Noutăți

În atenția contribuabilolor!

 Regimul fiscal al persoanelor fizice ce desfășoară activități independente
      Potrivit prevederilor Codului Fiscal, articolul 696. Sfera aplicării prezentul regim fiscal se aplică numai activităţilor independente desfăşurate în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor).
     Articolul 697. Subiecţii impunerii
(1) Subiecţi ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente care, fără a constitui o formă organizatorico-juridică pentru desfăşurarea activităţii, obţin venituri din activităţile independente menţionate la art. 696, cu excepţia activităţilor menţionate la art. 88, 90 şi 901, în sumă ce nu depăşeşte 600000 lei într-o perioadă fiscală.
(2) Dreptul la aplicarea regimului fiscal reglementat prin prezentul capitol se realizează prin cererea depusă de către contribuabil la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat. Perioada de aplicare începe cu perioada fiscală în care a fost depusă cererea, dacă aceasta a fost depusă până la data de 31 decembrie a anului fiscal de gestiune. Nu este necesară depunerea repetată a cererii în perioadele ulterioare primei perioade fiscale.
(3) Contribuabilul care a încetat activitatea este obligat, în termen de 5 zile de la adoptarea unei astfel de decizii, să prezinte o informaţie la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, cu anexarea obligatorie a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit din activităţi independente.
(4) Modelul cererii de solicitare a aplicării regimului fiscal reglementat prin prezentul capitol şi modelul informaţiei cu privire la încetarea activităţii se aprobă de Ministerul Finanţelor.
Articolul 698. Metode de evidenţă  şi aplicare a acestora
(1) Contribuabilii aplică contabilitatea de casă în conformitate cu art. 44 alin. (2).
(2) În scopuri fiscale, contribuabilii sunt obligaţi să folosească contabilitatea în partidă simplă conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor.
Articolul 699. Perioada fiscală
(1) Prin perioadă fiscală se înţelege anul calendaristic la a cărui încheiere se determină venitul din activitate.
(2) Pentru contribuabilii care iniţiază activitatea în cursul perioadei fiscale, perioadă fiscală se consideră perioada de la data înregistrării contribuabilului în Registrul fiscal de stat, în conformitate cu art. 6913, şi până la încetarea activităţii în decursul anului sau până la finele anului calendaristic.
(3) Pentru contribuabilii care încetează activitatea în cursul perioadei fiscale, perioadă fiscală se consideră perioada de la începutul anului calendaristic şi până la data radierii contribuabilului din Registrul fiscal de stat.
Articolul 6910. Obiectul impunerii
(1) Obiect al impunerii este venitul din activităţi independente obţinut în perioada fiscală de declarare.
(2) În scopul aplicării prevederilor prezentului capitol, valoarea de returnare/ restituire a mărfii sau valoarea discontului (reducerii) urmează să micşoreze mărimea obiectului impunerii în perioada fiscală în care a avut loc returnarea/restituirea mărfii ori s-a acordat discontul (reducerea), inclusiv în cazul în care vânzarea mărfurilor respective a avut loc în perioadele fiscale precedente.
Articolul 6911. Cota de impozit
(1) Cota impozitului pe venit constituie 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puţin de 3000 de lei.
(2) În prima perioadă fiscală, contribuabilul este în drept să diminueze suma impozitului pe venit datorat cu suma cheltuielilor suportate pentru procurarea (achiziţionarea) maşinii de casă şi de control utilizate în activitate.
Articolul 6912. Modul de calculare, achitare şi declarare
(1) Calcularea impozitului pe venit se efectuează prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului din activităţi independente, care nu poate constitui mai puţin de 3000 de lei anual.
(2) Calcularea impozitului se efectuează anual. Achitarea impozitului la buget se efectuează în rate, trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.
(3) Impozitul pe venit se achită integral la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale conform adresei de domiciliu/reşedinţă a contribuabilului.
(4) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit se prezintă nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor perioadei fiscale de declarare.
(5) Formularul şi modul de completare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit se aprobă de către Ministerul Finanţelor.
Articolul 6913. Evidenţa persoanelor fizice  ce desfăşoară activităţi independente
(1) Serviciul Fiscal de Stat organizează ţinerea evidenţei şi monitoring-ul informaţiei privind fiecare subiect al impunerii.
(2) Forma şi metodele de ţinere a evidenţei subiecţilor impunerii se stabilesc de către Serviciul Fiscal de Stat.
(3) Pentru desfăşurarea activităţii independente subiectul se înregistrează la Serviciul Fiscal de Stat în baza cererii. Dovadă a înregistrării fiscale serveşte confirmarea luării în evidenţă fiscală.” 

Pentru informații suplimentare puteți apela numerele de telefon:

0242-93-510,   0242-93-508,  0242-93-502. 

Șef al Inspectoratului                           Nicolae DAMIAN