Noutăți

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR!

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan Vodă, aduce la cunoşinţă că prin Legea pentru modificarea  şi completarea unor acte legislative, nr. 153 din 1 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 215-216 din 19 iulie 2016, au fost operate modificări şi  completări la unele acte legislative, inclusiv la Legea cu privire la patenta de întreprinzător, nr. 93 din 15 iulie 1998 (Legea nr. 93), precum şi la Legea cu privire la comerţul interior, nr. 231 din 23 septembrie 2010 (Legea nr. 231).

Urmare a modificărilor efectuate în Legea nr. 231, a fost exclusă  noţiunea „autorizaţie de funcţionare”. Respectiv, iniţierea activităţii de comerţ în cazul genurilor de activitate definite conform Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) expuse în anexa nr.l la legea mentionată, se efectuează prin depunerea de către comercianţi la autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi, la autoritatea administraţiei publice a municipiilor Chişinău şi  Bălţi sau a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, în a cărei rază teritorială urmează  să-şi desfăşoare activitatea comercianţii respectivi, fizic sau on-line prin intermediul resursei informationale în domeniul comerţului a Notificării privind iniţierea activităţii de comerţ. Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ se depune de comercianţi în mod separat pentru fiecare unitate comercială şi/sau loc de vînzare.

Activitatea de comerţ, potrivit prevederilor Legii nr. 231, poate fl exercitată de către persoanele fizice şi juridice cu respectarea cerinţelor menţionate în aceasta.

În momentul recepţionării fizice a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, autoritatea administraţiei publice locale este obligată:

  1. să întroducă datele din notificare în resursa informaţională în domeniul comerţului;
  • să elibereze comerciantului o înştiinţare de recepţionare în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date:

– data şi ora de recepţionare a notificării;

– numărul de ordine al notificării, acordat de autoritatea administraţiei publice locale;

– numele prenumele, funcţia datele de contact ale persoanei responsabile din autoritatea administraţiei publice locale care a recepţionat notificarea.

Autoritatea administraţiei publice locale verifică datele indicate în notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data recepţionării notificării.

Comercianţii desfăşoară activităţile de comerţ, cu excepţia celor prevăzute în anexele nr.3 şi nr.4 la Legea nr. 231 – din momentul depunerii notificării pentru unităţile comerciale pînă la suspendarea sau încetarea activităţii de comerţ, efectuată în temeiul:

  1. cererii autorităţilor competente prin decizia instanţei de judecată;
  2. notificării de încetare a activităţii de comerţ conform art. 175 din Legea nr. 231.

In cazul activităţilor de comerţ prevăzute în anexele nr.3 şi nr.4 la Legea nr. 231, precum  şi celor desfăşurate prin intermediul unităţilor mobile, mentionăm că acestea urmează a fi iniţiate numai după expirarea termenului de 15 zile lucrătoare din momentul depunerii notificării.

Modul de depunere a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ este expus în art. 14-  17 din Legea nr. 231.

Este de menţionat că modificările operate în Legea nr. 231 au intrat în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial – din 19 iulie 2016, cu excepţia prevederilor privind resursa informatională în domeniul comerţului, care se va aplica odată cu crearea acesteia.

În termen de 12 luni de la data publicării Legii nr. 153 din 19.07.2016 în MO, autoritätile administratiei publice locale:

– vor aduce actele lor normative în concordanţă cu Legea nr. 231 ;

– vor stabili, prin regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, interdicţii şi  cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ, conform art.6 alin.(5) şi (6) din Legea nr. 231, vor plasa pe paginile web oficiale proprii informaţia respectivă.

Autorizaţiile de funcţionare emise pînă  la 19 iulie 2016, îşi păstrează  valabilitatea pînă  la expirarea termenului indicat în acestea.

Concomitent, prin Legea nr. 153 din 01.07.2016, au fost operate modificări în acest sens şi în art. 4 alin. (4) din Legea nr. 93.

In rezultatul acestor modificări, în cazul desfăşurării  activităţii de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător eliberate pentru genurile de activitate din anexa la Legea nr. 93, care corespund celor menţionate în anexa nr.1 la Legea nr. 231, anume: genurile de activitate indicate la pozitiile: 1.1, 1.2, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.30, 2.40, 2.41, 2.43, 2.46, patenta de întreprinzător se eliberează şi se prelungeşte la cererea solicitantului/ titularului, cu anexarea:

l . copiei Notificării privind iniţierea activităţii de comerţ, care a fost depusă la autoritatea administratiei publice locale unde se preconizează desfăşurarea activităţii de comerţ şi copia înştiinţării de recepţionare a notificării privind iniţierea activităţii de comerţ eliberată de către autorităţile administraţiei publice locale;

  1. copia autorizaţiei de funcţionare emisă pînă la 19 iulie 2016, respectînd termenul de valabilitate a acesteia.

Totodată mentionăm că, în cazul genurilor de activitate indicate la pozitiile 1.1, 1.2, 2.8, 2.11 2.19 din anexa la Legea nr. 93, care corespund celor indicate în anexele nr.3 şi  nr.4 din Legea nr. 231, activitatea cărora poate fi iniţiată după expirarea a termenului de 15 zile lucrătoare din momentul depunerii notificării, la eliberarea patentei de întreprinzător acest termen urmează a fi respectat.

În acest sens, avînd în vedere prevederile Legii nr. 231, IFS teritorial urmează să informeze solicitantul/ titularul patentei în cazul depunerii cererii pentru eliberarea/ prelungirea patentei de întreprinzätor pentru  desfăşurarea activităţilor corespunzătoare genurilor de activitate indicate la pozitiile 1.1, 1.2, 2.8, 2.1 1 si 2.19 din anexa la Legea nr. 93, despre necesitatea respectării termenului de 15 zile lucrătoare din momentul depunerii notificării, respectiv patenta de întreprinzător va fi eliberată/ prelungită după expirarea termenului menţionat.

Conform modificărilor introduse la art. 3 din Legea nr. 93, titularul patentei de întreprinzător este obligat să desfăşoare activitatea numai în locurile permise în aceste scopuri prin Regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de către consiliul local.

Totodată reieşind din faptul că, pentru elaborarea şi aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, legiuitorul a stabilit un termen de 12 luni din data publicării Legii nr. 153 din 01 iulie 2016, prevederile art. 3 din Legea nr. 93, vor fi aplicate din momentul aprobării regulamentului respectiv.

Totodată,  Legea 231  Legea cu privire la comerţul interior nr.231 din 23 septembrie 2010 (în continuare – Lege) a fost completată cu un articol nou, 178, care reglementează activitatea micilor comercianţi.

Conform prevederilor art. 3 din Lege, mic comerciant este persoana care practică o activitate de comerţ fără a avea înregistrare de stat, cu excepţia deţinătorilor de patentă.

Potrivit normei menţionate la art. 178 din Lege, micii comercianţi desfăşoară activitate de comerţ fără înregistrare de stat, fără deţinerea patentei de întreprinzător şi fără depunerea notificării privind iniţierea activităţii de comerţ. Aceştia au dreptul să comercializeze doar produse nealimentare sau agricole ce le aparţin cu drept de proprietate. De asemenea, remarcăm că micii comercianţi sînt obligaţi să desfăşoare activitatea de comerţ doar în pieţe sau în locuri special amenajate, stabilite de autoritatea administraţiei publice.

Este important de menţionat că prevederile enunţate mai sus nu se răsfrîng asupra persoanelor care desfăşoară activitate de comerţ stradal sau în alte locuri neautorizate.

Ca urmare a celor expuse mai sus, comunicăm că în cazul cînd comercianţii desfăşoară activitatea de comerţ în pieţe sau în locuri special amenajate, aceştia cad sub incidenţa noţiunii de „mic comerciant” şi, prin urmare, nu au obligaţia de a se înregistra pentru desfăşurarea activităţii de comerţ şi nu urmează a fi supuşi controlului.

În cazul cînd comercianţii îsi desfăşoară activitatea de comerţ stradal sau în alte locuri neautorizate, aceştia sînt pasibili de aplicarea contravenţiei prevăzute la art. 263 alin. (1) din Codul contravenţional.

 

 

Şef al Inspectoratului   

                                                              Nicolae  DAMIAN