă Ministerului asistență în diseminarea și/sau comasarea informațiilor în/din teritoriu;
 • elaborarea propunerilor privind stimularea și acordarea suportului necesar în activitatea antreprenorială, inclusiv a micului business și a antreprenoriatului social;
 • elaborează și prezintă propuneri privind stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii ce activează în comerţ și prestări servicii în vederea sporirii gradului de ocupare a forţei de muncă;
 • acordă suportul informativ și consultativ necesar întreprinderilor mici și mijlocii și persoanelor interesate în inițierea afecerilor în teritoriul administrativ al raionului;
 • asigură,în parteneraiat cu reprezentanții ODIMM, a Camerei de Comerț și Industrie, administrația I.P. «Incubatorul de Afaceri Ștefan Vodă», asociații de business, etc, realizarea acțiunilor de promovare și suport în vederea:

sporirii competitivității IMM pe piața locală și externă,

sporirea capacităților de inovare și internaționalizare a IMM,

crearea oportunităților de lansare și dezvoltare a afacerilor de succes, în special în zonele rurale;

facilitarea accesului IMM la servicii de informare și consultanță în afaceri pentru dezvoltare și creștere,

formarea și amplificarea culturii și abilităților antreprenoriale,

facilitarea accesului IMM la resurse financiare avantajoase și diversificate,

promovarea dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri,

dezvoltarea întreprinderilor cu potențial de creștere și celor orientate spre export,

facilitarea legăturilor de afaceri între IMM și companiile mari naționale și internaționale;

 • elaborarea și prezentarea propunerilor privind îmbunătățirea cadrului normativ de reglementare a activităţii de antreprenoriat şi facilitarea dezvoltării afacerilor;
 • monitorizarea și evaluarea pieței bunurilor de larg consum și servicii în teritoriul raionului;
 • asigură executarea procedurilor administrative în cadrul Consiliului raional în domeniul ajutorului de stat și remiterea raportului către Consiliul Concurenței;
 • implementarea în teritoriul raionului, în parteneriat cu Agenția pentru Supravegherea Pieței și Protecțiea Consumatorilor, a prevederilor legale cu referință la responsabilitățile APL în domeniul protecției consumatorilor;
 • identifică factorii ce crează impedimente și, respectiv, prezintă soluțiile ce ar contribui la accelerarea dezvoltării infrastructurii pentru afaceri în raion și, ca rezultat,impulsionarea dezvoltării economice a acestuia;
 • acordă suport metodologic, informațional și consultativ pentru activitatea antreprenorială, inclusiv a micului business și start-up-urilor;
 • contribuie la elaborarea propunerilor pentru dezvoltarea și reglementarea activității antreprenoriale, perfecţionarea politicii de stat și coordonarea măsurilor de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii.
 • asigură executarea acțiunilor informative și suport necesar pentru participarea mediului de afaceri la diverse evenimente de promovare (expoziții, târguri, etc.);
 • colectează indicatorii financiari-economici ale întreprinzătorilor din raion pentru concursul raional «Businessmanul anului»;
 • asigură întocmirea bazei de date privind agenții economici din toate domeniile economice din raionul Ștefan Vodă.
 1. Specialistul principal (domeniile achiziții publice, administrarea și deetatizarea proprietății publice, privatizarea fondului de locuințe,ajutoarele umanitare)executăurmătoarele sarcini funcționale:
 • aplicarea reglementărilor actelor normative în vigoare și executarea procedurilor în domeniul achizițiilor publice, inclusiv:
 • elaborează și prezintă spre aprobare Președintelui raionului planul anual de achiziții publice pentru necesitățile autorității contractante – Consiliului raional Ștefan Vodă, precum și, la necesitate, elaborează și prezintă spre aprobare modificările necesare;
 • execută, în comun cu grupul de lucru responsabil, procedurile de achiziții publice pentru necesitățile Consiliului raional;
 • asigură, urmare a elaborării, definitivării și aprobării documentației de atribuire, publicarea în Sistemul informațional «Registrul de Stat al Achizițiilor Publice» (SIRSAP) a anunțurilor de intenție și participare;
 • asigură corectitudinea aplicării prevederilor actelor normative în vigoare și documentației-strandart de achiziții publice a bunurilor, lucrărilor și serviciilor pentru necesitățile Consiliului raional;
 • întocmirea, în comun cu grupul de lucru responsabil al autorității contractante, a documentației-standart de achiziții publice și prezentarea acesteia spre aprobare Agenției Achiziții Publice;
 • întocmirea, în comun cu grupul de lucru responsabil al autorității contractante, a dărilor de seamă privind realizarea procedurilor de achiziții publice și prezentarea acestora spre înregistrare Agenției Achiziții Publice;
 • asigurarea publicității informației și transparenței achizițiilor publice efectuată de către autoritatea contractantă – Consiliul raional Ștefan Vodă pe pagina web a consiliului;
 • monitorizarea, în comun cu grupul de lucru pentru achiziții publice, a respectării prevederilor actelor normative și termenilor de executare a contractelor;
 • acordă asistență informațională în domeniul achizițiilor publice subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional și autorităților administrației publice locale din raion;
 • aplicarea reglementărilor actelor normative în vigoare și executarea procedurilor în domeniul privatizării fondului de locuințe,inclusiv;
 • asigură evidența informației privind privatizarea fondului de locuințe;
 • asigură asistență informațională și metodologică în domeniul privatizării fondului de locuințe;
 • asigură evidența cererilor și actelor anexe prezentate de solicitanți privind privatizarea spațiului locativ și asigură informarea acestora despre hotărârea aprobată de comisie;
 • perfectează setul de documente necesare privind privatizarea fondului de locuințe în conformitate cu prevederile Legii nr. 1324/1993;
 • asigură secretariatul ședințelor comisiei raionale de privatizare a fondului de locuințe, inclusiv perfectează procesul-verbal și hotărârea aprobată de comisie;
 • la necesitate, solicită entităților publice responsabile (serviciul cadastral, serviciul raional arhivă, primărie, etc.) comunicarea informației aferente procedurii de examinare a cererii privind privatizarea spațiului locativ;
 • elaborează și prezintăîn adresa Agenției Proprietății Publice, sub semnătura Președintelui raionuilui, a dării de seamă anuală privind mersul privatizării fondului de locuinţe.
 • executarea procedurilor ce țin de domeniul ajutoarelor umanitare, inclusiv:
 • înregistrarea planurilor de distribuire și recepționare a ajutoarelor umanitare în teritoriul administrativ al raionului;
 • constituirea și actualizarea bazei de date despre ajutoarele umanitare distribuite și recepționate în teritoriu, inclusiv denumirea entităților distibuitori și, respectiv, recepționeri;
 • prezentarea la Ministerul Sănătății, Muncii și Protectiei Sociale a rapoartelor trimestriale despre activitatea ce ține de ajutoarele umanitare în teritoriul raionului, care vor conține volumul, sortimentul și costul bunurilor recepționate;
 • asigură secretariatul comisiei teritoriale Ștefan Vodă pentru ajutoarele umanitare, inclusiv perfectează procesul-verbal și hotărârea aprobată de comisie;
 • elaborează și prezintă în adresa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, sub semnătura președintelui comisiei teritoriale pentru ajutoarele umanitare, a dărilor de seamă trimestriale și anuale privind recepționarea, păstrarea, distribuirea și evidența ajutoarelor umanitare în teritoriul raionului.
 • aplicarea reglementărilor actelor normative în vigoare și executarea procedurilor în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice, inclusiv;
 • organizarea pregătirii şi desfăşurării, în modul stabilit de actele normative în vigoare, a procedurilor de privatizare a bunurilor proprietate a raionului incluse în lista bunurilor supuse privatizării, precum şi a terenurilor proprietate a raionului;
 • asigură, de regulă, secretariatul comisiei de licitație a bunurilor proprietate publică a Consiliului raional Ștefan Vodă, inclusiv perfectează documentația aferentă procedurii de licitație și, după caz, proiectul contractului de vânzare-cumpărare a bunului;
 • întocmirea proiectului de listă a bunurilor proprietate a raionului nepasibile de privatizare şi prezentarea acestui proiect spre avizare Președintelui raionului și aprobare de către Consiliul raional;
 • întocmirea listei bunurilor proprietate publică a raionului, a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public raional propuse pentru concesionare sau pentru altă formă de parteneriat public-privat, precum şi aprobarea condiţiilor parteneriatului public-privat de interes raional,şi prezentarea acestui proiect spre avizare Președintelui raionului și aprobare de către Consiliul raional;
 • întocmirea listei de bunuri proprietate a raionului supuse privatizării, prezentarea de extrase din aceste liste spre coordonare autorităţilor administraţiei publice centrale din domeniul ocrotirii sănătăţii, învăţămîntului, culturii, şi prezentarea acestui proiect spre avizare Președintelui raionului și aprobare de către Consiliul raional;
 • participă, la solicitatea scrisă a autorității administrației publice locale și în baza delegării scrise a Președintelui raionului, în calitate de membru al comisiei locale de licitație publică;
 • acordă asistența informațională și consultativă subdiviziunilor subordinate Consiliului raional și autorităților administrației publice locale din cadrul raionului privind procedurile de administrare și/sau deetatizare a proprietății publice;
 • ține evidența patrimoniului public aflat în administrarea entităților de drept public de nivel raional și local, elaborarea și prezentarea dării de seamă anuală privind patrimonial public în adresa Agenției Proprietății Publice;
 • ține evidența contractelor de parteneriat public-privat încheiate de Consiliul raional și autoritățile administrației publice locale, elaborarea și prezentarea dării de seamă anuală respective în adresa Agenției Proprietății Publice;
 • realizează sarcinile ce țin de activitățile postprivatizare, în limitele prevederilor actelor normative în vigoare;
 • asigură diseminarea informației aferente executării procedurilor de administrare și deetatizare a proprietății publice a Consiliului raional pe pagina web oficială a raionului.
 1. Serviciul investiții și dezvoltare comunitarădin subordinea Direcției execută următoarele atribuții funcționale:
 • contribuie la elaborarea și implementarea strategiilor, programelor, planurilor de acțiuni și altor documente de politici publice de nivel raional, regional și național în domeniile specifice Direcției reieșind din atribuțiile funcționale;
 • organizează și desfășoară acțiuni de instruire, consultanță și suport metodologic (seminare, ateliere de lucru, traininguri, etc.) subdiviziunilor subordinate Consiliului raional, autorităților administrației publice locale, organizațiilor obștești, grupurilor de inițiativă, mediului de afaceri, în scrierea propunerilor de proiecte în vederea atragerii investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii fizice, economice și/sau de dezvoltare comunitară în teritoriul administrat;
 • elaborarea (scrierea) proiectelor/conceptelor de proiect/solicitărilor de finanțare în scop de atragere a programelor şi finanţărilornecesare dezvoltării infrastructurii economice de nivel raional și local, precum și în scopul deschiderii unor noi locuri de muncă, sprijinirea micilor întreprinzători, dezvoltării comunitare, etc., inclusiv prin proiecte şi programe internaţionale;
 • asigură expedierea la adresa autorităților publice ale statului, partenerilor de dezvoltare, misiunilor diplomatice străine acreditate în Republica Moldova, după caz, a materialelor informaționale privind necesarul de investiții pentru soluționarea problemelor de dezvoltare social-economică a raionului și comunităților din componența sa;
 • elaborează și actualizează permanent Ghidul de atragere a investițiilor în raionul Ștefan Vodă;
 • asigură cercetarea continuă în vederea identificării potențialilor investitori;
 • identifică instituțiile donatoare pe domeniile prioritare de dezvoltare ale raionului și a comunităților din componența sa;
 • acordă suportul necesar autorităților administrației publice locale și organizațiilor obștești în implementarea proiectelor comunitare şi elaborarea mecanismului de asigurare a durabilităţii acestora;
 • monitorizează și evaluează procesul de implementare a proiectelor investiționale raionale, contribuind la elaborarea și prezentare spre aprobare a acțiunilor de asigurare a durabilității investițiilor realizate;
 • organizează procesul de promovare a proiectelor cu finanțare externă la nivel de raion și/sau comunităților din componența raionului;
 • asigură evidenţa proiectelor investiţionale implementate la nivel raional și cel local din surse bugetare publice, fondurilor naționale (FNDR, FEN, FEE, etc.), subvențiilor în avans din FNDAMR, contribuția organizațiilor neguvernamentale și celor cu suportul partenerilor de dezvoltare (PNUD, USAID, IFAD, etc.);
 • crează și asigură evidența (baza de date) a organizaţiilor care activează pe teritoriul Republicii Moldova, apelul web-site-urilor donatorilor externi în căutare de informaţii vizând concursurile anunţate şi înştiinţarea administrației publice raionale și/sau autorităților publice locale din componența raionului despre oportunitățile de atragere a investițiilor;
 • elaborează și diseminează pentru potențialii investitori autohtoni și străini a materialelor promoționale despre raion și, după caz, comunitățile din componența sa, inclusiv prin campanii de publicitate și comunicare;
 • contribuie la identificarea și promovarea domeniilor și/sau locațiilor atractive pentru investiții în teritoriul raionului;
 • participă la diverse evenimente naționale și internaționale, conferințe, traininguri, seminare, cursuri de instruire, ateliere de lucru, turnee de studiu, etc., în vederea dezvoltării și consolidării capacităților de scriere a proiectelor/solicitărilor de finanțare;
 • contribuie la formarea şi promovarea politicii și acțiunilor focusate pe susţinerea cooperării regionale, parteneriat transfrontalier, integrare europeană şi dezvoltarea capacităţilor comunităților şi administraţiei publice locale în atragerea investiţiilor;
 • coordonează activităţi în domeniul cooperării intercomunitare, regionale și cooperării transfrontaliere ale raionului și comunităților din componența sa, rezultate cu stabilirea relaţiilor de colaborare și parteneriat;
 • acordă suport și promovează acțiuni în domeniul voluntariatului și activităților de inters comunitar;
 • disemineazăinformaţiile necesare în resurse mass-media și/sau rețele de socializare în domeniul investiţiilor și/sau dezvoltării comunitare;
 • în scopul executării sarcinilor funcționale ale Direcției în domeniul turismului,serviciul va executa următoarele acțiuni:
 1. a) implementarea programelor naționale și participarea la implementarea strategiilor naționale de dezvoltare a turismului, promovarea imaginii raionului ca destinație turistică;
 2. b) identificarea barierelor (impedimentelor) în activitățile de turism și formularea recomandărilor de soluționare a acestora;
 3. c) acordarea de asistenţă agenţilor economici și societăților necomerciale din domeniul turismului, precum şi autorităţilor administraţiei publice locale în scopul dezvoltării turismului;
 4. d) colaborarea cu Agenția de Investiții, misiunile diplomatice ale Republicii Moldova și cu cele străine acreditate în Republica Moldova, precum şi furnizarea informaţiilor necesare acestora în domeniul promovării turismului și atragerii investițiilor raion în domeniul turismului;
 5. e) contribuirea la educarea și creșterea capacităților antreprenorilor din domeniul turismului;
 6. f) organizarea participării raionului, în comun cu alte subdiviziuni subordonate ale Consiliului raional, APL de nivelul întâi, mediul de afaceri, la expoziții și târguri internaționale, altor evenimente de promovare;
 7. h) elaborarea și implementarea campaniilor de publicitate și comunicare pentru promovarea turismului în raionul Ștefan Vodă;
 8. i) sprijinirea și asistarea mediului de afaceri în atragerea investițiilor în domeniul turismului;
 9. j) atragerea și implementarea proiectelor și programelor finanțate cu suportul partenerilor de dezvoltare, orientate spre promovarea turismului.
 10. Delimitarea sarcinilor funcționale ale personalului serviciului investiții și dezvoltare comunitară se va efectua de către șeful Direcției prin aprobarea fișelor de post ale acestora.

VI. Drepturile, obligațiile și răspunderea salariaților

 1. Organizarea protecției muncii la unitate se efectuează în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 186 din 10.07.2008 și altor acte normative din domeniul protecției muncii.
 2. Salariatul –funcționar public își exercită drepturile sale în baza art. 14 – 18 al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008, precum și drepturi prevăzute în alin.(1) al art. 9 din Codul muncii nr. 154-V din 28.03.2003.
 3. Salariatul – funcționar public este obligat să îndeplinească:
 • obligațiile prevăzute în art. 22 – 24 al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
 • obligațiile prevăzute în alin.(2) al art. 9 din Codul muncii nr.154-XV din 28.03.2003;
 • alte obligații prevăzute de legislația în vigoare și contractul colectiv de muncă.
 1. Pentru încălcarea îndatoririlor de serviciu, a normelor de conduită, pentru pagubele materiale pricinuite, contravențiile sau infracțiunile săvârșite în timpul serviciului sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor funcționale, salariatul funcționar public poartă răspundere disciplinară, civilă, administrativă, penală, după caz.

VII. Organizarea activității Direcției.

 1. Pentru funcționarii publici din cadrul Direcției se stabilește o săptămână de muncă cu durata de 5 zile lucrătoare, cu program zilnic de muncă de 8 ore, după cum urmează:

începutul zilei de muncă – 8.00;

sfârșitul zilei de muncă – 17.00;

întrerupere la prânz: 12.00 – 13.00.

 1. Se stabilește că, durata programului zilnic de muncă în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare se reduce cu 1 oră.
 2. Locul de muncă al funcționarilor publici din cadrul Direcției este sediul Consiliului raional Ștefan Vodă, amplasat în orașul Ștefan Vodă, str. Libertății, nr. 1. Părăsirea locului de muncă de către funcționari se admite numai cu învoirea șefului Direcției sau a persoanei care îl înlouiește.
 3. Activitatea Direcției ce tine de soluționarea petițiilor și organizarea audienței se efectuează în corespundere cu prevederile Codului administrativ nr. 116/2018 și alte acte normative în vigoare.

Audiențacetățenilor se efectuează, după cum urmează:

șeful Direcţiei – zilnic, între orele 9 – 1200;

funcționarii Direcţiei – zilnic.

 1. Ședințele de planificareale Direcției se desfășoară, de regulă,în fiecare zi de luni.

VIII. Dispoziții finale.

 1. Condițiile numirii, angajării, promovării, sancționării și încetării raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului Direcției, drepturile și obligațiile lui suntreglementate de actele normative în vigoare și de prezentul Regulament.
 2. Obligațiunile de serviciu și fișele de post ale funcționarilor publici din cadrul Direcției se elaborează în conformitate cu Regulamentul dat și actele normative în vigoare. Fișele de post ale angajaților Direcției, după caz, se vor actualiza în contextul modificării actelor normative în vigoare vizând domeniul specific al Direcției.
 3. Perfecționarea profesională a personalului Direcției se efectuează în conformitate cu Programului de instruire elaborat de șeful Direcției și aprobat de către Președintele raionului Ștefan Vodă.
 4. Oricare alte situații neprevăzute de prezentul Regulament se soluționează de către funcționarii Direcției numai cu încuviințarea șefului Direcției, sau persoana care îl înlocuiește, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
 5. Direcția dispune de buget propriu de cheltuieli, format din sursele prevăzute în bugetul raional Ștefan Vodă.
 6. Evidența contabilă a Direcției se efectuează de către contabilitatea aparatului Președintelui raionului Ștefan Vodă.
 7. Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage după sine aplicarea sacțiunilor de răspundere.
 8. Reorganizarea saulichidarea Direcției se aprobă de către Consiliul raional Ștefan Vodă.
 9. Prezentul Regulament poate fi modificat sau abrogate doar prin decizia Consiliului raional.

Aprobat prin decizia Consiliului raional Ștefan Vodă

nr. 5/10 din 05 august 2021