Noutăți

În atenția contribuabililor!

I.  Privind regimul de impozitare a conducătorilor auto ce efectuează transport

în regim de taxi!

Începând cu 1 octombrie 2018, urmează a fi aplicat un regim special de impunere pentru angajații conducători auto din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi reglementat de art. 881 din Codul Fiscal.

Potrivit acestor prevederi, angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, care plătesc angajatului conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate), sunt obligați să calculeze și să achite la buget un impozit pe venit în mărime fixă de 500 de lei lunar pentru fiecare angajat din venitul ce nu depășește 10 000 lei pe lună.

Suma venitului lunar ce depășește limita stabilită de 10 000 de lei se supune impozitării, prin aplicarea regimului fiscal general prevăzut la art.88 din Codul fiscal, începând cu primul leu al depășirii, cu aplicarea cotelor de impozitare stabilite la art.15 din Codul fiscal.

Prevederi specifice de aplicare a contribuțiilor de asigurări sociale și primelor obligatorii de asistență medicală sunt stabilite și în legile de profil ce le reglementează. Astfel, contribuțiile de asigurări sociale vor constitui 1/12 din suma fixă, iar primele obligatorii de asistență medicală – 1/12 din suma fixă. În cazul venitului ce va depăși plafonul stabilit, similar impozitului pe venit atât contribuțiile de asigurări sociale, cât și primele obligatorii de asistenta medicală se vor determina după principiile generale.

Venitul obținut din alte activități de către această categorie de persoane se supun impozitării în modul general stabilit de prevederile titlului II din Codul Fiscal.

În condițiile unui asemenea regim fiscal special, aceste persoane sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi 35 din Codul fiscal. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soție (soț). În acest sens au fost operate completări la art. 351 din Cod Fiscal.

Totuși, ținând cont de faptul că legea respectivă intră în vigoare la 1 octombrie 2018, pentru anul 2018 se va aplica norma specială stabilită  de Legea pentru punerea în aplicare a Titlului I și II din Codul Fiscal, potrivit cărora prevederile art. 881 din Codul Fiscal se aplică pentru etapa a II-a a perioadei fiscale 2018 fără a avea repercusiuni pentru veniturile aferente etapei I a perioadei fiscale 2018.

Pentru salariații angajați după prezentarea către SFS a dării de seamă, calcularea și plata impozitului pe venit conform prezentului articol pentru luna în care au fost angajați se vor efectua proporțional zilelor rămase până la finele lunii, din mărimea impozitului specificată pentru o lună de gestiune.

În cazul eliberării din serviciu a angajaților pe parcursul lunii de gestiune, impozitul achitat pentru aceștia nu se restituie și nu se trece în contul altor impozite și taxe.

Acest regim fiscal se aplică  doar pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi. Pentru ceilalți angajați a unor asemenea entități impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale și primele obligatorii de asistență medicală se determină în modul general stabilit.

Dacă persoana fizică angajată în calitate de conducător auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi cumulează două funcții la una și aceeași entitate din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, veniturile de la altă activitate se impozitează în modul general stabilit. În asemenea situații angajatorul urmează să asigure ținerea evidenței separate a veniturilor și obligațiilor fiscale.

Este de remarcat că  angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi lunar, până la data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune, prezintă SFS o dare de seamă privind calcularea impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi, conform modului aprobat de Ministerul Finanțelor, utilizând în mod obligatoriu metode automatizate de raportare electronică.

În cazul angajării persoanelor în perioada de după prezentarea dării de seamă menționate și până la data de 25 a lunii  de gestiune, angajatorii sunt obligați să prezinte o dare de seamă suplimentară  în ziua angajării.

Similar principiului de  declarare, impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale și primele obligatorii de asistență medicală calculate se achită lunar, către data de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune. Pentru salariații angajați după perioada de raportare, impozitul se achită până la finele lunii de gestiune, proporțional pentru perioada dintre raportări și integral pentru următoarea lună.

II.                Stimularea fiscală: beneficii pentru contribuabili

În Monitorul Oficial al Republicii Moldova din data de 17 august 2018 a fost publicată Legea nr. 180 privind declararea voluntară și stimularea fiscală (în continuare Lege) care prevede procedura de stimulare fiscală ce constă în anularea sumelor amenzilor și majorărilor de întârziere (penalităților) la plățile administrate de Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și Casa Națională de Asigurări Sociale.

Fiecare entitate va realiza prevederile Legii potrivit atribuțiilor sale.

Astfel, conform prevederilor statuate de Lege (art.15 alin.(1) lit.a), se anulează sumele reflectate în sistemul de evidență al Serviciului Fiscal de Stat, amenzile aferente bugetului de stat sau fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și majorările de întârziere (penalitățile) calculate pentru neplata în termen a impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele și taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, neachitate la data punerii în aplicare a prezentei Legi, inclusiv amânate, eșalonate sau aflate la evidență specială conform legislației în vigoare, cu condiția achitării de către subiecții stimulării fiscale, până în data de 20 decembrie 2018 inclusiv, a plăților de bază la impozite, taxe și alte plăți aferente bugetului de stat, inclusiv la defalcările de la impozitele și taxele de stat aferente bugetelor locale, potrivit cotelor procentuale stabilite conform legislației în vigoare, sau aferente fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală administrate de Serviciul Fiscal de Stat.

Pentru orice informație atât persoanele fizice, cât și cele juridice pot apela Centrul Unic de Apel al SFS 0 8000 15 25 sau la nr. de telefon 0242-93-510, 0242-2-22-70, 0242-93-506.

Sursa:  www.sfs.md
Șef  interimar  Direcţia deservire fiscală Ștefan Vodă       Galina Verebceanu