Noutăți

În atenția contribuabililor

1.      În atenţia contribuabililor utilizatori ai maşinilor de casă şi control!

Direcția Deservire Fiscală Ştefan Vodă  atenţionează toţi contribuabilii, utilizatori de maşini de casă şi control (MCC) că la 28 octombrie  2017,  Republica Moldova v-a trece de  la ora „de vară” la ora „de iarnă”. Astfel, urmează să vă conformaţi prevederilor legale, și să   modificați ora la maşinile de casă şi control prin transferul acelor ceasornicului cu o oră în urmă, la ceasul de timp real a MCC. Termenul limită de modificare a ceasului de timp real la MCC nu va depăşi data de  20 noiembrie 2017. Dacă în cadrul controalelor privind utilizarea maşinilor de casă şi control, după 20 noiembrie 2017, se vor depista la MCC variaţii mai mult de 15 minute a timpului real (pct. 8 lit. e)  din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar), contribuabilii vor fi sancţionaţi conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

2.      Despre dezavantajele achitării salariilor „în plic” și desfășurarea „muncii la negru”

Munca nedeclarată, cunoscută și sub denumirea de „munca la negru”, este acea activitate prestată de un salariat pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, fără a fi respectate prevederile legale în vigoare privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă.

Munca la negru are dezavantaje pentru angajator, în sensul că implică o serie de riscuri la care acesta se expune, faptele respective fiind considerate ca infracțiuni, răspunderi penale, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Astfel, Codul muncii a fost completat cu art. 71, care interzice în mod expres munca la negru, care este definită ca fiind orice muncă prestată de o persoană pentru un angajator și sub conducerea acestuia, fără respectarea prevederilor acestui cod cu referire la semnarea unui contract de muncă.

Pentru a asigura respectarea acestei prevederi, Codul contravențional a fost completat cu un nou art. 551, care prevede răspundere administrativă pentru munca la negru cu aplicarea sancțiunii pentru fiecare persoană identificată de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Utilizarea  muncii nedeclarate are următoarele dezavantaje:

angajatorul:

•        este lipsit de posibilitatea legală de a-l responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube produse de acesta;

•        este lipsit de prerogativa disciplinară;

•        săvârșește o evaziune fiscală, pentru că fondurile sociale și bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata contribuțiilor sociale și a impozitelor.

angajatul:

•        nu beneficiază de reducerea normei de timp ca urmare a condiţiilor de muncă;

•        nu primeşte îndemnizaţia de concediere sau aceasta este diminuată în funcţie de salariul declarat;

•        nu are dreptul la concediul legal de odihnă plătit şi alte concedii legal reglementate pentru evenimentele deosebite, sau este limitat în aceste drepturi;

•        nu este asigurat pentru riscuri previzibile şi imprevizibile (invaliditate, accident, boală, maternitate, deces) sau beneficiază de asigurare minimală;

•        nu are dreptul la îndemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, de îndemnizaţia pentru maternitate, precum şi pentru creşterea copilului de până la 3 ani sau îngrijirea copilului bolnav sau acestea sunt diminuate în funcţie de salariul declarat;

•        nu beneficiază de pensie de limită de vârstă, anticipată, anticipată parţial, de invaliditate sau de urmaş sau acestea sunt diminuate în funcţie de salariul declarat;

•        nu se acordă ajutor de deces;

•        nu se bucură de protecţie legală;

•        este limitat dreptul la creditare bancare, etc.

Astfel, muncind în afara cadrului legal sau primind salariul „în plic”, lucrătorul suportă de unul singur toate riscurile şi consecinţele negative ale acestei opţiuni pe piaţa muncii.

Iar în sprijinul angajatorilor, care încadrează în muncă noi angajați sau care legalizează angajații aflați în situații de muncă la negru, vine și legislația fiscală, care prin art. 24 (16) din Legea nr.1164 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal, acordă  dreptul la o facilitate fiscală, prin reducerea venitului impozabil în cazul în care aceștia înregistrează creșterea numărului scriptic mediu al salariaților în anul fiscal de gestiune față de numărul scriptic mediu al salariaților din anul precedent. Modul de determinare a mărimii reducerii venitului impozabil la care are dreptul angajatorul, ca rezultat al creșterii numărului mediu scriptic al salariaților este expus pe pagina oficială Serviciului Fiscal de Stat  www.fisc.md, în Baza generalizată a practicii fiscale la pct. 29.1.6.27.

Astfel,  îndemnăm  societatea civilă, oamenii de afaceri, inclusiv noua generație de antreprenori să conștientizeze gravitatea considerabilă și efectele negative complexe pe care le au munca la negru sau munca nedeclarată pentru individ, pentru societate, pentru bugetul de stat, pentru sistemul de asigurare socială, pentru economie ca un tot unitar.

3.  Factura fiscală – un nou pas spre simplificarea documentării tranzacțiilor

Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat au inițiat procesul de unificare a documentelor primare cu regim special în scopul facilitării documentării operațiunilor economice.

Astfel, au avut loc modificări și completări în cadrul legal care reglementează nomenclatorul, modul de păstrare și utilizare a documentelor primare cu regim special. Modificarea a fost efectuată prin Hotărârea Guvernului nr.238 din 25.04.2017 și intră în vigoare din 28.10.2017.

Scopul acestei  schimbări este de a simplifica modul de documentare a operațiunilor economice prin utilizarea unui singur document primar cu regim special pentru justificarea operațiunilor de livrare a activelor, serviciilor indiferent de faptul dacă acestea sânt impozabile cu TVA, inclusiv transportarea acestora fără trecerea dreptului de proprietate.

Totodată, pentru facilitarea utilizării de către entitate a formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”, prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118 din 28.08.2017 care intră în vigoare din 28.10.2017, a fost aprobat formularul facturii fiscale noi precum și instrucțiunea privind completarea acestuia.

Astfel, începând cu  28 octombrie 2017, toate entitățile economice ce dețin statut de plătitor a TVA cât și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, care potrivit legislației în vigoare, au obligativitatea ținerii evidenței contabile, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special factura fiscală unificată pentru documentarea atât livrărilor impozabile cu TVA, cât și celor neimpozabile.

Totodată, factura fiscală se va utiliza și în cazurile transportării/transmiterii activelor fără transmiterea dreptului de proprietate:

a) în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial;

b) în afara entităţii în cazul transmiterii activelor la prelucrare, păstrare, expertiză, în leasing, arendă, locaţiune.

c) la refacturarea cheltuielilor compensate.

De menționat că însăși procesul de obținere a facturilor fiscale de model nou în legătură cu procedura de unificare a facturii și factura fiscală, nu a fost modificat. Ca și în prezent entitățile solicitante a documentelor primare de strictă evidență vor putea beneficia și în continuare de serviciile fiscale electronice, care permit comandarea lor la distanță, fără deplasarea efectivă la sediile Serviciului Fiscal de Stat pentru depunerea cererii.

Totodată, SFS comunică că prețul facturilor fiscale de tip nou nu se va majora comparativ cu prețul actual al facturilor și facturilor fiscale. În ceea ce ține de stocurile facturilor și facturilor fiscale executate tipografic până la 28 octombrie 2017, Serviciul Fiscal de Stat comunică despre posibilitatea utilizării formularelor în cauză, până la epuizarea totală a stocurilor aflate atât în entitățile economice, cât și la depozitele Serviciului Fiscal de Stat, cu respectarea modului de completare a acestora în vigoare la momentul primirii lor. Seria și diapazonul de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale primite până 28 octombrie 2017 se vor utiliza de entități până la epuizarea lor, strict conform destinației acestora, cu respectarea modului de completare în vigoare la momentul primirii lor.

În cazul când în factura fiscală executată tipografic sau imprimată de sine stătător este imposibilă reflectarea tuturor denumirilor și caracteristicilor mărfurilor sau serviciilor, agenții economici sunt în drept se utilizeze anexa la factura fiscală, conform modelului aprobat, prin ordinul Ministerului Finanțelor, formularul căreia va putea fi descărcat începând cu 28 octombrie 2017 de către contribuabili direct de pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md, cu indicarea seriei, numărului și datei facturii fiscale, la care este anexată.

La acest capitol SFS vine cu o concretizare pentru entitățile care vor utiliza la documentarea operațiunilor și anexa la factura fiscală că formularul respectiv nu prevede careva grade de protecție stabilite ca și pentru factura fiscală.

Este de menționat faptul că SFS a perfecționat metodele de colaborare cu mediul de afaceri, în acest sens lansând și instruiri video, aceasta fiind o metodă mai eficientă și accesibilă, oricine dintre contribuabili având posibilitatea să se autoinstruiască în orice moment și din orice punct de aflare.

Astfel, pe pagina web a SFS puteți viziona un spot informativ cu privire la modul de completare și documentare a tranzacțiilor în bază de factură fiscală unificată .

Totodată, pe parcursul ultimilor doi ani are răspândire tot mai largă și se bucură de popularitate între contribuabili metoda de obținere a facturii fiscale prin atribuirea de către SFS a diapazonului de serie și numere. Această procedură se realizează exclusiv prin canale electronice de comunicare între autoritatea fiscală și contribuabil.

Dacă pe parcursul întregului an 2016, de către Serviciul Fiscal de Stat au fost atribuite pe această cale, 11,4 milioane serie și numere pentru imprimarea sine stătătoare a facturilor și facturilor fiscale, atunci în 9 luni ale anului curent au fost deja eliberate 13,8 milioane.

Pentru informații suplimentare, rugăm să Vă adresați la numerele de telefoane 0242-93-5-10;  0242-93-5-08;  0242-93-5-06,  sau 080001525, apel gratuit .

De asemenea, contribuabilii pot accesa portalul www.fisc.md  .

Galina Verebceanu,

șef  interimar,  direcţia deservire fiscală Ștefan Vodă