Anunțuri Noutăți

În atenția contribuabililor!

  1.  25 martie – termenul limită pentru depunerea Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, potrivit prevederilor Codului fiscal, contribuabilii – persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, contribuabilii care desfășoară activitate profesională precum și persoanele fizice care desfășoară activitate independentă, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2020 până la 25 martie 2021.

Contribuabilii sus-menționați urmează să depună Declarația/Darea de seamă cu privire la impozitul pe venit la Serviciul Fiscal de Stat, în mod electronic conform prevederilor stabilite de art. 187 alin.(21) din Codul fiscal sau pe suport hârtie.

Este de remarcat că, persoanele juridice rezidente, inclusiv cele specificate la art.512 şi 513cu excepţia autorităţilor publice şi instituţiilor publice, formele organizatorice rezidenţi cu statut de persoană fizică, persoanele care desfășoară activități profesionale, persoanele fizice care desfășoară activitate independentă reprezentanţa permanentă a nerezidentului în Republica Moldova, sunt obligate să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului.

Începând cu perioada fiscală 2020, la Capitolul 71 al Titlului II din Codul fiscal au fost efectuate modificări în partea ce ține de determinarea venitului impozabil pentru agenții economici – subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM). Prin modificările operate prin Legea nr. 171/2019 a fost extinsă baza impozabilă.

Astfel, obiect al impunerii îl constituie venitul determinat conform contabilităţii financiare, obţinut în perioada fiscală de declarare, cu excepția:

  1. a) veniturilor din subvenții;
  2. b) veniturilor din recuperarea prejudiciului material;
  3. c) veniturilor din plusurile de active imobilizate şi circulante, constatate la inventariere;
  4. d) veniturilor din decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat faţă de persoanele interdependente;
  5. e) veniturilor din dividende;

f)veniturilor din compensarea pierderilor în urma calamităţilor şi altor evenimente excepționale;

  1. g) veniturilor rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul venitului impozabil în perioada aplicării regimului general;
  2. h) veniturilor rezultate din diferenţa de curs valutar.

De asemenea, începând cu perioada fiscală 2020, agenții economici subiecţi ai sectorului ÎMM urmează să își declare obligațiile fiscale privind impozitul pe venit prin Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii – forma SIMM20, aprobată prin Ordinul MF nr. 40/2020, în vigoare începînd cu perioada de declarare 2020.

Termenul-limită de achitare a impozitului pe venit, în rate este, nu mai târziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 25 decembrie ale anului fiscal.

Întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), dispun de dreptul de a achita impozitul în două etape: 1/4 din suma– până la 25 septembrie şi 3/4 din această sumă – până la 25 decembrie ale anului fiscal.

Agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei şi în domeniul sănătăţii, precum și persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente achită impozitul pe venit la buget, în rate, trimestrial, pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului corespunzător.

Vezi aici Aspecte privind prezentarea Declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2020 de către persoanele juridice și persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător.

 

  1. 30 aprilie – termenul limită pentru depunerea Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice – cetățeni

Contribuabilii persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător au obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) aferentă anului 2020 până la 30 aprilie, anul curent.

Dreptul de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Însă obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) survine la persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care:

– au obligații privind achitarea impozitului pe venit;

– au utilizat scutirea personală stabilită de art.33 alin.(1) din Codul fiscal şi au obţinut venituri impozabile anuale mai mari de 360 000 de lei pe parcursul perioadei fiscale de declarare, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901;

– persoanele fizice nerezidente care obţin venituri de la alte persoane rezidente; – direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;

– solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.

– au obţinut venituri de la vînzarea proprietății (casă, apartament, automobil etc.) din care nu a fost reținut pe deplin impozitul pe venit la sursa de plată și au obligații privind achitarea impozitului pe venit;

– îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară.

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă de către contribuabili prin următoarele metode:

– în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică” utilizînd modulul „Declaraţia precompletată”. Serviciu care permite previzualizarea, modificarea și transmiterea Declarației cu privire la impozitul pe venit, accesând Cabinetul personal al contribuabilului de pe portalul www.sfs.md. Pentru a depune on-line Declarația pe venit, este necesar ca persoana fizică să dispună de semnătură mobilă sau electronică.

– pe suport de hârtie la direcțiile deservire fiscală, solicitând versiunea Declarației precompletate în baza actului de identitate sau prin depunerea Declarației rapide. Persoanele fizice pot depune Declarația la oricare subdiviziune a Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de locul de domiciliu sau reședința acestora.

– expediată prin intermediul oficiului poștal, printr-o scrisoare recomandată. Declarația menționată (Formularul CET18) poate fi descărcată aici.

Impozitul pe venit poate fi achitat on-line prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay sau serviciul Achitarea online a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni de pe portalul www.sfs.md.

Persoanele fizice rezidente care nu au datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare sunt în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. Lista beneficiarilor desemnării procentuale este accesibilă pe pagina oficială a Agenției Servicii Publice.

Vezi aici Aspecte privind determinarea obligațiilor fiscale aferente anului 2020 pentru persoanele fizice cetățeni.

Stimați contribuabili, în vederea respectării tuturor normelor de prevenție împotriva COVID-19, Vă îndemnăm să utilizați toate mijloacele de comunicare la distanță, precum și serviciile electronice pe care le oferim.

Aveți grijă de sănătatea Dumneavoastră și a familiilor Voastre!

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.sfs.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la Direcția deservire fiscală Ștefan Vodă la nr. de telefon 0242-2-23-50, 0242-2-22-70 sau 0242-93-510, sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

 

Sursa www.sfs.md