Economie și Atragerea Investițiilor

Planificarea strategică – imaginea viitorului raionului Ştefan Vodă

În scopul elaborării unei viziuni reale privind dezvoltarea socio-economică a raionului pe termen lung care va conduce la realizarea politicilor socio-economice reale, la dezvoltarea durabilă şi eficientă a localităţilor raionului, Consiliul raional Ştefan Vodă a iniţiat procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Ştefan Vodă pentru anii 2016-2020. Complexitatea procesului de planificare strategică derivă din analiza iniţială a condiţiilor existente la nivel local şi raional, a interacţiunilor specifice din cadrul raionului şi a factorilor externi care influenţează dezvoltarea raionului nostru.

În această ordine de idei, a fost elaborat un plan de acţiuni privind elaborarea Strategiei de dezvoltare social-economică a raionului Ştefan Vodă pentru anii 2016-2020. A fost colectată informaţia de la direcţiile, instituțiile din subordinea Consiliului raional, secţiile şi serviciile raionale desconcentrate şi descentralizate în teritoriu pentru efectuarea analizei socio-economice a situaţiei real existente. Au fost repartizate chestionare pentru efectuarea analizei-diagnostic a localităţilor din raion.

La o etapă importantă am beneficiat de implicarea unui grup de experţi de la Institutul Naţional Democratic, care au sugerat o abordare europeană a Programului strategic, având în vedere posibilităţile de finanţare care parvin din spaţiul european şi care ar putea să creeze premise impunătoare de atragere a investitorilor, în condiţia în care valorile noastre vor avea tangenţă cu viziunile lor. Au fost delimitate opt axe majore: transport, mediu, cultură şi educaţie, social şi sănătate, economie, capacitatea administrativă, dezvoltare rurală şi turism, cooperare teritorială şi câte un grup de lucru care să formuleze, să descrie şi să găsească câte o soluţie pentru 10 probleme din fiecare dintre domeniile prioritare. Au fost desfăşurate şedinţe ale grupurilor de lucru, ca mai apoi să aibă loc discuţii în cercuri mai restrânse: lideri de grupuri pe axe şi experţii responsabili de axe, activitatea cărora încă continuă.

În fine, dar nu în ultimul rând menţionăm pe cei care ne promit că, printr-o continuă conlucrare vom obţine un Program strategic de dezvoltare social-economică, care va constitui imaginea viitorului raionului Ştefan Vodă: Andrei Rusanovschi, Andrei Strah, Corneliu Cirimpei, precum şi Vitalie Rusanovschi, șef-adjunct al Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat.

În contextul elaborării şi aprobării programului strategic care să fie viabil şi să servească drept un plan de acţiuni pe o perioadă de cinci ani, vorbim despre principiul parteneriatului şi al dezvoltării unei reţele instituţionale, cu implicarea unui număr mare de actori publici şi privaţi care să susţină implementarea programului. Cert este că programarea nu înseamnă doar planificare financiară multianuală, dar şi aplicarea principiului parteneriatului, monitorizare şi evaluare.

Adelina BARBĂNEAGRĂ,

șefa serviciului integrare europeană şi investiţii