Noutăți

Modificări legislative în domeniul funciar

Pe data 29.01.2019, în sediul Consiliului raional Căușeni, a avut loc un seminar organizat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția „Apele Moldovei” și Serviciul Relații Funciare și Cadastru, pe tema „Mediatizarea actelor normative din domeniul funciar și îmbunătățiri funciare”.

La instruire au fost invitați inginerii cadastrali, primarii și agenții economici din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă, în total la acest seminar au participat peste 60 persoane. Participanții seminarului au fost interesați în rezolvarea unor probleme, cum ar fi folosirea apelor pentru irigarea terenurilor agricole din lacuri/iazuri, fertilitatea solului și calitatea apelor pentru irigare și alte.

Au venit cu informații utile dl Vasilie Nemțanu, consultant principal, Serviciul politicii în domeniul fondului funciar și îmbunătățirii funciare al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și dl Dumitru Proca reprezentant al Agenției „Apele Moldovei”, care au vorbit despre schimbări în legislație.

Agroturism

1.Prin Hotărârea Guvernului nr. 1034/2018 a fost modificat Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1170/20l6.

Proiectul dat a fost aprobat în scopul executării Legii nr. 236/2017 pentru modificarea şi completarea Codului funciar nr. 828/1991, prin care s-a dat posibilitate proprietăţilor de terenuri cu destinaţie agricolă ce practică activitate agricolă de cel puţin 5 ani, să amplaseze pe terenurile agricole, fără a se considera schimbarea categoriei de destinaţie a acestora, structuri de primire turistică de tip pensiuni agroturistice.

Scopul modificării Regulamentului menţionat constă în descrierea procedurii de schimbare a modului de folosinţă a terenurilor agricole în cazul amplasării structurii de primire turistică de tip pensiuni agroturistice.

Sisteme de ameliorare (irigaredesecare )

  1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 1015/2018 s-au operat modificări la Hotărârea Guvernului nr. 707/1993 despre aprobarea regulamentelor privind terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicaţiilor, apărării şi cu alte destinaţii speciale şi privind modul de trecere la pierderi a sistemelor de ameliorare şi de clasare a terenurilor irigate şi desecate în categoria celor neirigate.

Proiectul dat a fost aprobat pentru a aduce în concordanţă Anexa nr. 2 din hotărârea menţionată, cu prevederile art. 36 şi art. 73 din Codul funciar nr. 828/1991.

Aprobarea proiectului descentralizează funcţiile de clasare a terenurilor irigate şi desecate în categoria celor neirigate, şi se va face prin decizia Consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întâi sau prin decizia Consiliului municipal Chişinău, în conformitate cu prevederile Codului funciar conform prevederilor art. 36 şi art. 73 din Codul funciar nr. 828/1991. Autoritatea administraţiei publice locale va sistematiza cererile privind clasarea terenurilor irigate şi desecate în categoria celor neirigate până la 01 noiembrie a anului în curs, cu notificarea Agenţiei „Apele Moldovei”, şi ulterior va adoptă decizia privind clasarea terenurilor irigate şi desecate în categoria celor neirigate.

Arenda

  1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 812 din 20 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2004 s-a modificat Hotărârea Guvernului nr. 72 din 30.01.2004 privind implementarea Legii cu privire la arendă în agricultură.

Modificările respective vin întru executarea Legii nr. 6 din 8 februarie 2018 pentru modificarea unor acte legislative şi prevăd ca contractul de arendă, pe un termen de până la 5 ani inclusiv, se va înregistra la primăria localităţii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole, iar pe un termen mai mare de 5 ani se va înregistra la oficiul cadastral teritorial.

Conservarea terenurilor

  1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 691 din 11 iulie 2018, a fost aprobat Regulamentului privind condiţiile şi procedurile de realizare a activităţilor de îmbunătăţiri funciare, protecţie, conservare şi sporire a fertilităţii solurilor.

Regulamentul dat reglementează activităţile ce ţin de conservarea şi sporirea fertilităţii solurilor, care prin eroziune sau prin acţiunea altor factori antropici şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de producţie, şi care urmează a fi conservate, sau efectuate lucrări de sporire a fertilităţii acestora cu suportul financiar de la bugetul de stat. De asemenea, s-au stabilit activităţi privind expertizarea ştiinţifică a proiectelor de execuţie la efectuarea lucrărilor date.

Gestionarea bazinelor acvatice 

  1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 810 din 20 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor a fost modificată Hotărârea Guvernului nr. 977 din 16 august 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor.

S-a completat cap. I, VI şi IX1 din Regulamentul-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. Nr. 977 din 16.08.2016, cu noţiuni şi reglementări ce ţin de folosinţa apei din acumulările de apă pentru necesităţile comunităţii, irigaţie şi piscicultură. De asemenea, s-au inclus restricţii şi responsabilităţi la folosinţa apei

  1. Prin Hotărârea Guvernului nr. 1057/2018 a fost aprobat Planul de acţiuni pentru anii 2018-2019 privind implementarea Hotărârii Guvernului nr. 977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor.

Planul de acţiuni aprobat este un document de planificare şi coordonare care cuprinde o succesiune de acţiuni ce urmează a fi întreprinse de către autorităţi pentru a preveni şi diminua, până la dispariţie, starea de conflict între utilizatorii de apă. Implementarea planului de acţiuni menţionat va contribui la ameliorarea situaţiei în domeniul gospodăririi apelor şi va asigura folosinţa apei pentru necesităţile comunităţii, irigaţiei şi pisciculturii şi pentru majorarea recoltei obţinute pe terenurile irigate.

DAA Ștefan Vodă