Comunicate Noutăți

În atenția contribuabililor!

1.Privind obligația fiscală aferentă mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului.

     Prin prezenta Inspectoratul Fiscal de Stat pe r. Ștefan Vodă aduce la cunoştinţa agenții economici că prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 Cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr.472-477 din 27 decembrie 2016) au fost operate amendamente în Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.l540-XIII din 25 februarie 1998.
Astfel, începând cu 1 ianuarie 2017 persoanele juridice și fizice care desfășoară activitate de întreprinzător în calitate de producători, importatori sau cumpărători de la agenții economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar a mărfurilor indicate în anexa nr.8 la Legea nr.1540-XIII din 16 iunie 1993, sau produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă urmează să calculeze, să achite la bugetul de stat taxa pentru mărfurile și ambalajele menționate, cu prezentarea Serviciului Fiscal de Stat a Dării de seamă  privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării cauzează, poluarea mediului.
Obligația de prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, o au subiecții specificați la articolul 2 alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998 au:
– importatori de mărfuri specificate în anexa nr.8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului  nr.1540-XIII din 25.02.1998;
– importatori de produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014 ) sau în ambalaj din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă;
– subiecții care procură de la persoane de pe teritoriul Republicii Moldova ce nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, mărfuri specificate în anexa nr.8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului  nr.1540-XIII din 25.02.1998;
– subiecții care procură de la persoane de pe teritoriul Republicii Moldova ce nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014) sau în ambalaj din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă
– producători de mărfuri, stabilite în anexa nr.8 din Legea privind plata pentru poluarea mediului  nr.1540-XIII din 25.02.1998;
– producătorii de produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (pozițiile tarifare 3923 21, 3923 29 și 3923 30 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014 ) sau în ambalaj din carton neondulat (poziția tarifară 4819 20 000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25.07.2014) cu sau fără folie de aluminiu și/sau polietilenă.

Mărimea taxei respective constituie:
– 2% din valoarea vamală a mărfurilor importate şi a celor procurate de la agenții economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar – pentru mărfurile indicate în anexa nr.8 la Lege;
– 2% din valoarea livrării, fără T.V.A., a mărfurilor livrate de către producătorii autohtoni;
– pentru ambalajul din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) utilizat ca ambalaj a produselor, în dependență de capacitate este:
– sub 1 litru – 0,80 lei;
– de la 1 litru la 3 litri – 1,00 lei;
– peste 3 litri – 1,50 lei.
– pentru ambalajul din carton neondulat, cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), utilizat ca ambalaj al produselor, în dependență de capacitate este:
– sub 1 litru – 1,00 lei;
– de 1 litru – 1,50 lei;
– de la 1 litru la 2 litri – 2,50 lei;
– peste 2 litri – 3,00 lei.
Achitarea taxei urmează a fi efectuată la codul clasificației economice 114534 «Taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului» în termen de până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care:
– a avut loc importul mărfurilor indicate în anexa nr. 8 sau al produselor ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă – pentru importatori;
– a avut loc trecerea posturilor vamale interne a mărfurilor indicate în anexa nr.8 sau produse ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă –  pentru subiecţii care procură de la agenții economici de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar;
– a avut loc livrarea pe teritoriul republicii a mărfurilor indicate în anexa nr.8 sau produselor ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă – pentru producătorii autohtoni.
Termenul limită de prezentare a Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului reprezintă 25 a lunii următoare celei în care au avut loc operațiunile menționate mai sus.
De asemenea, în  baza prevederilor articolului 11 alin.(4) din Legea privind plata pentru poluarea mediului, se prevede acordarea scutirii de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului pentru următoarele mărfuri:
a) importul şi/sau livrarea mărfurilor din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern;
b) mărfurile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de Guvern;
c) mărfurile destinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi mărfurile primite în calitate de ajutoare umanitare în modul stabilit de Guvern;
d) exportul mărfurilor;
e) mărfurile autohtone la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă, mărfuri indicate în anexa nr. 8, cu condiţia achitării de către producătorul autohton, la importul acestora, a taxei stabilite de prezentul articol;
f) produsele autohtone neindicate în anexa nr.8 ambalate în ambalaj din materiale plastice (specificat la poziţiile tarifare 3923 21, 3923 29 şi 3923 30) sau în ambalaj din carton neondulat  (specificat la poziţia tarifară 4819 20 000), cu sau fără folie de aluminiu şi/sau polietilenă, cu condiţia că producătorul autohton a achitat taxa stabilită de prezentul articol la importul ambalajului menţionat sau al mărfurilor utilizate în calitate de materiale pentru producerea ambalajului utilizat la ambalarea produselor de fabricaţie proprie.

2.Informaţie privitor la principalele modificări la Codul Fiscal, operate prin Legea nr.281 din 16.12.2016, în vigoare de la 01.01.2017 şi la Codul Contravenţional

Indicator Perioada fiscală A/2016 Perioada fiscală A/2017
     
Indicator Perioada fiscală A/2016 Perioada fiscală A/2017
Plafonul de aplicare a cotelor impozitului pe venit pentru persoane fizice (lei) 29640 31140
Scutirea personală (lei) 10128 10620
Scutirea personală majoră (lei) 15060 15840
Scutirea pentru persoanele întreţinute (lei) 2256 2340
Mărimea impozitului în cadrul contractelor de locaţiune dintre persoane fizice cu alte persoane fizice 5 % 7 %
Mărimea impozitului la achiziţia producţiei agricole 2 % 3 %
Modificările operate la Articolul 21 Reguli speciale referitoare la venit alin. (4) Codul Fiscal Persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate, cu excepția sumei donate de persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător în partea în care această sumă nu depășește venitul impozabil. Persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate, cu excepţia sumei donate de persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător pe parcursul unei perioade fiscale în partea în care această sumă totală nu depăşeşte venitul impozabil obţinut în perioada fiscală de raportare. Prevederile prezentului alineat nu se extind asupra persoanelor care fac donaţii persoanelor care au calitatea de rudă sau afin de gradul I.
Articolul 24 alin. (11) se completează în final cu textul „şi/sau în folosul persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente conform cap. 102”; Nu se permite deducerea sumelor achitate sau suportate în folosul titularului patentei de întreprinzător. Nu se permite deducerea sumelor achitate sau suportate în folosul titularului patentei de întreprinzător şi/sau în folosul persoanelor fizice ce desfăşoară activităţi independente conform cap.102.
Termenul de prezentare a dării de seamă  Forma CET 15 25 martie 30 aprilie
Recepţionarea cererilor de restituire a impozitului pe venit 1 aprilie Prezentarea în mod electronic – 1 iunie

Prezentarea pe suport de hârtie – 1 iulie

La Articolul 187 alin. (21) “Darea de seamă fiscală  se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică”- se completează cu literele d) şi e) după cum urmează d) începând cu 1 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care la situaţia din 1 ianuarie 2016 aveau angajaţi mai mult de 5 salariaţi;

e) începând cu 1 ianuarie 2017, pentru perioadele fiscale începând cu anul 2017 – de către subiecţii care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei.

Subiecţi ai impunerii cu  taxa pentru amenajarea teritoriului

 

persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă; persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoanele ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei, care dispun de bază impozabilă;
Începând cu 16.03.2017 întră în vigoare modificările la Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 Art.34, alin. 1) – O unitate convenţională este egală cu 20 de lei.

 

Art.34, alin. 1) -O unitate convenţională este egală cu 50 lei.

 

     Șef al Inspectoratulu                                           Nicolae Damian