Agricultură și Alimentație Regulamentul de activitate a direcției

REGULAMENTUL de funcţionare al direcţiei agricultură şi alimentaţie a raionului Ştefan Vodă (în redacție nouă)

 1. Dispoziţii generale
 2. Direcţia agricultură şi alimentaţie a raionului ŞtefanVodă (în continuare – Direcţia) este subdiviziune a Consiliului raional şi este creată în scopul promovării şi implementării politicii agrare a statului în raion.
 3. Regulamentul de funcţionare a Direcţiei (în continuare Regulamentul) stabileşte funcţiile, sarcinile şi atribuţiile funcţionale ale specialiştilor Direcţiei.
 4. Direcţia dispune de cont trezorerial, de ştampilă rotundă cu blazonul Stemei de Stat a Republicii Moldova şi inscripţia denumirii Direcţiei în limba de stat, formulare de antet.
 5. Direcţia dispune de buget propriu, format din mijloace financiare de la bugetul raional.
 6. Direcția își desfășoară activitatea în corespundere cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, legile şi hotărârile Parlamentului RM, hotărârile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului RM, ordinile, directivele, programele, instrucţiunile Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului şi prezentului Regulament.
 7. Pentru îndeplinirea sarcinilor, Direcția colaborează și conlucrează cu subdiviziunile Consiliului raional Ștefan Vodă, autoritățile publice locale de nivelul I, agenți economici, întreprinderi și organizații, indiferent de forma de proprietate și organizare, în limitele competenței sale.
 8. Funcţiile de bază ale Direcţiei

Direcţia îşi organizează activitatea în conformitate cu directivele principale de realizare a obiectivelor strategice ale politicii agrare aprobate de Guvernul Republici Moldova sau de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare şi exercită în acest scop următoarele funcţii:

 • Promovarea și implimentarea obiectivelor strategice ale politicii agrare a statului în teritoriu;
 • Acordarea asistenţei informaţionale , metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi prelucrătorilor producţiei agricole, inclusiv şi proprietarilor individuali de terenuri şi organizaţiilor obşteşti din zona rurală;
 • Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind situaţia social – economică în sectorul agroalimentar al raionului;
 • Asigurarea utilizării eficiente a resurselor agricole din punct de vedere economic și ecologic, conform cerințelor tehnologice de agricultură durabilă;
 • Supravegherea respectării normelor juridice şi administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor agricole în stare proaspătă sau prelucrate şi a materiei prime agricole, precum şi utilizării factorilor de producţie aferenţi.
 • Sarcinile Direcţiei

Întru exercitarea funcțiilor sale Direcția îndeplinește următoarele sarcini:

 • Promovarea și implimentarea obiectivelor strategice ale politicii agrare a statului în teritoriu.

2)    Promovarea utilizării tehnologiilor avansate, intelegent ecologice și adaptate la schimbările climatice, precum și implementarea proiectelor investiţionale de profil, menite să sporească productivitatea şi competivitatea sectorului agrar.

3)  Organizarea seminarelor şi loturilor demonstrative pentru asistenţa metodologică şi tehnologică a producătorilor şi prelucrătorilor producţiei vegetale şi animaliere, deţinătorilor de cote de teren echivalente, specialiştilor în reglementarea regimului funciar şi cadastru din primării, desfăşurarea cursurilor de instruire şi perfecţionare profesională.

4) Asigură conlucrarea constructivă cu producătorii agricoli în vederea accesării și implimentării proiectelor de reabilitare a infrastructurii de irigație în raion.

5) Impulsionarea cooperării producătorilor agricoli în cadrul fondării unui centru agro-industrial pentru colectarea, păstrarea, procesarea și comercializarea producției agricole autohtone.

6) Asistenţă informaţională cu privire la ofertele de vânzare-cumpărare a materialului semincier, săditor, tehnică, carburanţi, îngrăşăminte şi produse de uz fitosanitar, colectarea şi comercializarea produselor agroalimentare.

 • Acordarea asistenţei consultative agricultorilor, privind accesarea și utilizarea mijloacelor fondului pentru subvenţionare.

8) Promovarea producătorilor agricoli şi a producţiei agroalimentare autohtone prin participarea la expo- târguri specializate.

9) Asistenţă consultativă şi practică agenţilor economici în inspectarea plantaţiilor perene, întocmirea documentelor corespunzătoare privitor la înființarea, recepționarea, punerea pe rod, casarea şi defrişarea plantaţiilor perene.

10) Acordarea asistenţei consultative în iniţierea unei activităţi în domeniul agricol (înfiinţarea unei gospodării ţărăneşti, întreprinderi individuale, fermelor zootehnice etc.).

11) Monitorizarea şi calcularea pierderilor în urma calamităţilor naturale ale agenţilor economici din raion.

12) Efectuarea pronosticului agricol, participarea la licitațiile funciare din teritori, informarea despre cerințele întocmirii actelor legislative și normative în gestionarea fondului funciar, cât și protecția terenurilor agricole prin implementarea asolamentelor.

 1. Structura şi statele de personal ale Direcţiei

Structura şi statele de personal ale Direcţiei sunt aprobate prin decizia Consiliului raional                      nr. 4.7 din 17 septembrie 2020 în baza organigramei şi statelor – tip de personal aprobate                         de Guvernul RM.

Structura Direcţiei este următoarea

Nr.

d/o

Denumirea funcţiei Tipul funcţiei Numărul de unităţi
1 Şef Direcţie ,, fpc” 1
2 Specialist principal ,,fpe” 3
3 Specialist superior ,,fpe” 2
Total   6

 

 1. Atribuţiile funcţionale ale personalului Direcţiei.

Şeful Direcţiei exercită următoarele atribuţii de serviciu:

 • Conduce întreaga activitate a Direcţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi exercitarea funcţiilor atribuite Direcţiei în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul Regulament şi obiectivele strategice ale politicii agrare;
 • Asigură coordonarea activităţii Direcţiei cu Consiliul raional şi cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare;
 • Poartă răspundere personală pentru aplicarea întocmai a normelor de structură şi de personal, aprobate pentru Direcţie;
 • Supraveghează şi contribuie la aplicarea prevederilor legislative şi normative privind promovarea politicii agrare în raion, precum şi implementarea diferitor programe postprivatizaţionale, de restructurare, cooperare şi integrare în sectorul agroalimentar al raionului;
 • Şeful Direcţiei încheie şi reziliază contractele individuale de muncă cu personalul Direcţiei, promovează şi supraveghează activitatea cadrelor, stabileşte atribuţiile acestora, examinează și controlează activitatea specialiștilor din cadrul Direcției;
 • Monitorizează eficiența executării mijloacelor financiare prevăzute de buget, conform legislației în vigoare;
 • Asigură planificarea şi dezvoltarea eficientă a sectorului agroalimentar prin promovarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, a instrucţiunilor şi regulamentelor de serviciu;
 • Asigură elaborarea rapoartelor analitice lunare, trimestriale şi anuale de sinteză şi previzionare a situaţiei social – economice a sectorului agroalimentar al raionului;
 • Asigură promovarea experienţei avansate a agenţilor economici din raion prin intermediul mass – media, expoziţiilor , iarmaroacelor şi prin alte metode;
 • Reprezintă Direcţia în relaţiile sale cu diferite organizaţii, instituţii, şi întreprinderi în problemele ce ţin de competenţa acesteia.

Specialistul principal – responsabil pe problemele planificării şi prognozării producţiei agricole:

1) Elaborează sintezele şi prognozele (previziunile) lunare, trimestriale şi anuale în baza monitorizării conjuncturii de piaţă a factorilor de producţie şi produselor agroalimentare;

2) Acordă sprijin informațional agenților economici pentru aprovizionare – desfacere, prestări de servicii, de creditare şi de împrumut agricol;

3) Organizează propagarea experienţei avansate în sectorul agroalimentar a activităţilor de extensiune , serviciilor de consultanţă prin intermediul instituţiilor mass-media ş. a;

4) Asigură păstrarea documentelor privind activitatea Direcției, precum predarea lor în arhivă de stat în ordinea stabilită;

5) Monitorizează starea social-economică a agenţilor economici, indiferent de forma organizatorică şi de proprietate, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării producţiei agroalimentare;

6) Înregistrează corespondenţa, petițiile şi efectuează controlul expedierii răspunsurilor la scrisori, petiţii, demersuri etc.

Specialistul principal – responsabil pe problemele mecanizării şi prestării serviciilor mecanizate:

1) Asigură asistenţa tehnică şi tehnologică, atât a agenţilor economici din sectorul agroalimentar, cât şi proprietarilor individuali şi organizaţiilor obşteşti de profil;

2). Contribue la utilizarea raţională a resurselor energetice şi modernizarea parcului de maşini şi tractoare în scopul implementării tehnologiilor avansate şi sporirii eficienţei producţiei agricole;

3) Monitorizează în permanenţă starea tehnică a formaţiunilor economice din sectorul agroalimentar al raionului;

4) Contribue la organizarea relațiilor organzatorice între agenții economici și serviciul antigridină;

5) Asigură ajutorul cosultativ la crearea asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigare, monitorizează folosirea terenurilor irigate din sistema de stat şi irigaţia mică, inclusiv irigarea prin picurare;

6) Asigură implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor postrecoltate, prin instalarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor.

Specialistul principal – responsabil pe problemele planificării şi dezvoltării producţiei animaliere:

1) Promovează în raion sarcinile politicii agrare în sectorul zootehnic întru sporirea competitivităţii producţiei animaliere;

2) Monitorizează starea social – economică şi ecologică a agenţilor economici, care activează în domeniul producerii, prelucrării şi comercializării produselor animaliere şi a factorilor de producţie;

3) Asigură respectarea în raion a cerinţelor tehnologice la creşterea şi prelucrarea producţiei animaliere;

4) Contribuie la elaborarea sintezelor şi prognozelor (previziunilor) lunare, trimestriale şi anuale privind dezvoltarea sectorului zootehnic al raionului;

5) Contribuie la asigurarea agenţilor economici cu animale de prăsilă şi material reproductiv, promovând înnoirea tehnologică a fermelor zootehnice;

6) Contribuie, în comun cu specialiştii din alte domenii, la rezolvarea problemelor producerii furajelor.

Specialistul superior – responsabil pe problemele funciare şi consolidare a terenurilor agricole, protecției și ameliorării fertilității solului:

1) Monitorizează situaţia privind utilizarea și fertilitatea terenurilor cu destinaţie agricolă;

2) Asigură ajutorul consultativ pe problemele cooperării şi integrării deţinătorilor de teren şi patrimoniu;

3) Asigură implementarea sistemelor agrotehnice eficiente, pentru a menține echilibrul ecologic al fertilității solului și după caz la ameliorarea bonității, precum și de sporire a fertilității solului;

4) Asigură furnizarea informației despre starea fondului funciar și prezintă propuneri pentru folosirea rațională a resurselor funciare;

5) Coordonează activitatea specialiștilor pentru reglementarea regimului funciar al primăriilor satelor (comunelor);

6) Atragerea și implementarea pe larg în agricultura raionului a Proiectelor investiționale locale și străine.

Specialistul superior – responsabil pe problemele planificării şi dezvoltării producţiei vegetale:

1) Promovează sarcinile politicii agrare în sectorul fitotehnic și horticol;

2) Elaborează programe de dezvoltare a ramurilor din sectorul fitotehnic și horticol;

3) Supraveghează respectarea normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice privind procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor agricole vegetale proaspete, prelucrate şi a materiei prime agricole;

4) Contribuie la elaborarea prognozelor lunare, trimestriale și anuale privind dezvoltarea sectorului fitotehnic;

5) Asigură aplicarea realizărilor științifice naţionale şi internaţionale a sectorului agroalimentar în vederea sporirii competitivităţii producţiei vegetale;

6) Asigură promovarea produselor organice în raion prin utilizarea și implementarea tehnologiilor inteligent ecologice.

 1. Organizarea activităţii Direcţiei
 2. Pentru angajaţi se stabileşte o săptămînă de muncă de cinci zile lucrătoare cu următorul program de lucru:

          Începutul zilei de lucru 0800. Întrerupere la prînz 12-1300. Sfârşitul zilei de lucru 1700. Activitate de birou și în teritoriu.

 1. Locul de muncă al funcţionarilor Direcţiei agricultură se consideră sediul Consiliul raional. Părăsirea locului de muncă de către funcţionari se admite numai cu învoirea conducătorului.
 2. Activitatea Direcţiei ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu legislația în vigoare.

Audienţa cetăţenilor se efectuează după cum urmează:

Şeful Direcţiei  în fiecare zi de luni între orele  9-1200, specialiştii Direcţiei zilnic.

 1. Consfătuirile operative se desfăşoară în fiecare zi de luni ora 830-900
 • Dispoziţii finale
 1. Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului Direcţiei, drepturile şi obligaţiile lui sunt stabilite de legislaţia în vigoare şi de prezentul Regulament.
 2. Obligaţiunele de serviciu şi fişele de post ale funcţionarilor publici din Direcţie se elaborează în conformitate cu Regulamentul dat.
 3. Oricare alte situaţii neprevăzute de regulament se soluţionează de către funcţionarii Direcţiei numai cu încuviinţarea şefului Direcţiei sau persoana care îl înlocuieşte şi în conformitate cu legislaţia.
 4. Încălcarea prezentului Regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare de sancţionare.
 5. Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat numai prin decizia Consiliului raional.

Aprobat prin decizia Consiliului raional Ştefan Vodă nr.16/11 din 30 septembrie 2021