Noutăți Planuri și Programe Raionale

Prezentarea bugetului raional pentru anul 2017 (proiect)

La  2 noiembrie curent au avut loc audieri publice cu privire la bugetul raional pentru anul 2017.  Au fost prezenți funcționarii publici, șefii direcțiilor, serviciilor, instituțiilor din subordinea Consiliului  raional și desconcentate în teritoriu, consilieri raionali, primarii .  Fiecare din cei prezenți la audieri publice a primit o broșură cu prezentarea succintă a bugentului raional pentru anul 2017. Propunerile făcute în cadrul dezbaterilor vor fi examinate în cadrul comisiilor consultative de specialitate, deoarce la data de 15 decembrie va avea loc ședința Consiliului raional unde va fi examinat bugetul pentru anul 2017.

Mesajul  preşedintelui raionului

 Onorată asistență!

Bugetul este cel mai important act administrativ în viaţa publică a raionului, deoarece reprezintă o expresie financiară a programului de activitate pentru anul viitor, prin care sunt prevăzute şi autorizate veniturile şi cheltuielile anuale unei comunităţi. Elaborarea și aprobarea bugetului reprezintă una din acele probleme majore, care poate fi supusă audierii publice.

În scopul creșterii eficienței și a transparenței în procesul de luare a deciziilor în Consiliul raional, pentru a asigura responsabilitatea și caracter participativ în elaborarea bugetului raional, precum și pentru facilitarea conlucrării între subdiviziunile, instituțiile bugetare în cadrul Consiliului raional, este necesar organizarea și desfășurarea prezentei audieri publice.

Experienţa audierilor publice demonstrează, că acest instrument de participare cetăţenească reprezintă o perspectivă promiţătoare pentru administraţia publică locală, constituie un pas semnificativ pentru promovarea înrădăcinării principiilor democratice la nivel de comunitate.

Scopul prezentei audieri publice constă în informarea, lămurirea și ascultarea participanților, părților interesate despre estimările veniturilor și cheltuielilor ale bugetului raional pe anul 2017, particularităților specifice de stabilire a relațiilor interbugetare.

dsc00287
dsc00293 dsc00294 dsc00299
dsc00301 dsc00304 dsc00305

Aspecte generale 

Proiectul  bugetului raional pe anul 2017 este elaborat conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, Legii  privind finanţele  publice locale, Legii privind administrația publică locală, Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale de Descentralizare, Strategiei  de dezvoltare a managementului finanțelor publice și altor acte legislative, ce reglementează  aspectele  bugetar-fiscale.

Elaborarea și prezentarea propunerilor de buget pe anul 2017 și a estimărilor pe anii 2018-2019 s-a efectuat în cadrul noului sistem informațional de management financiar în baza:

*Clasificației bugetare, aprobate prin   Ordinul  ministrului finanțelor nr.208 din 24.12.2015 (cu modificările și completările ulterioare);

*Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.209 din 24.12.2015 .

E de menționat, că implementarea în continuare a noului sistem informațional de management financiar va integra un set de instrumente de gestiune financiară, în scopul îmbunătățirii eficienței și transparenței procesului de management financiar, precum și a controlului cheltuielilor publice.

În procesul elaborării bugetului s-a ținut cont de prognoza principalilor indicatori  macroeconomici elaborate de Ministerul Economiei.

Mai jos este redată o succintă  analiză a bugetului raional Ştefan Vodă la venituri și cheltuieli pentru anul 2017

Sinteza veniturilor bugetului raional Ștefan Vodă pe anul 2017 

Nr. Denumirea

veniturilor

anul 2016 Proiect pe a.2017
Aprobat pe an Precizat pe an Executat pe 10 luni % executării
1 2 3 4 5 6 7
1. Impozit pe venitul reținut din  salariu 5668,0 5668,0 4644,1 81,9 6274,1
2. Alte impozite pe venit 189,0 189,0 295,1 156,1 358,0
3. Taxa de folosire a drumurilor 4885,0 4885,0 3910,9 80,1 4910,0
4. Taxa pentru resursele naturale (total) 546,0 546,0 241,0 44,1 520,0
5. Amenzile aplicate de secţiile de supraveghere și control ale traficului rutier 115,0 115,0 140,5 122,2 190,0
6. Alte încasări 78,8 5,0
7. Venituri colectate (total) 1679,4 4198,7 1612,9 38,4 4193,6
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 1168,0 1244,2 954,2 76,7 1371,0
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public 416,0 416,0 374,1 89,8 398,3
Taxa de la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar 95,0 95,0 53,3  56,1 80,0
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne/externe 236,1 231,3 98,0
Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne/externe 2207,0 2344,3
8. Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale  (total)

– inclusiv:

transferuri  de la Fondul Republican de susținere socială a populației                         

 

117690,5

 

 

 

 

1787,0

 

115570,7

 

 

 

 

1787,0       

 

88592,1

 

 

 

 

1724,7

 

75,3

 

 

 

 

96,5

 

118212,4

 

 

 

 

1758,7

8. Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale  (total)

inclusiv:

transferuri  de la Fondul Republican de susținere socială a populației                         

 

117690,5

 

 

 

 

1787,0

 

115570,7

 

 

 

 

1787,0       

 

88592,1

 

 

 

 

1724,7

 

75,3

 

 

 

 

96,5

 

118212,4

 

 

 

 

1758,7

  TOTAL: 130684,0 131172,4 99515,4 75,9 134663,0

 

Sinteza bugetului raional Ştefan Vodă la cheltuieli pe anul 2017 

     
N Denumirea

indicatorului

 

a.2016 Proiect pe a.2017
Aprobat pe an Precizat pe an Executat

pe 10 luni

%

execut.

 
1 2 3 4 5 6 7
1. Serviciul  de stat cu destinaţie generală,  

6223,5

 

5995,2

 

4461,1

 

74,4

 

6966,8

  inclusiv serviciul datoriei  

607,9

 

392,6

 

293,5

 

74,8

 

561,0

2. Apărarea naţională 213,5 213,5 137,8 64,5 217,7
3. Ordinea publică și securitatea națională  

 

100,0

 

99,9

 

99,9

 

4. Serviciul în domeniul economiei 6573,4 6423,4 4807,5 74,8 6792,8
5. Ocrotirea sănătăţii  100,0 240,0 170,0 70,8 100,0
6. Cultura, 3712,1 3760,3 2811,0 74,8 3922,3
  inclusiv din contul TDS  2457,2 2453,8 1885,6 76,8 2604,8
7. Învățământ 96323,5

 

 

    98622,7 69307,5 70,3 97188,8
  inclusiv din contul TDS 92017,7 91742,0 65782,6 71,7 90358,3
8. Protecția socială 16067,7 16583,7 11795,9 71,1 17145,3
  inclusiv din contul TDS 2610,1 2758,6 1474,0 53,4 3081,9
 
  TOTAL: 129213,7 131938,8 93590,7 70,9 132333,7
   
  Excedent +1559,2 +1264,5 +5924,7 +2329,3
 
  Rambursarea împrumutului recreditat -3208,9 -2068,5 -2068,5 -2329,3
 
  Surse de finanțare (modificarea soldului ) 1649,7 804,0 -3857,3
   

                                                    

E de menționat, că bugetul raional se propune la venituri în sumă de 134663,0  mii lei și la cheltuieli în sumă de 132333,7 mii lei, cu excedent de 2329,3 mii lei. 

Veniturile bugetului 

Veniturile bugetului raional fac parte din resursele bugetului. Estimarea veniturilor bugetului s-a efectuat în baza prevederilor legislației în vigoare, ținând cont de prevederile proiectelor de legi privind modificarea și completarea unor acte legislative, analizei bazei fiscale a bugetului raional separat pe tipuri de impozite, taxe și alte încasări .

Veniturile bugetului raional se formează din:

1). venituri generale:

venituri proprii;

defalcări, conform cotelor procentuale, de la impozitele și taxele de stat;

transferuri;

2).  venituri colectate

Veniturile bugetului raional pe anul 2017 se propun în sumă de 134663,0 mii lei, inclusiv:

venituri generale – 130469,4 mii lei;

venituri colectate – 4193,6 mii lei .

Structura  veniturilor în bugetul raionului pe surse de venituri se prezintă în următoarea diagramă:

Structura totală a veniturilor bugetului raional pe surse de venituri pe anul 2017 

Ponderea transferurilor  de la bugetul de stat în structura totală a veniturilor bugetului raional este cea mai mare (87,8 la sută) în comparaţie cu celelalte surse de venituri ale bugetului raionului şi reprezintă cea mai importantă sursă pentru formarea bugetului raional.

Impozitelor și taxelor le revine 9,1 la sută în structura totală a veniturilor. E de menţionat, că pe anul 2017 aceste venituri se prognozează în volum de 12062,1 mii lei, cu creșterea faţă de prevederile anului 2016 cu 774,1 mii lei.

Alte venituri alcătuiesc 4388,6 mii lei în volumul total al veniturilor bugetului raional, sau 3,1 la sută, cu creșterea faţă de planul anual precizat cu 74,9 mii lei, din ele:  venituri colectate – 4193,6 mii lei, amenzi și sancțiuni  – 190,0 mii lei.

Structura veniturilor generale ale bugetului raional pe anul 2017

De menţionat, că în structura impozitelor și taxelor ale bugetului raional Ştefan Vodă  impozit pe venit  din salariu deţine cea mai mare pondere (51,2%), după care urmează  taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova (40,1%) şi  taxa pentru apă (4,7%).

Conform prevederilor clasificației bugetare resurse colectate sunt încasări în contul instituțiilor bugetare de la efectuarea lucrărilor și  prestarea serviciilor contra plată, pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public,  precum și din donații voluntare pentru cheltuieli curente (capitale)din surse interne /externe pentru instituțiile bugetare. Pentru anul 2017 acestea venituri  sunt prevăzute la 10 instituții bugetare  în sumă totală de 4193,6  mii lei, conform structurii redate mai jos.

Structura veniturilor colectate ale bugetului raional pe anul 2017 

Evoluţia veniturilor curente ale bugetului raionului pe anii 2013-2017 se prezintă în tabelul şi diagrama  ce urmează:

Dinamica  veniturilor curente ale bugetului raional Ştefan Vodă  pe anii 2013- 2017

 

  2013

Executat

2014

Executat

2015

Executat

2016

Scontat

2017

Proiect

 

Total veniturile curente, inclusiv: 23840,9 25986,0 12709,8 15639,4 16450,6
Impozite și taxe (veniturile fiscale): 22055,4 23888,9 9712,5 11226,0 12062,0
– impozite pe venit 18418,4 20653,1 5254,8 5935,0 6632,0
– taxa pentru folosirea  drumurilor 3104,5 3031,7 3947,1 4885,0 4910,0
– taxele pentru resursele naturale 532,5 204,1 510,6 406,0 520,0
Alte venituri (încasările nefiscale): 1785,5 2097,1 2997,3 4413,4 4388,6

 

– veniturile din activitatea de întreprinzător şi din proprietate  

93,1

 

143,0

 

73,7

 

80,0

 

5,0

– amenzile  și sancțiuni 77,5 91,6 112,7 170,0 190,0
-venituri colectate (total) 1614,9 1862,5 2810,9 4163,4 4193,6

Pentru anul 2017 veniturile curente (veniturile bugetului cu excepția transferurilor) se preconizează în sumă de 16450,6 mii lei. În comparaţie cu suma scontată pe anul 2016 aceste venituri se vor majora cu 811,2 mii lei sau cu 5,2 la sută din contul majorării în anul 2017 în bugetul raional, preponderent, următoarelor impozitelor și plăți, inclusiv:

* impozite pe venit (total) cu 697,0 mii lei;

* taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în Republica Moldova cu 25,0 mii lei;

* taxa pentru resursele naturale (total) cu 114,0 mii lei;

* amenzi și sancțiuni cu 20,0 mii lei;

* venituri colectate (total) cu 30,2 mii lei.

Obiectivul proiectului  bugetului  raional pe anul 2017  și estimările pe anii 2018-2019  este asigurarea veniturilor pentru finanțarea cheltuielilor prioritare și a durabilității bugetar-fiscale.

Cheltuielile bugetului raional 

Cheltuielile bugetului raional prevăd asigurarea implementării priorităților de politici care derivă din Programul de activitate al Guvernului și documentele de politici naționale și sectoriale.

E de menţionat, că în anul 2017 va continua implementarea bugetării pe programe şi performanţă, unde accentul a fost pus pe legăturile dintre politicile şi strategiile naţionale şi locale cu alocarea resurselor disponibile şi alocarea clară a modalităţii de atingere a obiectivelor dorite, prin stabilirea unor rezultate  măsurabile ale acţiunilor şi politicilor.  Bugetarea pe bază de programe este în strânsă legătură cu planificare  pe termen mediu, deoarece majoritatea politicilor au durată mai mare de un an. Cheltuielile bugetului raional sunt bazate pe 15 programe şi  33 subprograme şi care se prezintă în tabela următoare:

Sinteza resurselor şi cheltuielilor bugetului raional

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2017

Denumirea Cod Suma, mii lei
Cheltuieli recurente, în total (2+3)-3192 132333,7
     cheltuieli de personal, în total 21 89714,1
     Investiţii capitale, în total 3192
Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Resurse, total 6966,8
Resurse generale 1 6658,5
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 308,3
Cheltuieli, total 6966,8
Exercitarea guvernării 0301 3150,2
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării 0302 1186,0
Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal 0501 1269,6
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 800,0
Datoria internă a APL 1703 561,0
Apărare naţională 02
Resurse, total 217,7
Resurse generale 1 217,7
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
Cheltuieli, total 217,7
Servicii de suport în domeniul apărării naţionale 3104 217,7
Servicii în domeniul economiei 04
Resurse, total 6792,8
Resurse generale 1 6792,8
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
Cheltuieli, total 6792,8
Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de  dezvoltare a economiei 5001 437,5
Politici şi management în domeniul agriculturii 5101 774,2
Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi  construcţiilor 6101 484,0
Dezvoltarea drumurilor 6402 4910,0
 Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei  şi cadastrului 6901 187,1
Ocrotirea sănătăţii 07
Resurse, total 100,0
Resurse generale 1 100,0
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
Cheltuieli, total 100,0
Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii 8018 100,0
Cultura, sport, tineret, culte şi odihnă 08
Resurse, total 3922,3
Resurse generale 1 3922,3
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2
Cheltuieli, total 3922,3
Politici şi management în domeniul culturii 8501 502,7
Dezvoltarea culturii 8502 418,9
 Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional 8503 175,9
Susţinerea culturii scrise 8504 50,0
Sport 8602 2724,8
Tineret 8603 50,0
Învățământ 09
Resurse, total 97188,8
Resurse generale 1 93463,5
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 3725,3
Cheltuieli, total 97188,8
 Politici şi management în domeniul educaţiei 8801 2260,7
 Învățământ primar 8803 3392,5
 Învățământ gimnazial 8804 50807,0
 Învățământ special 8805 4504,9
 Învățământ liceal 8806 24379,0
 Servicii generale în educaţie 8813 844,5
 Educaţie extraşcolară şi susţinerea elevilor dotaţi 8814 10807,1
 Curriculum 8815 193,1
Protecţie socială 10  
Resurse, total 17145,3
Resurse generale 1 15226,6
Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare 2 1918,7
Cheltuieli, total 17145,3
Politici şi management în domeniul protecţiei sociale 9001 838,2
Protecţie a persoanelor în etate 9004 1101,6
Protecţie a familiei şi copilului 9006 6310,4
 Asistență socială a persoanelor cu necesităţi speciale 9010 6721,9
 Protecţie socială în cazuri excepţionale 9012 1838,7
 Asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 9013 30,0
 Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni 9019 304,5

Pentru anul 2017 cheltuielile bugetului raional s-au estimat în sumă de 132333,7 mii lei, cu o creștere de 3120,0 mii lei față de cel aprobat pe anul 2016, sau cu creștere de 2,4 %.

Volumul preponderent al resurselor financiare publice disponibile se direcționează către domeniul social – 118356,4 mii lei din totalul cheltuielilor publice, sau 89,4 la sută.

În aspect economic, cheltuielile publice bugetare reflectă tendințele programelor de cheltuieli recurente și sunt estimate în sumă integrală. Cheltuielile de personal în bugetul raional pe a. 2017 constituie 89714,1 mii lei, sau 67,8 la sută. Comparativ cu bugetul aprobat pe anul 2016 cheltuielile de personal în valoare nominală sunt în creștere  cu 533,2 mii lei, influențată în fond de majorările salariale trecătoare și continuitatea politicii aplicată în anul 2016. Pentru anul 2017 numărul de personal luat în calcul la estimarea cheltuielilor de personal constituie  1670,53 unități.

Totodată, costurile programelor de cheltuieli pe grupe funcționale s-au bazat pe prioritățile de politici intersectoriale. Pentru întreţinerea a 51,5 unităţi ale aparatului preşedintelui, direcţiei finanțe și serviciului de deservire a clădirilor administrative s-au estimat cheltuieli în sumă de 6966,8 mii lei, inclusiv cheltuielile de personal constituie 3191,6 mii lei, precum la grupa funcțională dată se însumă și cheltuielile  fondului de rezervă în volumul de 800,0 mii lei.

În proiectul bugetului raionului sunt estimate cheltuieli pentru apărarea națională în sumă de 217,7 mii lei pentru  întreţinerea Secției administrativ-militare.

La grupa funcțională 04 ”Servicii în domeniul economiei ” cheltuielile estimate includ alocații la întreținerea  Direcției economie și atragerea investițiilor, Direcției agricultură și alimentație, Direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri, Serviciul relații funciare și cadastru și întreținerea drumurilor și care  constituie 6792,8 mii lei. Cheltuielile pentru întreţinerea drumurilor locale s-au estimat în volumul defalcărilor de la taxa de folosire a drumurilor de la posesorii de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova în sumă de 4910,0 mii lei.

Din contul surselor proprii s-au estimat 100,0 mii lei pentru susținerea  ramuri  „Ocrotirea sănătății ”, inclusiv:   pentru procurarea amestecurilor adaptive pentru copii de vârstă sub un an alimentați artificial din familii socialmente vulnerabile  40,0 mii lei;  susținerea donatorilor de sânge  60,0 mii lei, care urmează a fi utilizate pentru suplimentarea pachetului alimentar.

Cheltuielile pentru ramura  Cultura, sport ,tineret, culte și odihna au fost estimate în bugetul raional în sumă de 3922,3 mii lei. La ramura dată se întreţin  3 muzee, formaţiunea artistică Crescendo, Școala sportivă, Direcția cultură, tineret, sport și turism pentru care s-au preconizat  mijloace în sumă de  3402,3 mii lei, inclusiv 2604,8 mii lei  din contul transferurilor cu destinație specială  pentru Școala sportivă. În aceste instituţii se prevede întreţinerea a 50,9 unităţi, cheltuielile de personal  constituie 2599,3 mii lei.

Pentru organizarea şi petrecerea măsurilor în domeniul sportului sunt prevăzute mijloace în sumă de 120,0 mii lei. Pentru petrecerea acţiunilor cultural-educative s-au preconizat mijloace în sumă de 350,0 mii lei, pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor pentru tineret s-au estimat mijloace bugetare în sumă de  50,0 mii lei.

Pentru ramura Învățământ s-au estimat cheltuieli  în sumă de 97188,8 mii lei, sau 73,4  la sută  din volumul total de cheltuieli bugetare. În volumul total al cheltuielilor ponderea   cheltuielilor  de personal constituie 73488,0  mii lei sau 75,6  la sută.

Pentru școli, gimnazii și licee, finanțate pe bază de cost standard per elev, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.868 din 08.10.2014 sunt prevăzute transferuri categoriale în sumă de 72188,9 mii lei.

Volumul de alocații pentru aceste instituții s-au estimat pentru 5838 elevi ponderați și 27 instituții, care constituie în total 65261,5 mii lei, reieşind din cuantumul normativului valoric pentru un elev ponderat şi a normativului valoric pentru instituţie luat în calcul la stabilirea volumului de cheltuieli pe fiecare instituţie de învățământ în implementarea formulei de finanţare fiind de  9803 lei şi respectiv 449572 lei.

Ținând cont de normativele menționate mai sus și de prevederile Regulamentului privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar  general s-a constituit componenta raională 3% ( 5553,5 mii lei ) și fondul pentru educație incluzivă 2% ( 1373,9 mii lei ). Din aceste fonduri  sursele bănești vor fi repartizate la propunerea Direcției Învățământ instituțiilor școlare după necesități .

Cheltuielile pentru acordarea dejunurilor calde elevilor claselor I-IV sunt estimate suplimentar în afara formulei şi constituie 3669,3 mii lei reieşind din numărul de 171 zile de alimentație şi norma de alimentaţie – 7,80 lei pentru  2751  elevi. Astfel,cheltuielile totale pe instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal constituie 78578,5 mii lei, inclusiv 376,0 mii lei sunt venituri colectate de către aceste instituții și 2344,3 mii lei  sunt donații  voluntare legate de renovarea  LT Ștefan Vodă  obținute din bugetul  propriu al Județului Dâmbovița, România.

Pentru acoperirea cheltuielilor legate de organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a gimnaziilor, şcolilor şi liceelor sunt preconizate mijloace în sumă de 193,1 mii lei, de asemenea din contul transferurilor cu destinaţie specială  sunt prevăzute și 19,3 mii lei în scopul asigurării și desfășurării olimpiadelor raionale.

Pe teritoriul raionului activează Şcoala auxiliară-internat Popeasca cu un efectiv de 42 elevi în 4 clase complete, pentru care sunt prevăzute mijloace în sumă de 4504,9 mii lei din contul transferurilor cu destinație specială pentru finanțarea instituțiilor din învățământ.

Cheltuielile pentru Direcția generală educație Ștefan Vodă și SAP s-au estimat  în volum de 3105,2 mii lei pentru întreținerea a  42,5 unități de personal, ce urmează a fi acoperite din contul surselor proprii ale bugetului raional.

Pentru asigurarea activităţii extraşcolare – Şcoala de Arte „M. Bieșu”, Şcoala de Arte din s. Olănești, Centrul de creaţie unde sunt încadraţi în procesul de instruire 1412 copii în 93 grupe s-au estimat cheltuieli în sumă de 8692,8 mii lei, inclusiv  din contul transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat  8157,8 mii lei.

Pentru  asigurarea odihnei de vară a copiilor  și adolescenților a câte 120 copii în schimb,total 6 schimburi a câte 10 zile s-au prevăzut mijloace în sumă de 2095,0 mii lei, dintre  care 1625,0 mii lei for fi acoperite din contul transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat.

Cheltuielile pentru întreţinerea instituţiilor şi acţiunilor atribuite ramurii „Protecție socială” s-au estimat în sumă de 17145,3 mii lei, inclusiv din contul surselor proprii 14063,4 mii lei.

Plățile sociale vor fi acoperite din contul transferurilor cu destinaţie  specială de la bugetul de stat în sumă de  3081,9 mii lei, dintre care:

  • plata indemnizațiilor pentru copiii înfiaţi şi copiii orfani și rămaşi fără îngrijirea părintească, sub tutelă, au fost estimate cheltuieli a câte 800 lei lunar pentru un beneficiar (145 beneficiari), astfel s-au estimat cheltuielile în sumă de 1392,0 mii lei;
  • plata compensațiilor pentru serviciile de transport, care  includ:
  1. a) plata compensaţiilor pentru călătoria în transportul comun urban, suburban şi interurban, pentru invalizii de gradul I şi II, copiii invalizi şi persoanele ce însoţesc un invalid de gradul I s-au un copil invalid s-au calculat în sumă de 980,6 mii lei pentru 3553 beneficiari a câte 23 lei lunar;
  2. b) compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor prin acordarea unei compensaţii anuale în cuantum de 800 lei /an , pentru 506 beneficiari sunt estimate cheltuieli în  sumă de 404,8 mii lei;

– compensarea cheltuielilor tinerilor specialiști, absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior și mediu de specialitate,angajați în instituțiile de învățământ din mediul rural pentru închirierea locuințelor, plata indemnizației unice și pentru unele tipuri de resurse energetice 304,5 mii lei, pentru 16 tineri specialiști.

Cheltuielile pentru întreținerea instituțiilor din acest domeniu și anume: serviciul asistență personală, serviciul de asistență parentală profesionistă, serviciul sprijin familial, serviciul de îngrijire socială la domiciliu, 4 centre comunitare de prestare a serviciilor sociale, serviciul de asistență comunitară, serviciul protezare și ortopedie, aparatul administrativ includ cheltuieli de personal și alte cheltuieli curente necesare pentru activitate şi se estimează în total în sumă de 14063,4 mii lei, care vor fi acoperite din surse proprii.

Volumul total al fondului local de susţinere socială a populaţiei constituie 1838,7 mii lei, inclusiv pentru ajutoare unice populaţiei 1742,7  mii lei, transferurile din Fondul Republican de susţinere socială a populaţiei constituie 1758,7  mii lei. Din contul mijloacelor Fondului local se preconizează 96,0 mii lei transferuri pentru serviciile cantinelor de ajutor social pentru asigurarea cu hrană gratuită a persoanelor din localitățile Ştefan Vodă şi Cioburciu a câte 4,0 mii lei lunar pentru 10 beneficiari  a câte 20  lei în zi, 20 zile de alimentare .

Pentru întreţinerea serviciului de îngrijire socială la domiciliu se preconizează 2148,8 mii lei.

Pentru deservirea  a 496 persoane se întreţin 47,0 unităţi de lucrători sociali, în mediu revenind câte 10 persoane deservite la un lucrător social. Cheltuielile pentru retribuirea muncii constituie 1614,7 mii lei pentru 51,5 unităţi de personal.

Pentru întreţinerea Serviciului de asistenţă socială comunitară s-au estimat cheltuieli  în sumă de 1339,6 mii lei. Din contul bugetului raional sunt întreţinute 26,0 unităţi de personal, s-au calculat cheltuieli pentru retribuirea muncii în sumă de  1223,3 mii lei.

Pentru întreținerea centrului de servicii specializate pentru copii și tineri cu dizabilități  fizice de zi din  or. Ștefan Vodă s-au preconizat 937,1 mii lei, inclusiv retribuirea muncii constituie 691,8 mii lei pentru întreținerea a 11,5 unități de personal, în mediu beneficiază de asistență socială 26 tutelați.

Pentru întreținerea  a două centre de plasament pentru copii din or. Ștefan Vodă și s. Olănești s-au estimat cheltuieli în sumă de 2664,0 mii lei, inclusiv retribuirea muncii constituie 1128,1  mii lei pentru întreținerea a 28,75 unități de personal și beneficiază de servicii 56 tutelați. Pentru anul 2017 s-au prevăzut 149,2 mii lei la reparația curentă a edificiului centrului din or. Ștefan Vodă.

Pentru întreţinerea a 0,5 unităţi de felcer protezist s-au estimat cheltuieli în sumă de 24,3 mii lei, inclusiv retribuirea muncii 15,9 mii lei.

Întru asigurarea activității Serviciului de asistență parentală profesionistă (plasament familial a 33 copii) pe anul 2017 s-au calculat alocații în sumă de 1277,3 mii lei, inclusiv cheltuielile de personal constituie 754,7 mii lei pentru 16,0 unități de personal.

În  proiectul bugetului raional pe anul 2017 s-au  prevăzut mijloace la întreținerea serviciului asistență personală în sumă de 1823,8  mii lei, inclusiv: 1752,8 mii lei pentru achitarea cheltuielilor de personal la 52,0 unități de personal. Vor beneficia de servicii de asistență și îngrijire  51 de copii și adulți cu dizabilități severe.

Pentru întreţinerea Direcţiei asistența socială și protecția familiei s-au calculat cheltuieli în sumă de 838,2 mii lei pentru 8,0 unităţi de personal, din ele pentru cheltuielile de personal 735,7 mii lei.

Întru susținerea a 8 familii cu copii socialmente vulnerabile s-au estimat 40,0 mii lei pentru acordarea ajutorului material

Cheltuielile Biroului comun de informații și servicii s-au estimat în sumă de 30,0 mii lei, integral pentru servicii de transport,vor beneficia de informații și servicii  peste 170 persoane.

E de menţionat, că excedentul în sumă de 2329,3 mii lei  a Consiliului raional  va fi îndreptat la rambursarea împrumutului  recreditat în conformitate cu Contractul de Recreditare nr.6 din 24.12.2009 încheiat între Ministerul Finanţelor şi Consiliul Raional Ştefan-Vodă, în scopul realizării Proiectului Energetic II suplimentar al Băncii Mondiale.

Conform prevederilor legislației în vigoare, cheltuielile  bugetului raional  se  prezenta în următoarea structură  funcțională: 

Structura  funcţională a cheltuielilor bugetului raional în anul 2017

După cum urmărim, partea considerabilă în volumul cheltuielilor le revine cheltuielilor pentru întreţinerea instituţiilor  din învățământ şi anume 73,4 %.

Structura economică a cheltuielilor bugetare  se prezintă  în următoarea diagramă:

Structura economică a cheltuielilor bugetului  raional  în anul 2017 

Analizând structura dată, cheltuielilor de personal (remunerarea muncii pedagogilor, educatorilor, personalului tehnic, etc.; plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale; plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală) le revine 67,8 la sută din volumul de cheltuieli preconizat pe anul 2017.

Evoluţia cheltuielilor bugetului raional pe anii 2012-2017 se  reflectă în diagrama ce urmează: 

Dinamica cheltuielilor bugetului raional pe anii 2013-2017 

Analizând structura dată, cheltuielilor de personal (remunerarea muncii pedagogilor, educatorilor, personalului tehnic, etc.; plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale; plata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală) le revine 67,8 la sută din volumul de cheltuieli preconizat pe anul 2017.

Evoluţia cheltuielilor bugetului raional pe anii 2012-2017 se  reflectă în diagrama ce urmează:

Dinamica cheltuielilor bugetului raional pe anii 2013-2017  

Cheltuielile preconizate pentru anul 2017 în sumă de 132333,7 mii lei în comparaţie cu mijloace aprobate pe anul 2016 se vor majora  cu 3120,0 mii lei, inclusiv, la compartimentul „Cheltuieli de personal”, cu 533,2 mii lei; procurarea mijloacelor fixe cu 1665,1 mii lei,  stocuri de materiale circulante  (combustibil, produse alimentare, materiale de uz gospodăresc) cu 1089,0 mii lei.

E de menționat, că estimările de cheltuieli ale bugetului raional pentru anul 2017 sunt în limita volumului de resurse financiare disponibile, care urmează să fie direcționate la programe de importanță vitală, care ar permite soluționarea problemelor stringente, fără admiterea datoriilor creditoare și blocaje financiare.

Astfel, după prezentarea succintă a cheltuielilor pe anul 2017 ce pot fi finanţate de la bugetul raional  se poate afirma, că se propune spre dezbateri un proiect de buget elaborat din punct de vedere optim, acoperind cheltuielile de prima necesitate, deoarece sursele disponibile nu acoperă necesităţile.

În timpul dezbaterilor, observaţiile D-voastră sunt binevenite şi vor fi apreciate  pentru, că ne vor oferi informaţii utile necesare în procesul de planificare a bugetului pe viitor.

Sperăm la o participare activă a DVS la Audierea publică şi mizăm pe sprijinul şi responsabilitatea fiecăruia pentru prosperarea raionului.

Vă mulţumim  pentru participare.

Informaţii suplimentare privind bugetul raionului  puteţi primi  la telefoanele de contact:

0242 2-30-48,  0242 2-21-41.