Noutăți Propuneri de proiecte

IFAD anunță Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2021 în cadrul IFAD VII

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) anunță Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2021 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII).

Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:

 Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare (aceste sisteme vor include: conducta de aprovizionare de apă de la sursa de apă până la câmp, bazin de acumulare/ stocare a apei (la necesitate), stație de pompare (la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole);

 Construcția/reparația segmentelor de drum și poduri (pentru a asigura accesul în toate condițiile meteorologice la zonele de producție agricolă și la întreprinderilor de prelucrare a produselor agroalimentare);

 Construcţia/Reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare (pentru a asigura în

exclusivitate folosirea apei la irigare şi ca sursă de apa pentru animalele domestice şi sălbatice).

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate:

Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară în valoare maximă de 200 000 dolari SUA poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești,

grupuri de producători din spațiul rural, care practică activități agricole.

Pentru obținerea granturilor Grupul-client trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. Grupul-client va fi format din cel puțin 4 agenți economici;
 2. Toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate agricolă în spațiul rural;
 3. Eligibil se consideră doar agenții economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani;
 4. Toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare, din sursele proprii, în valoare bănească la volumul minimului stabilit de program;
 5. Membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform standardelor naționale;
 6. Fiecare membru a Grupului-client trebuie să prelucreze teren propriu sau arendat cu o suprafața nu

mai mare de 100 ha, după datele anului de raportare 2019, (se referă la Rețele de aprovizionare cu apă pentru irigare).

 1. Companiile Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este concomitent

acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/ la o singură companie.

Beneficiarii neeligibili: Grupul-client care nu va întruni următoarele criterii nu vor fi eligibili pentru finanțare:

 1. Cererile pentru obiecte de infrastructură publică rurală de care vor beneficia mai puțin de 4 agenți economici;
 2. Obiectul de infrastructură este în proces de evaluare pentru a fi finanțat de alte agenții donatoare

sau din bugetul de stat;

 1. Cererile pentru proiecte care au un impact negativ asupra mediului ambiant;
 2. Grupul-client include agenți economici care nu au activitate agricolă;
 3. Informația prezentată în cererea de finanțare și documentele de apelare sunt eronate;
 4. Proiectul de infrastructură propus este cu caracter preponderent social;
 5. Cererea depusă de APL și Grup-client care include cel puțin un agent economic care a beneficiat anterior de grant UCIP IFAD pentru același tip de infrastructura (se referă la tipurile de infrastructură: 1. Segmente de drum și pod; 2. Iazuri sau lacuri de captare a apei pentru irigare) va fi considerat neeligibilă;
 6. Nu este asigurată colectarea contribuției minime de la membrii Grupului-client format din agenți economici;
 7. Cererea este depusă de Grup-client și APL care deja a beneficiat de 3 granturi pentru infrastructură publică rurală din sursele programelor IFAD;
 8. Obiectul de infrastructură de tipul: Construcţia/Reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare, care:

– nu vor satisface cerințele privind cantitatea și calitatea apei pentru irigare şi pretabilităţii solurilor;

– vor fi utilizate/date în arendă pentru piscicultură (creşterea peştelui).

Modul de participare la concurs

Granturile sunt acordate în baza rezultatelor concursului anunțat și a rezultatelor evaluării cererilor de finanțare, înaintate de APL în colaborare cu grupul-client către UCIP IFAD. Pentru obținerea suportului financiar grupul-client va trebui să întreprindă următoarele:

Pasul I: Va analiza și va identifica necesitățile de dezvoltare a infrastructurii din comunitatea unde își desfășoară activitatea, ca fiind de primă necesitate pentru ameliorare și care ar duce la dezvoltarea economică a afacerii agenților economici.

Pasul II: Va studia condițiile generale de participare la concurs pentru obținerea suportului financiar de construcție a obiectelor de infrastructură publică rurală publicate de UCIP IFAD și cerințele de prezentare a documentelor stipulate în anunțul de lansare a concursului pentru anul respectiv.

Pasul III: Va convoca adunarea comună a agenților economici, potențialilor membri ai Grupului-client și Primărie, va discuta necesitatea de participare la concurs, rata de cofinanțare la construcția obiectului de infrastructură publică rurală și va alege organul de conducere și reprezentare a grupului-client la ședințele comune de lucru cu UCIP IFAD pe perioada de implementare a proiectului.

Pasul IV: Va completa Formularul de aplicare  pentru IFAD VII și va întocmi setul de documente solicitate conform condițiilor de concurs (vedeți Modelele de documente) şi le va depune la UCIP IFAD în perioada indicată. Grupul-client poate depune doar o singură cerere pe an.

Pasul V: Grupul-client Cererea de finanțare a căruia a fost admisă la etapa II de Calificare, va prezenta la UCIP IFAD suplimentar:

 Studiul de pre-fezabilitate a proiectului investițional (UCIP IFAD va acorda asistența financiară

necesară);

 Proiectul de construcție, investigații geologice, hidrologice, actele, certificatele și alte documente

referitoare la obiectul de infrastructură (doar dacă Grupul-client le deține la momentul depunerii actelor);

 Alte documente suplimentare solicitate de UCIP IFAD, specifice proiectului investițional (certificat de calitate a apei; permisiune de utilizare a apei de organele abilitate, aviz ecologic etc.).

Condiţiile de finanţare:

 1. a) Terenul și/sau obiectul de infrastructură pentru care se solicită finanţare trebuie să fie la balanța

Primăriei;

 1. b) Grupul-client trebuie să fie format din cel puţin 4 agenţi economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani;
 2. c) Contribuția minimă solicitată din partea beneficiarilor va fi numai în valoare bănească în mărime stabilită în funcție de tipul infrastructurii:

1) Reţele de alimentare cu apă pentru irigare

 1. a) cel puțin 15% (inclusiv până la 7% din contribuția APL) pentru beneficiarii care participă pentru prima dată.
 2. b) cel puțin 30% (pentru a doua participare, inclusiv până la 15% contribuția APL) pentru solicitanții din grupul de clienți care au beneficiat anterior de investiții în infrastructură, finanțați din proiectul anterior CPIU IFAD;
 3. c) cel puțin 50% (a treia participare, inclusiv până la 25% din contribuția APL) din valoarea totală estimată a investiției.

 Notă: Cererea Grupului client compus din solicitanți care nu au beneficiat anterior de acest tip de infrastructură va fi considerată ca o cerere de participare pentru prima dată (cu contribuția de 15%),

chiar dacă APL au mai beneficiat anterior de proiecte precedente finanțate de UCIP IFAD pentru construirea unui sistem de alimentare cu apă pentru irigare.

2) Segmente de drum și pod

cel puțin 50% (inclusiv până la 35% din contribuția APL).

3)  Iazuri sau lacuri de captare a apei pentru irigare

cel puțin 10% (inclusiv până la 5% din contribuția APL).

Condițiile de evaluare a cererilor de finanțare:

Cererile de finanțare vor fi evaluate în două etape:

etapa I: Pre-calificare

etapa II: Calificare

La etapa de pre-calificare va fi formată o Comisie de evaluare a Cererilor de finanțare, care va verifica dacă acestea sunt complete şi corespund cerinţelor de calificare. Proiectele care au prezentat cererile de finanţare completate corect şi care corespund cerinţelor de calificare, vor fi vizitate de membrii Comisiei de evaluare a Cererilor de finanțare în scopul verificării veridicității informației prezentate și corespunderii condițiilor pentru implementarea proiectului de infrastructură publică rurală.

La etapa de Calificare, cererile de finanțare vor fi clasificate conform Sistemului de Clasificare a Obiectivelor în ordinea descreșterii scorului acumulat. Pentru finanțare vor fi selectate cererile care

au acumulat cel mai mare scor, până la alocarea completă a sumei prevăzute în bugetul anului, pentru anul în care urmează să fie implementat proiectul de infrastructură.

Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comisiei de Selectare și Aprobare a Granturilor Competitive spre aprobare şi finanţare ulterioară.

Formularul de aplicare și modelele de documente necesare pentru completare pentru Concurs sunt

disponibile pentru descărcare la următorul link https://www.ucipifad.md/granturi/concurs-pentru-

receptionarea-cererilor-de-finantare-a-proiectelor-de-infrastructura-pentru-anul-2021-in-cadrul-

proiectului-de-rezilienta-rurala/

Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea obligatorie a denumirii concursului, numele beneficiarului și datele de contact la adresa: mun. Chișinău , bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, et. 13, în BOXA pentru corespondenta, vizavi de bir. 1303, până la data de 24 septembrie 2020.

Pentru întrebări sau clarificări, persoanele interesate pot contacta adresa: office@ucipifad.md

Direcția economie și atragerea investițiilor