Noutăți Planuri și Programe Raionale

Planul de amenajare a teritoriului raionului Ștefan Vodă 2018-2038

(FOTO SIMBOL)

VOLUMUL I PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI RAIONULUI ȘTEFAN VODĂ

INTRODUCERE
Argumente în favoarea studiului
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), care activează ca instituție de implementare a Global Environment Facility (GEF), oferă susținere Ministerului Mediului din Republica Moldova în implementarea proiectului „Integrarea priorităților de conservare a biodiversității în politicile de planificare teritorială și practicile de utilizare a terenurilor din Moldova”.
Una din componentele proiectului este: Conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității terenurilor publice.
Unul din produsele acestui component sunt:
– Planuri de amenajare a teritoriului raionale (PATR) și planuri urbanistice generale (PUG) integrate, care includ aspectele de biodiversitate, sunt elaborate pentru două raioane;
– Elaborarea unor PATR compatibile biodiversității pentru 2 raioane (Soroca și Ștefan Vodă).
Conform Programului pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localități pe anii 2013-2016 (aprobat prin HG nr. 493 din 04.07.2013), toate localitățile (orașe, sate) urmează să elaboreze planuri de amenajare a teritoriului. Totuși, raioanele vizate de proiect nu dispun de un PATR elaborat anterior. În cadrul acestui proiect s-a vor elaborat un PATR, apelând la grupuri de lucru intersectoriale și tehnologii GIS pentru cartografierea biodiversității, identificând locurile de conflict între biodiversitate și activitățile umane, elaborând recomandări pentru rezolvarea conflictelor într-o manieră avantajoasă economic și prietenoasă mediului natural, finalizând planurile și predându-le administrațiilor raionale spre implementare, cu ajutorul unui sistem clar de aplicare și monitorizare.
VOLUMUL I PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI RAIONULUI ȘTEFAN VODĂ
6
CAPITOLUL 1
I. Necesitate și oportunitate PATR
1.1 Necesitate și obiectivele studiului
1.1.1 Necesitatea studiului
Conform Programului pe termen mediu de elaborare a planurilor urbanistice la nivel de localități pe anii 2013-2016 (aprobat prin HG nr. 493 din 04.07.2013), toate localitățile trebuie să elaboreze planuri de amenajare a teritoriului. Raionul Ștefan Vodă nu dispune de PATR. În cadrul acestui produs se va elabora PATR, apelând la grupuri de lucru intersectoriale și tehnologii GIS pentru cartografierea biodiversității, identificând locurile de conflict între biodiversitate și activitățile umane, elaborând recomandări pentru rezolvarea conflictelor într-o manieră avantajoasă și adaptând activitățile economice distructive în prezent, finalizând planurile și predându-le administrațiilor raionale spre implementare, cu ajutorul unui sistem clar de aplicare și monitorizare. Totodată, PATR favorizează soluționarea problemelor de dezvoltare a teritoriului în legătură cu schimbările structurii în domeniul construcțiilor locative și a infrastructurii sociale, aplicarea soluțiilor moderne privind dezvoltarea sistemului de dotări tehnice, perfecționarea rețelei de drumuri și străzi, dezvoltarea transportului public.
1.1.2 Obiectivele generale ale studiului
Proiectul „Planului de amenajare a teritoriului raionului Ștefan Vodă” este elaborat de ÎCS „Land Support Systems” SRL în conformitate cu Tema-program aprobată de Consiliul Raional Ștefan Vodă conform deciziei nr 4/11 din 03 noiembrie 2016 şi Contractul nr. 6/15 din 16 decembrie 2015, semnat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)..
Proiectul este executat în corespundere cu „Instrucțiunea privind conținutul, principiile metodologice de elaborare, avizare și aprobare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului” (NCM B. 01.02.2005).
Planul de Amenajare a Teritoriului Raionului este documentul coordonator în dezvoltarea armonioasă a tuturor componentelor teritoriului care include localitățile urbane și rurale în corespundere cu statutul și rolul socio-economic în sistemul de localități și este parte din Planul de amenajare a teritoriului național în general.
Planul de Amenajare a Teritoriului Raionului stabilește parametrii principali al potențialului socio-economic, prevede direcțiile și volumul utilizării resurselor naturale și reglementează zonarea funcțională a teritoriului – ca temei pentru utilizarea optimă a acestuia cu respectarea cerințelor de protecție a mediului.
Sarcina principală a proiectului „Planul de Amenajare a Teritoriului Raionului Ștefan Vodă ” este axată pe aplicarea politicilor naționale și regionale sectoriale în teritoriu și armonizarea cu practici europene privind dezvoltarea spațială și principiile adoptate de către Uniunea Europeană și Consiliul Europei în diverse documente specifice pentru perioada de până la anul 2038.
VOLUMUL I PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI RAIONULUI ȘTEFAN VODĂ
7
„Principiile directoare privind dezvoltarea teritorială durabilă a continentului european” – document CEMAT, Hanovra 2000 sunt:
 promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltări socio-economice echilibrate și prin creșterea competitivității;
 promovarea dezvoltării funcțiilor urbane și dezvoltarea relațiilor urban-rural;
 promovarea condițiilor de accesibilitate mai echilibrate;
 dezvoltarea accesului la informație și cunoaștere;
 reducerea agresiunii asupra mediului;
 valorificarea și protejarea resurselor și a patrimoniului național;
 valorificarea patrimoniului construit ca factor al dezvoltării;
 dezvoltarea resurselor energetice, concomitent cu asigurarea securității;
 promovarea turismului de calitate și durabil;
 diminuarea preventivă a efectelor catastrofale naturale.
1.1.3 Obiectivele specifice ale studiului
Volumele I-VIII sunt după cum urmează:
1) Volumul I Introducere, necesitate și oportunitate, argumentarea elaborării PATR
2) Volumul II Cadru Natural, Mediu, Zone de risc
3) Volumul III Zone Protejate, Conservarea Biodiversității și Dezvoltarea Turismului
4) Volumul IV Populația și rețeaua de localități
5) Volumul V Căi de comunicații și transport
6) Volumul VI Echiparea Tehnico-Edilitară
7) Volumul VII Structura activităților și zonificarea teritoriului
8) Volumul VIII Strategia de dezvoltare spațială a Raionului
1.2 Baza documentară și bibliografia
1.2.1 Surse documentare
La elaborarea proiectului, echipa s-a bazat pe următoarele acte normative :
– Programe și strategii naționale, regionale și raionale sectoriale:
– Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020″ (Legea nr. 166 din 11.07.2012);
– Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova” (Hotărârea Guvernului RM nr. 350-XV din 12 iulie 2001);
– Strategia ”Turism 2020”
VOLUMUL I PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI RAIONULUI ȘTEFAN VODĂ
8
– Strategia națională de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru perioada anilor 2013-2027″ nr. 248 din 10.04.2013;
– Strategia Națională a sănătății reproducerii (Hotărârea Guvernului RM nr. 913 din 26.08.2005);
– Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030″ (Hotărârea Guvernului RM nr. 102 din 05.02.2013;
– Codul apelor;
– Codul funciar;
– Codul subsolului;
– Codul silvic;
– Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat” nr. 1538-XIII din 25.02.98; nr. 631 – XI din 15.10.99;
– Legea cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova” (Legea nr. 352–XVI din 24.11.2006);
– Legea privind protecția aerului atmosferic (Hotărârea Guvernului RM nr. 1422- XII din 17.12.97);
– Legea cu privire la rețeaua ecologica nr. 94-XVI nr. 94-XVI din 05.04.2007;
– Legea regnului animal (1995);
– Legea privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului Nr. 835 din 17.05.1996;
– Legea cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă Nr. 440 din 27.04.1995;
– Legea cu privire la protecția civilă nr.271-XIII din 09.11.1994;
– Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr.267-XIII din 09.11.1994;
– Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr.764-XV din 27.12.2001;
– Legea cu privire la Programul de stat de regenerare și împădurire a terenurilor fondului forestier pe anii 2003-2020 (Hotărârea Guvernului RM nr. 737 din 17 iunie 2003);
– Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 961 din 21.08.2006 “Cu privire la aprobarea Regulamentului Rețelei Naționale de Observare și Control de Laborator asupra contaminării poluării mediului înconjurător cu substanțe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice și agenți biologici”;
– Legea Nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
VOLUMUL I PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI RAIONULUI ȘTEFAN VODĂ
9
– Legea protecției mediului înconjurător (Hotărârea Guvernului RM nr. 1515-ХН din 16.06.93;
– Programul național de gazificare a Republicii Moldova” (Hotărârea Guvernului RM nr. 1643 din 19.12.2002);
– Programul de modernizare a sistemului educațional în Republica Moldova” (Hotărârea Guvernului RM nr. 863 din 16 august 2005);
– Programul regional sectorial strategic de dezvoltare a atractivității turistice;
– Schema de protecție a localităților din Republica Moldova împotriva inundațiilor” (Hotărârea Guvernului RM nr. 1030 din 13.10.2000).
1.3 Metodologia de lucru
Documentația este elaborată și predată beneficiarului etapizat conform unui grafic de eșalonare a elaborării PATR, structurat pe cele 8 volume, fiecare volum dezvoltând tematica desemnată, și constând din piese scrise și desenate. Documentația este elaborată în limba română și se predă beneficiarului în 3 exemplare tipărite (piese scrise și desenate).
Executorul a întocmit documentațiile specifice și a justificat documentația în fata organismelor teritoriale centrale interesate, după care a introdus în documentația finală toate modificările și completările solicitate în cadrul acestora.
Executorul a întocmit si alte piese scrise și desenate pe care le considera relevante.
Executorul a participat la toate dezbaterile publice care au fost organizate, precum și la lucrările comisiilor de avizare, în care a prezentat și a susținut prezentul proiect.
De asemenea, documentația a fost predată beneficiarului integral în format electronic, piesele desenate fiind prezentate în sistem de coordonate Moldref 99.
Înștiințarea populației despre intențiile de elaborare a documentațiilor a fost atribuită autorităților administrației publice locale și a fost efectuată prin afișe expuse la sediile primăriilor localităților și în alte locuri publice, prin anunțuri în presă, comunicări la radio și televiziune etc.
În scopul organizării consultării populației, autoritatea publică a organizat ședințe focus-grup pe grupuri sociale, în timpul cărora sa discutat problemele de dezvoltare a raionului și au fost colectate opinii pentru documentele strategice. Focus-grupurile au fost desfășurate cu diferite grupuri sociale: pedagogii, lucrătorii medicali, tineretul, agenții economici, pensionarii.
VOLUMUL I PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI RAIONULUI ȘTEFAN VODĂ
10
CAPITOLUL 2
II. Structura și modul de elaborare PATR
2.1 Structura lucrării
Piesele scrise sunt prezentate sub forma unor memorii, care sunt grupate în opt volume separate, pentru facilitarea urmăririi și înțelegerii elementelor prezentate, pentru gruparea problematicii și în vederea unei mai eficiente utilizări de către beneficiar. Structura este după cum urmează:
Volumul I Introducere, necesitate și oportunitate, Tema
Volumul II Cadru Natural, Mediu, Zone de risc
Volumul III Zone Protejate – ,Conservarea Biodiversității și Dezvoltarea Turismului
Volumul IV Populația și rețeaua de localități
Volumul V Căi de comunicație și transport
Volumul VI Gospodărirea complexă a apelor și echiparea Tehnico-Edilitară
Volumul VII Structura activităților și zonificarea teritoriului
Volumul VIII Strategia de dezvoltare spațială a Raionului Ștefan Vodă.
2.2 Conținutul lucrării (piese scrise)
Planul de amenajare a teritoriului este elaborat in III parți:
 Analiza situației existente și identificarea elementelor care condiționează dezvoltarea, cu evidențierea problemelor și disfuncționalităților;
 Auditul prospectiv și general: evaluarea decalajului dintre situația actuală și cea anticipată și dorită pentru orizontul stabilit;
 Obiective și direcții de dezvoltare teritorială pe termen scurt, mediu și lung și programul de măsuri cu stabilirea responsabilităților de realizare.
2.2.1 Etapele de desfășurare
Lucrarea a fost desfășurată în mai multe etape, conform structurii de mai jos.
2.2.2 Etapa I
La aceasta etapa a fost convocata o ședința de inițiere a proiectului in care sa fi format echipa de lucru pentru Planul de Amenajare a Teritoriului raionului Ștefan Vodă.
Lista specialiștilor obligatori in realizarea proiectului:
 Manager proiect;
 Vice manager proiect;
VOLUMUL I PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI RAIONULUI ȘTEFAN VODĂ
11
 Expert internațional PATR;
 Urbanist arhitect;
 Urbanist;
 Economist – urbanist;
 Expert mediu;
 Expert hidro – geolog;
 Experți rețele edilitare (apa, gaz, canalizare, electricitate) ;
 Inginer GIS – responsabil de piese desenate.
Manager proiect
Expert hidro-geolog
Expert drumuri
Expert Apa/ Canalizare
Expert retele Gaz
Economist urbanist
Vice-manager proiect
Expert international PATR
Expert mediu
Urbanist architect Principal
Expert piese desenate
Urbanist
VOLUMUL I PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI RAIONULUI ȘTEFAN VODĂ
12
2.2.3 Etapa II
Plan de Amenajare a Teritoriului Raionului Ștefan Vodă este însoțit de un grafic de lucru cu etapele detaliate incluse. Administrație publica locala a raionului a fost inclusă în elaborarea PATR și are la dispoziție acest plan.
2.2.4 Etapa III
Acordarea asistentei administrației publice locale în inițierea activităților pentru elaborarea PATR
Pentru acordarea asistenței administrației publice locale în inițierea activităților a fost desfășurată o ședință de lucru cu participarea reprezentanților administrației publice raionale, a instituțiilor publice din localitate, alți funcționari publici, agenți economici, reprezentanți ONG, în cadrul cărora au fost discutate modalitățile de implementare a proiectului pentru elaborarea PATR. În cadrul ședinței au fost puse în discuție următoarele subiecte:
1. Planul de amenajare a teritoriului: abordări moderne și metode de elaborare.
2. Rolul PATR în dezvoltarea social-economică a raionului.
3. Responsabilitățile comunității, etape și metode de implementare (plan-grafic).
4. Graficul de elaborare a PATR.
5. Crearea grupului de inițiativă (Comitet Strategic) a raionului pentru implementarea PATR.
Implicarea comunității în procesul de dezvoltare a Planului de Amenajare a Teritoriului.
În cadrul ședinței de lucru a fost pusă în discuție subiectul privind identificarea factorilor cheie care pot fi membri ai Comitetului Strategic (CS) pentru planificare și elaborarea PATR.
Propunerile privind componența Comitetului Strategic au fost aprobate de Președintele Consiliului raional, prin emiterea unei dispoziții „Cu privire la aprobarea creării Comitetului Strategic de Dezvoltare Social-economică”. CS include până la 15 persoane – reprezentanți ai APL, sectorului privat, sectorului asociativ, reprezentanți din cartiere/sectoare, localități stabilite în raion.
Regulamentul de organizare și funcționare a CS, este aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului raional.
2.2.5 Etapa IV
In baza datelor obținute de la CR Ștefan Vodă, datelor obținute de la Fondul Cartografo – Geodezic pe lângă Agenția Relații Funciare si Cadastru au fost analizate zonele din localități, care solicita o actualizare a suportului topografic. Actualizarea datelor a fost efectuată folosind materiale cartografice disponibile – imagini aerotofoto (a. 2007), hărțile la scara 1 : 50 000 (a. 2013), imagini satelitare din surse deschise.
Pentru omogenizarea datelor a fost creata o baza de date GIS, unde sunt stocate toate date în format vector. Baza de date este creată în formatul .mdb. Piesele desenate sunt întocmite în programul de specialitate Geomedia.
VOLUMUL I PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI RAIONULUI ȘTEFAN VODĂ
13
2.2.6 Etapa V
Actualizarea studiilor existente
Obiectivul de bază al acestei etape reprezintă analiza situației socio-economice, de mediu și de gospodărire a apelor, prezente cu evidențierea problemelor și disfuncționalităților, în vederea identificării elementelor care condiționează dezvoltarea.
Identificarea elementelor care condiționează dezvoltarea a fost efectuată pe componentele cantitative și calitative ale caracteristicilor economico-sociale și de mediu, grupate pe domenii-țintă.
Analizele efectuate, au la bază date statistice funciare, de mediu, financiare, s. a. pentru ultimii 5 ani, rapoartele anuale a direcțiilor consiliului raional, informații din studii existente.
Colectarea datelor
Pentru elaborarea studiului diagnostic de dezvoltare al localităților de către echipa de implementare a fost elaborat un chestionar pentru colectarea datelor inițiale.
Chestionarul de colectare a datelor a fost elaborat în conformitate cu cerințele urbanistice. El a fost expediat prin CR Ștefan Vodă către fiecare APL din raioanele respective. În baza acestora chestionare au fost colectate informații privind indicatorii de dezvoltare demografică, socio-economică și urbanistică a localităților pentru perioada anilor 2011-2015.
Totodată, în procesul de colectare, au fost solicitate și folosite date și de la instituțiile de profil (Biroul Național de Statistică, S.A. Moldova Gaz, S.A. Moldelectrica, S.A. Gas Union Fenosa, etc,.).
Consultarea populației
În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului privind consultarea populației în procesul elaborării și aprobării documentației de amenajare a teritoriului și de urbanism Nr.951 din 14.10.97, consultarea populației începe prin informarea ei asupra intențiilor de elaborare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și se termină cu aprobarea lor.
Înștiințarea populației despre intențiile de elaborare a documentațiilor este atribuită autorităților administrației publice locale și sa efectuat prin anunțuri în presă, comunicări la radio și televiziune etc.
2.2.7 Etapa VI
La această etapă, au fost identificate relațiile funcționale din raion cu teritoriul său administrativ, aspectele majore din raion din punct de vedere demografic, economic, social, posibilitățile de dezvoltare, aspectele juridice privind terenul, aspectele tehnice privind infrastructura edilitară și elemente privind delimitarea intravilanului, a zonelor importante biodiversității.
În baza indicatorilor colectați, rezultatelor consultării populației, pe o durată de 5 luni, de către echipa de consultanți a fost elaborat Auditul situației existente – piese scrise.
VOLUMUL I PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI RAIONULUI ȘTEFAN VODĂ
14
Fiecare compartiment al Auditului se finisează cu evidențierea Punctelor Tari, Punctelor Slabe, Oportunităților și Pericolelor de dezvoltare încadrate în structura tradițională a Analizei SWOT.
Auditul situației existente de dezvoltare a raionului cuprinde descrierea textuală și grafică a indicatorilor de dezvoltare demografică, social-economică, urbanistică și se referă la domeniile ținta.
2.2.8 Etapa VII
Strategia de dezvoltare a raionului este însoțită de un program de măsuri, alcătuit pe domenii-țintă și componentele acestora.
Programul de măsuri este un set coerent și corelat de propuneri de dezvoltare/organizare a teritoriului, structurat pe etape și responsabilități, în condițiile legii, care cuprinde și măsurile necesare pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor negative asupra mediului, precum și măsurile de monitorizare a efectelor implementării planului.
Un obiectiv obligatoriu este implementarea măsurilor pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor negative asupra mediului, precum și a măsurilor de monitorizare a efectelor implementării planului.
Elaborarea Strategiei de dezvoltare
Strategia este elaborată cu ajutorul membrilor Comitetului Strategic în cadrul Atelierului de planificare strategică. În cadrul Atelierului de planificare strategică au fost generalizate doleanțele și opiniile locuitorilor colectate în cadrul desfășurării sondajului de opiniei publică și în cadrul discuțiilor în focus-grupuri.
Prognozele și scenariile de dezvoltare sunt parte integrantă a Strategiei de dezvoltare.
Proiectul Strategiei a fost propus spre dezbatere publică în cadrul a Audierii publice, care a fost desfășurată în perioada de implementare a proiectului.
După ajustarea propunerilor proiectul Strategiei a fost înaintat spre aprobare Consiliului Raional.
2.2.9 Etapa VIII
Pe parcursul implementării proiectului au fost elaborate planșe conform cerințelor legislației si NMC B.01-02.2005 la scara 1: 1:50 000.
Piesele desenate se reprezintă pe baza hărților/planurilor în sistem de referință național – Moldref 99.
Baze de date sunt stocate în format vector și în formatul softului Geomedia.
2.3 Conținutul lucrării (piese desenate)
Sunt elaborate planșe conform cerințelor legislației si NMC B.01-02.2005 la scara corespunzătoare: 1:100000, 1:50000.
Piesele desenate sunt reprezentate pe baza hărților/planurilor în sistem de referință național – Moldref 99.
VOLUMUL I PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI RAIONULUI ȘTEFAN VODĂ
15
Planșele sunt întocmite în conformitate cu domeniile-țintă. Pentru componentele esențiale sunt elaborate 2 planșe, una ilustrând problemele și disfuncționalitățile rezultate din analize, ceea de a doua prezentând propuneri de dezvoltare, organizare. In dependenta de complexitatea tematicii cantitatea planșelor poate să difere. Planșele pot fi grupate pe tematici a domeniilor-ținta.
Hârțile sunt livrate în format GIS sub formă de machetă de harta (layout) împreună cu toată baza de date complementară (inclusiv metadatele)
Planul de amenajare a teritoriului raional PATR cuprinde în mod obligatoriu următoarele planșe conform volumelor scrise:
Tabel 1 Piese desenate
Nr.
Denumire planșa
Conținut
Scara
Volumul II
1
Situația existentă Cadru natural, mediu, rețeaua ecologica raională
situația existentă, probleme, disfuncționalități
1: 50 000
2
Reglementări. Cadru natural, mediu, rețeaua ecologică raională
diagnostic, acțiuni, măsuri, propuneri
1: 50 000
3
Situația existentă. Zone de risc. Schema regională de organizare colectare și transportare a deșeurilor
situația existentă, probleme, disfuncționalități
1: 50 000
4
Reglementări. Zone de risc,
Schema regională de organizare colectare și transportare a deșeurilor
diagnostic, acțiuni, măsuri, situația propusă
1: 50 000
Volumul III
5
Situația existentă. Zone protejate, biodiversitate (specii din cartea roșie și habitate importante pentru conservarea biodiversității), patrimoniu cultural, turism
situația existentă, probleme, disfuncționalități
1: 50 000
6
Reglementări. Zone protejate, biodiversitate (specii din cartea roșie și habitate importante pentru conservarea
diagnostic, acțiuni, măsuri, propuneri
1: 50 000
VOLUMUL I PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI RAIONULUI ȘTEFAN VODĂ
16
biodiversității),, patrimoniu cultural, turism
Volumul IV
7
Situația existentă. Demografia, populația si rețeaua de localități
situația existentă, probleme, disfuncționalități
1: 50 000
8
Reglementări. Demografia, populația și rețeaua de localități
diagnostic, acțiuni, măsuri, situația propusă
1: 50 000
Volumul V
9
Situația existentă. Rețeaua de căi de comunicație și transport
situația existentă, probleme, disfuncționalități
1: 50 000
10
Reglementări. Rețeaua de căi de comunicație și transport
diagnostic, acțiuni, măsuri, situația propusă
1: 50 000
Volumul VI
11
Situația existentă. Gospodărirea complexă a apelor
situația existentă, probleme, disfuncționalități
1: 50 000
12
Reglementări. Gospodărirea complexă a apelor
diagnostic, acțiuni, măsuri, situația propusă
1: 50 000
13
Amenajări de îmbunătățiri funciare
situația existentă, probleme, disfuncționalități
1: 50 000
14
Situația existentă. Echiparea tehnico- edilitară. Alimentare cu energie electrică
situația existentă, probleme, disfuncționalități
1: 50 000
15
Reglementări. Alimentare cu energie electrică
diagnostic, acțiuni, măsuri, situația propusă
1: 50 000
16
Situația existentă. Echiparea tehnico edilitară. Alimentare cu gaze
situația existentă, probleme, disfuncționalități
1: 50 000
17
Reglementări. Alimentare cu gaze
diagnostic, acțiuni, măsuri, situația propusă
1: 50 000
VOLUMUL I PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI RAIONULUI ȘTEFAN VODĂ
17
Volumul VII
18
Zonificarea teritoriului și funcțiuni economice
situația existentă, disfuncționalități, propuneri
1: 50 000
Volumul VIII
Lista instituțiilor care avizează documentația de urbanism si amenajare a teritoriului:
a) Ministerul Economiei
b) Ministerul Afacerilor Interne (Departamentul situații Excepționale)
c) Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare
d) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Drumurilor
e) Ministerul Mediului
f) Ministerul Culturii
g) Ministerul Sănătății
h) Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcțiilor
i) Agenția Relații Funciare si Cadastru
j) Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale
k) Agenția „Moldsilva”
l) S.A. „Moldova-Gaz”
m) Agenția Turismului
VOLUMUL I PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI RAIONULUI ȘTEFAN VODĂ
18
2.4 Programul elaborării documentației
2.4.1 Echipa de elaboratori
PROIECTANT GENERAL ÎCS ”Land Support Systems” SRL
MANAGER PROIECT Adrian IEPURE
VICE-MANAGER PROIECT Diana ȘERCANEAN
ARHITECT ȘEF DE PROEICT Veaceslav VATAMANIUC
INGINER – URBANIST Andrei VATAMANIUC
ELABORATORI STUDII DE FUNDAMENTARE:
STUDIU TERENURI, LOCUINȚE,
SERVICII PUBLICE, DEMOGRAFIA,
DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICA Constantin NUNU
STUDIU MEDIU Iurie BEJAN
STUDIU GEOTEHNIC Oleg BOGDEVICI
PROIECTANȚI DE SPECIALITATE :
Alimentare cu apă și canalizare Vasili VÎRLAN
Alimentare cu gaze naturale Nadejda TROHINA
Alimentare cu energie electrică Viorel BIBER
Reambularea suportului topografic Teodora BUDAIAN
VOLUMUL I PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI RAIONULUI ȘTEFAN VODĂ
19
2.4.2 Plan de lucru
În conformitate cu Conceptul elaborării PATR Ștefan Vodă a fost stabilit următorul Grafic de îndeplinire a lucrărilor :
VOLUMUL I PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI RAIONULUI ȘTEFAN VODĂ
20
CAPITOLUL 3
III. Cerințe ale temei de proiectare
Corelarea PATR cu strategii și programe de dezvoltare naționale, regionale și locale.
Schema de planificare a teritoriului raional are un caracter director pentru (i) corelarea programelor de nivel local cu strategiile de dezvoltare regională și raională, programele guvernamentale sectoriale, ce se conțin în secțiunile PATR, (ii) interconexiunea programelor de nivel local, (iii) corelarea programelor din toate unitățile administrativ-teritoriale din componența raionului.
PATR are un șir de obiective specifice raioanelor, inclusiv:
 zonificarea teritoriului după specificul utilizării;
 organizarea rațională a teritoriului, care trebuie să contribuie la dezvoltarea producției, optimizarea rețelei de localități;
 conservarea complexelor naturale unicate; patrimoniului istoric, cultural, arhitectural construit și altele;
 protejarea și conservarea mediului înconjurător;
 determinarea principiilor de protecție a teritoriilor, localităților și obiectelor economiei naționale, împotriva incendiilor și altor situații excepționale, contra proceselor geologice și hidrogeologice periculoase, cât și a opunerilor pentru revitalizarea terenurilor afectate de aceste procese;
 deservirea populației din grupuri de localități, zonelor de agrement și turismului;
PATR are o bază de fundamentare și structură similară PATN redimensionată la nivel raional.
VOLUMUL I PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI RAIONULUI ȘTEFAN VODĂ
21
CAPITOLUL 4
IV. Informarea și consultarea populației.
4.1 Etapizare
Consultarea populației în procesul elaborării și adoptării PATR s-a efectuat pe etape după cum urmează:
1) consultarea prealabilă a populației asupra opțiunilor de dezvoltare și analiză anteproiect.
Consultarea prealabilă sa desfășurat prin: anchete publice directe, interviuri, anchete publice globale sau parțiale prin chestionare, anchete publice în presă.
2) consultarea populației cu privire la elaborarea proiectului documentației.
Din inițiativa colectivului de anchetă publică, la elaborarea proiectului documentației au fost antrenați experți, specialiști în domeniu și în științele conexe.
Colaborarea cu populația în această etapă constat în discutarea și examinarea de către reprezentanții publici a modelelor de dezvoltare a localităților propuse de proiectanți.
3) consultarea populației asupra propunerilor enunțate în documentație.
În această etapă proiectanții au prezentat schițe ale proiectului (în caz de necesitate – în mai multe variante), care au fost expuse pe o durată de circa 15 zile, asigurându-i-i astfel populației posibilitatea de a lua cunoștință de principalele soluții de proiect.
4) includerea în documentație a propunerilor populației.
Autoritățile administrației publice locale au analizat propunerile populației, și au selectat pe cele acceptabile și le-a oferit proiectantului.
Proiectantul a apreciat conformitatea propunerilor cu legislația și normativele tehnice în vigoare și a ajustat soluțiile de proiect cuprinse în documentație, corelându-le cu propunerile documentației în ansamblu.
4.2 Modul și locul desfășurării
Înștiințarea populației despre intențiile de elaborare a documentațiilor a fost efectuată de către autoritățile administrației publice locale și s-a făcut prin afișe expuse la sediile consiliilor raional, primăriilor localităților raionului Stefan-Voda și în alte locuri publice, prin anunțuri în rețeaua internet, web-site Consiliului Raional, presă, comunicări la radio și televiziune etc.
Consultarea a început in luna Septembrie 2017 si a continuat pana in luna Octombrie 2017, proiectanții au prezentat documentația de proiect elaborate si propuneri de dezvoltarea a raionului sub forma de prezentare către grupul de lucru, reprezentanții primăriilor, populație. Populația interesata si primarii localităților raionului aveau la dispoziție 7 volume si album demonstrativ cu planșe, care puteau fi studiate. Astfel populația a luat cunoștința cu principalele soluții, propuneri, perspective de dezvoltare a raionului.

COPIEREA PLANULUI ESTE INTERZISĂ!