Rapoarte

Raport despre activitatea DGE Ștefan Vodă în anul de studii 2016-2017 „Acces, relevanță, calitate în educație – Competențe pentru prezent și viitor”.

 Educația este un mare beneficiu

 pentru om, dacă e de bună calitate.

În caz contrar, ea este inutilă

Joseph Rudyard Kipling

Procesul educațional din instituțiile de învățământ din subordine s-a realizat prin activități sistematice, care în ansamblul lor, au condus la asigurarea implementării eficiente a politicilor și documentelor oficiale ce reglementează domeniul respectiv.

Direcția Generală Educație sa bazat pe un parteneriat viabil și eficient, orientat spre dezvoltarea resurselor tangibile și perfecționarea serviciilor prestate.

Multe și diferite sunt opiniile privind situația la zi din sistemul educațional, la modul și măsura în care acesta reușește să facă față provocărilor timpului.

Genericul Conferinței „Acces, relevanță, calitate în educație –  Competențe pentru prezent și viitor” are menirea să ne indice direcția corectă, care ne va apropia de ceea ce ne dorim cu toții să construim – o țară de nota „10”.

Aș vrea să menționez că conferința de astăzi a fost anticipată de mai multe activități:

ateliere de dezbateri și conferințele din teritoriu, întruniri metodice raionale, 10 ateliere de dezbateri raionale în cadrul cărora au fost discutate problemele cele mai stringente.

O parte din ele, sper, că le veți aduce și la cunoștința dumneavoastră ședinței în plen.

În total la dezbateri au participat peste1500 cadre didactice, elevi, părinți, reprezentanții comunității.

Activitatea DGE pentru anul școlar 2016-2017 sa desfășurat în conformitate cu prevederile Codului Educației nr.152 din 17.07.2014, actelor normative elaborate de Ministerul Educației, Guvernul Republicii Moldova, deciziile consiliului raional, dispozițiile președintelui raionului și au avut drept obiective

 • Asigurarea condițiilor optime pentru implementarea politicilor educaționale;
 • Utilizarea eficientă a surselor financiare alocate în bază de cost standard per elev;
 • Implementarea în continuare a politicilor educaționale în domeniul educației incluzive;
 • Dezvoltarea procesului participativ în activitatea decizională și asigurarea transparenței;
 • Promovarea relațiilor de parteneriat în determinarea și soluționarea problemelor instituțiilor de învățământ;
 • Promovarea politicilor curriculare la nivel local prin monitorizarea și implementarea curriculumului școlar în conformitate cu standardele de calitate din perspectiva școlii prietenoase copilului;
 • Promovarea potențialului creativ al elevilor prin activități nonformale și participare democratică în toate domeniile vieții școlare;
 • Aplicarea Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului.

În scopul realizării obiectivelor trasate DGE în anul 2016-2017 a întreprins un șir de acțiuni:

 • S-au desfășurat 7 ședințe ale Consiliului de Administrație, la care au fost puse în discuție probleme ce țin de desfășurarea procesului educațional, din ele 5 au fost lărgite, cu participarea managerilor școlari.
 • Lunar s-au desfășurat ședințe de lucru cu managerii școlari. Este foarte important că în aceste ședințe participă și se implică conducerea raionului, contribuind la rezolvarea diverselor probleme din domeniu.
 • La ședințele Consiliului raional s-au discutat 6 probleme ce țin de sectorul învățământului;
 • Au fost aprobate și constituie 53 Consilii de Etică în II și DGE;
 • Elaborat planul de activitate a Consiliului de Etică;
 • S-a creat și funcționează pagina WEB a DGE;
 • Întru realizarea art. 50(5) și 153 din Codul Educației pe parcursul anului s-au desfășurat 16 concursuri  la funcția de director.

În total au participat 20 cadre didactice. Aceste cifre ne vorbesc despre aceia că funcția de conducător devine din ce în ce mai puțin atractivă și despre ce concurs vorbim dacă este un singur candidat, lipsește o concurență sănătoasă.

Din evaluările, monitorizările realizate cu puncte forte în activitatea instituțiilor, menționăm că,  managerii și  pedagogii în activitatea sa se conduc de actele legislative din domeniu, sunt  elaborate Programe de dezvoltare instituționalizată, și planuri anuale din activitate, sunt receptivi la sugestiile propuse pentru îmbunătățirea lucrurilor, realizează parteneriate cu actanții din localitate, participă activ la activitățile desfășurate la toate nivelurile.

Pentru elaborarea rapoartelor anuale de activitate au fost consultanți 59 manageri și respectiv au fost evaluate, generalizate și publicate pe pagina WEB a ISN și DGE.

Stimați colegi!

Cunoaștem cu toții că managementul resurselor umane este un garant al calității.

La acest capitol menționăm că procesul educațional este asigurat de 1005 cadre didactice, incluziv în IET  304. Dintre care 893 sunt de bază și 112 cumularzi, 194 sunt de vârstă pensionară, 60 vor atinge vârsta de pensie peste 2 ani.

Din ei deținători de grade didactice:

Nr. Total Grad superior Grad întâi Grad doi
1. Cadre didactice 9 72 520
2. Cadre manageriale      

 

Aș dori să accentuez că, ritmul de reînnoire a contingentului de cadre didactice este mult mai redus decât ne-am dori.

Anul precedent doar 6 tineri specialiști s-au încadrat în câmpul muncii din necesarul de36 . Din ei doar 2 din cei 18 repartizați de Ministerul Educației.

Tinerii specialiști au beneficiat de indemnizațiile unice, compensarea cheltuielilor pentru energia electrică, termică, chirie.

La acest capitol aș vrea să menționez că  la solicitarea DGE Consiliul raional a alocat 30 mii lei pentru 6 specialiști, angajați fără îndreptare.

Pe parcursul  anului s-au creat probleme în predarea unor discipline școlare.(Informatica, limba engleză, educația muzicală), motivul  fiind migrația cadrelor didactice, neprezentarea tinerilor specialiști, și problema școlilor mici (numărul mic de ore la unele discipline).

Pentru noul an școlar rămâne nesoluționată problema asigurării cu cadre didactice.

Stimați colegi!

Rețeaua instituțiilor de învățământ a fost prezentată prin cele 60 instituții:

 • 30 IET cu un contingent de 3127 copii;
 • 1 școală primară;
 • 22 gimnazii;
 • 4 licee teoretice;
 • școala auxiliară;
 • CRCCA;
 • școala sportivă.

În ultimii 3 ani populația  școlară a scăzut cu 1074 elevi. În anul 2016-2017 din  diferite motive, dar majoritatea  și-au schimbat locul de trai) au plecat 238 dar au venit  134 elevi.(comparativ cu anul 2015-2016 când au plecat 207 și au venit 134). Anul acesta completarea claselor a fost 20,08 elevi față de 20,03 în anul precedent. Din ei:

În mediul urban completarea claselor este de: – 23,9 (23, 28)

În mediul rural 19,49 (18, 20)

Numărul de elevi la cadru didactic este de 10,9.

Dar avem instituții unde este de 4-7 elevi la 1 cadru didactic.

Din cauza micșorării numărului elevilor  utilizarea spațiilor instituțiilor  la fel se micșorează. Din acest motiv este foarte dificil de a asigura funcționalitatea (cheltuielile sunt foarte mari și sursele financiare sunt utilizate inutil).

La 01.09.2017 vom avea școlarizați, conform prognozei circa  6432. (cu  34  mai puțin decât în anul precedent).

Pe perioada de referință nu a fost optimizată nici o instituție. Se preconizează la ședința Consiliului raional din septembrie de a reorganiza IP LT ,,Ștefan Ciobanu” s. Talmaza în IP gim. (Ultimii 4 ani nu a avut admitere în clasa X).

Ținând cont de prevederile metodologiei de admitere în învățământul liceal din cele 4 licee teoretice admitere în 2016 a fost doar în IP LT ,,Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă – 3 clase.

Pentru anul acesta, admitere  în clasa X au avut 2 instituții. (IP LT „Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă și IP LT „B.P.Hașdeu” s. Olănești).

Se simte o descreștere a numărului elevilor și în cele 5 instituții cu un număr  mai mic de  9 elevi.

Nu putem trece cu vederea nici situația creată în gim. din s. Viișoara, când artificial a fost majorat numărul elevilor ,,pentru a exista” cu 20.

În aceste instituții au fost deschise 7 clase cu instruire simultană.

Problemele care persistă la acest capitol sunt:

 • Predarea disciplinelor școlare de nespecialiști;
 • Asigurarea finanțării școlilor mici;
 • Strategia de optimizare a rețelei școlare se implementează anevoios, deoarece conducătorii instituțiilor nu doresc să fie reorganizate instituțiile.

Agravată rămâne a fi situația financiară în cele 5 instituții „mici” și gim. rus „Dm.Cantemir” or. Ștefan Vodă, cărora și anul acesta din componența raională, numai pentru acoperirea cheltuielilor de personal s-au alocat, nejustificat 1300 mii lei. Din cauza numărului mic  de elevi din cele 27 instituții, 18 au avut deficit de buget.

Dar și în restul instituțiilor, sursele financiare, alocate în bază  de cost standard per elev ajung doar, pentru achitarea cheltuielilor de personal și serviciilor. Toate lucrările care s-au efectuat sunt datorate în mare măsură  soldului care sa creat la nivel raional.

 

Onorată asistență!

Educația timpurie reprezintă o componentă importantă în asigurarea principiului continuității.

Actualmente din numărul total de 5044 copii de vârstă preșcolare instituționalizați sunt 3127. Cuprinderea obligatorie a copiilor de 5-6-7  ani este asigurată la 92 %.

În 12 instituții este de 100% . Pe când în 5 instituții este de la 70 la 90%. Procesul educațional este asigurat de 304 cadre didactice, dar, cu regret, 28% din ele sunt nespecialiști, 44% din ei dețin grade didactice unu și doi. Pe parcursul anului cadrele didactice s-au implicat în diverse activități de formare.

În baza grădiniței de copii din s. Palanca Centrul Educațional „Pas cu pas” a format 29 educatori din 6 localități. În cadrul Proiectului „Extinderea modelului de succese privind incluziunea educațională a preșcolarilor din Republica Moldova” 16 cadre didactice (din 4 gr.) au beneficiat de formări a câte 12 zile. La fel cadrele didactice au fost formați la IȘE, UPS Tiraspol.

Pe parcursul anului s-au desfășurat și seminare în teritoriu. O practică pozitivă este și mentoratul. În acest proces s-au încadrat 16 cadre didactice și manageriale. Asistență au primit 60 cadre didactice din 8 IET.  La fel și managerii din 3 instituții au beneficiat de sprijin în  cadrul mentoratului din partea dnei Galina Toderică.

În luna martie 2017 în toate IET sa desfășurat Lunarul ET, în cadrul căruia s-au desfășurat, inclusiv zile a ușilor deschise; campania „O casă fără pericole pentru copilul tău”; mese rotunde, ateliere de lucru, activități integrate, expoziții. La aceste acțiuni au participat circa 300 cadre didactice peste 1450 familii, 2800 copii.

O altă problemă ce a stat la ordinea de zi a fost  și alimentația copiilor din IET. Problema în cauză a fost discutată la ședința Consiliului de Administrație,  ședințe de lucru cu managerii preșcolari. În mediu copii au fost alimentați (norma financiară) din 15,38lei (94 %), pentru prima jumătate. În 14 IET se respectă atât  norma financiară cât și cea naturală. Dar mai întâlnim instituții unde copii se alimentează mai mult cu paste făinoase, crupe, ulei: nr.1, 2 s. Cioburciu, s. Crocmaz, s. Marianca de Jos, s. Olănești 1, s. Slobozia, s. Volintiri.

Un rol important revine IET  și în pregătirea copiilor de 6-7 ani către debutul școlar. În total au frecventat grădinița 584 copii de 6-7 ani.

În rezultatul monitorizării s-au evidențiat următoarele probleme:

 • Subaprecierea potențialului real al copiilor de către cadrele didactice din teama că copii nu vor face față cerințelor la prima etapă de școlarizare;
 • Lipsa abilităților de aplicare a Instrumentului de monitorizare a unor cadre didactice;
 • Lipsa unității de metodist în 20 instituții;
 • Din cauza frecvenței reduse în perioada sărbătorilor a fost sistată activitatea unor IET;

Propuneri:

 • De organizat ședințe, seminare cu cadre didactice din grupele pregătitoare;
 • Extinderea relațiilor de parteneriat grădiniță – școală;
 • Formarea și dezvoltarea la cadre didactice a abilităților de evaluare, autoevaluare în bază de SÎDC, SNP, cu accent pe domeniile problematice;
 • Alocarea surselor financiare pentru dotarea IET.

Unul din obiectivele prioritare a Direcției Generale Educație și manageriale școlari a fost școlarizarea,  prevenirea abandonului școlar  și a absenteismului. Grație colaboratorilor tuturor factorilor de decizie  numărul minorilor  neșcolarizați  a ajuns  la 3  din 14 la început de an. Pe parcursul anului au mai abandonat școala 10. În scopul asigurării școlarizării elevilor din familiile defavorizate anual se alocă surse financiare din bugetul de stat.   În anul precedent au beneficiat 725 elevi a câte 350 lei. Anul acesta vor beneficia de ajutor 719 elevi  a câte 350 lei.

Fiind unul din cei mai importanți factori cu impact direct asupra sănătății elevilor, alimentația influențează  atât nivelul de dezvoltare fizică cât  și psihică. Alimentația a fost organizată în toate instituțiile de învățământ. În total s-au alimentat 2779 din contul bugetului (7,80 lei) și 440 cl. V-XII), din contul părinților. Problema în cauză a fost pusă în discuție, și nu o singură dată, la ședințele de lucru cu managerii, ședințe ale Consiliului de Administrație. La acest capitol, mai persistă probleme ce țin de calitatea produselor, asigurarea cu produse în termenii stabiliți, organizarea alimentației elevilor din cl. V-XII.

Este necesar de menționat că în ultimii ani s-au  îmbunătățit condițiile în cantinele școlare. S-au reparat, dotat cu  mobilier igienic, veselă, utilaj, s-au instalat sisteme de ventilare.

Asigurarea didactico-metodică

În anul precedent de studii, asigurarea didactico-metodică a procesului educațional în școlile raionului sa desfășurat în baza Implementării Schemei de încheiere a manualelor, atât la ciclu gimnazial, cât și liceal.

Elevii claselor a III –a și a IX au beneficiat de seturi noi a manualelor de bază.

Trebuie de menționat faptul că, conform Hotărâri de Guvern „Cu privire la asigurarea cu manuale”, 10% din numărul total al elevilor au fost scutiți integral de plată pentru încheiere.

În anul de studii 2017-2018 Schema de Încheiere, a manualelor va fi aplicată doar în clasele de liceu.

Toți elevii claselor a I-a – IX –a, urmează a primi și utiliza manuale școlare gratuit. Deja au fost primite și repartizate în bibliotecile școlare majoritatea titlurilor de manuale noi la clasele a IV –a și a VI-a.

 

Onorată asistență!

Școala trebuie să asigure un profund procent de schimbare  atât la nivelul mentalității cât și la nivelul practicii didactice. De aceea scopul care stă în fața noastră este să contribuim la actualizarea cunoștințelor, deprinderilor, atitudinilor și abordărilor corecte cu ultimele  schimbări în învățământ, să se facă un schimb  permanent de informații și experiență între profesori și alte grupuri țintă care  pot influența educația.

Acest scop este realizat printr-un șir de activități de formare începând cu activitățile de o zi  până la 3 săptămâni. În ultimii doi ani se observă tendințe de a oferi careva stagii care să acopere nevoile solicitantului. Oricum această sarcină revine  instituției de învățământ,  DGE prin intermediul seminarelor, atelierelor de lucru, monitorizărilor. În baza analizei acestei componente putem menționa: în majoritatea școlilor formarea continuă  este firul roșu al activității. Pe parcursul ultimilor 3 ani de formări desfășurate de ProDidactica au beneficiat 171 cadre didactice, 105 cadre didactice s-au perfecționat la IȘE, 83 –IFC, 72 la „Pas cu Pas” și 43 la UPS „Ion Creangă”.

În rezultatul analizei informaționale ne dăm seama că majoritatea instituțiilor nu au o evidență clară a formării  continue a cadrelor didactice:

 • Mai menționăm și atitudinea unor manageri (Dacă nu are grad ce-i trebuie formare);
 • Este mare și diferența la formarea națională: cel mai mare fiind 172 ore în mediu per cadru didactic și  27-50 ore, ori dacă luăm în ansamblu – nivel național, raional, local, avem o discrepanță  de la 302 la 63.

Asemenea situație se atestă și la cadrele manageriale de la 0 la 407 ore(formări naționale).

Necesitatea de formare ale cadrelor didactice ar fi la componentele:

Se dorește să se cunoască cadrul de referință al standardelor profesionale și aplicarea lui în procesul de autoevaluare și evaluare; competențe digitale, autoevaluarea și evaluarea elevilor. Se evidențiază  mai accentuat evaluarea criterială.

Anul acesta 38 profesori de educație civică, au beneficiat de  formării în domeniul educației participativ – incluzive.

Cadrele didactice au beneficiat de formări prin intermediul și altor proiecte la care au participat. (IP gim. com. Răscăieți, IP LT „Maria Bieșu” s. Volintiri, IP LT „Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă,  IP gim. „Mihai Sîrghi” s. Cioburciu, IP gim.„Anatol Sîrghi” s. Talmaza).

Implicarea cadrelor didactice în activitatea  diferitor comisii, grupuri, consilii este și o formă eficientă de formare.

Este necesar aici de menționat necesitatea de a eficientiza activitatea comisiilor metodice.

Ele în mare parte s-au transformat în asistări la lecții și analiză, care parțial este formală.

Nu se observă impactul pozitiv al existenței acestora.

O altă modalitate de formare este Concursul ,,Pedagogul anului”. Anul acesta la etapa raională au participat 18 cadre didactice. (învingătorii concursului au devenit Elena Cașciuc, IP .„Ion Creangă” s. Copceac, Valeria Caușnean, IP gim. com. Răscăieți și Curmei Natalia, grădinița din s. Feștelița).

Pe parcursul a 11 ani la concurs au participat 141 cadre didactice din școli și 25 din IET. Cea mai mare rată de participare este în gim. din s. Viișoara(54%), IP gim. „Ion Creangă” s. Copceac (46%), IP gim. com. Răscăieți (42%), IP școala primară „Grigore Vieru” (41%), gim. din s. Brezoaia (38%).

Este demn de menționat că prestația participanților la concurs este una din ce în ce mai înaltă, deși 49 din concurenți au o experiență de 3 și 8 ani.

O altă modalitate de formare este atestarea, care are o importanță primordială în dezvoltarea profesională.

Anul acesta sa mărit numărul solicitanților pentru gradul superior cu 4. Dintre ei 3 din IP LT „Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă și 1 din IP școala primară „Grigore Vieru” care au obținut cu succes și 10 au luat gradul întâi.

Anual se mărește și numărul cadre manageriale deținători de grade manageriale. Dar avem, 11 instituții în care nici un membru al echipei manageriale nu dețin grade.

Alta este situația în IET  unde doar 44% dețin grade didactice și manageriale.

Problemele la acest capitol sunt:

 • Este necesară atitudine mai responsabilă a consiliilor profesionale cu referire la aprobarea rapoartelor de autoevaluare;
 • Este necesar de realizat o evaluare a tuturor portofoliilor de atestare pentru 5 ani;
 • Este necesară evidența strică a tuturor activităților de formare a cadrelor didactice și cadrelor manageriale.

Monitorizarea implementării curriculumului școlar.

Monitorizarea implementării curriculumului a fost realizată în baza unei fișe de monitorizare elaborată împreună cu  administrațiile instituțiilor educaționale, care a fost raportată la domeniul curriculul/proces educațional din standardele de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului.

În scopul monitorizării au fost vizitate 26 instituții din 27.

Dacă ne referim la Participarea democratică, menționăm că în total au fost efectuate 514 asistări, completate și analizate tot atâtea fișe de monitorizare. La acest domeniu avem un nivel satisfăcător de realizare. El constituie în mediu pentru aceste 26 instituții –91,2% sau un punctaj de 4,56.  Spre deosebire de anul 2016 avem o creștere de 5,8%. Menționăm instituțiile cu cel mai înalt nivel de realizare: IP școala primară ”Grigore Vieru” or. Ștefan Vodă – 98, 7% (4,96), , IP gim. ”Ion Creangă” s. Ermoclia – 96,2% (4,81), gimnaziul ,,Ștefan Culea” s. Tudora (4,78 puncte-93, 7%), IP gim. din s. Căplani (4,75 puncte, 95%). Școlile care au un procent de realizare mai mic de 85% vor desfășura activități de  formare pentru cadre didactice sub diferite forme.

Dacă ne referim la realizarea fiecărui indicator în parte, cel mai înalt nivel îl constituite organizarea spațiului educațional pentru facilitatea comunicării și colaborării între copii (aici s-a atins un punctaj de 4,72 sau 94,4% precedat de promovarea respectului reciproc încurajarea participării elevilor la soluționarea diferitor probleme  unde sa atins  un  punctaj de 4,08 ori 96,2%. Aici avem o creștere de 4 și respectiv 6%.

Pe  aceste problemele un schimb de experiență pot realiza instituțiile: IP școala primară ”Gr. Vieru” or. Ștefan Vodă, IP gim. ”Ion Creangă” s. Ermoclia, IP gim din s. Răscăieții Noi, IP gim.,,Ion Creangă” din s. Copceac , gimnaziul din s. Viișoara,  care au demonstrat un procent  înalt de realizare

Dacă ne referim la participarea elevilor la formulare de obiective mai este nevoie de  desfășurat activități de formare, deoarece avem o medie raională de 4,3 ori 86%, cea mai mică rată de realizare la dimensiunea Participarea democratică.

Ne bucură faptul că  spre deosebire de anul 2016 la implicarea elevilor în  evaluarea propriul progres avem o creștere de 4,8%.

 • Dimensiunea Eficiența educațională este realizată cu un procent de 92% și o creștere de 7,4% spre deosebire de anul 2016. Cei mai buni indici s-au obținut la calitatea proiectării, la crearea condițiilor pentru argumentarea propriului punct de vedere, la crearea condițiilor pentru implicarea tuturor copiilor în activități. Cu un indice asemenea de bun a fost apreciată formarea continuă a cadrelor didactice. Toți acești indicatori au fost realizați la un nivel de 96% ori o creștere de 7-8% în comparație de anul 2016. Cea mai mică rată de realizare se referă la formarea/dezvoltarea la copii a competenței de autoevaluare și evaluare reciprocă. Aici s-au obținut o realizare de 86%. Dar și la acest indicator spre deosebire de 2016 avem o creștere de 10%. Acesta creștere se datorează și faptului că majoritatea instituțiilor au desfășurat stagii de formare, alte diverse activități de formare pe probleme de evaluare(168 cadre didactice au fost formare în teritoriu, stagii desfășurate de

Calitatea formării competențelor curriculare a fost verificată prin lucrări de evaluare teze semestriale, pretestări, evaluări finale.

Evaluarea nivelului de cunoștință este o prioritate a sistemului educațional, deoarece denotă nivelul de formare a competențelor la disciplinele școlare.

Stimularea potențialului creativ al elevilor este realizată prin promovarea lor la olimpiade, concursuri, competiții prin decernarea diplomelor, premiilor de merit.

Întru susținerea elevilor dotați, consiliul raional a alocat 70 mii lei. 21 elevi au beneficiat de bursa consiliului raional.

(13 elevi din clasele VIII – IX și 8 din clasele X-XII).

În anul școlar 2016-2017 s-au desfășurat olimpiade la disciplinele școlare. În total  au participat  466 elevi.  Din ei 11 au ocupat locul I; 27 – locul II; 34 – locul III. Învingătorii au apărat cinstea raionului  la olimpiadele republicane . 4 din ei (Ceban Cristina, Ghidirim Maia, Bulai Maria-Cătălina, la limba și literatura română și Guțu Vlada la limba engleză, au ocupat locuri premiante și mențiuni). Toți 4 elevi sunt din IP LT ,,Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă.

 

Învățământul primar este o verigă semnificativă în formarea copilului. Acest curs finalizează cu testarea națională (evaluare finală). Pentru susținerea evaluării finale s-au înscris 626 elevi, cu  4 mai mult decât în anul precedent ( 594 cu studiere în limba română și 32 cu studiere în limba  rusă).

 

 1. Limba română

 

Nr. Anii Au susținut 10 9 8 7 6 5 4-1 %

calificare

Nota medie
1. 2015-2016 587 63 91 183 130 77 38 5 57,41 7,65
2. 2016-2017 596 50 69 203 145 96 33 54,02 7,27

 

b)Matematica

Nr. Anii Au susținut 10 9 8 7 6 5 4-1 %

calificare

Nota medie
1. 2015-2016 622 106 88 151 123 114 38 2 55,77 7,72
2. 2016-2017 626 68 74 148 129 136 71 100 7,35

 

Managerilor și învățătorilor de la cursul primar se propune:

 • de analizat rezultatele obținute de elevii și să proiecteze sarcini concrete de ameliorare a situației;
 • de desfășurat probe de evaluare pentru elevii din cl. IV cu includerea itemilor simultan pentru a preveni erorile posibile;

 

Pentru susținerea examenelor  de BAC s-au înscris 131 candidați din 4 licee. Din ei 86 din 2017 și  45 din sesiunile anterioare. Din cei 45- 17 nu s-au  prezentat.

Din 86 candidați din sesiunea 2017, 79 elevi s-au 91,9%, au luat BAC- ul.

IP LT ,,Ștefan Vodă” or.Ștefan Vodă – 93, 6 %; cu media 6,69. Sa plasat pe locul 143 din 296 licee.

IP LT ,,B.P.Hașdeu”  din s.Olănești – 86, 96%; media 6,14%. Sa plasat pe locul 215. Examenele de absolvire a gimnaziului s-au  desfășurat conform Metodologiei aprobare de Ministerul Educației.

În total au participat 726  candidați. Au promovat examenele 722 din ei 24 elevi cu CES.

La limba și literatura română    % promovabilității este  de 99, 1 %, nota medie 6,85; la limba română (alolingvi) – 100% promovabilitatea; la matematică – 100% -30,62 procentul calității și 6,70 nota medie.

La istoria românilor și universală –    % calității – 30,62, nota medie – 6,78.

Sa micșorat numărul candidaților  care nu au luat 2-3 examene. Majoritatea nu au susținut examenele la o singură disciplină (matematica). La matematică din 44 candidați au susținut 26. Care ar fi motivul?

 • Calitatea competențelor elevilor rămâne sub nivelul așteptărilor, fapt confirmat și de rezultatele tezelor;
 • Înmatricularea în liceu cu mediile de concurs sub 6,50;
 • Rămâne evidentă și lipsa carelor didactice;
 • Indiferența unor candidați.

În perioada de referință au fost  extinse practicile incluzive orientate spre asigurarea condițiilor adecvate de studii pentru copiii cu necesități speciale.

În acest scop la nivel de raion s-au realizat următoarele activități:

 • Evaluarea complexă și multidisciplinară a dezvoltării copiilor cu CES din instituțiile de învățământ general;
 • Acordarea asistenței psihopedagogice copiilor cu CES și familiilor acestora;
 • Acordarea asistenței metodologice cadrelor didactice, CDS, psihologilor. În acest scop s-au desfășurat: (11 seminare – 189 beneficiari); 9 ateliere de lucru – 64 participanți; 5 mese rotunde – 43 cadre didactice;
 • Dezvoltarea parteneriatelor în asigurarea și respectarea drepturilor copiilor la o educație de calitate.

În total copii/elevi cu CES au fost școlarizați în raion, 339 (30 în IET și 309 în școli). Pe parcursul anului au fost evaluați 25 copii, reevaluați – 13. Total au fost perfectate 320 dosare. În bază de PEI au învățat 309 elevi. La nivel de raion sunt create 18 CREI, iar în 3 instituții sunt create clase adaptate, ceea ce constituie 77%. În IET activează  doar un singur centru creat cu suportul OA „Femeia și copilul – Proiecție și sprijin”.

În aceste CREI activează 24 CDS (23, 5 unități), 1 psiholog, 1 logoped. Rămâne și în continuare problema ce ține de asigurarea SAP-ului și CREI cu kinetoterapeut.

Pentru dotarea CREI s-au alocat 42 mii lei din soldul disponibil al raionului. Componenta raională la EI fiind repartizată doar pentru achitarea cheltuielilor de personal. CREI sunt frecventate de 502 elevi. În anul de studii 2016-2017 nu a fost creat nici un CREI.

Pentru elevii cu CES au fost elaborate 309 PEI. Din ei au absolvit cursul gimnazial în bază de PEI  24 elevi.

Cu suportul Guvernului Japoniei, în parteneriat cu ME și FISM Consiliul raional,  în IP LT ,,B.P.Hașdeu” s.Olănești este spre finisare implementarea proiectului ,,Integrarea copiilor cu dizabilități în învățământul general”. (Reparația instituției pentru ce s-au alocat 100 mii $).

La acest capitol mai persistă un șir de probleme:

 • Conținutul curriculumului modificat nu întotdeauna corespunde nevoilor individuale, ale fiecărui copil;
 • Lipsa psihologilor în instituțiile de învățământ;
 • Indiferența unor părinți față de procesul educațional;
 • Pregătirea insuficientă a CSD și a cadrelor didactice în elaborarea PEI și curriculei modificate.

Consiliul  elevilor este un organ reprezentativ care  constituie o platformă prin care elevii pot să-și facă vocea auzită vis-a vis de  toate aspectele ce țin de activitatea instituțiilor.

Pe parcursul  anului a activat Consiliul raional al elevilor. La fel au activat consiliile elevilor în toate cele 27 instituții.

Activitatea consiliilor elevilor este oglindită pe panourile informative, în ziarele școlare, desfășurarea sondajelor de opinie școlară pe diverse teme, organizarea diverselor activități.

Consiliile elevilor  au  organizat cu elevii activități în cadrul lunarului ,,16 zile de activism nonviolent”.

Membrii  consiliului elevilor monitorizează respectarea drepturilor copiilor;

Probleme ce țin de prevenirea absenteismului.

Membrii consiliului elevilor se implică și în  implementarea proiectelor. (ex. consiliul elevilor din IP LT ,,Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă care au implementat 4 proiecte).

La inițiativa membrilor  consiliului raional al elevilor  sa desfășurat ediția  I a concursului raional ,,Ștefan Vodă are talente”, sub egida Direcției Generale Educație și susținerea Fondului pentru tineri.

În rezultatul chestionării membrilor consiliului raional al elevilor – 70% confirmă că părerile lor sunt auzite și discutate la ședințele Consiliului;  60% din  ei sunt implicați în elaborarea regulamentului, planului de activitate a școlii.

80% afirmă că ,,vocea” elevilor este auzită în instituție.

 

Anual, un reprezentant al elevilor  este selectat  în componența consiliului național al elevilor. Anul acesta raionul va fi prezentat de Vlada Guțu, președintele consiliului raional al elevilor, eleva cl. XII din IP LT ,,Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă.

Membrii consiliilor elevilor, de rând cu colegii lor au participat la desfășurarea diverselor activități extrașcolare de nivel republican,  raional, local.

Elevii din IP LT ,,Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă au ocupat locul II la concursul republican. ,,Limba noastră-i o comoară”, locul II la concursul ,,Duelul intelectual”, locul II ,,Ambasadorii Europei”; locul II – ..Concursul de arte plastice”; locul I la ,,Festivalul concurs de  muzică de la Iași”.

Elevii din 7 instituții au participat și ocupat locuri premiante la Turnamentul drepturilor omului/copilului.

Elevii din gim.,,Grigore Vieru” com.Purcari, au ocupat locul I la concursul republican de desene. ,,Lumea în viziunea copiilor”.

Eleva Onici Livia – Lia din gim.,,Ștefan Culea”s.Tudora, a ocupat locul I la Concursul republican ,,La izvoarele înțelepciunii”.

La activitățile desfășurate la nivel raional au participat circa 4000  elevi. Realizate au fost 10 activități extrașcolare. Evaluarea participării la concursuri denotă interesul sporit al elevilor.

Pe primele locuri s-au plasat elevii din IP LT ,,Maria Bieșu” s.Volintiri, IP LT ,,Ștefan Vodă” or.Ștefan Vodă,  IP gim. com.Răscăieți, IP gim.,,Alexandru cel Bun” s.Slobozia și IP gim.,,Mihai Viteazul” s.Carahasani.

 

Care sunt probleme la acest capitol?

-repartizarea neeficientă a orelor prevăzute pentru cercurile extrașcolare;

-lipsa surselor financiare pentru  menționarea participanților;

-lipsa specialiștilor în domeniu;

-probleme ce țin de transportarea  elevilor la concursuri.

Întru executarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.270, ordinul Ministerului Educației nr.77 din 22.03.2013 și realizarea programului  de activitatea a Direcției Generale Educație, pe parcursul anului a fost monitorizată activitatea instituțiilor privind prevenirea cazurilor de abuz, violență, neglijare, exploatare.

În toate instituțiile se desfășoară  activități de prevenire și identificare timpurie a copiilor expuși riscului de abuz,  neglijare, trafic.

În lunile noiembrie 2016- martie 2017 Direcția Generală Educație a desfășurat cu directorii adjuncți, ateliere de lucru, seminare pe tema dată.

Numai în primul semestru al anului 2017, total au fost înregistrate 145 cazuri de violență fizică. Sursa sesizării în 80 cazuri au fost profesorii. Toate cazurile au fost examinate în instituție.

Probleme la acest capitol:

 • 20 % din instituții nu au creat un mecanism de depunere și examinare a plângerii din partea copiilor;
 • nu se perfectează la timp documentația privitor la identificarea, înregistrarea și intervenția cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic.

În conformitate cu  Planul – cadru au activat 241 cercuri extrașcolare (31 – coregrafie, 11 teatru, 26 – etnografie, 7 – turism etc.), în care au fost cuprinși 3296 elevi.

Un rol important în promovarea valorilor  naționale, democratice revin CRCCA și școlii sportive.

În anul curent discipolii școlii sportive au participat la diferite turnee internaționale și republicane. Școala sportivă a participat la  peste 90 de competiții în afara raionului și a desfășurat peste 30 de competiții în cadrul raionului. În total s-au cheltuit peste 120 mii lei.

La campionatul internațional succese frumoase au arătat discipolii antrenorului Vremere Efim (Talmaza) și DorobețVeaceslav (Crocmaz) – lupte libere, Culacli Vladimir(Ștefan Vodă) – lupte greco –romane.

Partipând la Campionatul European între elevi luptătorii noștri au obținut medalii de aur și bronz.

 • Holosvschi Alexei și Guțu Alexandru – premianți la Jocurile balcanice(Turcia) – lupte greco-romane.

La Festivalul luptelor, care s-a desfășurat în luna septembrie, au participat 27 echipe, peste 300 de copii.

Un mare aport în promovarea probelor de lupte în raion au avut antrenorii Vremerei Efim, DorobețVeaceslav, Culacli Vladimir, GîștemulteVeaceslav.

Un aport deosebit în dezvoltarea probelor Volei, Handbal și Tenis de masă îl au antrenorii Iuraș Victor,  Ciobanu Mihai, Ciumac Vasile, Voloh Ion și Negru Oleg.

Una din cele mai mari competiții, care are loc în raion, sunt Jocurile Juniorilor, la probele sportive Volei, Baschet, Tenis de masă, Minifotbal, Sah, Dame. La ele au participat aproximativ 1500 de elevi din toate instituțiile de învățământ din raion.

Procesul educațional  complementar al  Centrului Raional de Creație a Copiilor și Adolescenților Ștefan Vodă a fost asigurat de 31 cadre didactice:

Numărul copiilor, cu vârsta de 6-19 ani, înscriși în cele 31 în cercuri pe interese a fost de 626;

Domeniile de activitate: artistic și estetic / 21 cercuri; ecologic biologic / 2 cercuri; tehnic/ 1 ;

Turism și etnografie regională/ 7 cercuri;

15 cercuri  cu 305 copii au activat în or.Ștefan Vodă.

16 cercuri cu 321 copii au activat  în 9 filiale.

Membrii cercurilor au participat la mai multe concursuri: 3- la nivel republican, 15 – la nivel raional și 11 – la nivel instituțional.

Au obținut  Diplome, respectiv: ;  locul I/1; Locul II/2; republicane: locul I-1.

Copii au participat și la 10 expoziții.

Probleme cea mai importantă la acest capitol este lipsa condițiilor de activitate.

O parte componentă a procesului educațional revine odihnei de vară a copiilor. În sezonul estival a activat tabăra ,,Dumbrava” în care  s-au odihnit 560 copii.

Din ei  270s-au odihnit din contul Consiliului raional integral și 68 cu achitarea parțială (30%).

22 elevi și 3 profesori au avut posibilitate să se odihnească în județul Dâmbovița România. La fel au avut posibilitate să se odihnească copii și în Centru ,,Emanuil”.

Pe lângă gim.,,Grigore Vieru” com. Purcari, pe parcursul verii a activat Centrul ,,Viață și Lumină” condus  zilnic de dna A. Slobozian. Cu diverse forme de activitate au fost cuprinși peste 100 copii.

În lunile septembrie – decembrie vor începe lucrările de reconstrucție a taberei (construcția grupurilor sanitare în pavilioane).

Din lipsa surselor financiare nu a activat nici o tabără cu sejur de zi.

Cu greu sa completat tabăra cu personal didactic și auxiliar din cauza salariilor mici. La sfârșitul sezonului, în schimbul V din cauza unui virus neidentificat 27 copii  s-au intoxicat și au fost nevoiți  să fie internați în spital, în secția de boli contagioase.

Condițiile de funcționare a instituțiilor de învățământ au un rol important în organizarea și desfășurarea procesului educațional, asigurându-i în mod decisiv, succesul. La nivel de raion au fost întreprinse acțiuni concrete privind îmbunătățirea condițiilor de activitate.

În majoritatea instituțiilor s-au finalizat reparațiile curente și capitale (cu unele excepții) dar continuarea reparațiilor  nu va afecta desfășurarea procesului educațional.

În baza dispoziției președintelui raionului nr.100 din 07.07.2017 membrii comisiei raionale au  monitorizat pregătirea instituțiilor de învățământ general.

Către noul an școlar.

În total s-au alocat numai în școli  circa 12mln. lei pentru efectuarea reparațiilor capitale:

a)Consiliul raional 6326,750mln lei.

b)Primăria 104,0mln lei.

c)Părinții 164700mln lei.

d)Proiecte, granturi, sponsorizări 3 mln lei

Din contul instituțiilor s-au utilizat 2135 mii lei.

Cel mai mare volum de lucrări s-au efectuat în IP LT ,,Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă, peste 3 mln. lei,cu suportul Consiliului Raional Ștefan Vodă,  Consiliul Local Dâmbovița, IP LT B.P.Hașdeu” s. Olănești, 2 mln lei, suportul Guvernului Japoniei, Consiliul Raional Ștefan Vodă.

IP școala primară ,,Grigore Vieru” or.Ștefan Vodă, , IP gim.,,Anatol Sîrghi” s.Talmaza, IP gim.  din com.Răscăieți, IP gim.,,Ion Creangă” s.Ermoclia, IP LT ,,Maria Bieșu” s.Volintiri, IPgim.,,Vasile Moga” s.Feștelița, IP gim.,,Mihai Eminescu” s.Antonești.

În total s-au schimbat 323 ferestre; 121 uși; s-au reparat capital 3  blocuri alimentare, 8 depozite; 5 sisteme electrice; s-au reparat acoperișuri;

În 2 instituții s-au instalat sisteme video.

Dar anul acesta,  comparativ cu anii precedenți sa  acordat o atenție deosebită și dotării instituțiilor cu  materiale didactice, mobilier, tehnică de calcul, inventar. În total în acest scop s-au utilizat 2 mln lei.

(S-au procurat 7 table interactive, 21 calculatoare, 11 laptopuri, 8 imprimante, proiectoare, sisteme de sonorizare, frigidere, plite electrice, mobilier școlar, igienic, veselă.

Sa procurat inventar sportiv, literatură artistică.

Cu  suportul sponsorilor s-au deschis 3 centre vocaționale; sa reparat sistemul electric în cantina IP gim. ,,Ecaterina Malcoci” s. Crocmaz. Cu suportul SRL ,,Focarul Agro” și primăria s. Ștefănești va fi pavată curtea gimnaziului.

La fel sunt spre  finisare lucrările de reparație și în IET.

În  grădinițe s-au efectuat reparații capitale la blocurile alimentare, spălătorii, s-au instalat baterii solare, grădinița din s. Crocmaz: reparația acoperișului, grădinița din s. Popeasca;

S-au reparat și construit pavilioane. S-au schimbat parțial ferestrele. În total s-au cheltuit peste 2 mln lei instituții. S-au procurat: ferestre, seturi de lengerie, veselă, mobilier, plite electrice, inventar moale, jucării, TIC, în sumă de peste 1,5 mln lei. Mai rămâne ca problemă finisarea lucrărilor la grădinița din com. Purcari.

Aș vrea  de la această tribună să mulțumesc  tuturor managerilor, cadrelor didactice, personalului auxiliar; partenerilor; consiliului raional, primarilor, părinților, sponsorilor, pentru aportul adus la pregătirea  instituțiilor către noul an școlar, pentru colaborarea întru îmbunătățirea procesului educațional.

Totalurile pregătirii instituțiilor de învățământ, tradițional le vom face la Ziua profesională a lucrătorilor din învățământ.

Complexitatea activităților sistemului de învățământ din raion nu ne permite, în timpul rezervat să abordăm multilateral și în profunzime toate problemele și preocupările noastre.

De aceea, în dezbaterile ce vor urma, Vă solicităm participare activă, determinarea problemelor, rezervelor, cauzelor, pentru dezvoltarea în continuare a  învățământului din raion.

O școală autentică este creată pentru elev prin profesori. Cadrele didactice sunt persoanele care dau viață învățării, care transformă instituția într-un loc unde elevii își pot descoperi talentele și dezvolta potențialul. Dumneavoastră în calitate de profesori îi puteți încuraja pe elevi să-și urmeze visul, să devină adulți talentați, competenți.

Toți copii au dreptul la educație, și prin urmare, trebuie să aibă acces la carte în egală măsură. Fiecare dintre noi, la nivelul său, trebuie să asigure condițiile necesare pentru desfășurarea eficientă a procesului educațional, punând accentul pe dezvoltarea capitalului uman ca resursă pentru atingerea unei stabilități în societate și a unui viitor mai bun.

Folosindu-mă de ocazia că în sala sunt prezenți și părinți fac un apel și către Dlor ca să participe activ la educarea și formarea copiilor de-a lungul întregului an școlar, cooperând cu administrația instituțiilor, asigurându-le astfel elevilor o mai bună încadrare în școală.

Utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale și a resurselor financiare alocate pentru întreținerea și dezvoltarea învățământului din raion.

Reieșind din cele expuse pentru noul an școlar Direcția Generală Educație își propune obiectivele:

 • Asigurarea condițiilor optime pentru implementarea politicilor educaționale de stat;
 • Dotarea IÎ cu mijloace educaționale: TIC, mobilier, utilaj;
 • Elaborarea programelor educaționale pentru prevenirea și diminuarea absenteismului;
 • Asigurarea instituțiilor cu cadre bine pregătite;
 • Amenajarea și dotarea unui cabinet pentru desfășurarea activităților ce țin de ghidarea în carieră.
 • Promovarea învățământului centrat per elev, orientarea spre succes, implementarea strategiilor didactice, interactive și incluzive.

În contextul aniversării unui secol de la  plăsmuirea poemului ,,Limba noastră” de Alexei Mateevici, prima ora la 01.09.2017 va avea genericul ,,Limba noastră-i o comoară”.

Diriginții, cadrele didactice sunt încurajați să organizeze activități care vor fi orientate spre motivarea elevilor pentru responsabilitatea civică prin promovarea culturii comunicării, sporirii interesului pentru cunoașterea limbii române și a personalităților care au promovat valorilor naționale, în contextul valorilor europene.

Cu prilejul începutului noului an școlar, Vă urez sănătate, bună dispoziție și revederi agreabile. Să Vă mențineți activismul, elanul tineresc și spiritul creativ pe tot parcursul anului de învățământ, pe care Vi-l doresc, cât mai rodnic și cu cât mai multe împliniri.

Deoarece suntem în ajunul a 3 sărbători, Ziua Independenței, sărbătoarea Limba noastră, Direcția generală Educație Vă îndeamnă la mobilizarea competențelor și spiritului creativ pentru a asigura condițiile de  progres real în sistem, astfel încât acesta să devină cu adevărat, o platformă eficientă de promovare a Accesului, relevanței și calității în învățământ.