Comunicate Noutăți

Încă o taxă va putea fi achitată on-line din această lună: impozitul funciar

Impozitul funciar este taxa care se alătură la șirul de plăți ce pot fi efectuate on- line. Acest fapt este posibil începând cu 15.01.2019, iar subiecții impunerii o pot face urmând instrucțiunile:

 1. accesați pagina serviciului aici; https://mpay.gov.md/Services/Service/FUN01
 2. introduceți tipul de impozit și alte date solicitate în formular;
 3. finalizați comanda și efectuați plata.

Pe pagina portalului Guvernamental de Plăți Electronice –www.mpay.gov.md , impozitul funciar este grupat în cinci categorii, cărora le este atribuit câte o clasificație economică și anume:

1.Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) (ECO 113110);

2.Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriile țărănești (de fermier) (ECO 113120);

3.Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinație decât cea agricolă (ECO 113130);

4.Impozitul funciar încasat de la persoane fizice (ECO 113140);

5.Impozitul funciar pe pășuni și fânețe (ECO 113150).

NOTĂ: Acest impozit reprezintă o plată obligatorie la bugetul local, care se achită pentru exercitarea de către persoanele fizice și juridice a drepturilor de posesie, folosință și dispoziție asupra terenurilor.

 1. Din acest an încă o taxă poate fi achitată on-line. Este vorba despre impozitul ce rezultă din contractele de locațiune

Începând cu data de 3 ianuarie 2019, impozitul din transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a imobilului poate fi achitat prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice – Mpay.

Pentru a achita acest tip de impozit în regim on-line, contribuabilul urmează:

 1. Să acceseze serviciul https://mpay.gov.md/Services/Service/VEN01
 2. Să introducă indentificatorul cererii și datele solicitate în formular
 3. Să aleagă metoda de plată
 4. Să achite impozitul propriu-zis.

Totodată, în cazul în care contribuabilul deține semnătură electronică sau mobilă, contractul de dare în locațiune a bunurilor imobiliare poate fi înregistrat on-line prin accesarea SIA „e-Cerere” de pe portalul serviciilor fiscale electronice: www.servicii.fisc.md.

Reiterăm că, persoanele fizice, care oferă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, sunt obligate să înregistreze contractul de locațiune la Serviciul Fiscal de Stat și să achite impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Contractele de locațiune urmează a fi înregistrate în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a SFS (Direcția deservire fiscală), în raza căreia își au domiciliu de bază.

Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în aceasta lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului.

Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului fiscal. Pentru informații suplimentare, rugăm să Vă adresați la numărul de telefon 080001525, apel gratuit, sau la Direcția deservire fiscală Ștefan Vodă.

NOTĂ: Actualmente, prin intermediul serviciului MPay pot fi achitate mai multe impozite și taxe, precum:

 • Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
 • Impozitul pe avere
 • Impozitul pe bunurile imobiliare
 • Formularele tipizate fiscale
 • Taxa de eliberare a patentei de întreprinzător
 • Impozitul pe venit • Obligații fiscale (SCITL)

 

III. Modul de prezentare a Notelor de informare – (Forma IALS 14/IALS 18, INR 14 și ISAPTI 17) pentru anul 2018

Serviciul Fiscal de Stat informează că la data de 25 ianuarie 2019, survine termenul-limită de prezentare a:

 • Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (Formele IALS 14/IALS 18);
 • Notei de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (Forma INR 14);
 • Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informaţiei în folosul angajaţilor (Forma ISAPTI 17).

Ţinând cont de prevederile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 1164/1997, în scopul determinării corecte a obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru perioada fiscală 2018, distingem 2 etape distincte după cum urmează:

 1. a) etapa I – de la 1 ianuarie până la 30 septembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil şi se va calcula şi achita impozitul pe venit conform normelor şi cotelor în vigoare până la 30 septembrie 2018;
 2. b) etapa a II-a – de la 1 octombrie până la 31 decembrie 2018, pentru care se va determina venitul impozabil şi se va achita impozitul pe venit conform normelor şi cotelor în vigoare începând cu 1 octombrie 2018.

Prin urmare, pentru anul 2018, veniturile persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova și impozitul pe venit reținut, se vor reporta distinct pe cele două perioade fiscale, pentru etapa I – forma IALS14, pentru etapa II – forma IALS18.

Spre deosebire de notele de informare IALS 14/IALS 18, pentru anul 2018, se va prezenta o singură Notă de informare INR 14.

Formularul-tip ISAPTI 17 se prezintă exclusiv de către contribuabilii înregistraţi în calitate de rezidenţi ai parcului IT. Ţinând cont de faptul că companiile au obţinut statutul de rezident al parcului IT pe parcursul anului 2018, acestea vor fi obligate să prezinte până la 25 ianuarie 2019 atât notele de informare IALS 14/IALS 18 (pentru perioada de până la obţinerea statutului de rezident al parcului IT), cât şi Nota de informare ISAPTI 17 (pentru perioada de după obţinerea statutului de rezident al parcului IT).

În cazul depistării unor erori după prezentarea notelor de informare menţionate mai sus, contribuabilul are dreptul să prezinte o notă de informare corectată în conformitate cu prevederile art.188 din Codul fiscal. În acest caz, se va completa o nouă notă de informare care va conţine toată informaţia (integral) aferentă perioadei fiscale respective.

Suplimentar notelor de informare sus-menţionate, plătitorii veniturilor respective sunt obligaţi să prezinte până la 1 martie 2019 beneficiarilor acestor venituri (cu excepţia celor care au obţinut venituri conform art. 901 şi art. 91 alin. (1) din Codul fiscal) informaţii privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate, precum şi suma impozitului reţinut pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 în parte. Astfel, în Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri, care se înmânează beneficiarilor de venituri, se va indica suma veniturilor achitate şi impozitul pe venit reţinut separat pentru fiecare din etapele corespunzătoare ale anului 2018.

 

 1. Atribuțiile privind desemnarea procentuală au trecut în competența Agenției Servicii Publice

La data de 21 decembrie 2018 a intrat în vigoare legea privind modificarea unor acte legislative prin care atribuțiile privind desemnarea procentuală au trecut de la Ministerul Justiției către Agenția Servicii Publice (ASP).

Potrivit noilor prevederi, lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală se va întocmi anual de ASP și se va publica pe pagina web oficială a acesteia până la data de 31 decembrie a anului pentru care se face desemnarea.

Modificările au fost efectuate reieșind din faptul că verificarea condițiilor de eligibilitate pentru beneficierea de facilitățile mecanismului de desemnare procentuală se realizează inclusiv prin examinarea informației din Registrul de stat al persoanelor juridice, aflat în posesia ASP, precum și din considerentul că funcțiile Ministerului Justiției rezidă în elaborarea politicilor publice și nu în implementarea acestora.

 

Pentru orice informații suplimentare  adresați-vă la Direcția deservire fiscală Ștefan Vodă

 sau la nr. de telefon 0242-93-510,  0242-2-22-70.

Sursa:  www.sfs.md .