Noutăți

În atenția contribuabililor!

  1. Mecanismul Desemnării procentuale a impozitului pe venit! 

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan Vodă,  atenţionează toţi contribuabilii, mecanismul desemnării procentuale stabileşte mecanismul prin care contribuabilul persoană fizică care nu are datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare poate desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget aferent  veniturilor impozitate conform art.88-90 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 către beneficiarii desemnării procentuale.

Desemnarea procentuală de 2% din impozitul pe venit se referă la veniturile obţinute în anul precedent celui în care are loc desemnarea procentuală.

  Contribuabilii efectuează desemnarea procentuală prin depunerea declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală corespunzătoare, în termenul stabilit de legislaţia fiscală, în care indică codul fiscal al beneficiarului în secţiunea corespunzătoare desemnării procentuale, cu condiţia achitării integrale şi în termen a impozitului pe venit pentru perioada fiscală pentru care s-a făcut desemnarea.

Desemnarea procentuală se efectuează în folosul unui singur beneficiar inclus în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, publicată anual de către Ministerul Justiţiei.

Serviciul Fiscal de Stat nu validează desemnarea procentuală în următoarele cazuri:
    1) declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală a fost depusă după termenul stabilit de legislaţia fiscală;
2) beneficiarul desemnării procentuale nu este inclus în Lista actualizată a beneficiarilor, publicată de către Ministerul Justiţiei;
3) contribuabilul persoană fizică are datorii la impozitul pe venit pentru perioadele anterioare perioadei fiscale în care a fost efectuată desemnarea procentuală;
4) contribuabilul persoană fizică nu a achitat impozitul pe venitul declarat din care s-a efectuat desemnarea procentuală;
5) contribuabilul persoană fizică a indicat mai mulţi beneficiari în declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală.

Potrivit art. 152 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, art. 333 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti şi art. 431 din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie au dreptul de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală:
1) asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) desfăşoară activităţi de utilitate publică în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996;
b) activează cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în Lista beneficiarilor desemnării procentuale;
c) nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare;
    2) cultele religioase şi părţile componente ale acestora care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) desfăşoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate potrivit art. 15 alin. (6) din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007;
b) activează cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în Lista beneficiarilor desemnării procentuale;
c) nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.

Pentru a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală, solicitanţii depun la Ministerul Justiţiei o cerere de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, în perioada 1 septembrie şi 30 septembrie a fiecărui an, pentru a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală pentru anul următor, în forma stabilită de minister, în care indică:
1) denumirea asociaţiei obşteşti, a fundaţiei, a instituţiei private, a cultului religios şi a părţilor componente ale acestuia;
2) data înregistrării;
3) numărul de identificare de stat;
4) datele de contact (număr de telefon, e-mail şi adresa juridică);
5) activităţile implementate:
a) asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private vor indica activităţile de utilitate publică, în sensul art. 30 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996;
b) cultele religioase şi părţile componente ale acestora indică activităţile sociale, morale, culturale sau de caritate, în sensul art. 15 alin. (6) din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007;
    6) datele bancare la care vor fi transferate sumele de desemnare procentuală;
7) declaraţia pe proprie răspundere că nu a susţinut şi, pe perioada valorificării surselor obţinute în urma desemnării procentuale, nu va susţine activitatea unui partid politic, a unei organizaţii social-politice sau a unui candidat la alegeri, în sensul Codului electoral.

Organizaţiile beneficiare incluse în Lista beneficiarilor desemnării procentuale în anii anteriori sunt înscrise automat de Ministerul Justiţiei în Lista beneficiarilor pentru anul următor, cu condiţia că nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.

Dacă solicitantul nu a prezentat informaţia completă indicată la pct. 7 din prezenta Informaţie, Ministerul Justiţiei îl va notifica pe acesta prin e-mail, în termen de 20 de zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea cererilor. Solicitantul va avea la dispoziţie 10 zile de la recepţionarea notificării pentru a remedia neajunsurile.

Ministerul Justiţiei respinge cererea solicitantului de a fi inclus în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, prin adoptarea unei decizii, în următoarele cazuri:
1) solicitantul nu corespunde condiţiilor de eligibilitate indicate la pct. 6 din prezenta Informaţie;
2) solicitantul nu a depus informaţia completă indicată la pct. 7 din prezenta Informaţie, inclusiv după notificarea menţionată la pct. 11 din prezenta Informaţie.
Ministerul Justiţiei informează solicitantul prin e-mail despre respingerea cererii în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei. Decizia Ministerului Justiţiei poate fi contestată în instanţa de judecată, potrivit procedurii contenciosului administrativ.

În cazul în care survin circumstanţe care îi fac pe beneficiari ineligibili să utilizeze mecanismul desemnării procentuale, aceştia, în termen de 10 zile de la apariţia circumstanţelor, urmează să notifice Ministerului Justiţiei acest fapt. Ministerul Justiţiei, în termen de 25 de zile lucrătoare de la primirea notificării, va exclude beneficiarul din Lista beneficiarilor desemnării procentuale şi va notifica acest lucru, prin e-mail, fostului beneficiar.

Mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale pot fi utilizate în scopul:
    1) susţinerii:
    a) activităţilor de utilitate publică prevăzute la art. 30 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996, desfăşurate de asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private;
b) activităţilor sociale, morale, culturale sau de caritate potrivit art. 15  alin. (6) din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007, desfăşurate de cultele religioase şi părţile lor componente;
    2) acoperirii cheltuielilor administrative în următoarea mărime din suma totală a desemnărilor procentuale primite:
    a) 50% – dacă suma obţinută este de până la 50 000 lei inclusiv;
b) 40% – dacă suma obţinută este mai mare 50 000 şi nu depăşeşte 100 000 lei;
c) 30% – dacă suma obţinută este mai mare de 100 000 şi nu depăşeşte 500 000 lei; şi
d) 25% – dacă suma obţinută este mai mare de 500 000 lei.

Cheltuielile administrative pot fi efectuate potrivit destinaţiei stabilite de actele normative în domeniul contabilităţii.

Mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale pot fi utilizate într-un termen ce nu depăşeşte două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea procentuală. Sumele neutilizate în această perioadă urmează a fi restituite la buget până la data-limită de depunere a raportului privind modul de utilizare a sumelor de desemnare procentuală.

      În cazul în care beneficiarul a fost exclus din Lista beneficiarilor până la expirarea termenului de utilizare a desemnărilor procentuale din cauza unor circumstanţe de ineligibilitate, dar a beneficiat de desemnări procentuale până la excludere, acesta are obligaţia de raportare şi  de restituire, în termen de 2 luni de la excludere, a sumelor desemnării procentuale nevalorificate până la data apariţiei circumstanţelor care l-au făcut ineligibil.

Beneficiarii care au primit mijloace financiare în urma desemnării procentuale depun la Serviciul Fiscal de Stat rapoarte privind modul de utilizare a acestor sume până în termenul stabilit de legislaţia fiscală pentru depunerea declaraţiilor cu privire la impozitul pe venit pentru anul următor celui în care a expirat perioada de utilizare a sumelor de desemnare procentuală, potrivit modelului de raport stabilit de către Ministerul Finanţelor. Raportul financiar reflectă situaţia la data de 31 decembrie a anului în care a expirat perioada de utilizare a sumelor de desemnare procentuală, pentru fiecare an de utilizare separat.

În cadrul controlului utilizării sumelor de desemnare procentuală de către beneficiari, Inspecţia Financiară verifică:
1) dacă sumele de desemnare procentuală au fost folosite pentru implementarea activităţilor indicate la pct. 12 subpct. 1)  din prezenta informaţie;
2) dacă sumele de desemnare procentuală au fost folosite pentru acoperirea cheltuielilor administrative indicate la pct. 11 din prezenta Informaţie;
3) dacă a fost respectată cota cheltuielilor administrative indicată la pct. 12 subpct. 2) din prezenta Informaţie;
4) dacă suma neutilizată a fost restituită în termenul stabilit.

Beneficiarii desemnării procentuale şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul acestora poartă răspundere pentru:
1) utilizarea mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale cu încălcarea prevederilor  pct.12, pct.13 şi pct.14 din prezenta Informaţie; şi
2) neraportarea privind utilizarea mijloacelor financiare obţinute în urma desemnării procentuale.

Răspunderea pentru faptele indicate la pct. 17 din prezenta Informaţie este aplicată prin:
1) amendă contravenţională potrivit art. 298 alin. (41) din Codul contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008;
Totodată, Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan Vodă Vă informează că în fiecare  a treia zi de vineri a lunii se petrec seminare cu contribuabilii din raza de deservire privind modificările şi completările operate în legislaţia fiscală şi alte acte ale legislaţiei în vigoare.

Pentru a primi consultaţii suplimentare adresaţi -vă la Inspectoratul Fiscal  de  Stat

pe raionul Ştefan Vodă la tel.0242-93-509, 0242-93-502, 0242-93-501

 

Şef  al Inspectoratului                                                    Nicolae Damian