Economie și Atragerea Investițiilor

Regulamentul de funcţionare a direcţiei economie şi atragerea investiţiilor

 1. Dispoziţii generale

1.Direcţia economie şi atragerea investiţiilor (în continuare Direcţie) este subdiviziune a Consiliului raional şi este creată în scopul promovării şi implementării politicii de stat în domeniul economiei şi atragerii investiţiilor.

 1. Regulamentul de funcţionare a Direcţiei (în continuare – Regulamentul) stabileşte sarcinile, funcţiile, structura şi organizarea activităţii Direcţiei.
 2. Direcţia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia şi legile Republicii Moldova, cu decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului, ordonanţele, hotărârile şi dispoziţiile, hotărârile şi dispoziţiile Guvernului, directivele, programele, instrucțiunile Ministerului Economiei, deciziile Consiliului raional, dispoziţiile preşedintelui raionului şi prezentului Regulament.
 3. În cadrul Direcţiei activează Serviciul integrare europeană şi investiţii (în continuare serviciu) care asigură formarea şi promovarea politicii de susţinere a dezvoltării regionale, cooperarea transfrontalieră, integrare europeană şi dezvoltarea capacităţilor comunităţilor şi administraţiei publice locale în atragerea investiţiilor.
 4. În relaţiile cu persoanele fizice şi juridice, inclusiv cu organele publice centrale şi locale, Direcţia acţionează în limitele competenţei sale.
 1. Sarcinile principale ale Direcţiei
 2. Determinarea direcţiilor prioritare, elaborarea strategiilor şi programelor de dezvoltare social-economică a raionului.
 3. Crearea pe teritoriul raionului a unei economii de piaţă, utilizarea raţională a resurselor locale, materiale, financiare şi umane.
 4. Monitorizarea, analiza şi evaluarea tendinţelor de dezvoltare social-economică a raionului şi activităţii economico-financiară, a agenţilor economici situaţi pe teritoriul raionului.
 5. Promovarea în teritoriul administrat a politicii statului în domeniile comerţului şi prestării serviciilor cu plată, administrării şi destatizării proprietăţii publice, transportului public şi turismului.
 6. Contribuirea la crearea a unui mediu investiţional favorabil în scopul atragerii investiţiilor autohtone şi străine în teritoriul raionului.
 7. Dezvoltarea cooperării interstatale şi interregionale în vederea integrării europene.
 8. Dezvoltarea capacităţilor comunităţilor, APL şi raionale în ceea ce priveşte:

*Atragerea investiţiilor şi valorificarea lor.

*Transferul de cunoştinţe în domeniul acumulat.

*Stabilirea relaţiilor de parteneriat cu localităţi ale ţărilor vecine. 

III. Funcţiile Direcţiei

În conformitate cu sarcinile ce îi revin, Direcţia exercită următoarele funcţii:

 1. În domeniul politicilor economice ale statului, analizei economice şi prognozării.

Determină politica statului în vederea dezvoltării social-economice durabile a raionului.

Elaborează strategii şi programe de dezvoltare social-economică a teritoriului administrat, stabileşte suportul financiar, sursele de finanţare pentru fiecare obiectiv prioritar de dezvoltare cuprins în strategie.

Contribuirea la crearea în teritoriul raionului a unei economii de piaţă multisectoriale, capabile să însuşească în toată amploarea lor realizările procesului tehnico-ştiinţific, să utilizeze raţional resursele locale-materiale, financiare şi umane, precum şi care să permită asigurarea pentru toţi locuitorii a unor posibilităţi economice, sociale, etc., relativ egale pentru aşi realiza drepturile prevăzute şi libertăţile prevăzute în Constituţia Republicii Moldova.

Analizează, monitorizează şi evaluează periodic rezultatele implementării strategiilor şi programelor de dezvoltare social-economică a raionului.

Analiza complexă a activităţii economico-financiară a agenţilor economici în scopul elaborării propunerilor privind perfecţionarea şi implementarea politicii de stat în domeniul susţinerii şi protejării activităţii de antreprenorial.

Acordarea ajutorului primăriilor oraşului şi satelor din raion la elaborarea programelor de dezvoltare social-economică a localităţilor raionului.

 1. În domeniul antreprenorialului şi micului business:

Contribuirea la dezvoltarea şi reglementarea activităţii antreprenoriale, promovarea politicii de stat şi coordonarea măsurilor de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Înaintarea propunerilor privind reflectarea bazei legislative ce ţine de reglementarea activităţii de antreprenorial şi dezvoltare a micului business.

Crearea infrastructurii de dezvoltare a micului business.

Acordarea suportului informaţional şi consultativ privind activitatea antreprenorială, inclusiv a micului business.

 1. În domeniul administrării şi destatizării proprietăţii publice

Asigurarea executării legislaţiei în domeniul administrării şi destatizării proprietăţii publice, activităţii postprivatizării.

Acordarea ajutorului organelor administraţiei publice locale în respectarea legislaţiei privind darea în locaţiune (arendă) a bunurilor, privatizarea spaţiilor nelocuibile, vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente, comercializarea activelor neutilizate în procesul tehnologic etc.

Asigurarea aplicării Regulamentului cu privire la desfăşurarea licitaţiilor „cu strigare” şi „cu reducere”.

Acordarea consultaţiilor privind modul de privatizare a apartamentelor şi altor probleme apărute în perioada de postprivatizare.

Prezentarea Agenţiei Proprietăţii publice dările de seamă trimestrial privind mersul privatizării fondului de locuinţă.

 1. În domeniul achiziţiilor publice

Contribuirea la organizarea activităţii de realizare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice de bunuri, lucrări şi servicii pe teritoriul raionului.

Asigurarea eficienţei achiziţiilor pentru necesităţile beneficiarilor de stat din contul mijloacelor locale, extrabugetare şi altor mijloace prevăzute de legislaţie.

Asigurarea participării la achiziţii a unui cerc larg de furnizori locali şi străini, în scopul dezvoltării concurenţei.

Asigurarea eficienţei organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice de achiziţionare a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor.

Întocmirea în comun cu grupul de lucru a autorităţilor contractante documentelor standard pentru aprobare la Agenţia Naţională de Achiziţii Publice.

Asigură ajutorul consultativ instituţiilor bugetare din raion şi operatorilor economici în problemele achiziţiilor publice, aducerea la cunoştinţă tuturor operatorilor modificările apărute în procedura de achiziţii publice.

Asigurarea eficienţei privind recepţionarea, păstrarea şi distribuirea ajutoarelor materiale.

 1. În domeniul comerţului

Promovarea politicii statului în domeniul comerţului intern şi prestărilor de servicii, protejarea drepturilor consumatorilor.

Colaborarea cu autorităţile publice locale privind chestiunile ce ţin de activitatea reţelei de comerţ, ambulant şi în pieţe, protejarea drepturilor consumatorilor, eficientizarea activităţii întreprinderilor de comerţ, alimentaţiei publice şi prestări de servicii.

Eliberarea certificatelor de prestare a serviciilor de alimentaţiei publică conform nomenclatorului-tip şi regulamentului de clasificare a unităţilor de alimentaţie publică pe categorii stipulat în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1209 din 08.11.2007

Exercită monitorizarea situaţiei pieţii de consum şi prestării serviciilor precum şi a preţurilor formate pe piaţa internă.

Acordă asistenţă metodologică şi consultativă în problemele eficienţei dezvoltării comerţului.

Acordă ajutorul necesar în vederea promovării exportului de mărfuri şi servicii.

 1. În domeniul atragerii investiţiilor şi colaborării transfrontaliere

În cadrul Direcţiei activează Serviciul integrare europeană şi investiţii, în continuare (Serviciu) care asigură în comun cu Direcţia formarea şi promovarea politicii de susţinere a dezvoltării regionale, cooperare transfrontalieră, integrare europeană şi dezvoltarea capacităţilor comunităților şi administraţiei publice locale în atragerea investiţiilor.

Serviciul participă la elaborarea şi implementarea strategiilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare regională.

Elaborarea de sine stătător în comun cu alte subdiviziuni propunerilor de atragere a investiţiilor (proiecte).

Coordonează activităţi în domeniul elaborării transfrontaliere şi a dezvoltării Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, stabilirea relaţiilor de parteneriat.

Identificarea şi crearea bazei de date a organizaţiilor care activează pe teritoriul Republicii Moldova, apelarea web-site-urilor donatorilor externi în căutare de informaţii la desfăşurarea concursurilor anunţate de ei şi înştiinţarea comunităților raionului.

Atragerea de programe şi finanţări în vederea dezvoltării turismului, schimbărilor culturale, economice în raionul Ştefan Vodă, urmărirea creării unor locuri de muncă, calificarea lucrătorilor, sprijinirea micilor întreprinzători, inclusiv pentru proiecte şi programe internaţionale.

Acordarea asistenţei tehnice, comunităţilor în implementarea proiectelor şi elaborarea mecanismului de asigurare a durabilităţii lor.

Acordă susţinerea metodologică, informaţională, consultativă, prin diferite seminare de instruire a autorităţilor publice locale şi ONG-urilor în vederea atragerii investiţiilor.

Asigură evidenţa proiectelor investiţionale implementate prin intermediului FISM, PNUD,FEN şi altor donatori de finanţe.

 1. Drepturile Direcţiei

Direcţia este în drept:

Să solicite de la serviciile desconcentrate în teritoriu, secţiile şi direcţiile Consiliului raional, autorităţile administrative publice locale, întreprinderi, organizaţii, instituţii (indiferent de forma lor organizatorico-juridică) informaţii referitoare la procesul transformărilor structurale şi economice, materialele necesare pentru analiza social-economică la elaborarea prognozelor şi programelor de dezvoltare social-economică, informaţiilor economico-statistice, precum şi cu privire la măsurile luate întru implementarea politicii de stat în domeniul integrării europene şi atragerea investiţiilor.

Să solicite şi să utilizeze bazele de date oficiale în domeniul informaţiei statistice, financiare, fiscale, economice, juridice, etc.

Să analizeze informaţiile oferite de conducătorii diferitor servicii ale administraţiei publice locale privind executarea prevederilor actelor normative şi legislative, să elaboreze propuneri pentru înlăturarea încălcărilor comise.

Să convoace consfătuiri pe probleme ce îi revin.

Să organizeze elaborarea şi mersul realizării programelor de dezvoltare social-economică.

Să înainteze organelor administraţiei publice centrale propuneri, coordonate cu conducerea raionului, privind perfectarea legislaţiei în vigoare.

Să atragă în comisii (grupurile de lucru) specialişti din cadrul Consiliului raional, diverse organizaţii de stat şi întreprinderi, în scopul elaborării în comun a proiectelor de decizii, dispoziţii şi pregătirii chestiunilor ce ţin de competenţa Direcţiei pentru şedinţele Consiliului raional.

Să stabilească relaţii de colaborare cu direcţiile similare din alte unităţi administrativ-teritoriale.

 1. Structura şi statele de personal ale Direcţiei

Structura şi statele de personal ale direcţiei sunt aprobate prin decizia Consiliului raional nr. 3/4 din 24 mai 2012 în baza organigramei şi statelor-tip de personal aprobate de Guvernul Republicii Moldova.

 1. Şef Direcţie – 1
 2. Şef Serviciu – 1
 3. Specialist principal – 1
 4. Specialist superior – 1
 5. Specialist – 1

Total – 5

 1. Organizarea activităţii Direcţiei

Direcţia este condusă de către şef numit în şi eliberat din funcţie prin decizia Consiliului raional conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Pentru angajaţi se stabileşte o săptămână de muncă de cinci zile lucrătoare cu următorul program de lucru:

Începutul zilei de lucru – 08:00

Întrerupere la prânz – 12:00-13:00

Sfârșitul zilei de lucru -17:00.

Locul de muncă al funcţionarilor Direcţiei economie se consideră sediul Consiliului raional. Părăsirea locului de muncă de către funcţionari se admite numai cu învoirea conducătorului.

Activitatea Direcţiei ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare.

VII. Şeful Direcţiei

Organizează activitatea Direcţiei şi poartă răspundere personală pentru realizarea sarcinilor şi funcţiilor asumate, pentru deciziile adoptate, pentru autentificarea informaţiei utilizate, precum şi pentru folosirea raţională a mijloacelor financiare şi valorilor materiale pentru întreţinerea Direcţiei.

Asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârilor şi dispoziţiilor Guvernului, deciziilor Consiliului raional, dispoziţiilor preşedintelui raionului, precum și realizarea sarcinilor şi funcţiilor prevăzute în prezentul regulament.

Prezintă în modul stabilit spre examinare Consiliului raional proiecte de decizii, pronosticuri şi programe de dezvoltare social-economică a teritoriului, note informative.

Distribuie funcţiile de serviciu ale colaboratorilor Direcţiei.

Dirijează şi planifică activitatea Direcţiei.

Efectuează evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici din Direcţie.

Prezintă propuneri pentru premierea şi aplicarea măsurilor de disciplinare a specialiştilor Direcţiei.

Exercită şi alte însărcinări date de Consiliul raional şi preşedintele raionului.

VIII. Dispoziţii finale

Finanţarea Direcţiei se efectuează din sursele bugetului raional.

Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi eliberării din funcţie a personalului Direcţiei, drepturile şi obligaţiunile lui sunt stabilite de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament.

Obligaţiunile de serviciu şi fişele de post ale funcţionarilor publici din Direcţie se elaborează în conformitate cu regulamentul dat.

Oricare alte situaţii neprevăzute de regulament se soluţionează de către funcţionarii direcţiei numai cu încuviinţarea şefului Direcţiei sau persoana care îl înlocuieşte şi în conformitate cu legislaţia.

Încălcarea prezentului regulament atrage după sine aplicarea măsurilor corespunzătoare de sancţionare.

Prezentul Regulament poate fi modificat, completat, suspendat sau abrogat numai prin decizia Consiliului raional.