Proiecte de decizii

Proiecte de decizii pentru ședința Consiliului raional Ștefan Vodă din 9 decembrie 2015

DECIZIE nr. 7/5

din  9 decembrie 2015 

Cu privire la aderarea Consiliului raional Ștefan Vodă

la Asociația Uniunea Consiliilor raionale

din Republica Moldova (UCRM) 

În scopul promovării și protejării intereselor Consiliului raional Ștefan Vodă pe plan național și internațional, precum și pentru inițierea unor proiecte care să conducă la dezvoltarea comunităților locale.

În temeiul demersului Asociației Uniunii Consiliilor raionale din Republica Moldova (UCRM)                nr. 37 din 15.10.2015 privind aderarea Consiliului raional Ștefan Vodă.

În baza art. 43, alin. (1), lit. t) și art. 46 din Legea privind  administrația publică locală nr 436-XVI                 din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Ștefan Vodă

DECIDE:

 1. Se ia act de Nota de fundamentare privind aderarea Consiliului raional Ștefan Vodă la Asociația Uniunea Consiliilor raionale din Republica Moldova (UCRM), conform anexei.
 2. Se acceptă aderarea Consiliului raional Ștefan Vodă la Asociația Uniunea Consiliilor raionale din Republica Moldova (UCRM).
 3. Se împuternicește Nicolae Molozea, președintele raionului să reprezinte Consiliul raional Ștefan Vodă în structurile Asociației Uniunea Consiliilor raionale din Republica Moldova (UCRM).
 4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui Nicolae Molozea, președintele raionului.
 5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință:

Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat;

Asociația Uniunea Consiliilor raionale din Republica Moldova (UCRM);

Prin publicare pe pagina Web și Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă.

 Preşedintele  şedinţei                                                                        

        Secretarul  Consiliului raional                                                           Ion Ţurcan

 

Anexă

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

 1. ____ din _____decembrie 2015

Notă de fundamentare

de aderare a Consiliului raional Ștefan Vodă la

Asociației Uniunea Consiliilor raionale din Republica Moldova (UCRM). 

Preambul:

Moldova anului 2015, în calitate de asociat al Uniunii Europene, va putea participa la activitățile și proiectele unui spaţiu economic și politic în care noţiunile de autonomie regională şi locală sunt de primă importanţă. În acest sens, este importantă definirea unei strategii pentru descentralizarea şi lărgirea autonomiei raionale şi locale.

Cuprins:

În temeiul demersului nr. 37 din 15/10/2015, primit din partea Asociației Uniunea Consiliilor raionale din Republica Moldova (UCRM) privind invitarea Consiliului raional Ștefan Vodă de a adera la această organizație,

Având în vedere propunerile Asociației Uniunea Consiliilor raionale din Republica Moldova (UCRM) incluse în demersul menționat anterior privind participarea în cadrul proiectelor implementate de către organizația în cauză,

Ținând cont de dificultăţile cu care se confruntă administraţia publică locală, cu implicaţii directe asupra capacităţii consiliilor raionale, consiliilor locale şi primarilor de a soluţiona eficient problemele comunităţilor,

Uniunea Consiliilor raionale din Republica Moldova consideră acest moment oportun pentru abordarea acestor probleme dintr-o nouă perspectivă, în care interesul cetăţeanului să fie obiectivul unic al activităţii întregii administraţii publice și invită Consiliul raional Ștefan Vodă să se alăture organizației în acest demers.

Principalele obiective ale UCRM sunt:

 • Reunirea, pe baza liberului consimţământ, a tuturor consiliilor raionale din Republica Moldova;
 • Adaptarea la legislaţia şi exigenţele comunitare (acquis-ul comunitar) ale Uniunii Europene privind administraţia publică locală;
 • Accesarea finanţărilor nerambursabile sau a creditelor externe destinate autorităţilor publice locale din afara spaţiului comunitar;
 • Atragerea de investitori şi parteneri externi din sectorul privat, pentru realizarea de proiecte de dezvoltare regională şi locală din fiecare raion, în toate domeniile de activitate;
 • Promovarea şi aplicarea principiilor de dezvoltare regională;
 • Sprijinirea dezvoltării durabile locale şi regionale – politic (intern şi internaţional), economic, social, cultural, de mediu, etc.;
 • Coordonarea interregională şi reprezentarea intereselor la nivel naţional şi internaţional pe baza principiului subsidiarităţii;
 • Reprezentarea structurii asociative în ansamblul ei şi a fiecărui membru plin sau asociat şi a partenerilor, în parte, la nivel naţional cu autorităţile şi/ sau instituţiile de stat (în funcţie de situaţie şi la solicitarea acestuia);
 • Promovarea UCRM, a scopului, intereselor şi a proiectelor pe care aceasta sau membrii acesteia le derulează;
 • Realizarea unor programe şi acţiuni de descentralizare.
 • Stabilirea de relaţii de colaborare şi parteneriat directe cu regiuni din ţările europene şi alte ţări, pentru realizarea de programe şi proiecte în comun;

Pentru implementarea unui model de lucru eficient, performant și rapid, Strategia UCRM prevede organizarea și funcționarea a două birouri principale, ce pot fi, ulterior, completate prin înființarea altor birouri specializate: birou național de coordonare a UCRM și Biroul European de Reprezentare al UCRM .

Birou național de coordonare a UCRM va îndeplini următoarele funcții:

 • Sediul principal al UCRM, al Adunării Generale a UCRM şi permanent de lucru al Consiliului Director/ Executiv;
 • Reprezentarea structurii asociative în ansamblul ei și a fiecărui membru plin sau asociat și a partenerilor, în parte, la nivel național cu autoritățile și/ sau instituțiile de stat (în funcție de situație și la solicitarea acestuia);
 • Promovarea UCRM, a scopului, intereselor și a proiectelor pe care aceasta sau membrii acesteia le derulează;
 • Legătura între Biroul European de Reprezentare al UCRM și UCRM/ membrii (plini, asociații și partenerii);
 • Biroul European de reprezentare al UCRM va avea sediul la Bruxelles și va îndeplini următoarele funcții:
 • Sediul secundar (internațional) al UCRM;
 • Reprezentarea UCRM, a membrilor și/ sau partenerilor săi în relația cu entități (autorități, instituții, organizații nonprofit, firme etc.) din afara Republicii Moldova și care își desfășoară activitatea sau o parte a activității la Bruxelles;
 • Promovarea UCRM, a scopului, intereselor, priorităților, oportunităților și a necesităților de dezvoltare, parteneriat pe plan extern;
 • Reprezentarea și promovarea fiecărui membru (în funcție de situație și la solicitarea acestuia, respectiv aprobarea de către Consiliul Director sau Executivul UCRM), în relația cu terți.
 • Realizarea de proiecte de atragere a investițiilor străine și/ sau finanțărilor externe nerambursabile și/sau credite;
 • Organizează reuniuni, prezentări tematice, târguri, conferințe cu scopul de a promova oportunitățile, de a face vizibile intențiile și necesitățile membrilor sau anumitor categorii de pe teritoriul administrat de membrii UCRM.

Mecanism:

Biroul European de Reprezentare (prin angajații săi şi reprezentanţii delegaţi din partea Consiliilor raionale) participă la diferite și numeroase întâlniri/ conferințe/ seminare cu scopul atragerii de potențiali investitori, realizării de proiecte cu finanțare nerambursabilă sau parteneriate strategice/ tematice. Acesta transmite informațiile sau solicitările de informații (de la caz la caz) către Biroul de la Chișinău.

Biroul de la Chișinău preia informațiile, le prelucrează și la transmite tuturor membrilor și/ sau direct acelor entități (de ordin public sau privat) interesate sau potrivite pentru a participa în cadrul activității/ proiectului respectiv.

Cele două birouri colaborează pentru identificarea cât mai exactă, utilă și eficientă a oportunităților, nevoilor și intereselor de dezvoltare ale membrilor și sau partenerilor, precum și a altor entități (publice/ private) care solicită sprijinul UCRM în acest sens.

De asemenea, împreună pregătesc, organizează și desfășoară diverse evenimente (reuniuni, mese rotunde, forumuri, târguri, expoziții), delegații tematice (ale reprezentanților autorităților publice locale, instituții, ONG, firme) și misiuni economice atât din Republica Moldova la Bruxelles cât și de la Bruxelles în Republica Moldova.

Având în vedere cele expuse anterior, rezumate astfel:

? rolul administraţiei publice locale este major în îndeplinirea obiectivelor Moldovei pentru aderarea la Uniunea Europeană;

? capacitatea financiară actuală a administraţiei publice locale (fonduri guvernamentale, credite instituții interne și internaționale) nu este suficientă pentru a asigura progresul economic, social şi cultural al comunităţilor locale,

Rezultă necesitatea cooptării și reunirii tuturor Consiliilor raionale din Republica Moldova, pentru stabilirea unei strategii comune, coerente de dezvoltare și reprezentare a comunităților locale, la nivelul fiecărui consiliu raional, ca o condiţie obligatorie de a accede în circuitul european de cooperare regională. 

DECIZIE nr. 7/6

din 9 decembrie 2015

 Cu privire la instituirea comisiei de concurs

pentru funcţiile publice vacante de conducere

din cadrul Consiliului raional Ştefan Vodă

În conformitate cu prevederile art.57 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201                         din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008               cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

În baza art. 43 alin.(2) și art. 46 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Ştefan Vodă

DECIDE:

 1. Se instituie comisia de concurs pentru funcţiile publice vacante de conducere din cadrul Consiliului raional Ştefan Vodă din 7 membri şi 2 membri supleanţi, pe termen de 4 (patru) ani.
 2. Se aprobă componenţa nominală a comisiei de concurs pentru funcţiile publice vacante de conducere din cadrul Consiliului raional Ştefan Vodă, în continuare Comisie, conform anexei.
 3. Se stabilește, că la demisia din funcția deținută a membrilor Comisiei, atribuțiile vor fi preluate de persoanele nou desemnate în funcția respectivă fără a fi adoptată o nouă decizie.
 4. Se abrogă decizia nr. nr. 9/17 din 27 octombrie 2011 „Cu privire la crearea comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de secretar al Consiliului raional şi conducători ai instituţiilor şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului raional”.
 5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui Nicolae Molozea, preşedintele raionului Ștefan Vodă.
 6. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa:

Oficiul teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Serviciilor descentralizate;

Consilierilor raionali;

Prin publicare pe pagina web

și Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă.

Preşedintele şedinţei                                                                  

            Secretarul Consiliul raional                                                         Ion Ţurcan

 

Anexa

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

 1. _7/6 din _9 12 2015

Componenţa nominală

a comisiei de concurs pentru funcţiile publice vacante de conducere

din cadrul Consiliului raional Ştefan Vodă

 

  Nicolae Molozea,  preşedintele raionului, preşedintele comisiei;  
  _____________ , specialist principal, serviciul resurse umane din cadrul aparatului preşedintelui raionului, secretarul comisiei;

 

 
  Membrii comisiei:

Vasile Gherman, vicepreședintele raionului;

Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului;

 
  Nicolae Orlov, consilier raional, președintele fracțiunii PCRM;  
  Vasile Buzu, consilier raional, președintele fracțiunii PDM;  
  Vasile Flocea, consilier raional, președintele fracțiunii PSRM;  
   

Membri supleanţi:

 

Maria Pălărie, consilier raional, președintele fracțiunii PLDM;

Vinidict Lutenco, consilier raional, BE “PPEM” Iurie Leancă. 

DECIZIE nr. _7/7_____

din  9.decembrie 2015 

Cu privire la constituirea Comisiei de disciplină

a Consiliului raional Ștefan Vodă 

În scopul intensificării disciplinei și cercetării faptelor funcționarilor publici considerate abateri disciplinare și de a propune sancțiunea disciplinară aplicabilă sau clasarea cauzei;

În temeiul art. 59 alin. (3) și (11) din Legea 158-XVI cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și Regulamentului cu privire la comisia de disciplină, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 519 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009;

În baza art. 43 alin. (2) și art. 46 din Legea privind  administrația publică locală nr 436-XVI                 din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Ștefan Vodă DECIDE:

 1. Se constituie Comisia de disciplină a Consiliului raional Ștefan Vodă, în continuare Comisie, pe o perioadă de 2 ani în următoarea componență nominal:
 2. Nicolae Molozea, președintele raionului, președintele Comisiei;
 3. ____________, specialist principal, serviciul resurse umane, secretarul Comisiei;

Membri:

 1. Ion Mustafenco, președintele Asociației Sindicale Ștefan-Vodă a Federației ”SINDASP”;
 2. Ion Țurcan, secretar al Consiliului raional;
 3. __________, președintele comisiei pentru administrare publică, mass-media, drepturile

omului, ordine publică, numiri, petiţii şi disciplină.

Membrii supleanți:

 1. Vasile Gherman, vicepreședinte al raionului;
 2. Nicolae Orlov, consilier raional.
 3. Lutenco Vinidict, consilier raional, președintele Uniunii teritoriale a Sindicatelor ,,Agroindsing,,.

 

 1. Înlocuirea unui membru cu un membru supleant se efectuează de către Comisie numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea din motive obiective de a-și îndeplini atribuțiile care rezultă din calitatea de membru al Comisiei.
 2. În cazul aplicării înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de disciplină este preluată de membrul supleant în ordinea indicată în pct.1 al prezentei deciziei și care își va exercita atribuțiile aferente până la finalizarea procedurii de cercetare disciplinară.
 3. Comisia în activitatea sa ce ține de organizarea, funcționarea, competența, atribuțiile și modul de sesizare, va aplica prevederile Regulamentului cu privire la comisia de disciplină, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 519 din 22.06.2010.
 4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui Molozea Nicolae, președintele raionului.
 5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință:

Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat;

Conducătorilor direcțiilor Consiliului raional;

Persoanelor vizate;

Prin publicare pe pagina Web și Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă. 

           Preşedintele  şedinţei                                                                        

          Secretarul  Consiliului raional                                                           Ion Ţurcan

 

DECIZIE nr. _7/8_____

din  _9_decembrie 2015

Cu privire la organizarea și

desfășurarea concursului raional

”Topul raional al personalităților” 

În scopul indentificării personalităților marcante din raion care au obținut pe parcursul anului precedent cele mai notorii rezultate în domeniul de activitate profesat și a caror prestanță a avut un  impact considerabil asupra dezvoltării socio-economice, precum și au influențat substanțial asupra creerii unei imagini positive a raionului în plan republican și internațional;

În baza art. 43 alin. (2) si art. 46, din Legea 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația public locală, Consiliul rational Ștefan-Vodă

DECIDE:

 1. Se instituie Concursul raional „Topul raional al Personalităților”, (în continuare Concurs).
 2. Se stabilește organizarea și desfășurarea Concursului, anual, în luna ianuarie.
 3. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului, conform anexei.
 4. Mijloacele financiare pentru organizare și desfășurarea Concursului vor fi asigurate din bugetul raionului pentru anul respectiv la compartimentul cultură, artă, sport, acțiuni pentru tineret, precum și din fondul de rezervă a bugetului raional, din alocațiile binevole ale antreprenorilor, din sponsorizari, donații, alte surse, ce nu contravin legislației în vigoare.
 5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui Nicolae Molozea, președintele raionului.
 6. Prezenta decizie se aduce la cunoștință:

Oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat;

Aparatul președintelui raionului;

Direcțiilor, instituțiilor publice subordonate Consiliului raional;

Primarilor orașului, comunelor, satelor;

Organizațiilor sindicale, de tineret, obștești de nivel raional;

Prin publicare pe pagina Web și Monitorul Oficial al Consiliului raional.

Președintele ședinței:

Secretarul Consiliului raional                                                                 Ion Țurcan

 

Anexa

 la decizia Consiliului raional Ștefan Vodă

 nr._7/8___din ___9.12_2015.

Regulamentul

privind organizarea și desfășurarea concursului raional

”Topul raional al personalităților” 

I  Dispoziții generale. 

 1. În scopul indentificării personalităților marcante din raion, care au obținut pe parcursul anului precedent cele mai notori rezultate în domeniul de activitate profesat și a căror prestanță a avut un impact considerabil asupra dezvoltării socio-economice, precum și au influențat substanțial asupra creerii unei imagini pozitive a raionului în plan republican și internațional, Consiliul raional organizează anual” Topul raional al personalităților” (în continuare Concurs).

1.2 Prezentul Regulament stabilește modul și condițiile de desfășurare și menționare a invingătorilor Concursului.

1.3 Ceremonia de decernare a distincțiilor și premiilor învingătorilor Concursului se va desfășoară în cadrul festivității Gala Premiilor ”Omul anului”, la data stabilită de comisie.

1.4 Mijloacele financiare pentru desfășurarea concursului se asigură din bugetul raional și din alocații benevole ale autreprenorilor, din sponsorizări, donații, alte surse, ce nu contravin legislației în vigoare.

II Organizarea și desfășurarea concursului. 

2.1 Pentru organizarea, desfășurarea și totalizarea rezultatelor Concursului se instituie de către președintele raionului, comisia de concurs ( în continuare, Comisia).

2.2 În componența comisiei se include de regulă, președintele raionului, vicepreședinții raionului, președinții comisiilor consultative de specialitate și fracțiunilor Consiliului raional, reprezentanții asociațiilor de antreprenori, președinții organizațiilor sindicale și patronale, organizațiilor obștești, mass-media din raion, alte persoane.

2.3 În scopul efectuării acțiunilor organizatorice, analizei și verificării indicatorilor de activitate a participanțiilor, comisia poate antrena specialiști ai direcțiilor, serviciilor și instituțiilor publice subordonate Consiliul raional.

2.4 Comisia exercită următoarele atribuții:

2.4.1 Stabilește devizul de venituri și cheltueli al Concursului;

2.4.2 Stabilește criteriile de evaluare a concurenților la fiecare nominație;

2.4.3 Aduce la cunoștință publică informația despre condițiile concursului;

2.4.4 Stabilește data-limita de prezentare a documentelor pentru participare la concurs;

2.4.5 Colectează și analizează documentele depuse de către participanți, în caz de necesitate, solicită materiale suplimentare;

2.4.6 Decide, prin vot secret, asupra invingătorilor la concurs.

2.4.7 Ia decizile respective asupra obiecțiilor și reclamațiilor prezentate în procesul pregătirii și desfășurării concursului.

2.4.8 Organizează ceremonia de decernare a distincțiilor și premiilor.

2.5 Ședințele Comisiei sunt publice și se consideră deliberative dacă la ele sunt prezenți 2/3 din membrii ei.

2.6 Deciziile Comisiei se adoptă prin vot majoritar. În cazul egalității de votare, votul președintelui este decesiv.

2.7 Documentele aferente organizării și desfășurării concursului (procese verbale, demersuri, cereri de participare cu dosarul persoanei și indicatorii de performanță, alte materiale) se păstrează în mape speciale, la secretul comisiei.

2.8 Procesele verbale sunt semnate de către toți membrii comisiei.

2.9 Comisia de concurs garantează păstarea informației ce prezintă secret comercial. 

III Participanții și condițiile concursului. 

3.1 La concurs pot participa orice persoană, indiferent de domeniul și genul de activitate profesat, care activează în raionul Ștefan-Vodă.

3.2 Înaintarea candidaților, pentru participare la concurs se face de către autoritățile publice locale, serviciile și instituțiile publice descentralizate și desconcentrate, colectivele de muncă, organizațiile sindicale, organizațiile obștești, consilieri raionali, precum și prin cerere personală.

3.3 Concursul are un caracter deschis, primirea cererilor, demersurilor pentru participare la concurs nu este limitat.

3.4 Participanții la concurs trebue să:

3.4.1 Demonstreze o majorare stabilă a indicațiilor de performanță din domeniul profesat.

3.4.2 Participe activ la acțiunile organizate de către instituția, organizația sau întreprinderea unde activează.

3.4.3 Participe la acțiuni de binefacere și la realizarea proiectelor sociale.

3.5 Organele care înaintează candidaturile pentru participare la concurs poartă răspunde pentru veridicitatea informației prezentate comisiei. În cazul depistării unei informații eronate, participantul va fi exclus din concurs. 

IV Nominațiile concursului.

 1. Comisia de concurs determina învingătorii conform nominațiilor:

4.1 Antreprenorul anului;

4.2 Omul anului în domeniul culturi;

4.3 Omul anului în domeniul sănătății;

4.4 Omul anului în domeniul educației;

4.5 Omul anului în domeniul asistenței sociale;

4.6 Omul anului în domeniul administrației publice și organele de drept;

4.7 Sportivul anului;

4.8 Omul anului în filantropie și binefacere;

4.9 Omul anului în domeniul spiritualității;

4.10 Omul anului în domeniul protecției mediului. 

V Decernarea distincțiilor și acordonarea premiilor invingătorilor concursului. 

5.1 Pentru fiecare nominație învingătorilor Concursului li se conferă Titlul onorific ”Omul anului”, cu înmînareaTrofeului și brevetului cu inscripția nominației și premiu bănesc în sumă de 5 (cinci) mii lei.

5.2 Titlul onorific ”Omul anului”, premiile bănești și trofeile se vor acorda învingătorilor, în baza procesului verbal al Comisiei și dispoziției emise de președintele raionului.

 

DECIZIE nr. 7/9_______

din __9__ decembrie 2015

 Cu privire la aprobarea Consiliului de administrație al

Instituției Publice Incubatorului de afaceri din Ștefan Vodă

Examinând demersul dnei Tatiana Cuclenco, managerul Instituţiei Publice Incubatorul de Afaceri din Ştefan Vodă (IP IASV) nr.48 din 18.10.2015;

În conformitate cu prevederile pct.22 24 al Statutului IP IASV aprobat prin decizia Consiliului raional nr.10/7 din 15.12.2011.

În baza art. 43 alin.(2), art. 46 din Legea privind administraţia publică locală nr. 436–XVI din                28 decembrie 2006, Consiliul raional Ştefan Vodă

DECIDE:

 1. Se aprobă componența nominală a Consiliului de administrație al Instituției Publice Incubatorul de afaceri din Ștefan Vodă (IP IASV), în continuare Consiliu, în următoarea componență nominală:
 2. Nicolae Molozea, președintele raionului;
 3. Iulia Iabanji, director general al ODIMM;
 4. Tatiana Cuclenco, manager IP IASV;
 5. Alexandru Chițu, reprezentant al rezidenților;
 6. Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului.
 7. Consiliul va activa în conformitate cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova și Statutului IP IASV, aprobat prin decizia Consiliului raional nr. 10/7 din 15.12.2012.
 8. Se abrogă deciziile Consiliului raional nr. 1/6 din 02.02.2012 cu privire la constituirea Consiliului de administrație al IP IASV, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui Nicolae Molozea, preşedintele raionului.
 10. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa:

Oficiul teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Instituţiei Publice Incubatorul de Afaceri din Ştefan Vodă;

Persoanelor nominalizate;

Prin publicare pe pagina Web și Monitorul oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă.

Preşedintele şedinţei                                                

               Secretarul Consiliul raional                                         Ion Ţurcan

 

 

DECIZIE nr. _7/10_

din 9 decembrie 2015

 Cu privire la stabilirea plăţii

pentru emiterea  certificatelor de urbanism

şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare

 În temeiul demersului dnei Maia Roşca, arhitect-şef al raionului nr.11 din 16.10.2015;

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie şi art. 9 din Legea nr.153 din 30.07.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

În baza art. 43 alin.(2), art.46 din Legea nr. 436–XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă

DECIDE: 

1. Se stabilesc începând cu 01.01.2016 plăţile (taxele) pentru emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise de către preşedintele raionului, după cum urmează: 1.1. 50 (cincizeci) lei, plata (taxa) pentru emiterea certificatului de urbanism;

1.2. 100 (una sută) lei, plata (taxa) pentru eliberarea autorizaţii de construire/desfiinţare.

2. Plăţile indicate în pct.1 al prezentei decizii se vor achita în bugetul raional și se vor utiliza conform legislaţiei în vigoare.

3. Se abrogă decizia Consiliului raional nr. 5/10 din 11 decembrie 2014 cu privire la stabilirea plăţii pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru anul 2015.

4.Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Nicolae Molozea, președintele raionului.

5. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Arhitectului – şef al raionului;

Prin publicare pe pagina web și Monitorul oficial al Consiliului raional. 

            Preşedintele şedinţei                                                              

            Secretarul Consiliului raional                                                     Ion Ţurcan

 

DECIZIE nr. _7/11___

din _9___ decembrie 2015

 Cu privire la casarea literaturii din fondul de

bibliotecă al unor instituții de învățământ din raion

Aferent demersului Instituţiei Publice Liceului Teoretic ,,Maria Bieșu” din s. Volintiri și Instituţiei Publice Gimnaziul ,,Mihai Sîrghi” din s. Cioburciu nr. 55 din 10.11.2015;

În conformitate cu prevederile pct. 49 al instrucţiunii „Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin ordinul Ministrului Finanţelor nr.93 din 19.07.2010 şi Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12 mai 1998;

În baza art. 43 alin.(2), art. 46 şi art. 77 alin.(1) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă

DECIDE:

1. Se permite casarea literaturii din fondul de bibliotecă, atribuite la mijloacele fixe,                subcontul 018 „Fond de bibliotecă”, următoarelor instituții de învățământ:

1.1. Instituţiei Publice Liceului Teoretic ,,Maria Bieșu” din s. Volintiri, literatură artistică în cantitate de 1015 (una mie cincisprezece) exemplare în sumă de 6435,37 (șase mii patru sute treizeci și cinci) lei, 37 bani și manuale în cantitate de 1580 (una mie cinci sute optzeci) exemplare în sumă de 38899,92 (treizeci și opt mii opt sute nouăzeci și nouă) lei, 92 bani.

1.2. Instituției Publice Gimnaziul ,,Mihai Sîrghi” din s. Cioburciu, literatură artistică în cantitate de 1312 (una mie trei sute doisprezece) exemplare în sumă de 6067,68 (șase mii șaizeci și șapte) lei,  68 bani și manuale în cantitate de 724 (șapte sute douăzeci și patru) exemplare în sumă de 14573,12 (paisprezece mii cinci sute șaptezeci și trei) lei, 12 bani.

2. Directorii IP Liceul Teoretic ,,Maria Bieșu” din s. Volintiri (Angela Țih) și IP Gimnaziul          ,,Mihai Sîrghi” din s. Cioburciu (Pavel Moga) vor institui prin ordin comisia de casare, care va determina inutilizarea mijloacelor fixe şi ineficienţei reparaţiei lor, precum şi pentru perfectarea actelor necesare pentru casarea mijloacelor fixe.

3. Comisia de casare va activa în conformitate cu prevederile pct.7 al Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12 mai 1998;

4. Direcţia finanţe va verifica corectitudinea perfectării actelor de casare, inclusiv determinarea uzurii, argumentarea motivelor casării mijloacelor fixe şi trecerii la bilanţul întreprinderii a mijloacelor valorificate în rezultatul casării.

5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dnei Raisa Burduja, şef, direcţia învăţământ.

6. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Direcţiei finanţe;

Direcţiei învăţământ;

IP Liceul Teoretic ,,Maria Bieșu” din s. Volintiri;

IP Gimnaziul ,,Mihai Sîrghi” din s. Cioburciu;

Prin publicare pe pagina web și Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă.

Preşedintele şedinţei:                                                                 

Secretarul Consiliului raional                                                      Ion Ţurcan

 

DECIZIE nr. _7/12____

din __9___ decembrie 2015

Cu privire la expunerea unui spaţiu

pentru locaţiune prin licitaţie publică

Aferent demersului IMSP Centrul de sănătate Antonești nr.54 din 30.10.2015;

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 483 din 29.03.2008 şi Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009;

În baza art. 43 alin. (1) lit. e), art. 46 şi art. 77 alin. (5) din Legea nr. 436–XVI din                               28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă

DECIDE:

1. Se permite expunerea la licitaţie publică pentru selectarea locatarului încăperii neutilizate cu suprafaţa de 26,60 m.p., numărul cadastral 8514200187, în incinta clădiri Oficiului medicilor de familie din s. Carahasani, prin contract de locaţiune şi cuantumul minim anual al chiriei de 6527   (șase mii cinci sute douăzeci și șapte) lei MD, cu includerea separată a sumelor pentru serviciile de regie conform facturilor.

2. Directorul IMSP Centrul de sănătate Antonești (Ivana Sîrbu) va emite ordinul de instituire a Comisiei de licitaţie, pentru locaţiunea spaţiului neutilizat, specificate în pct. 1 al prezentei decizii, conform Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 480 din 28.03.2008.

3. Comisia de licitaţie va activa în conformitate cu prevederile Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.136 din 10.02.2009;

4. Se abrogă decizia Consiliului raional nr. 3/11 din 30 04.2015 cu privire la expunerea unui spaţiu pentru locaţiune prin licitaţie publică.

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui Vasile Gherman, vicepreşedintele raionului Ştefan Vodă;

6. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

IMSP Centrul de sănătate Antonești;

Prin publicare pe pagina web și

Monitorul oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă.

            Preşedintele şedinţei                                                                 

            Secretarul Consiliului raional                                                         Ion Ţurcan

 

DECIZIE nr. _7/13_____

din  ___9____decembrie 2015 

Cu privire la organizarea şi efectuarea

evidenţei militare în raionul Ştefan-Vodă

a tinerilor de sex masculin cu anul naşterii 2000

În conformitate cu art. 57 al Constituţiei Republicii Moldova, art. 2 al Regulamentului „Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.864 din 17 august 2005, art. 3 alin (2), art.11 alin (2), (9) şi art. 12, alin. (1) – (4) din Legea nr.1245-XV din 18 iulie 2002 „ Cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei”, art. 14 al Hotărârii Guvernului nr. 631 din 23 mai 2003 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa militară”, Hotărârea Guvernului nr.77 din 31 ianuarie 2001, capitolul III, cu modificările şi completările ulterioare.

În baza art. 43 alin. (1) lit. c) și art. 46 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ștefan Vodă

DECIDE:

1. Se organizează şi se efectuează în raionul Ştefan Vodă începând cu data de 02 februarie 2016 până la 31 martie 2016 examenul medical şi recrutarea tinerilor, cetăţeni ai Republicii Moldova, care în anul recrutării ating vârsta de 16 ani, anul nașterii 2000.

2. Se aprobă:

2.1. Componenţa nominală a comisiei raionale de primire la evidenţă militară a tinerilor cu anul               naşterii 2000, anexa nr.1.

2.2. Componenţa nominală a comisiei raionale de primire în caz de boală sau alte motive, de rezervă, anexa nr.2.

2.3. Componenţa nominală a comisiei raionale medicale, anexa nr.3.

2.4. Componenţa nominală a comisiei raionale în caz de boală sau alte motive, de rezervă, anexa nr.4.

2.5. Componenţa nominală a grupului operativ în caz de refuz de prezentare la comisia de recrutare, anexa nr.5.

2.6. Graficul desfăşurării examenului medical, anexa nr.6.

3. Conducătorii instituțiilor medico sanitare publice din raion vor asigura comisia medicală cu inventarul sanitar şi medical necesar, precum și prezenţa medicilor responsabili din localităţi cu toată documentaţia necesară examinării medicale a tinerilor sus menţionaţi.

4. Se recomandă:

4.1. Primarilor orașului, satelor, comunelor, să asigure transportarea tinerilor pentru efectuarea examenului medical la secția administrativ militară a raionului Ştefan Vodă.

4.2. Inspectoratului raional de poliţiei Ştefan Vodă, să acorde în caz de necesitate, ajutor primarilor în prezentarea tinerilor, care se eschivează de la efectuarea examenului medical şi recrutare.

5. Controlul executării prezenţei decizie se pune în sarcina dlui Vasile Gherman, vicepreşedintele raionului şi dlui Ruslan Lupan, şef, SAM al raionului Ştefan Vodă.

6. Prezenta decizie se aduce la cunoștință:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de stat;

Secţiei administrativ-militară al raionului Ştefan Vodă;

Inspectoratului raional de poliţie;

Instituțiilor medico sanitare publice din raion;

Prin publicarea pe pagina Web și Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă.

            Preşedintele şedinţei:

            Secretarul Consiliului raional:                                                                    Ion Țurcan

 

Anexa.nr.1

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

nr.___din  „____”_______________2015

Componenţa comisiei

de primire la evidenţă militară 

 Vasile Gherman, vicepreşedintele raionului, preşedintele comisiei;

Lupan Ruslan, maior, şef, secţiei administrativ militare Ştefan Vodă, vicepreşedintele  comisiei;

Ceban Nicolae, specialist în problemele protecției civile şi serviciul de alternativă;

Şchiopu Tatiana, funcţionar SAM Ştefan Vodă, secretarul comisiei;

Membrii comisiei:

Boian Parascovia –şef policlinică consultativă Ştefan Vodă;

Haret Ion – maior de poliţie,  şef secţie securitate publica I.P. Ştefan Vodă;

Balaban Nicolae, locotenent major, comandant adjunct companie lucru educativ TC;

Anexa nr.2

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

nr.___din  „____”_______________2015

Componenţa comisiei

de primire în caz de boală sau alte motive

 Lupan Ruslan,maior, şef, secţia administrativ militare Ştefan Vodă, preşedintele comisiei ;

Vrancean Natalia, funcţionar, SAM Ştefan Vodă, secretarul comisiei;

Membrii comisiei:

Arşer Ion, maior de poliţie, şef secţie management operaţional a I.P. Ştefan Vodă;

Cioban Pavel – maior, comandant  compania independentă  TC or. Căuşeni.

Anexa nr.3

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

nr.___din  „____”_______________2015

Componenţă comisiei medicale

Boian Parascovia, şef, policlinică consultativă Ştefan Vodă, preşedintele comisiei;

Şchiopu Tatiana, funcţionar, SAM Ştefan Vodă, secretarul comisiei;

Membrii comisiei:

Moraru Boris, medic –terapeut;

Carauş Pavel, medic-chirurg;

Golovcenco Ion, medic oftalmolog;

Danilescu Aurelia, medic ORL;

Rusu Olga, medic-psihiatru;

Dereza Anatol, medic neurolog;

Roşca Vladimir, medic-stomatolog;

Arpenti Maria, asistentă medicală medic oftalmolog

Anexa nr.4

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

nr.___din  „____”_______________2015

Componenţa comisiei medicale

în caz de boală sau alte motive

Dolinschii Nina, medic endocrinolog, preşedintele comisiei;

Vrancean Natalia, funcţionar, SAM Ştefan Vodă, secretarul comisiei;

Membrii comisiei:

Cotorobai Maria, medic-terapeut;

Tihon Maria, medic oftalmolog;

Scutelnic Ana, asistentă medicală a  medicului oftalmolog;

Haret Veaceslav, medic ORL;

Palanciuc Boris, medic-stomatolog;

Romanov Liubov, medic-chirurg;

Plămădeală Vasile, medic psihoneurolog

Anexa nr. 5

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

nr.___din  „____”_______________2015

Componenţa grupului operativ

 în caz de refuz de prezentare la comisie 

Lupan Ruslan, maior, şeful secţiei administrativ militare Ştefan Vodă,;

Balaban Nicolae, locotenent major, comandant adjunct companie lucru educativ TC;

Poliţiştii de sector.

Anexa nr.6

la decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

nr.___din  „____”_______________2015

GRAFICUL

desfăşurării comisiei medico-militare de recrutare 

Nr. d/r Denumirea primăriilor

Data desfăşurării

1 Antoneşti 02.02.2016
2 Carahasani 02.02.2016
3 Palanca 03.02.2016
4 Tudora 03.02.2016
5 Purcari 04.02.2016
6 Căplani 04.02.2016
7 Crocmaz 05.02.2016
8 Volintiri 05.02.2016
9 Ştefăneşti 08.02.2016
10 Răscăieţi 08.02.2016
11 Cioburciu 09.02.2016
12 Feşteliţa 09.02.2016
13 Ştefan Vodă 10.02.2016
14 Copceac 11.02.2016
15 Slobozia 11.02.2016
16 Olăneşti 12.02.2016
17 Popeasca 15.02.2016
18 Ermoclia 15.02.2016
19 Talmaza 16.02.2016
20 Marianca de Jos 17.02.2016
21 Semionovca 17.02.2016
22 Brezoaia 17.02.2016
23 Alava 17.02.2016
24. ŞM-12 17.02.2016
25. Şcoala auxiliară 17.02.2016

Zile de rezervă: 18.02.2016 – 31.03.2016

 

DECIZIE nr. _7/14_____

din  _9______decembrie 2015

 Cu privire la modificarea deciziei

Consiliului raional nr. 6/11 din 17.09. 2015

“ Cu privire la reorganizarea direcției învățământ Ștefan Vodă”

În conformitate cu prevederile art.141, alin. (1), lit. a) din Codul Educației nr.152 din 17.07. 2014 și art. 2 – 3 din Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățământului și structurii-tip a acestuia, aprobat prin Hotărârea  Guvernului Republicii Moldova nr.404 din 16.06.2015;

În baza art.43 alin.(1) lit. q ) și art.46 din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală ,Consiliul raional Ștefan Vodă

DECIDE:

 1. Se modifică anexa nr.2 (structura direcției generale educație Ștefan Vodă) la decizia Consiliului raional nr.6/11 din 17.09.2015 “Cu privire la reorganizarea direcției învățământ Ștefan Vodă” și se aprobă în redacție nouă, conform anexei:
 2. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Gherman, vicepreședintele raionului.
 3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință:

Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat;

Direcției generale educație;

Direcției finanțe;

Prin publicare pe pagina Web și Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă.

  Preşedintele  şedinţei                                                                        

         Secretarul  Consiliului raional                                                                    Ion Ţurcan 

Anexă

la  decizia Consiliului raional Ştefan Vodă

 1. ____ din ___ decembrie 2015

STRUCTURA

direcţiei generale educație Ştefan Vodă 

Denumirea unităţii Nr. de unităţi
Conducerea DGE
Şef, direcţia generală educație 1
şef adjunct, direcţia generală educației 1
Secția management al curriculumului şi formare profesională continuă
Inclusiv:
 şef secție 1
Specialist principal 3
Specialist coordonator 2
Specialist 1
Total 7
Serviciul management economico – financiar
Specialist principal 1
Total 1
Serviciul management al resurselor umane
Specialist principal 1
Total 1
Secția politici educaţionale şi management
Inclusiv:
 Șef secție , specialist principal 1
Specialist principal 1
Specialist superior 1
Inginer TIC 0,5
Șofer 1
Secretarul conducătorului 1
Total 5,5
Secţia administrativ – auxiliară
Inclusiv:
Specialist constructor 1
șoferi 1
paznici 3
Îngrijitor de încăperi 1
Cazangerist 1
Total 7
Total 23,5
 

 

Servicii pe lingă

direcţia generală educație Ștefan Vodă

 

Denumirea unităţii Nr. de unităţi
Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică 10
Inclusiv:  
Șef serviciu 1
Șef adjunct 0,5
Pedagog în domeniul educației preșcolare 1
Pedagog în domeniul învățământului primar și secundar general 1
Psiholog 2
Psihopedagog 1,5
Logoped 1
Kinetoterapeut 0,5
Șofer 1
Îngrijitor de încăperi 0,5
Contabilitatea centralizată 9
Inclusiv:  
Contabil şef 1
Economist statist 1
Șef grupă evidentă 1
Contabili 6
Serviciul de deservire a transportului                                                       10
Inclusiv:
şofer 8
însoţitor 1
Mecanic 1
Total 29
Total inclusiv pe direcție 52,5

 

DECIZIE nr.__7/15_____

din __9_____ decembrie 2015

Cu privire la transmiterea

unor mijloace fixe

Aferent demersului direcției învățământ Ștefan Vodă nr.403 din 04.11.2015;

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 688 din 09 octombrie 1995;

În baza art. 43 alin. (2), art. 46 şi art. 77 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 436–XVI din                         28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală Consiliul raional Ştefan Vodă

DECIDE:

 

 1. Se transmite cu titlul gratuit de la bilanțul contabil al gimnaziului din satul Semionovca, aflate în gestiunea direcției învățământ Ștefan Vodă, 3 (trei) unități, cazane termice de model “COTEL KCG-60”, cu prețul de bilanț 8600 (opt mii șase sute) lei, pentru o unitate și uzura 100%, la instituțiile publice de învățământ din raionul Ștefan Vodă, după cum urmează:

1.1. Instituției Publice gimnaziul “Ion Creangă” din satul Copceac, 2 (două) unități;

1.2. Instituției Publice gimnaziul “Mihai Sîrghi” din satul Cioburciu, 1 (una) unitate.

 1. Doamna Raisa Burduja, șef, direcția învățământ, în termen de 10 zile va institui comisia de predare-primire şi va asigura transmiterea bunurilor specificate în pct.1 al prezentei decizii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
 2. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcină dlui Vasile Gherman, vicepreşedintele raionului Ştefan Vodă.
 3. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Direcției învățământ;

Gimnaziului din satul Semionovca;

Instituției Publice gimnaziul “Ion Creangă” din satul Copceac;

Instituției Publice gimnaziul “Mihai Sîrghi” din satul Cioburciu;

Prin publicare pe pagina web și Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă. 

Preşedintele şedinţei                                                                      

Secretarul Consiliului raional                                                                  Ion Ţurcan

 

DECIZIE nr. _7/17_____

din  ____9___decembrie 2015

Cu privire la aprobarea Programului de

activitate al Consiliului raional Ştefan Vodă

pentru semestrul I al anului 2016 

În temeiul art. 43 alin. (2) şi art. 46 din Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă

DECIDE: 

1.Se aprobă Programul de activitate al Consiliului raional Ştefan Vodă pentru semestrul I                      al anului 2016 (se anexează).

2.Conducătorii subdiviziunilor subordonate Consiliului raional, alţi responsabili de executare vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenii stabiliţi a acţiunilor planificate.

3.Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Ion Ţurcan, secretarul Consiliului raional.

4.Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Aparatului preşedintelui raionului;

Secţiilor şi direcţiilor Consiliului raional;

Prin publicare pe pagina web și Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă. 

    Preşedintele  şedinţei                                                                        

          Secretarul  Consiliului raional                                                           Ion Ţurcan 

 

DECIZIE nr. _8/18____

din __9___ decembrie 2015

 

Cu privire la evaluarea performanţelor

profesionale ale secretarului Consiliului raional

În temeiul art. 36 al. (2), lit. e) din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

În baza art. 43 al. (2) şi art. 46 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă

DECIDE:

 1. Se desemnează dl Nicolae Molozea, preşedinte al raionului, în calitate de evaluator pentru evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului Consiliului raional, începând cu data de 15 decembrie 2015 până la data de15 februarie 2016.
 2. Dl Nicolae Molozea, preşedinte al raionului, va asigura desfăşurarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale a secretarului Consiliului raional în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009.

3.Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Nicolae Molozea, preşedinte al raionului.

 1. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă:

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat;

Persoanelor nominalizate;

Prin publicare pe pagina web și Monitorul Oficial al Consiliului raional Ștefan Vodă.

        Preşedintele şedinţei                                                            

 Secretarul Consiliului raional                                               Ion Ţurcan