Anunțuri Noutăți

În atenția contribuabililor!

  1. Modul de calculare și declarare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală din plățile, inclusiv plățile salariale, calculate până la 31 decembrie 2020 și achitate începând cu 1 ianuarie 2021

   Serviciul Fiscal de Stat informează că la data de 22 decembrie 2020, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.235-237 (art.262), a fost publicată Legea nr.224 din 16 decembrie 2020 cu privire la unele acte normative.

    Potrivit art. III din Legea menționată a fost completat art. XXI din Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative cu alineatul (4) care stabilește că, prin derogare de la prevederile Legii nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, din plățile salariale și alte recompense aferente perioadelor de până la 31 decembrie 2020, achitate începând cu data de 1 ianuarie 2021 în folosul angajaților/altor persoane fizice pentru efectuarea de lucrări/prestarea de servicii, atât primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați, cât și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajatori se calculează și se achită conform legislației în vigoare la data de 31 decembrie 2020.

   Astfel, modul de calculare și declarare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, urmare a modificării operate, se prezintă după cum urmează:

  • entitățile care vor achita, începând cu 1 ianuarie 2021, plăți salariale și alte recompense calculate pentru perioadele de până la 31 decembrie 2020 sunt obligate, la determinarea primelor nominalizate, să aplice tarifele pentru calcularea acestora stabilite pentru anul 2020 (4,5% de angajatori, 4,5% pentru angajați/ alte persoane fizice stabilite în calitate de plătitori);
  • pentru plățile salariale și alte recompense calculate pentru perioadele începând cu luna ianuarie 2021, la determinarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală se va aplica tariful în mărime de 9%, stabilit pentru anul 2021 prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021, nr.256 din 16.12.20;
  • declararea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală determinate pentru luna decembrie 2020, se va efectua prin prezentarea dării de seamă forma IPC18 până la 25 ianuarie 2021 (formular tipizat aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126/2017);
  • declararea primelor determinate pentru perioadele începând cu luna ianuarie 2021 se va efectua prin prezentarea dării de seamă forma IPC21 până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune (formular tipizat aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.94/2020, în vigoare de la 1 ianuarie 2021). Prin darea de seamă menționată se vor declara și primele determinate din plățile salariale și alte recompense calculate până la 31 decembrie 2020 și achitate ulterior lunii ianuarie 2021, la care a fost aplicate tarifele pentru calcularea acestora stabilite pentru anul 2020.

  1. Serviciul Fiscal de Stat continuă să interacționeze cu mediul de afaceri: reprezentanții Patronatului Transportatorilor Auto de pasageri în ședință cu autoritatea fiscală

   Obiectivul strategic al Serviciului Fiscal de Stat este promovarea unui nivel ridicat de conformare voluntară a contribuabililor. În acest scop, cu regularitate angajații SFS se întrunesc cu reprezentanții mediului de afaceri. În cadrul acestor reuniuni sunt discutate subiecte importante ce țin de administrare fiscală, stabilirea unei comunicări eficiente cu contribuabilul, astfel ca riscurile, omisiunile să fie sesizate prompt de ambele părți și înlăturate în cel mai eficient mod.

   În acest context, luni, 21.12.2020, Serviciul Fiscal de Stat a organizat o întâlnire cu reprezentanții Asociaţiei Patronale ”Patronatul Transportatorilor Auto de Pasageri și Bagaje în Regim de Taxi” (ATAT).

    În cadrul ședinței au fost discutate instrumentele și procedurile de administrare fiscală utilizate de către Serviciul Fiscal de Stat în partea ce ține de interacțiunea contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat, în vederea sporirii conformării voluntare în rândul contribuabililor etc.

Totodată, în cadrul întrunirii de asemenea au fost discutate aspectele ce vizează riscurile activității ilicite în segmentul TAXI.

   Participanții la ședință au avut oportunitatea de a se expune asupra problemelor cu care se confruntă în activitate contribuabilii prestatori de servicii de transport pasageri în regim de TAXI.

Suplimentar, în cadrul acestei întruniri reprezentanții „ATAT” au venit cu careva propuneri privind îmbunătățirea modului de reglementare a activității contribuabililor prestatori de servicii de transport pasageri în regim de TAXI cât și aspectele ce vizează interacțiune cu Serviciul Fiscal de Stat.

    Serviciul Fiscal Stat – va continua seria de întruniri cu mediul de afaceri cu scopul de a consolida măsurile de administrare aplicate în vederea majorării nivelului de conformare fiscală.

    Pentru mai multe informații, contactați Centrul Unic de Apel al SFS 080001525 (apel gratuit) sau  Direcția deservire fiscală Ștefan Vodă la nr. de telefon 0242-2-23-50, 0242-2-22-70 sau 0242-93-510.

Sursa www.sfs.md

 

Şef SDPF al DDF Ștefan Vodă                                               Alexandru Bojonca