Anunțuri Noutăți

În atenția contribuabililor!

  1. Pentru contribuabilii interesați de achitarea taxei și prezentarea declarației pentru poluarea mediului

Serviciul Fiscal de Stat vine cu un anunț către contribuabilii care au obligația de declarare și achitare a plății pentru emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor.

     Pentru perioada fiscală 2018, contribuabilii subiecți ai plății pentru poluarea mediului vor completa formularul de tip nou EMPOLDEP19 –- darea de seamă privind plata pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor în amplasamente autorizate (depozite de deșeuri), publicat în Monitorul Oficial nr. 38-47 la data de 8 februarie 2019.      Acest tip de formular a fost aprobat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului prin ordinul nr.15 din 22.01.2018 în scopul executării Legii nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54–55, art.378) (în continuare Lege), cu ulterioarele modificări și completări.

    Astfel, în partea ce ține de activitatea poluantă, SFS atenționează contriuabilii că, potrivit art.14 din Lege, subiecţii vizați la art.6, 9 şi 10 care admit emisii (deversări) de poluanţi în mediu şi depozitează deşeuri, sunt obligați:

  • să calculeze de sine stătător și să prezinte Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada fiscală anul 2018 darea de seamă respectivă, utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică în condiţiile stipulate la art.187 alin.(21) din Codul fiscal, anual, până la data de 25 februarie al anului curent.
  • să achite plăţile corespunzătoare până la data de 25 a lunii februarie a anului următor de gestiune la clasificația economică 114535 – Plăți pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite.

   În acest context, Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor că formularul dării de seamă și modul de completare a lui poate fi accesat de pe site-ul SFS http://www.sfs.md.>Contribuabili>Formulare>Persoane Juridice>Plăți pentru poluarea mediului.

  1. C O M U N I C A T  I N F O R M A T I V cu privire la anularea prezentării dărilor de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate forma IPC18 cu indiciile „0” (zero)

     Potrivit art.II din Legea nominalizată a fost completat art.5 alin.(1) din Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale cu prevederi care stabilesc că angajatorii, care în luna de gestiune nu calculează contribuții de asigurări sociale şi nu au angajați, nu au obligația de a prezenta dări de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate pentru luna respectivă.

      Astfel, s-a eliminat obligația de prezentare a formularului IPC18 pentru agenții economici care concomitent nu au angajați și nu înregistrează plăți la bugetul asigurărilor sociale de stat.

     Prin urmare, începând cu 12 februarie 2019 entitățile, care nu calculează contribuții de asigurări sociale şi nu au angajați, nu au obligația de a prezenta darea de seamă forma IPC18. Prevederile menționate se extind și asupra dării de seamă forma IPC18 care urmează să fie prezentată până la 25 februarie 2019, pentru luna ianuarie curent.

     Astfel, neprezentarea dărilor de seamă conform formei IPC18 cu indicele „0” (zero), în cazurile în care entitățile în luna de gestiune nu calculează contribuții de asigurări sociale şi nu au angajați, nu se supune sancționării.

     Concomitent, prin art.II din Legea nominalizată a fost modificat și termenul de prezentare a informației aferente raporturilor de muncă pentru stabilirea drepturilor sociale şi medicale, aceasta urmând a fi prezentată în termen de până la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal. Modelul formularului menționat urmează să fie aprobat de către Ministerul Finanțelor în termen de 2 luni de la data publicării Legii nominalizate.

     Astfel, până la aprobarea noului formular agenții economici urmează să prezinte informația aferentă angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal prin prezentarea formularului în vigoare la moment forma DSA19 și, respectiv, prin tabelul nr.2 din darea de seamă forma IPC18.

III. 25 februarie 2019 expiră termenul de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 226/11 din Codul fiscal

   Stimați contribuabili,

    La data de 25 februarie 2019 expiră termenul de prezentare a informației de către subiecții:

  – instituțiile financiare  – informația privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mișcările) pe aceste conturi;

  – companiile turistice – informația privind serviciile turistice prestate;

  – companiile de asigurare – informația privind contractele de asigurare;

  – deținătorii de registre ale deținătorilor de valori mobiliare – informația privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate în perioada anului fiscal;

  – Banca Națională a Moldovei – informația despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislației valutare, deschiderea de conturi în străinătate, precum și rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislației de titularii de conturi;

  – notarii și alte persoane care desfășoară activitate notarială: informația privind contractele de vânzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare și mobiliare; informația privind contractele de împrumut și de donații; informația privind alte contracte aferente activelor de capital;

  – executorii judecătorești – informația privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare;

  – birourile istoriilor de credit – informația privind subiecții istoriilor de credit persoane fizice și informațiile privind obligațiile debitoriale;

  – persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informația despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport;

  – persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal și cele rambursate persoanelor fizice;

  – societățile de plată – informația privind activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;

  – societățile emitente de monedă electronică – informația privind activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;

  – furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale nr.36/2016 și care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică – informația privind activitățile sau tranzacțiile prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal.

   Modul de prezentare a informației este stabilit prin Ordinul SFS nr. 427 din 21.08.2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenilor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal, modificat prin Ordinul SFS nr. 663 din 11.12.2018. Informația se prezintă doar în format electronic, accesând serviciul SIA „Colectarea Informației din Sursele Indirecte” la următorul link: www.servicii.fisc.md/CISI_Redirector.aspx.

   Totodată, în scopul prezentării informației conform anexei nr.10 și nr.11 la Ordinul SFS nr.427 din 21.08.2018, accesul la SIA „Colectarea Informației din Sursele Indirecte”, va fi asigurat în mod automatizat, pentru utilizatorii înregistrați cu rol de administrator și contabil-șef, fără necesitatea semnării unor acte suplimentare cu I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe.

    Pentru utilizarea unei metode mai simple de semnare a documentelor completate, sistemul permite încărcarea datelor într-un singur fișier (format XML), care permite ulterior semnarea prin aplicarea unei singuri semnături electronice.

     Informații suplimentare pot fi obținute prin apelarea Centrului Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat, la numărul de telefon – 0 8000 15 25 (apel gratuit) sau la Direcția deservire fiscală Ștefan Vodă la nr. de telefon 0242-93-510,  0242-2-22-70.

Sursa:  www.sfs.md . 

Şef  interimar al Direcţiei                     Galina VEREBCEANU